Budgetkonference, byrådsmøde og budgetforhandling

I slutningen af august tilbragte vi i byrådet to hele dage med budgetkonference på Skarrildhus, herefter afholdt vi byrådsmøde og budget-gruppemøde i Venstre.

Som sædvanlig indeholdt budgetkonferencen en række spændende emner, bl.a. overvejelser om at bygge en ny folkeskole ved Herningsholmskolen som erstatning for den nuværende. En mulig placering af 10. klasse på erhvervsskolen – for at kunne tilbyde et mere spændende ungdomsmiljø og hjælp til højere grad af afklaring i valg af ungdomsuddannelse.
Udvikling af området mellem Gullestrup og Tjørring med bl.a. anlæg af ny Løvbakkevej og trafiksikre stiforbindelser.

Til budgetkonferencen kigger vi også ind i bl.a. prognoser for befolkningstilvækst, levetid og statistikker for grundsalg. Alt sammen for at planlægge behov for institutionsstørrelser, behov for at fremrykke udvidelser af institutioner, byggemodnings- og plejebolig behov.

Oplysninger som er vigtige at forholde sig til i de budgetforhandlinger vi i disse dage er midt i.

Vi ved b.la. at vi har brug for 176 plejeboliger, demensboliger og midlertidige pladser inden 2028.

Dog er antallet af plejekrævende ældre i forhold til tidligere prognoser en smule nedadgående. Det skyldes ”sundhedsaldring”. Flere ældre lever sundere og er mere aktive og bliver derfor mindre eller senere plejekrævende. En positiv udvikling, som i høj grad motiverer mig til aktivt at arbejde for mere forebyggelse gennem motion og aktivitet. Tallet for demente er derimod stigende. Her er vi udfordret på at have nok pladser og det skal der tages hånd om, så vi kan sikre de mest demente borgere en værdig pleje.

I denne uge er DI’s kåring af erhvervsvenligheden i landets kommuner offentliggjort. Vi er gået fra 3. pladsen til 2. pladsen og ligger nu og puster Ikast-Brande blidt i nakken. Som gode naboer kan vi sammen glæde os over at virksomhederne anerkender vores fokus på at være erhvervsvenlige.

Men den flotte placering må ikke blive en sovepude, derfor var nye tiltag for erhvervsudvikling også på programmet til budgetkonferencen.

Budgetkonferencen danner som sagt baggrund for budgetforhandlingerne som foregår i disse dage partierne imellem. I Venstre arbejder vi som altid målrettet på at få alle partier med i budgettet. Det giver et stabilt grundlag at føre politik på i det kommende budgetår.

Selve byrådsmødet havde 45 punkter – ikke mindre end 31 punkter var byplanssager, så lidt herfra:

Sygehusgrunden (Herning+)
– var igen på byrådets dagsorden, da kommuneplantillæg for området skulle endelig vedtages. I høringsrunden var der kun indkommet en enkelt bemærkning til parkeringsforhold.
Den nordlige del af sygehusområdet – med 60.000 m2 byggeret er nu sendt i udbud. Det bliver spændende at se hvor stor interesse boligudviklingsselskaber har i området.

DGI Huset
– får mulighed for en mindre ombygning af administrationsafdelingen og morgenmadsfaciliteterne, således at hotellets gæster ikke skal sidde sammen med svømmere og andre af husets brugere, når de skal have morgenmad. Dermed får DGI-hotellet mulighed for et længe næret ønske om at give hotelgæsterne en højere service.

Kulturfabrikken
– en foreløbig lokalplan ved Godsbanevej i Herning sikrer at Kulturfabrikken kan flytte ind med nuværende aktiviteter og også mulighed for at udvide. Bl.a. kan der på sigt bygges et 30 meter højt klatretårn i forbindelse med Klutlrufabrikken

Hoteludvidelse
– på hjørnet af Skolegade og Bredgade giver lokalplanen mulighed for at udvide den eksisterende hotelvirksomhed. I samme område i city vil der også blive mulighed for øget detailhandel, kontor, boliger og liberale erhverv.

Det var nyt fra byrådsarbejdet. Tiden bruges som sagt i disse dage på at arbejde med næste års budget. Forvent nyt fra mig når budgettet er landet.

 

 

 

 

 

 

 

Sommer, byforskønnelse, brintbusser og stor ny bydel på vej – alt med tålmodighed

Så har vi afholdt sidste byrådsmøde på denne side af sommerferien. Med i alt 27 sager til behandling.
Du finder den komplette dagsorden her.

Kulturpris 2017 uddelt
Forud for selve byrådsmødet blev Kulturpris 2017 uddelt. Kulturprisen blev uddelt for 28. gang og tilfaldt Ole Vels Poulsen, som gennem mange år har været et aktiv og enormt virksom i Hernings kultur- og musikliv. Ligesom han gennem 18 år var leder af Musikskolen i Herning. Ole Vels Poulsen var tydelig glad for den flotte anerkendelse, som også indeholder en check på kr. 10.000,- til modtageren. Stort tillykke til årets kulturprismodtager.

Kort om udvalgte sager fra byrådsmødet:

Plan for nye almene boliger
Når vi i byrådet godkender planer for nye almene boliger, som opføres af boligselskaber, garanterer vi som kommunen for 10% af anlægssummen. Altså er dine skattekroner med til at sikre at et passende antal almene udlejningsboliger.
På byrådsmødet besluttede vi at afsætte økonomi til 100 ungdomsboliger og 30 familieboliger på Herning+ (sygehusområdet som skal ombygges gennem de kommende år). Derved sikrer vi at området kommer til at bestå af både eje- og lejeboliger.
Ønsket om yderligere 6 almene boliger i Hodsager (21 i forvejen) blev i denne omgang ikke efterkommet. Ligesom ønsket om 35 almene boliger i Gødstrup ved sygehusbyggeriet heller ikke blev opfyldt for nuværende.

Byforskønnelse på flere måder på vej til Snejbjerg
Med vedtagelse af en ny lokalplan kan en tidligere autoforhandler og autoværksted rives ned og der kan opføres 12 nye boliger ud til hovedgaden.Inden længe bliver hovedgaden, og indfaldsvejen til Herning omdannet som en del af projektet ”Smukke indfaldsveje. Selve vejen gøres smallere, der kommer lys langs cykelstien og der plantes vejtræer på strækningen. Arbejdet med ændringen af vejen forventes at gå i gang i uge 24-25.

Sygehusgrundens transformation til bolig- samt nyt spændende offentligt byområde tager form, i første omgang som visioner på papir
Ved byrådsmødet vedtog vi foreløbigt en kommune- og lokalplan for hele sygehusområdet, ligesom forslag til udviklingsprogram blev godkendt. Planerne vil danne grundlag for hvad der kan opføres og hvad der må nedrives i området, i de kommende år. Og selvfølgelig også hvad der skal fredes (f.eks. den helt gamle sygehusbygning med søjlerne).
Planerne sætter overordnede rammer for fordeling af boliger, erhverv, uddannelse, byliv og til dels også butiksliv, dog kun med mulighed for små butikker i forbindelse med for eksempel iværksætteri eller kunsthåndværk af en størrelse på max 75m2. Den egentlige detailhandel ønsker vi at beholde i gågaden og i Herning Centret.
Eneste større butik der bliver mulighed for at opføre i området er en dagligvarebutik i det nordvestlige hjørne af sygehusområdet.
Det næste store skridt bliver at udbyde området til interesserede ejendomsudviklere. Udbuddet vil ske i bidder, første udbudsrunde sker sidst på året og koncentrerer sig om ca.halvdelen af området (delområde 2 og 3, kan ses side 55 i dagsordenen).
Når Sygehusområdet er fuldt omdannet, engang om nogle år, vil der kunne være op til 550 boliger i området som er på i alt 10 hektar.

Miljøvenlige busser et skridt nærmere med udbud af brinttankstation
I forbindelse med budgetforliget blev vi enige om at undersøge muligheden for at udskifte 10 af de 12 bybusser med brintbusser. Dette arbejder vi ihærdigt på, i samarbejde med EU, som støtter brintbus-projekter flere steder rundt i Europa. Da brint ikke er vanlig brændstof for bybus-operatørerne udbyder vi anlæg af brinttankstation til 3. part. Selvfølgelig betinget af at brintbusserne bliver en realitet. Brint produceres på grøn strøm og vil derfor nedbringe bussernes forurening og gavne vores CO2 regnskab i kommunen. Jeg håber virkelig vi lykkes med opgaven, det vil være rigtig godt.

Psst… det her er ikke et punkt fra dagsordenen, men ved du godt du kan gi’ et praj…?
Jeg får nogle gange hints om at der er huller i kommunale veje eller fliser som trænger til et eftersyn eller udskiftning.
Hvis du på din gå- eller cykeltur rundt i kommunen støder på noget som trænger til kærlig opmærksomhed fra kommunens vejafdeling, kan du ved hjælp af Appen ”Gi et praj – Herning Kommune” tage et foto og kort beskrive hvor skaden er. På den måde kommer skaden hurtigere på listen ovre ting der skal udbedres. Så hermed en opfordring om at gi’ et praj næste gang du ”falder” over et hul eller lignende. Kommunens vejfolk har rigtig mange kilometer at tilse, “opsyns-hjælp” modtages derfor meget gerne fra borgerne.

Glæde over høj kvalitet i vores folkeskoler, fokus på trafiksikkerhed og lidt om is…

Byrådsmødet den 15. maj var et af de korte, med kun 26 punkter på dagsordenen. Du finder den komplette dagsorden her:

Herunder kort referat om udvalgte sager:

Udvidelsesmuligheder for Møltrup Optagelseshjem – forløbig vedtaget
Møltrup er en privat institution beliggende i Timring, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op på ny. Møltrup er alkohol- og stoffrit og ”behandlingen” består i oplevelse af at være til gavn og mærke at der er brug for alle hver eneste dag i et arbejdsfællesskab.
Møltrup har fremsat ønske om at udvide optagelseshjemmet med en multisal, flere værelser og produktionshaller/værksteder. For at kunne foretage den ønskede udvidelse er det nødvendigt med en ændring af både kommune- og lokalplan for området. Denne ændring blev foreløbigt vedtaget på byrådsmødet i aftes af et enigt byråd, som alle ønsker at støtte op om det store arbejde Møltrup gør.

Høj kvalitet i vores folkeskoler
Der er lovkrav om at den enkelte folkeskole hvert andet år udarbejder kvalitets-rapport for både læring og trivsel.
Men kan disse rapporter så også reelt bruges til noget?
Ja bestemt, det er ikke bare en ”skufferapport”.
I Herning Kommune bruges rapporterne som et arbejdsredskab mellem den enkelte skole og Center for børn og læring til at drøfte ”hvor gør vi det godt, og hvor er der potentiale for at gøre det bedre? Og hvordan gør vi så det helt praktisk?
Som byrådsmedlem, med med ansvar for driften af folkeskolen, er kvalitetsrapporterne interessante. Det giver mulighed for at følge udviklingen som er positiv stigende, målt over de sidste tre år.
Det står helt klart at vores lærere og ledere er dygtige til at opfylde de to politiske målsætninger vi har sat for folkeskolen:
– Alle børn skal blive så dygtige som de kan
– Alle børn skal være en del af fællesskabet
På langt de fleste områder der måles på i kvalitetsrapporten ligger vi over landsgennemsnittet. Virkelig flot!

Anlægsbevillinger til øget trafiksikkerhed rundt i kommunen
Børn skal ikke kun blive dygtige og være en del af fællesskabet, de skal også kunne færdes sikkert i trafikken.
Derfor glæder det mig meget, at vi på byrådsmødet kunne frigive:
500.000,- til sikring af skoleveje og trafiksikkerheds-kampagner
733.000,- til renovering af eksisterende cykelstier
Der var også fokus på trafiksikkerhed til de voksne, nemlig en bevilling på 900.000,- til renovering af signalanlæg på Dr. Boulevard.

Og så lige lidt ishockey til sidst
Ja, det var ikke en sag på byrådsmødet, man hvad hjertet er fyldt af….
Det er svært ikke at lade sig begejstre i disse dage over afviklingen af VM i ishockey. Om man er til ishockey eller ej, så er det for de fleste fantastisk at opleve den stemning, liv og glade dage som VM giver i Herning og omegn. Butikker, overnatningssteder, restauranter og barer melder om omsætningsrekorder, herretøjsbutikker om udsolgt i shorts og frivilligheden er enorm. Omkring 500 frivillige er tilknyttet arrangementet som sammen med MCH’s dygtige personale yder det bedste for at alting skal klappe. Og det gør det bare! Hvor er det imponerende at opleve. Stor respekt for alle der på den ene eller anden måde hjælper med til at løfte så stor en sportsbegivenhed.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen

Byforskønnelse og endnu flere byggegrunde på vej rundt i kommunen…

Nyhedsbrev fra byrådsmødet tirsdag den 17. april.
27 sager til behandling heraf 4 på lukket dagsorden.
Årsregnskab for Herning Kommune 2017 godkendt til revision
Årsregnskabet består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balance og bemærkninger til de 9 udvalgsområder. Årets resultat viser et underskud på driftssiden på 10,9 mio kr. ud af et samlet års budget på ca. 5 mia. kr.
I 2017 er der brugt 231 mio på anlæg – altså byggeprojekter af forskellig karakter. B.la. haludvidelse og kunstgræsbane i Aulum, tilbygning af ny idrætshal i Vildbjerg, udvidelse af Sdr. Felding Hallen og renovering af skoler i Herning midtby. Der er gennemført energirenoveringer i en del kommunale bygninger for at mindske driftsudgifter og højne hensyn til miljøet. Der er renoveret tag og vinduer på en lang række skoler. Ligesom der er afsluttet en række trafikprojekter og renoveret broer rundt i kommunen.

 

Kønnere byer rundt i hele kommunen i sigte
Jeg har ind imellem hørt kritiske røster sige “Herning by får al forskønnelse”. Det kan nedenstående plan for kommende forskønnelse rundt i flere center- og landsbyer modbevise. Flere byer kan i de kommende 3 år se frem til at få opfyldt ønsker til byforskønnelse for 5 mio. kr. Byplanudvalget har prioriteret følgende forskønnelsesprojekter:

2018:
Samlet landsbypulje (her kan søges til specifikke projekter, endelig fordeling træffes senere) 0,5 mio.
Kibæk, forskønnelse af Jernbanegade og Jernbanegade P-plads 1 mio.
Sunds, forskønnelse af Sunds Hovedgade 0,5 mio.

2019:
Samlet landsbypulje (her kan søges til specifikke projekter, endelig fordeling træffes senere) 0,5 mio.
Gjellerup, forskønnelse af bygaden 0,3 mio.
Haderup, opstart på større forskønnelsesprocess (planlægning) 0,35 mio.
Ørnhøj, forskønnelse i forbindelse med kloakrenoveringen 0,35 mio.
Frie anlægsmidler (endnu ikke fastlåst) 0,5 mio.

2020:
Vildbjerg, forskønnelse af Østergade 0,5 mio.
Lind, forskønnelse af Hovedgaden 0,5 mio.

Frigivelse af budgetmidler til ny byggemodning og færdiggørelse af nye boligområder
Heldigvis er der kommet rigtig godt gang i nybyggeriet af parcelhuse rundt i hele kommunen. Der sker derfor en løbende byggemodning. Af nye byggemodninger i 2018 kan bl.a. nævnes 25 grunde i Sunds, 10 grunde i Aulum.
(I foråret 2019 byggemodnes den resterende del af Velhustedparken i Kibæk hvilket betyder 18 nye grunde).
Efterhånden som nye boligområder skyder op, skal disse også færdiggøres med asfalt, kantsten og grønne områder. Her er der i 2018 planlagt færdiggørelsesarbejde i Sunds (Søparken/Søengen og Søvænget), Lind (Fejerskovparken), Snejbjerg (Ørskovparken), Kibæk (Velhustedparken), Aulum (Tvedbækparken og Grønbækparken).

Ud over ovenstående boligområder behandlede vi også endelig vedtagelse af ny kommune- og lokalplan for et stort fremtidigt boligområde i Lind – som må siges at være et populært sted at være “nybygger”. Allerede i 2. kvartal sidste år var der udsolgt af byggegrunde i Lind. Derfor blev køb af jord til udvidelse af boligområder i hast sat i gang. Det nyindkøbte område kan rumme i alt 220 parcelhusgrunde, så mon ikke der går nogle år inden Lind igen kan melde “alt udsolgt” 😉

Det var kort nyt fra mit byrådsarbejde. Jeg ønsker dig en god dag 🙂

Venlig hilsen
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

Med 54 sager på gårdsdagens byrådsmøde er vi igen i fuld gang…

Herunder info om udvalgte sager. Du kan som altid se den fulde dagsorden her

En masse nye boliger er på vej 

Befolkningstallet er støt stigende i Herning Kommune, og investeringslysten i nye boligprojekter er stor. Rigtig godt for udviklingen i hele kommunen. Dette afspejles i en del af de mange lokalplansager vi behandlede på byrådsmødet. Der arbejdes bl.a. på:

  • opførelse af 36 boliger ved Dæmningen i Herning fordelt på to boligtårne
  • opførelse af 9 rækkehuse på K. Møllers vej i Hammerum
  • opførelse af etagebyggeri med 12 boliger i Snejbjerg Hovedgade
  • Vedtagelse af lokalplan for nyt bolig- og erhvervsområde v. Sunds Hovedgade
  • Vedtagelse af lokalplan for Jordbærmarken i Tjørring som åbner mulighed for at udvikle et større boligområde hvor der både kan bygges rækkehuse og/eller dobbelthuse

 

Mulig udvidelse af biogasanlæg ved Sinding vil nedbringe CO2 markant.

Biogas anlægget ved Sinding har søgt om udvidelse fra den nuværende kapacitet på 50.000 Ton til fremadrettet at kunne rumme 180.000 Ton.

Biogas anlægget forarbejder i dag primært husdyrgødning men også industriel biomasse og storkøkkenaffald.

Udvidelsen blev foreløbigt vedtaget på byrådsmødet, der skal nu udarbejdes en miljøkonsekvens rapport med fokus på bl.a. lugtgener, landskabelig påvirkning og konsekvens af øget trafik til anlægget. Sagen sendes i offentlig høring, inden der tages endelig stilling til om udvidelsen kan godkendes.

 

Ny planlægning for detailhandels struktur i Herning vedtaget

Punkt 37 – 41 blev behandlet under et, da samtlige punkter har forbindelse til den nye detailhandel struktur i kommunen. Hvilket bl.a. betyder mulighed for at etablere større butikslokaler uden for bycentrum. Den nye planlægning giver bl.a. mulighed for at etablere 10.000 m2 butik/butikker på sydsiden af Bauhaus og i alt 4000 m2 foran Bauhaus ud mod Silkeborgvej.

For at beskytte handelslivet i midtbyen og undgå at mindre butikker skal flytte ud, er der vedtaget en minimums butiks størrelse på 1500 m2.

Flere større butikker i området vil medføre mere trafik. Derfor er der i planlægningen også taget højde for plads til at udvide vejnettet omkring Åvænget og Silkeborgvej, evt. med ny direkte sammenhæng til Valdemarsvej.

Ligesom det skal undersøges om det er muligt med direkte tilkørsel til motorvejen fra Bauhaus.

Og hvilke typer butikker er så på vej?

Der er stor interesse for de nye bebyggelsesmuligheder, og flere potentielle købere står klar til at etablere nye butikker i området. Dog er det endnu ikke officielt hvilke nye butikker/butikskæder vi kan glæde os til at få til kommunen, men som sagt interessen eer stor.

 

Åskov Golfklub i Sdr. Felding og Feldborg BMX – sæt i gang!

Ved det seneste budgetforlig blev der afsat 125.000 til renovering af ejendom ved Åskov Golfklub. Ejendommen skal bruges til at understøtte og udvikle ungdomsarbejdet i klubben, bl.a. til 4 årlige camps med overnatning.

Til Feldborg BMX blev der vedtaget en anlægstilskud på 250.000 til færdiggørelse af P-plads, udearealer og -belysning.

Disse to beløb blev frigivet på byrådsmødet og arbejdet kan nu påbegyndes i hhv. Sdr. Felding og Feldborg – til mange års fremtidig fornøjelse i hver sin ende af kommunen.

 

Kloakfornyelse i Kibæk fører til byforskønnelse

I forbindelse med den påbegyndte kloakfornyelse i Kibæk blev der på byrådsmødet afsat 1,650 mio. til renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde efterhånden som det nye kloaksystem bliver nedgravet i Brogade, på Møllevænget, Møllegårdsvej og Velhustedvej. Herudover er der afsat byforskønnelses midler til nye blomsterkummer.

Hvad der skal ske i området omkring Jernbanegade og P-plads er endnu ikke endelig besluttet. Mere herom følger så snart det sker.

 

Lukning af heldagsskolen Munkgaard 

Munkgårdsskolen er et undervisnings- og behandlingstilbud til børn i alderen 6 – 13 år. Børnene er normaltbegavede men har sociale vanskeligheder. Munkgaard er en kombination mellem specialklasse og familiebehandling, da forældrene 1 dag om ugen skal frikøbes fra deres arbejde for at tage del i skoledagen og samtidig modtage familiebehandling, som giver “redskaber” til at hjælpe barnet til bedre sociale færdigheder.

Man kan max. være elev på Munkgaard i 2 år.

Indsatsen har gennem årene hjulpet mange børn og deres familier. Udfordringen med tilbuddet er dog efterhånden den at forældre synes tilbuddet er for indgribende i deres arbejdsliv og vi har derfor oplevet faldende interesse for tilbuddet. P.t. er der kun 9 børn på Munkgaard, hvilket på ingen måde er økonomisk bæredygtig og det må vi tage ansvar for.

En anden udfordring er at det er meget svært for børnene at vende “hjem” til den oprindelige skole efter et endt forløb. Kun 37,5% af eleverne ender på den “gamle” skole. Derfor er der truffet beslutning om at indsatsen for børnene i målgruppen gentænkes. Dette bliver i tråd med Herning modellen, hvor der arbejdes i tidligere indsatser i nærmiljøet, inden problemerne vokser sig for store.
Derfor lukkes Munkgaard. Gode erfaringer samt økonomi fra Munkgaard bruges til at ansætte 4 AKT fagpersoner (eksperter i adfærd, kontakt og trivsel) som skal arbejde med barnet på egen skole i en kortere eller længere periode som støtte og back-up. Barnets familie kan stadig modtage familietræning efter behov, dog uden for arbejdstiden som det i højere grad ønskes.

Munkgaard har været et godt tilbud og et dygtig personale har gjort en forskel for mange børn. Der tages stadig hånd om de 9 resterende børn på Munkgaard som tilbydes alternative tilbud.

En beslutning om lukning er altid svær, men vi er et flertal i byrådet som mener at det er den rigtige vej at gå. Lukningen frigiver 2,5 mio. Herudover anvendes 2,1 mio til budgetbalance på specialområdet.

Ganske kort nyt fra byrådet – men helt sikkert mere i vente….

I aften – tirsdag den 23. Januar – har vi afholdt årets første byrådsmøde. 7 nye byrådsmedlemmer tager dermed hul på deres første periode i lokalpolitik, jeg selv starter på min 2. periode. Mange har endnu flere års erfaring at trække på. Jeg tænker vi er et godt blandet hold, der nu skal i gang med det politiske arbejde med respekt for forskellige holdninger men med fokus på samarbejde. Jeg ser frem til fire år mere med lokalpolitik.

Her ser du holdet til det traditionsrige “klassefoto” vi fik taget til det konstituerende møde i december.

Byrådsmødet var forholdsvis kort, med kun 12 punkter på dagsordenen – en stor del af de sager vi behandlede, var for at fastsætte principper for:

  • Underskriftbemyndigelse i kommunen
  • Forretningsorden for byrådet
  • Styrelsesvedtægter for byrådet
  • De økonomiske styringsprincipper i byrådets arbejde
  • Delegationsplan (hvor er beslutningsansvaret placeret) for det almene boligområde samt for salg af kommunale ejendomme og arealer

Du kan som altid se den fulde dagsorden her.

Investering i lystfiskerturisme – frigivelse af 1,4 mil. på byrådsmødet

Vi har i Herning Kommune tidligere besluttet at vi gennem en årerække (2015-2018) ville afsætte i alt 5 mil. til fremme af lystfiskerturismen. Dette i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Fra 2018 er også Viborg kommune gået med i samarbejdet.

En del af beløbet er i 2016 – 2017 brugt på markedsføring (www.riverfisher.dk), erhvervsudvikling, infrastruktur og optimering af vandløb.

Konkret skal der i 2018 arbejdes videre med øget markedsføringen – bl.a. på det tyske marked og på lystfisker-messer i ind- og udland. Indsatsen bærer allerede frugt. Der meldes om mærkbar stigning i antal af udenlandske lystfiskere som kommer her til området. Hvor de udover at fiske, både spendere penge i lokale butikker og lejer sig ind på lokale overnatningsmuligheder. Netop den effekt vi havde håbet på – samtidig med at vi får øget kendskabet til vores område.

 

Det var meget kort nyt fra årets første byrådsmøde. Tak for din tid.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

Endeligt flueben ved budgettet for 2018 efter 2. behandling

Årets frivilligpris fra Herning Kommune
Forud for tirsdagens byrådsmøde blev byrådets pris for frivilligt arbejde uddelt.
Prisen gik til Bodil Markmøller som i årtier har hjulpet børn, unge og ældre på forskellig vis.
Bodil Markmøller de seneste år har været en vigtig drivkraft bag de populære søndagscaféer, som er med til at forebygge ensomhed hos ældre. Som næstformand for Ældrerådet og medlem af Seniorråd Vest har hun arbejdet ihærdigt for at finde midler og opbakning til caféerne, der i dag er spredt til 12 forskellige steder i kommunen. Stort tillykke til Bodil med den fornemme hæder som Herning Kommune siden 2001 har uddelt. Prisen er på 5000 kroner, og den kan gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune. Alle kan komme med forslag til, hvem der skal modtage årets Frivilligheds pris.

Byrådsmødet havde 25 sager på dagsordenen. Og du kan som altid finde dem her:

Budget 2018 fik et flueben fra hele byrådet
Vedtagelse af det årlige budget skal behandles 2 gange, inden det kan endelig vedtages. Derfor er var punktet om budget 2018 igen på dagsordenen. I de to seneste nyhedsbreve har jeg skrevet meget om indholdet i budgettet, jeg vil derfor i dette nøjes mig med at glædes endnu engang over at et enigt byråd står sammen om budgettet for 2018.

Ny gågade, hvordan kan den bruges?
Vi har netop indviet den nyeste del af gågaden i Herning. I samme ombæring har vi i byplan vedtaget en forenkling af reglerne, så det som foretningsdrivende eller restaurationsejer er nemmere at forstå og følge de retningslinjer/det regulativ som samlet hedder ”brug byen”. Regulativet blev vedtaget med den bemærkning at de skal evalueres efter senest 4 år.

Lokalplaner
Som altid fylder foreløbige og endelige vedtagelser en del på byrådsmødet. Bl.a. blev der vedtaget lokalplaner som muliggør etablering af et nyt boligområde i Hammerum og i Vildbjerg centrum.

Mere velfærdsteknologi – kan det øge trivslen hos ældre og demente?
I budgettet for 2017 afsatte vi 1 mill. til at afprøve nye former for velfærdsteknologi, som skal komme ældre og demente til gavn. For ældre i eget hjem er det bl.a. forsøg med telesundhed, som skal gøre den ældre mere tryg efter tidlig udskrivelse fra sygehus. I forhold til demente er det afprøvning af hjælpemidler som skal styrke trivslen og velbefindende hos den demente. Det bliver spændende at høre om teknologien kan bidrage til en positiv oplevelse for de ældre der nu tester produkterne/projekterne af.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU – etablerer arbejdende værksted og butik i gågaden
Ungdomscenter Knudmosen, som i Herning står for den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (tilbud til unge som ikke magter en almindelig uddannelsesforløb) igangsætter et nyt projekt hvor undervisningen af de unge sker i et arbejdende værksted i gågaden. Dette er bl.a. for at træne de unge i at fungere i realistisk arbejdsomgivelser, bringe dem tættere på det samfund som de er en naturlig del af, men ofte har svært ved at være i.
Ved at flytte en del af STU’s undervisning til det åbne værksted, håber Knudmosen at synligheden kan være med til at skabe bedre kontakt til det omkringliggende samfund. Ligesom nærheden til butikker giver mere mod og motivation til den unge i forhold til reel beskæftigelse eller uddannelse.Tanken er at det arbejdende værksted skal fremstille egne unika produkter men også tilbyde at butiksejere i gågaden kan få løst mindre opgaver i egne eller i skolens lokaler. Det arbejdende værksted er et forsøgsprojekt som løber over to år.

Det var kort nyt fra byrådsmødet.

Budget 2018, kan vi kalde det “fælles forældremyndighed” ?

Indlæg på byrådsmødet den 19. september ved 1. behandling af budget for 2018

Siden budgettet for 2018 blev underskrevet sidste mandag af samtlige partier og løsgængere her om bordet, har vi alle haft travlt med at kommunikere om indholdet.

Jeg har observeret godmodige drillerier om at ”succeser har mange fædre”. Jeg synes faktisk det passer bedre at vi siger ”at vi har fælles forældremyndighed” for budgettet.

Som forældre opdrager vi vores børn på forskellig vis, men altid med det for øje at vi vil barnet det bedste.

I politik ser vi også forskelligt på tingene. Det anerkender jeg. Men Ingen tvivl om at vi alle 31 vil borgerne det bedste.

Og det bedste opnår vi – ved at samarbejde som vi har gjort med dette budget.

– Vi har kunne forhandle ud fra en sund økonomi.
– Vi har kunnet lade sparekniven ligge i skuffen, og koncentrere os om, at få løst rigtig mange af de ønsker og udfordringer vi har rundt i kommunen.

Vi har afsat store beløb – til store og gode projekter,
Jeg nævner i flæng, 20 nye plejehjemspladser, 20 nye pladser i bo-tilbud, udvidelser af daginstitutioner og skoler som mangler plads p.g.a. positiv bosætning, indkøb af mere jord, til udstykning af flere kommunale byggegrunde – og så har vi kunnet fremrykke hal-udvidelser og planlægge i budgettet for nye hal-projekter.

Hvis jeg lige kigger lidt bagud, glæder det mig at vi gennem de seneste 2 – 3 år har kunne opprioritere ældreområdet, så der nu er langt flere varme hænder.
Faktisk hvad der sammenlagt svarer til 80 heltids stillinger på det samlede område. I 2018 øger vi også driftsbudgetterne, nu bl.a. med løft på handicap og psykiatri området og med driftsmidler til løft af kvalitet i daginstitutionerne.

Vi har også afsat rigtig mange mindre beløb…
Selvom det kan synes som små beløb, er det beløb af stor betydning, bl.a. på forebyggelsesområdet. Og forebyggelse dækker over rigtig meget.

Ved vores budgetkonference for nogle uger siden, blev begrebet ”det mentale immunforsvar” omtalt. Det er egentlig et ret godt billede på hvad der nemt sker med vores sind, hvis vi føler os ensomme, er syge, bliver mobbet eller måske mangler nogle at tale fortroligt med.

Psyken påvirkes negativt. Livskvaliteten falder, det kan være svært at opretholde en almindelig dagligdag med skolegang, uddannelse eller job.
Derfor glæder det mig rigtig meget at vi i næste års budget har afsat økonomi til en lang række forebyggende projekter, som kan være med til at styrke ”det mentale immunforsvar” og forbedre livskvaliteten for en masse borgere.

Det er bl.a. midler til selvhjælpsgrupper for børn og unge
Det er midler til at fortsætte den anonyme rådgivning Ung Mod 24/7.
Det er midler til at fortsætte projektet med at uddanne unge som brandkadetter
Det er midler til målrettede rehabiliteringsforløb efter endt kræftbehandling.
Og på ældreområdet er der afsat flere midler til nye indsatser for ensomme ældre.

Det er ikke kun det mentale område vi har prioriteret – det er også på det digitale.

I dag er både privatpersoner og virksomheder meget afhængig af at have gode stabile internetforbindelser. I Herning Kommune er der desværre stadig en del områder, hvor net forbindelsen er svag, nogen steder nærmest ikke eksisterende.

Det ønsker vi at ændre på. Derfor afsætter vi de kommende 3 år, en million om året, til enten at sætte master op, eller forberede fibertilslutninger med nedgravning af rør til Fiberføring.
Eller rådgivning når private eller virksomheder ansøger om del i den nationale fibernetpulje.

Ikke alt i budgetaftalen koster penge, noget er også nedfældet for at vi kan huske hinanden på vigtigheden af det vi aftaler og sætte retning for det fremtidige politiske arbejde.

Bl.a. at vi til stadighed skal passe på ikke at drukne vores medarbejdere i bureaukrati.

I alt hvad vi siger, gør og vedtager, skal vi have regelforenkling og afbureaukratisering for øje. Vi vil arbejde målrettet for mere enklere arbejdsgange, mindre kontrol og mere tillid. Vi skal have respekt for de ansattes arbejdsmiljø – det højner arbejdsglæde.

Og nu hvor jeg er ved de ansatte. Så vil jeg gerne runde af med at rose de ansatte i forvaltningen, som har lagt vandret den seneste tid, for at fremskaffe svar på vores mange Q & A, fremstillet arbejdsnotater, regnet på budgetter og til sidst formuleret vores endelige beslutninger omkring budgettet.

Det er første gang jeg har siddet med ved forhandlingsbordet – og første gang jeg har fået den fulde forståelse for HVOR meget I er begravet i arbejdet og hvor LANGE dage I har haft.

Stor tak for indsatsen til jer – og tak for samarbejdet til hele byrådet omkring budgettet

Jeg kan ikke lade være at slutte hvor jeg startede: Husk, det er altid bedst for børn når forældre kan enes…

Så er blækket tørt på budgetforliget for 2018

Ældre, handicappede, børn og unge – mange har fundet vej ind i budgettet i de kommende 4 år

Så har vi budgettet for 2018 og de efterfølgende 3 år, for Herning Kommune på plads. Det er sket i et tæt og godt samarbejde med det øvrige byråd. Budgettet afspejler at vi i Herning Kommune har en sund økonomi. Vi kan som jeg tidligere har skrevet, lade sparekniven blive liggende i skuffen, og i stedet koncentrere os om at løse en lang række ønsker og udfordringer på bl.a. ældre- og handicap, og børneområdet + en hel masse andet godt. Du kan læse et uddrag af budget-beslutninger herunder

Flere byggegrunde
Som kommune er vi inde i en positiv udvikling, der flytter flere borgere til end der flytter herfra. Derfor fremrykker vi byggemodning i flere af de byer hvor der er god efterspørgsel på byggegrunde. Helt lokalt i Kibæk fremrykkes byggemodningen af den sidste etape på Velhustedparken til 2019, hvor der vil blive byggemodnet i alt 30 nye grunde.

Pladsmangel p.g.a. nybyggeri
Lind og Snejbjerg er de to byer hvor der sælges flest byggegrunde, dette har en positiv afsmitning på børnetallet, men skaber “pladsproblemer”. Derfor udvider vi i denne 4-årige budgetperiode både Kernehuset-Engblommen/Engbjergskolen i Snejbjerg og Højgård Børnehus/Højgårdskolen i Lind.

Udbygning af vores botilbud
På socialområdet mangler vi bo-tilbud til borgere med svær autisme, fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede. Derfor har vi besluttet at udbygge Mosaikken med 8 pladser og Rosenholm  med 12 pladser. Udbygningen giver mulighed for, at borgerne kan undgå at skulle bo uden for kommunen. Med en udbygning af bo-tilbud i kommunen kan flere bo tættere på familie.

12 mio ekstra til drift i årene frem
Men det er ikke kun fysiske udvidelser der er blevet plads til. I 2018 og årene derefter vil en årlig pulje på 12 mio. kr. til borgernær velfærd/daglig drift give et løft – ikke mindst på handicapområdet.

Flere varme hænder og flere plejehjemspladser
I denne byrådsperiode har vi allerede prioriteret ældreområdet med flere driftsmidler. Det har resulteret i, at der inden for de seneste par år er ansat til hvad der svarer til 80 fuldtidsstillinger på området. Vi ved at der i årene frem bliver flere ældre i kommunen, så i denne budgetaftale afsætter vi også økonomi til at etablere 20 nye plejebolig-pladser, som en tilbygning til plejecenter Kildehøj i Vildbjerg.

Flere penge til IT på folkeskolerne
På folkeskoleområdet tilføres midler til opgradering af IT udstyr og indkøb af bøger. Selvom meget i dag foregår på computeren, er der stadig brug for at forny undervisningsmateriale i bogform. Det er et stort ønske fra vores skoler vi med denne bevilling kan opfylde.

3 millioner til tidlige indsatser i dagtilbud og 300.000 til ekstra indsats i sundhedsplejen.
Dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for børns udvikling og trivsel. Især når det gælder børn fra hjem, hvor forældrene ikke kan give børnene tilstrækkelig støtte. Derfor afsætter vi tre millioner kroner om året, bl.a. til tidlige indsatser for udsatte børn i dagtilbud. Samtidig afsætter vi 300.000 årligt til løft af sundhedsplejen.

Hurtigere byggesagsbehandling
Det er attraktivt at drive erhverv her på Herning-egnen, hvor rammebetingelserne er nogle af Danmarks mest fordelagtige. Dette konstante fokus på at være attraktive for erhvervslivet, sikrer os bl.a. et øget udbud af arbejdspladser. Vi vil stadig ligge i front når det gælder erhvervsvenlighed og afsætter derfor 400.000,- om året frem til 2021 for at forkorte byggesagsbehandlingstiden og undgå øget ventetid.

Vi ønsker at Varmestuen holder nat åbent
Ved at forhøje driftstilskuddet til Blå Kors Varmestue med 400.000 årligt har vi nu sikret økonomien til at Varmestuen også i årene frem kan holde nat åben.

Flere erhvervsuddannelser
I byrådet er vi meget optaget af at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse. Kommunen går forrest med det gode eksempel og hvor det er muligt og giver mening, øges antallet af kommunale lærepladser. Andre veje mod målet er at lade det indgår som en del af vores resultatkontrakt med Erhvervsrådet, med et ekstra mål om at de skal arbejde på at motivere erhvervslivet til at tage flere Lærlinge. Vi øger desuden kravet i udbud af kommunale bygge og anlægsopgaver over en vis lønsum. 6% af arbejdet/årsværket skal udgøres af elever/praktikanter.

Og nu sporten
og fritiden, kan man vel sige. Også til dette budget var der ønsker om hal-udvidelser. Derfor er det dejligt at kunne tage hul på ønsket i Tjørring med udvidelse af Nordvest hallen og en tilbygning til Haderup hallen. I 2021 er der afsat sammenlagt 9 millioner til at påbegynde projekterne, med den forståelse partierne imellem, at den resterende finansiering skal findes i 2022. Begge de nævnte projekter kan nu gå i gang med arbejdet med at indsamle egenfinansieringen.
Ja, og så er det jo dejligt at kunne slutte denne med at fortælle også blev plads i budgettet til en mere lokal bevilling til Aaskov Golfklub på 125.000,- til forbedring af klubfaciliteter i en tilkøbt ejendom.

Ovenstående var et uddrag af budgetforliget for 2018. Der er så meget god indhold og mening i budgettet, at jeg har svært ved at fatte mig i korthed. Hvis du har læst med så langt som hertil, er du måske interesseret i at læse hele forliget. Find det her.

Vi kan lade sparekniven ligge i skuffen i 2018

Mandag og tirsdag har jeg sammen med det øvrige byråd, på efterårets budgetkonference, drøftet budgetmuligheder og udfordringer for 2018. Der er heldigvis flere muligheder end udfordringer. Vi har en stabil økonomi i kommunen. Vi skal ikke ud med sparekniven, men får derimod bl.a. tilført 12 millioner årligt til den daglige drift.

Forhandlingerne om fordelingen af de øgede driftsmidler samt mulighed for at igangsætte nye anlæg (byggeprojekter) starter vi på i dag.

Jeg ser frem til at kunne sende dig endnu et nyhedsbrev om det endelige budget og fortælle detaljeret om indholdet. Jeg håber selvfølgelig på at vi endnu engang lykkes med at forhandle en fornuftig budgetaftale på plads, i samarbejde med flest mulige partier.

Budgetkonferencen sluttede tirsdag aften med det månedlige byrådsmøde, som havde 49 sager på dagsordenen. Her er kort nyt fra byrådsmødet:

Udviklingen snurrer lystigt i Kommunen,  bl.a. som følge af ændring i planloven
Knap halvdelen af sagerne på byrådsmødet var af planlægningskarakter; nye byggeprojekter for boliger, etablering af erhverv eller større butikker. En ændring i planloven har f.eks. givet mulighed for, at der i højere grad kan etableres større butikker, med særligt pladskrævende varer i udkanten af byen. Bl.a. i området v. Herning Centret og Bauhaus. Helt aktuelt er der 3 – 5 butikker som i dag ikke er repræsenteret i Herning, der når planlægningen er på plads, gerne vil etablere sig i Herning. Et større udvalg af udvalgsbutikker forventes at tiltrække kunder fra et endnu større opland, med forventet positiv afsmitning på allerede etablerede butikker.

Grøn ordning understøtter lokale projekter i Sunds og Kibæk
Jeg har tidligere omtalt ”Grøn ordning”, en ordning, som har til formål at fremme accepten af Vindenergi. Dette ved at yde økonomisk støtte til lokale projekter. Disse midler er bl.a. tildelt i Sunds og Kibæk. Begge steder er der midler som alligevel ikke blevet anvendt, da projekter er frafaldet. I forbindelse med en ny ansøgningsrunde er der derfor nu uddelt fl.g.
120.000,- til etablering af sauna til (Sunds vinterbadeklub)
40.000,- til opførsel af muldtoilet ved bålhytte og sheltere (Sunds FDF)
95.000,- til etablering af opvarmningsmulighed på Kibæk Mølle (Kibæk Mølle S/I)
26.925,- til etablering af bålhytte eller shelters v. Børnesøen (Kibæk Lokalråd)

Grøn ordning, har gennem de seneste år bidraget positivt til mange borgerdrevne initiativer. Desværre er ophører ordningen i starten af 2018 . Dette kan få betydning til den forventede tildeling af Grøn Ordning, i forbindelse med et kommende vindmølleprojekt i Stakroge. Derfor har vi fra Byplanudvalget indsendt høringssvar til Energistyrelsen med en kraftig opfordring om at allerede vedtagne projekter der ikke når opførelse inden starten af 2018 stadig har mulighed for at søge ordningen.

Helt lokalt: længe ventet oprensning af søen på Møllegården i Kibæk
Møllegårdssøen har længe trængt til en oprensning, efter nogen tids forhandling om egentligt ejerskab af søen, der tidligere har hørt under Herning Vand, er ansvaret for vedligehold af søen nu hjemhørende i afdelingen for Kommunens grønne områder. Her var det planen, at søen først skulle oprenses i efteråret 2018.  Efter massivt borgerønske om ”her og nu handling” er det dejligt at kunne fortælle, at oprensningen er flyttet frem til dette efterår.

Det var meget kort fra byrådsmødet, du kan som altid læse den fulde dagsorden her:
Og så glæder jeg mig som sagt til, snarest muligt, at kunne fortælle om udfaldet af vores budgetforhandlinger for 2018.