Social investering i Gullestrup, NIDO – en fremtidssikring og godt nyt til skoler

Nyhedsbrev fra byrådsmødet den 16. Maj 2017

Byrådsmødet havde 21 sager på dagsordenen – du kan se den fulde dagsorden her: http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Social investering i Gullestrup skal gennem jobs skabe mere ro og tryghed
Politiet har gennem længere tid oplevet øget uro i Gullestrup. I stedet for blot at sætte mere politi på området tænkes der Nyt.  Politiet vil involvere erhvervslivet og kommunen, dette for at skaffe småjobs til unge i området. Disse jobs skal give tilknytning til arbejdsmarkedet og meget gerne føre til varig beskæftigelse.
Uro opstår oftest af kedsomhed og lediggang. Tilknytning til arbejdsmarkedet giver mening og indhold i hverdagen. Politiet har søgt EU om støtte til projeketet, og har fået tilsagn om knap 1.8 mill.

5 millioner til at sikre kvalitet og ekspertice på DNV i fremtiden – samt mulighed for øget erhvervsturisme
I tilknytning til det nye sygehus i  Gødstrup, arbejdes der på at få etableret et center for forskning og udvikling, kaldet NIDO.

Et forskningscenter med tilknytning til sygehuset vil sikre:
– Rekruttering af dygtige speciallæger til Gødstrup
– Mulighed for universitetsspecialer på sygehuset
– Grobund for internationale medicinske konferencer

De to første punkter vil højne kvaliteten og ekspertisen til gavn for borgerne og det sidste punkt tror vi på vil få positiv virkning på erhvervsturismen. På gårsdagens byrådsmøde vedtog vi derfor at bevillige 5 mio. til projektet, som har en anslået anlægssum på 148 mio. Der er etableret en fundraising-gruppe som består af repræsentanter fra kommuner og erhvervslivet, fra hele optageområdet for DNV Gødstrup. Denne gruppe arbejder ihærdigt med at skabe den fulde finansiering af NIDO.

Der skal renoveres utætte tage og slås skimmelsvamp ihjel – nu!
På budgetkonferencen i april besluttede vi at afsætte ”her og nu midler” til renovering af tag på hhv. Højgårdskolen i Lind samt Engbjergskolen i Snejbjerg.
Desuden blev det aftalt at afsætte midler til udbedring af skimmelsvampsager på Sunds Skole, Lind Skole og Arnborg skole. Vi ved af erfaring, at det kan komme til at koste utrolig mange penge, hvis der ikke bliver taget hånd om skimmelsvamp i tide.  Derfor frigav vi på byrådsmødet i aftes i alt 14.525 mio. kr. til ekstra bygningsvedligehold.
Udgifterne finansieres af overskud opstået i.f.m. salg af kommunale ejendomme i 2017, samt midler overført fra 2016 til energirenoveringer.

Frigivelse af 68.121 mio kr. til Lindbjergskolen
Med frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen kommer vi et stort skridt videre mod en ny skole der skal erstatte de nuværende to skoler i Hammerum og Gjellerup. Og det er jo ikke bare en skole der bygges. I sagsfremstillingen står der ligefrem at Lindbjergskolen bygges som en ”mini-by” med adskilte bygninger for indskoling, mellemtrin og udskoling. Det nye byggeri kommer også til at rumme et bibliotek, en tandklinik, et SFO tilbud samt forbedrede idrætsfaciliteter både inden for og udenfor. Det nye byggeri kommer uden tvivl til at skabe kæmpe værdi for alle borgere – ung som gammel  – i Hammerum og Gjellerup. Det vil blive nogle rigtig gode faciliteter der kan benyttes døgnet rundt – året rundt.

I ft. Skoledelen, så bliver på mange måder en ny og spændende skole. Der er tænkt i spændende læringsmiljøer, hvor eleverne i mellemtrinnet og udskoling ikke har de traditionelle klasseværelser, men i stedet har undervisning i lokaler der er fagligt kodede. Så eleverne flytter sig alt efter hvilket fag de skal have. I indskolingen har man stadig klasseværelser, da det i højere grad skaber tryghed for de yngste børn.

Hvis man er nysgerrig efter at høre mere om projektet, afholdes der et arrangement for alle interessenter og borgere i Hammerumhallen tirsdag d. 6. juni kl. 17 – 19.30.  Her vil der være en præsentation af projektet. Skoleleder, idrætslivet og bibliotek vil komme med en præsentation af deres del og tanker vedr. byggeriet. Alle er velkommen.

Følg med på facebook
Det var kort fra gårsdagens byrådsmøde. Hvis du gerne vil følge med i hvad der sker politisk i Herning – mellem byrådsmøderne – kan du også følge mig på: https://www.facebook.com/annemettebangrasmussen/

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

God økonomi, “pengetransport” og nye uddannelser

Byrådsmødet den 4. april – var et af de korte møder.
Med kun 27 sager på dagsordenen (heraf 7 lukkede).

Robust økonomi i Herning Kommune
Årsregnskabet for kommunens drift og anlæg blev godkendt på byrådsmødet, og skal nu efterfølgende sendes til revision. Regnskabet viser at vi har en sund økonomi, og holder os inden for det budget, som er afsat til drift. Af større anlægsprojekter som er foretaget i 2016 kan nævnes: anlæg af gågaden i Herning, anlæg af banegårdspladsen samt renovering af tag, vinduer og døre rundt på kommunens skoler.
Er du interesseret i at dykke ned i tallene i kommunernes regnskab kan du gøre det HER

Pengetransport fra 2016 til 2017
Ubrugte midler fra 2016 budgettet overføres til efterfølgende budgetår (2017 eller 2018).
Noget er øremærket til drift og andet til anlæg. På driftssiden er der blandt andet tale om opsparede midler, på de områder hvor der er selvforvaltning (f.eks. skoler og institutioner).Som ordet ”selvforvaltning” antyder, bestemmer man selv til hvad og hvornår beløbet skal anvendes. Nogle skoler og institutioner bruger overførselsmidlerne som en form for opsparing til inventar forbedringer o.lign.
På anlægssiden overføres et større beløb til 2017 som bland andet skal bruges til byggeri af de nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk.
Du kan se en oversigt over overførslerne HER

Nu prøver vi lige at stikke fingeren i jorden igen…
Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune vil igen undersøge muligheden for etablering af Nationalpark Skjern Å. Som du måske husker, har det tidligere været forsøgt, dog uden held, da en del af de berørte lodsejere ikke var med på tanken.
Denne gang er der fokus på højere grad af frivillighed,  og bedre dialog med evt. berørte lodsejere, hvilket jeg kun kan bifalde som værende af største vigtighed for at det evt. ska blive en succes. Samtidig bør vi også grundigt opveje fordele og ulemper ved en evt. etablering af nationalpark. Bl.a. ved at indhente erfaringer fra øvrige nationalparker i Danmark.
Det største areal i en evt. Skjern Å nationalpark vil være beliggende i Ringkøbing Skjern Kommune og en meget lille del i den sydlige del af Herning Kommune. I området Sdr. Felding/Arnborg. Men som sagt, i første omgang ”stikker vi bare en finger i jorden” omkring Skjern Å. I sidste ende ligger beslutningen dog hos Regeringen, som i givet fald også vil bidrage med økonomi til at drive nationalparken.

Nye uddannelser på vej til Herning
Det er utrolig vigtig for både unge og erhvervslivet, at der er mulighed for at kunne få forskellige uddannelser i Herning Kommune. Derfor er det glædeligt at der bliver føjet to nye ingeniøruddannelser til Århus universitetets afdeling, i Birk. Det er diplomingeniøruddannelser i henholdsvis maskinteknik og elektrisk energiteknologi. Uddannelser som begge bliver efterspurgt af erhvervslivet her i området.

Hele kommunen i udvikling

På gårsdagens byrådsmøde var der i alt 50 punkter til behandling. 17 af disse var planer for kommende udvidelser af eksisterende virksomheder og mulighed for placering af nye virksomheder.
Et godt bevis på at handels- og erhvervslivet blomstrer i hele kommunen ( der var sager fra Gødstrup, Aulum, Sdr. Felding, Fasterholt, Herning og Vildbjerg).
Bl.a. gav en endelig vedtagelse Hornsyld Købmandsgård (foderstof mellem Gødstrup og Skibbild), mulighed for at udvide silokapaciteten med 8 siloer i 24,5 meters højde.
I Sdr. Felding kan der nu efter vedtagelse af lokalplan, bygges en ny dagligvarebutik og i Vildbjerg bliver et eksisterende handelsområde udvidet, hvilket skaber plads til endnu en dagligvareforretning.

Løvbakkerne – bedre plads til de besøgende
Naturcentret Løvbakkerne v. Gullestrup er en stor publikumssucces. Både skoler, daginstitutioner og dagplejere er flitige besøgende. Ligesom en masse børnefamilier benytter området. Derfor besluttede vi ved det seneste budget, at forbedre toilet- og P-forhold. Der blev derfor frigivet i alt 1.9 million til dette arbejde på byrådsmødet.

Flertal vedtog balanceplan på det specialiserede socialområde for børn og unge
I Børn- og familieudvalget har vi gennem de seneste mange måneder arbejdet med at finde nøglen til at skabe økonomisk balance på området for udsatte børn og unge.  Den svære opgave er at få budgettet til at passe, uden det føles som en besparelse. Ingen tilbud må lukkes uden at børnene får et andet tilbud i stedet.

Det økonomiske underskud på området stammer bl.a. fra at vi tidligere har solgt mange pladser på Børnehjemmet Toften til andre kommuner. I dag bruger vi og andre kommuner i langt højere grad familie- eller netværkspleje. Erfaringer viser at børn som vokser op så tæt på et normalt familieliv som muligt, klarer sig bedre i voksenlivet. Dette tager vi nu konsekvensen af, og når de sidste 4 børn som i dag er på børnehjemmet er kommet i plejefamilier, lukker vi Toften. Da vi i højere grad nu benytter familiepleje har vi fokus på langt højere grad af efteruddannelse, support og mulighed for faglig sparring med vores plejefamilier.

Udover lukningen af  Toften er der i godt samarbejde mellem ledere, forvaltning og medarbejdere udarbejdet en plan, hvor vi omorganiserer de fleste tilbud på området. Omorganiseringen består i høj grad i at vi i stedet for specielle pladser tilbyder specielle planer, som tager udgangspunkt i det enkelte barns problemer og behov. Det kan være klubtilbud 2 – 3 gange ugentlig som en aflastning for familien, eller kontaktpersoner som igennem en længere periode kommer i hjemmet, hjælper og rådgiver både barnet og forældrene. Kan barnet ikke være i egen familie tilbydes familie- eller netværkspleje til barnet samtidig med at der kan følges op med familietræning til forældrene. Vi har gennem de seneste år investeret i at ansætte flere socialrådgivere, da vi ved at hyppigere opfølgning skaber gode relationer, tryghed og bedre resultater for og med børnene.

Omorganiseringen på hele området er en naturlig udvikling af ”Herning Modellen”, hvor vi har fået øjnene op for at forebyggelse, nærhed til familierne, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig – både på økonomiske – men ikke mindst det menneskelige plan.
Balanceplanen blev vedtaget af samtlige partier i byrådet på nær socialdemokratiet (27/4), der ikke anviste et reelt alternativ til balanceplanen.

Arv til forebyggelse på hjerteområdet
Kommunen har modtaget en arv på 1 million kroner fra en person i Herning Kommune. Pengene er øremærket til forebyggelse på hjerteområdet. Derfor bliver der igangsat sundhedstilbud med fokus på motion og sundere livsstil særlig målrettet mænd, ligesom en del af arven bruges til at sikre tilbuddet ”hjertemotion”.

Det var kort nyt fra byrådsmødet – er du interesseret i at læse hele dagsordenen finder du den her.

Tak for sidst
– til de af jer som deltog i vores lokale V-arrangement i aftes. Virksomhedsbesøg hos Frea Aqua Solution i Sandet, med spændende rundvisning på det store indendørs dambrug og efterfølgende oplæg v. Carsten Kismeyer, borgmester i Ikast-Brande og V-spidskandidat til regionrådsvalget.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

Gammel gæld slettes – giver nye penge til skoler og daginstitutioner

Forebyggelse, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig. Det ved vi i Herning Kommune, hvor vi efter inspiration i Sverige, gennem de seneste år har øget de forebyggende indsatser overfor udsatte børn, unge og deres forældre. Bl.a. ved at ansætte flere socialrådgivere, benytte netværksfamilier samt i langt højere grad plejefamilier.
I dag ved vi – fra forskning – at børn som kommer i familiepleje fremfor døgninstitutioner har en meget større chance for at klare sig bedre frem i livet.

Dog har vi nogen tid måtte “køre dobbelt” med høje omkostninger på institutioner, som færre og færre børn bliver henvist til. Omkringliggende kommuner, som vi tidligere har solgt institutionspladser til, køber ikke længere pladser hos os – de benytter også i stigende grad familie- og netværkspleje. Bl.a. den faldende efterspørgsel på institutionspladser, har betydet at vi på specialområdet har oparbejdet en gæld på 29 millioner (ved udgangen af 2017).

Der skal være balance i økonomien. Så i samarbejde mellem ledere, forvaltning og medarbejdere er der blevet udarbejdet en balanceplan, hvor vi med afvikling af institutionspladser og omorganisering, kan få økonomisk balance på i løbet af 2018. Så samtidig med at der arbejdes på nye måder med bedre løsninger og resultater for de udsatte børn, giver det os også en bedre økonomi på hele børneområdet.

I går på forligskredsmødet, blev balanceplanen præsenteret for os, i planen var der indregnet at gælden på området kunne afvikles over 5 år.

I forligskredsen er vi meget tilfredse med udviklingen som den tegner sig på området. Vi kan se at forebyggelse og tidligere indsats virker – både for børnene og bundlinien. Derfor  besluttede vi at gælden skal slettes (der tages af kommunens opsparing) og det beløb som ellers skulle være brugt til at afdrage gæld, vil vi fremadrettet bruge på skoler og daginstitutioner.

Du kan læse den udsendte pressemeddelelse her.

Kort nyt fra januars byrådsmøde – og sidste “host” om politiskolen

Hermed nyhedsbrev fra årets første byrådsmøde tirsdag den 24. Januar. Mødet havde 21 sager på dagsordenen – du kan se den fulde dagsorden her

Bare et lille sidste host fra mig om politiskolen
Selvom politiskolen ikke var på dagsordenen, er der ingen tvivl om at skuffelsen over, vi alligevel ikke får skolen til Herning, fylder meget blandt os alle i byrådet. Vi vil så gerne skabe yderligere udvikling i Midtjylland, derfor er det oplagt at arbejde målrettet på bl.a. at tiltrække videregående uddannelser som f.eks. politiuddannelsen.
Vi må op på hesten igen – og videre. Jeg glæder mig bare endnu engang over at vi i lokalpolitik har mere fokus på handling, end på at “flage” de enkelte partiers holdning og styrkeforhold.

Den Internationale skole i Ikast udvider
Byrådet har valgt at støtte udvidelse af Den Internationale Skole i Ikast med kr. 500.000,- Flere virksomheder i området har brug for at kunne tiltrække specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Muligheden for at få sit barn på en international skole i området er efterspurgt, og et bidrag til skolen er dermed med til at understøtte virksomhedernes chance, for at tiltrække kompetent arbejdskraft.

Boligudviklingen rundt i hele kommunen
6 punkter på dagsordenen vedrørte kommune- og lokalplaner fra Byplanudvalget. Disse planer giver mulighed for at opføre flere boliger rundt i kommunen og derved udvikling. Bl.a. omdannelse af et tidligere butiksområde i bymidten i Sdr. Felding. Med den ændrede planlægning kan området nu benyttes til boliger tæt på bymidten.

Nedbringelse af ventetid på genoptræning
Genoptræning så hurtigt som muligt efter et sygdomsforløb er vigtig i forhold til hurtigere raskmelding og livskvalitet. Derfor har Sundhed og Ældre ansøgt og fået bevilliget 1,3 millioner fra satspuljen 2015-2019. Pengene skal bruges til at ansætte flere terapeuter og indkøbe flere træningsredskaber. Det betyder at vi i Herning Kommune fremadrettet kan komme hurtigere i gang med genoptræning. I dag har vi en ventetid på 12 dage (på landsplan er den 14 dage). Med midlerne fra satspuljen forventer vi at kunne nedbringe ventetiden på genoptræning til blot 7 dage.

Vedligeholdelse af skoler
Gennem de seneste år har byrådet afsat midler til at renovering af tag, facader, vinduer og døre rundt på kommunens folkeskoler. I budgettet for 2017 er der afsat 3 millioner som sammen med et restbeløb fra renoveringsprojekter i 2016 nu forventes at kunne sætte gang i nødvendig renovering på fl.g. skoler: Haderup, Lind, Vinding, Sunds, Kibæk og Sdr. Felding

Prioritering af rækkefølge på cykelstiprojekter
I budgettet for 2017, 18 og 19 blev der plads til 4 cykelstiprojekter i kommunen.
Disse projekter realiseres i følgende rækkefølge:
2017: Lys på den ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling
2018: Lysanlæg på RIngkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg
2019: Forlængelse af sti langs Skalmejevej i Sunds og etablering af grusstier langs Feldborgvej nordøst for Aulum.

Lidt mere cykelsti – helt lokalt
Det var kort fra byrådsmødet. I forhold til cykelstier bliver jeg i Kibæk-området ofte spurgt hvornår cykelstien de sidste 4,5 km langs Vardevejen mellem Kibæk og Studsgård mon bliver anlagt?
Vardevejen er en hovedvej og derfor etableringen af cykelstier langs hovedveje finansieres af staten. Teknik- og miljø forvaltningen har løbende kontakt til staten for at “holde gryden i kog” i forhold til at få ført cykelstien helt til Herning. Så der arbejdes på sagen, mere kan jeg desværre ikke sige p.t. Har dog til min store glæde set at cykelstien mellem Assing og Kibæk lige har fået nyt asfalt – så det må vi glæde os over mens vi venter.

Nyhedsbrev fra årets sidste byrådsmøde

Byrådsmøde tirsdag den 13. december 2017

Så blev det tid for årets sidste byrådsmøde. Der var 21 sager på dagsordenen, heraf 2 på lukket. Der var mange tilhørere i byrådssalen. Dejligt med stor interesse, for de beslutninger som træffes i kommunen. Hvis du vil læse den fulde dagsorden for byrådsmødet finder du den her

Godt nyt til 4 midtbyskoler – Vestervangskole, Brændgårdskolen, Herningholmsskolen og Lundgårdsskolen
Gennem de seneste 10 år er der investeret massivt i renovering og nybygning af skoler rundt i hele kommunen og det er rigtig godt.
Ekstraordinært har forligspartierne bag budget 2017 bevilliget 25,1 millioner til at få de fysiske rammer på 4 midtbyskoler opdateret, skoler som nok vedligeholdelsesmæssigt er kommet til at halte lidt efter de øvrige, og som desuden alle er udfordret af at være i direkte konkurrence med friskoler i midtbyen. Med de 25,1 mill kan der nu renoveres: Skolegårde, indgangspartier, indendørs og udendørs læringsmiljøer og toiletter.
Gode fysiske rammer har betydning for trivslen og bevillingen et vigtigt første skridt til at opgraderes vores midtbyskoler. På de 4 skoler går planlægningsarbejdet i gang nu – i en inddragende process mellem ledere, lærere og skolebestyrelser. Glæder mig meget på midtbyskolernes vegne – alle steder er der tale om en virkelig tiltrængt ”ansigtsløftning” som kommer en masse børn, lærere og ledere til daglig glæde og gavn.

Gode nye ungdomsboliger i Herning og flere på vej…
På dagsordenen var en endelig godkendelse af det afsluttede ungdomsboligbyggeri på Kousgaards Plads. En positiv historie om et byggeri, som var fuldt udlejet længe inden det stod færdigt. Et byggeri som endte med endda at blive en smule billigere end først antaget (hvem kan ikke lide, når det går den vej :-). En 50m2 lejlighed kan lejes for 3066,- pr. måned excl. forbrug. Der er efterspørgsel på flere ungdomsboliger i Herning – og disse er på vej. I de kommende budgetår er der planer om opførelse af yderligere 100 ungdomsboliger på centrale placeringer i Herning.

Endelig vedtagelse af vindmølleprojekt ved Stakroge
På aftenens byrådsmøde blev et vindmølleprojekt ved Stakroge og Sandet endelig vedtaget. Et projekt som giver mulighed for at rejse 5 stk. 150 m høje vindmøller. I samme område står der i dag 5 mindre møller, som har en forventet restlevetid på 3 – 5 år. Når disse ældre møller nedtages, kan de ikke efterfølgende erstattes af andre.
Projektet om de nye møller har været i offentlig høring og der er indkommet 15 høringssvar heraf 8 indsigelser. Der har desuden været afholdt borgermøde i lokalområdet.
Når vi i byrådet tager stilling til mulig realisering af vindmølleprojekter, er det altid med fokus på om der er en massiv grad af indsigelser mod projektet. Om der er ejerskab i form af lokal opbakning og indragelse, ligesom det er vigtigt for os at der er mulighed for at investere i de lokale vindmølleandele. Vurderingen har her været at 8 indsigelser (12 personer) ikke er massiv modstand. Lokale foreninger er generelt positivt indstillede overfor projektet, ikke mindst fordi de ser et udviklingspotentiale for Sandet og Stakroge, i form af de økonomiske midler der udmøntes via grøn ordning, når der rejses vindmøller i nærområdet.
På den baggrund blev vindmølleprojektet vedtaget. Dog ikke med tilslutning af Dansk Samling og Dansk Folkeparti.
Socialdemokratiet går generelt ind for vindenergi, men  kan af princip ikke tilslutte sig projektet, da de har et ønske om min. 1000 meters afstand fra møllerne til nærmeste bolig eller husdyrhold. (Lovkrav er 4x møllens højde, i dette tilfælde 600 meter, som overholdes).

Og så lige lidt om gågaden i Herning – og nye retningsliner for inventar her
De seneste måneder er der blevet arbejdet på højtryk i gågaden i Herning By. Ny kloakering, fibernet nedlagt og ny belægning er undervejs. De seneste dage er der desuden plantet træer, i den ende hvor belægningen allerede er på plads.
Legeredskaber, plantekummer og bænke samt et hyggeligt hævet opholdsområde på et træ-dæk i området ved Gøtche og Frellesen, bliver placeret og monteret til foråret.
”Det skal være skidt før det kan blive godt” siger man. Jeg tror de fleste butiksejere er enige i dette, de har gennem måneder ”boet” i byggerod. For ikke at ødelægge julehandlen er der derfor lagt et tyndt lag asfalt – midlertidig – indtil foråret igen titter frem, så bliver asfalten brækket op og belægningen kan  gøres færdig.
Med en helt ny gågade i sigte, med ny belægning og inventar er der også gjort en del tanker om butikkernes udstillingsområde og muligheder. Der er i et i samarbejde med cityforeningen og de forretningsdrivende udarbejdet nye retningsliner for placering af gadevarer, parasoller og skiltning. Jeg glæder mig meget til at se det færdig resultat og er sikker på at de erhvervsdrivende glæder sig til en funklende ny gågade – mon ikke det kommer til at give mere liv i byen, det tror jeg på.

På aftenens møde var der desuden flere “frigivelsessager” til kommende anlægsprojekter rundt i kommunen – listet op her:
• Asfaltering af Alhedestien
• Anlægstilskud til hævning af terræn på Herning Golfbane
• Anlægsbevilling til byggemodning i Lind, Hammerum, Tjørring og Gjellerup
• Anlægsbevilling til kloakrenoveringen i kommunale bygninger
• Anlæg til vandløbs-renoveringsprojekter

Det var nyt fra byrådsmødet, men jeg har lige lidt mere på hjertet….

En varm seng at sove i når varmestuen holder lukket om natten
Jeg vil gerne lige slutte med en forklaring på ”avisoverskrifter” om Blå Kors varmestue på Bethaniagade i Herning, som har valgt ikke længere at holde natteåben. Varmestuen drives af Blå Kors, med et årligt tilskud på 6.5 mill. fra kommunen.
Blå Kors har selv valgt – for at få pengene i deres budget til at strække længst muligt – at varmestuen skal have ændret åbningstid fra 8.00 – 22.00.  Men det betyder IKKE at brugerne på Blå Kors er overladt til gaden. Blå Kors driver også et herberg hvor det efter kl. 22 er muligt at få sig en seng at sove i. Jeg synes det var rart at høre og bekræfter mig i at det ikke er alt man kan læse i avisen… Så altså ingen skal sove på gaden. Herberget er stadig åbent.

Jeg vil slutte med at ønske dig en glædelig jul og sige tak fordi du i 2016 har brugt tid på at læse mit nyhedsbrev 😀

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk
www.ambr.dk

Politik med glæde

POLITIK I gårsdagens avis havde et læserbrev med overskriften »Politik med væmmelse« fået spalteplads. Et medlem af Socialdemokratiet i Herning Kommune, Kai Østergaard, lufter sin frustration over, at der i sidste uge, af forligskredsen bag budgettet for 2017, blev taget politisk beslutning om igen at decentralisere madlavningen ud til kommunens plejecentrer. Finansieret af en pulje til »bedre ældre-mad« på finansloven.

Samtidig blev det besluttet, at der skulle øremærkes 25 millioner til fire midtbyskoler i Herning. Disse penge går til en meget tiltrængt opgradering af bl.a. udendørsfaciliteter, læringsmiljøer og toilet-faciliteter. Hvilket der ekstraordinært – ud over det allerede vedtagne budget – kan findes finansiering til på grund af øgede indtægter ved grund- og ejendomssalg samt færre udgifter end forventet til administration i 2016.

Jeg tror, at de fleste borgere – uanset partifarve – glædes over disse beslutninger. Beslutninger, som kommer en masse mennesker i vores kommune til glæde og gavn hver evig eneste dag i mange år frem. Beslutninger, som socialdemokraterne i byrådet dog ikke kunne være med til at tage, da de tidligt i budgetforhandlingerne for 2017 valgte at stå uden for budgettet og derved satte sig selv uden for indflydelse.

Er det reelt her væmmelsen stammer fra? Eller er væmmelsen måske nærmere en ærgrelse over ikke at kunne tage del i de gode beslutninger for borgerne?

Ret skal være ret. Det er korrekt, at socialdemokraterne i deres eget udkast til budget for 2017 stillede forslag om at genoprette de store produktionskøkkener på kommunens plejecentre. Dette forslag skulle finansieres af kommunens »buffer«, hvilket ikke kunne accepteres som mulig finansiering af de øvrige partier. Anden finansiering blev dengang ikke anvist af socialdemokratiet. Derfor nedstemt.

Med puljen til ældre-mad kan vi nu sikre forsvarlig finansiering og samtidig få duften af madlavning tilbage. Ikke bare i produktionskøkkenerne, som socialdemokraterne foreslog, men helt tæt på beboerne i deres leve-bo miljøer (køkken alrum som deles af 8 – 12 borgere). Den daglige madlavning bliver på denne måde en aktivitet, som kan følges tæt. Måske kan nogle borgere, hvis førligheden, lysten og kræfterne er til det, endda selv give en hånd med.

Et plejehjem i kommunen har allerede leve-bo miljøer og rigtigt gode erfaring hermed. Det skaber mere »liv« i dagligdagen og kan være med til at øge fællesskabsfølelsen.

Kai Østergaard skriver, han væmmes – men jeg vil have lov til at glædes, jeg kan simpelthen ikke andet over to så gode beslutninger!

Nu skal det igen dufte af mad på kommunens plejehjem

Der har længe været et stort ønske fra beboere og deres pårørende, om at få madlavningen tilbage på plejecentrene. Jeg har altid haft stor forståelse for dette ønske og er glad for at det nu er økonomisk muligt at opfylde. Som ny gruppeformand i Venstre har jeg fået plads på en taburet, hvor jeg også i høj grad kan være med til at træffe eller ændre beslutninger sammen med den øvrige forligskreds bag budgettet for 2017.

En pulje på finansloven for 2017, giver Herning Kommune mulighed for at søge 6,75 mio. kr. til at sikre madproduktionen tæt på centrenes beboere. Derfor kan vi nu bringe madduften, og alle de gode oplevelser omkring det, at maden bliver lavet på stedet, helt tæt på plejehjemmets beboerne, helt ud i de enkelte afdelinger.

Flere af vore plejecentre er i dag allerede indrettet med leve-bo miljøer (en faglig betegnelse for et fælles køkken-alrum, som deles af 8 – 12 beboere), Her er det tanken, at maden skal laves. På et enkelt plejehjem i kommunen – Vesterled – har man allerede rigtig gode erfaringer med at lave maden helt tæt på beboerne.

Køkkenalrummet er husets hjerte i de fleste familier. Det er stedet hvor man opholder sig sammen og også er sammen omkring madlavningen. Sådan skal det også være, når man bor på et plejehjem i Herning Kommune. Så madlavningen kommer altså tilbage, ikke bare til et samlet produktionskøkken på hvert plejehjem, men helt ud i hver enkelt afdelings fælles køkkenalrum.

Den daglige madlavning bliver på denne måde en aktivitet, som beboerne kan følge på tætteste hold. De kan både se og dufte madlavningen. Måske kan nogle beboere endda hvis førligheden, lysten og kræfterne er til det, selv give en hånd med ved madlavningen eller bagning.

Det er mit håb at aktive leve-bo miljøer vil skabe fornemmelse for mere ”liv” rundt på vores plejecentre og danne grobund for mere fællesskab mellem beboerne.

Nu skal det igen dufte dejligt af mad rundt på kommunens plejehjem

madDer har længe været et stort ønske også fra beboere og pårørende om at få madlavningen tilbage på plejecentrene. En pulje på finansloven for 2017 giver os nu også politisk mulighed for at bringe madduften – og alle de gode oplevelser omkring det, at maden bliver lavet på stedet – helt tæt på plejehjemmets beboerne – helt ud i de enkelte afdelinger.

Flere af vore plejecentre er i dag allerede indrettet med leve-bo miljøer (faglig betegnelse for et fælles køkken-alrum, som deles af 8 – 12 beboere), hvor det er tanken maden skal laves. Så vi har allerede rigtig gode erfaringer med leve-bo miljøet.

Køkkenalrummet er husets hjerte i de fleste familier, stedet hvor man er sammen omkring madlavningen. Tanken er  at sådan skal det også være, når man bor på et plejehjem. Så madlavningen kommer tilbage – ikke bare til èt produktionskøkken på hvert plejehjem, men helt ud i hver enkelt afdelings fælles køkkenalrum.

Den daglige madlavning bliver på denne måde en aktivitet, som beboerne kan følge på tætteste hold. De kan både se og dufte madlavningen. Måske kan nogle beboere endda hvis førligheden, lysten og kræfterne er til det, selv give en hånd med ved madlavningen eller bagning.

Det er mit håb at aktive leve-bo miljøer vil skabe fornemmelse for mere ”liv” rundt på vores plejecentre og danne grobund for mere fællesskab mellem beboerne.

 

Pressemeddelelse, udsendt af Herning Kommune:

Madlavningen kommer tættere på de ældre

Budgetforligspartierne i Herning Kommune er enige om, at ældre borgere på plejecentrene fremover skal have endnu større fornøjelse af de daglige måltider.

Nu skal de ældre borgere på Herning Kommunes plejecentre tættere på den daglige madlavning. Budgetforligspartierne bag Budget 2017 – Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Dansk Samling er enige om, at Herning Kommune skal lægge billet ind på en ny pulje, som er en del af Finansloven for 2017.

Puljen giver Herning Kommune mulighed for at søge 6,75 mio. kr. til at ”renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejehjem”. Målet er at skabe de bedst mulige rammer for måltidet for de ældre borgere.

– Madlavning skal være en aktiv del af beboernes hverdag, som de løbende kan følge med i og deltage i, hvis de ønsker det. Samtidig øger det fleksibiliteten omkring madlavning og valg af retter. Derfor vil vi nu satse på at etablere såkaldte leve-bo-miljøer – en slags køkkenalrum – så tæt på de ældres plejecenter-bolig som overhovedet muligt, siger Anne Marie Søe Nørgaard, (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune.
I dag får langt hovedparten af de ældre på plejecentrene mad leveret fra Centralkøkkenet i Aulum. Tre plejecentre har selv produktionskøkken, mens to allerede i dag har leve-bo-miljøer, blandt andet Vesterled.
Omlægningen til leve-bo-miljøer finder sted i takt med tildelingen af penge fra statens pulje. Budgetforligspartierne forudsætter, at driften vil kunne holdes inden for de eksisterende, økonomiske rammer.
– Vi har rigtig gode erfaringer med leve-bo-miljøet på Vesterled. Disse gode erfaringer ønsker vi nu rullet ud på kommunens øvrige plejecentre til gavn for de øvrige ældre medborgere. Samtidig har vi på de øvrige nybyggede plejecentre i Lind og ved Fuglsang Sø allerede indrettet køkken-alrum, så her er vi på forkant, siger Anne Marie Søe Nørgaard.

Politiskolen til Herning – vi glæder os – andre er ærgerlige, sådan vil det nok være…

Der var stor stor glæde i byrådsgruppen og blandt de ansatte på kommunen, den 9. november, da der kom en tydelig tilkendegivelse fra regeringen, at den nye politiskole ville blive placeret i Herning.

Beslutningsprocessen har været meget lang. Mange byer har budt ind med ønsker om at politiskolen skulle placeres i netop deres by. Ingen tvivl om at der er lagt masser af arbejde i dette projekt rundt i de mange kommuner som har budt ind på projektet.  Og at skuffelsen derfor alle andre steder end i Herning er stor, har været tydelig på både sociale og landsdækkende medier. Sådan vil det være, vi havde helt sikkert også været ærgerlige, hvis placeringen ikke var blevet i Herning – indrømmet.

Men stop nu den hetz det her er ved at udvikle sig til!
I dag går Jyllandsposten så langt at de beskylder borgmesteren for at bryde loven,  fordi han på sin private facebook side har skrevet – i anførselstegn bemærket – at politiet ”kvit og frit” kunne låne andre lokaler i kommunen indtil politiskolen er bygget.

En lidt kæk bemærkning der er skrevet EFTER beslutning om placering er taget.  En bemærkning som blot skal ses som en tilkendegivelse af at vi i kommunen vil strække os så langt vi overhovedet kan, SELVFØLGELIG inden for lovens rammer for at politiet hurtigt kan komme i gang med at uddanne flere betjente, som Danmark har brug for.
Vil du læse borgmesterens uddybende svar på ovennævnte mistænkeliggørelse kan du læse her: