Stor indsats for regelforenkling i Herning Kommune skal skabe mere tid til kerneopgaverne

Nyt fra byrådet – tirsdag den 26.1.  har jeg været til årets første byrådsmøde, jeg skriver kort om mødet længere nede i denne mail, men jeg har lige et par andre aktuelle emner på hjertet først.

Stor indsats for regelforenkling i Herning Kommune skal skabe mere tid til kerneopgaverne
Jeg har nu været medlem af Herning Byråd i to år. I løbet af de to år er jeg flere gange stødt på forældrebestyrelsesmedlemmer og kommunalt ansattes frustration over mængden af dokumentation, der løbende skal udarbejdes. Papirarbejde som stjæler tid fra den kerneopgave man reelt er ansat til at varetage. Disse henvendelser påvirker mig. Jeg mener vi i langt højere grad bør udvise tillid vores fagpersonale og til stadighed arbejde for at dokumentationskrav holdes på et minimum.

Lytter vi nok til de mennesker der hver dag har ”hænderne i jorden” og knokler med at udføre de politiske beslutninger vi træffer lokalt eller der træffes landspolitisk?
Vi skylder dem at lytte. Derfor glæder det mig meget, at vi nu I byrådet er blevet enige om at sætte gang i en stor indsats, for at få mindre bureaukrati i det offentlige.
Offentlige ansatte på rådhuset og institutioner rundt omkring i kommunen samt de politiske udvalg opfordres i disse dage om at melde ind med, hvad de oplever som unødvendigt bureaukrati. Du synes måske det lyder måske som om vi igangsætter MERE papirarbejde. Men hvis mere skal blive til mindre, har vi brug for de ansattes input. Så hermed en stor opfordring til alle kommunalt ansatte om at komme til tasterne, og hjælpe os med tilbagemeldinger. Man skal ikke lade sig begrænse af om det er en statsregel eller en lokal politisk regel. Alt skal frem i lyset og vurderes – og alt kan udfordres.

Jeg har et stort håb om at vi efter en ”oprydning i dokumentationsjunglen” kan komme ud på den anden side, med færre dokumentationskrav, mindre bureaukrati, mere tid til kerneopgaverne og – hvem ved – måske nok en positiv sidegevinst som hedder større arbejdsglæde.

Flygtningestatus i Herning Kommune
Jeg bliver ofte mødt med spørgsmål om hvordan vi egentlig håndterer de flygtninge der søger asyl og bliver henvist til Herning Kommune. Det vil jeg kort forsøge at beskrive herunder:

I 2016 har vi fået at vide, vi skal modtage 308 (ekskl. evt. familiesammenførte). Når flygtninge ankommer til Herning, kommer de fra et asylcenter et sted i Danmark, hvor det bliver afklaret, om de kan søge asyl i Danmark. Får de ok til dette, fordeles de rundt i landets kommuner. Når asylansøgerne ankommer til Herning Kommune, er det beskæftigelsesafdelingen der varetager følgende:

• Person registrering og tildeling af midlertidig bolig  (p.t. har kommunen anslået 15  pladser ledige pladser, af midlertidig karakter i kommunale bygninger, som har stået tomme)
• Hjælp til sundhedsattest
• Kompetance afklaring – hvilken udd./hvilket job har den enkelte. Mange har ingen uddannelse og en meget stor del taler ikke et fremmed sprog (f.eks. engelsk)
• Danskundervisning igangsættes så hurtigt som muligt. Dette sker på Lær Dansk Centret. Der arbejdes på at få flygtninge ud i 3 dages skole/2 dages praktik da integrationen og forståelse for dansk kultur sker bedst i mødet med danskerne. Der er jobkonsulenter fra “Lær Dansk” som arbejder for at finde praktikpladser.
• Flygtninge flyttes så hurtigt som muligt fra midlertidige boliger til lejeboliger rundt i hele kommunen.
• Danskundervisningen skal følges og flygtningene skal selv sørge for at fragte sig til hhv. undervisning og praktikpladser. Praktikpladser hænger desværre ikke på træerne. Har din arbejdsplads mulighed for at tilbyde praktikophold er jeg sikker på “Lær Dansk” gerne hører fra jer.

Teltlejren v. Beredskabscentret bruges kun til midlertidig ophold af flygtninge/migranter som endnu ikke har fået afklaring på asyl. I gennemsnit er opholdet i Beredskabscentret af 2 – 3 ugers varighed.

Det er vigtigt at vi gør hvad vi kan for at integrere de flygtninge der kommer til Herning og skal bo her. Udgifterne dækkes i de første 3 år af staten, men herefter påkalder det kommunen. Så er klart politisk mål er, at vores nye indbyggere skal blive selvforsørgende.

Byrådsmødet
Årets første byrådsmøde havde 38 punkter på dagsordenen, herunder en del lokal- og kommuneplaner, godkendelser og ansøgninger. Du kan se den fulde dagsorden her: http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordner-og-referater

Byudvikling i Arnborg
Gennem flere år har det været et stort ønske at få udstykket kommunale byggegrunde i Arnborg. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 blev ønsket opfyldt. Derfor er planlægningen for 8 nye byggegrunde i Arnborg – beliggende syd for Gl. Skarrildvej nu igangsat. Det nye boligområde kommer til at hedde Rind Å Engen.

Højere huse i Herning er nu muligt
I byplanudvalget forfølger vi vores strategi om at få flere mennesker bosat tæt på Hernings bymidte. Dette vil gøre bylivet/bymidten mere intens og samtidig skabe endnu bedre eksistensgrundlag for butikker, caféer og restauranter – og grobund for nye. Byfortætning er ikke blot politisk strategi, vi oplever også konkret  efterspørgsel på at bo helt centralt i Herning. Dette ønske vil vi gerne forsøge at opfylde. Derfor har vi truffet beslutningen om at ændre kommune- og lokalplanen for området ved Grøndalsvej/Knudemosen. En ændring der skal gøre det muligt at bygge op til 14 etager, med tilbagetrukket 15. etage (tidligere var det 8 etager). Kommune- og lokalplan har nu været i offentlig høring, og der er indkommet flere indsigelser under høringsperioden fra beboere i området. Indsigelserne går på bekymringer for skyggepåvirkninger, indkig i allerede etablerede boliger og udsyn til Knudemosen.
I byplansudvalget har vi efterkommet indsigelser i den grad vi har fundet det muligt. Der er udarbejdet skyggediagrammer for alle årets måneder, hvilket har klarlagt evt. skyggepåvirkninger for husene i området. Lokalplanen er blevet ændret, så der i skel mod Knudemosen må fældes træer og derved sikres udkig for bagved liggende huse. Sidst er der i lokalplanen taget højde for at der ikke må etableres terrasser, som giver direkte indblik i paracelhus kvarterene mod Søndre anlæg.

Vi tror på at et højere byggeri i området vil skabe merværdi og gøre området endnu mere attraktivt som bosætningsområde, og ikke på nogen måde forringe de allerede etablerede boliger. Derfor bakker jeg op om den ændrede lokalplan.

Nye regler vedr. udeservering blev ikke vedtaget, men der blev give en omgang…
På aftenens byrådsmøde skulle nye regler om udeservering I hele Herning Kommune behandles. Der er blevet anmodet om “nok en omgang” i byplanudvalget. Dette ønske blev efterkommet af udvalgsformanden for byplan og blev derfor sendt tilbage til byplanudvalget til fornyet overvejelse.

Det var månedens nyhedsbrev. Har du en nabo, et familiemedlem eller kollega der kunne tænke sig at følge mere med i lokalpolitik, så skriv til mig på byrar@herning.dk

Undskyld mig, men skriver vi ikke 2016?

Læserbrev Herning Folkeblad 8. januar 2016

Ligestilling? Jeg har aldrig anset mig selv for at være feministisk. Min holdning har altid været, at det er lige meget om du er mand eller kvinde, det vigtigste er at du har det godt med det, du nu engang selv har valgt at arbejde med. For mig er det mennesket og engagementet der tæller, ikke køn eller status.

Selvfølgelig er det vigtigt for mig at der til stadighed er fokus på at vi i Danmark betaler lige løn for lige arbejde, og selvfølgelig skal alle typer jobs, bestyrelses- og politiske poster være tilgængelig uanset køn. Millimeterdemokrati og forslag om kønskvoter har jeg dog aldrig været tilhænger af.

Men de seneste dage er jeg begyndt at tænke, om min holdning til ligestilling har været lidt for ”tilbagelænet”. Har jeg bare taget for givet, at kvinder og mænd i 2016 er lige meget værdsat og respekteret?
Er rødstrømpernes kamp for ligestilling ved at smuldre?

Når en kvindelig præst i Aulum kan give stof til et dobbeltopslag her i avisen, fordi hun er kvinde, og medlemmer af indremission i Aulum af samme grund fravælger at høre hende prædike og i stedet tilvælger den mandlige præst. Hvor er ligestillingen så henne?

Og når en kvindelig borgmester og lige om lidt nybagt mor, hænges ud for både at ville passe sit arbejde som borgmester og sit barn. Hmm… så tænker jeg: havde nogen mon løftet et øjenbryn, hvis der var tale om en mandlig borgmester og samtidig nybagt far?

Jeg har besluttet mig for at læne mig frem, ikke for at gå ud og demonstrere for ligestilling i gaderne, som rødstrømperne gjorde i 70’erne. Men fordi det er gået op for mig, hvor vigtigt det er stadig at have fokus på at kvinder og mænd er lige meget værd.

Og så lige til sidst og med et meget ironisk smil på læben: er der andre end mig der har undret sig over, at indremission i Aulum tillader at deres formanden er en kvinde…?”

Kommunale kroner til bygge- og ombygningsprojekter

Kære nyhedsbrevsmodtager

Årets sidste byrådsmøde havde 24 punkter på dagsordenen, ingen af sagerne medførte megen debat, men jeg vil lige give et par af punkter lidt ord med på vejen, måske det har din interesse?

Frigivelse af kommunale kroner sætter nu gang i bygge- og ombygningsprojekter
En del punkter omhandlede “frigivelse af anlægsbevillinger”. Det vil sige kommunale kroner, som vi i byrådet tidligere har øremærket til nye anlægsprojekter. Med den formelle frigivelsen af pengene på byrådsmødet sættes følgende projekter i gang:

500.000,- til projektering vedr. ombygningen af Herning Krisecenter, som får ny adresse på Valdemarsvej 20 i Herning.
4.500 mill. til Sønder Felding skole, til opførelse af tilbygning m. to klasselokaler, ny forbindelsesgang, sammenlægning af eksisterende klasselokaler med gangareal, dette for at opnå større lokaler. Flytning og indretning af faglokaler.
4.312 mill. til ny- og ombygning af børnehaven Kaldalen i Skarrild.
4.824 mill. til etablering/ombygning af faglokaler på skoler og øvrige bygningsjusteringer.
6.594 mill. til renovering af tag på Engbjergskolen, Brændgårdsskolen og Højgårdsskolen.
9.819 mill. til etablering af nye boldbaner ved Hammerum/Gjellerup skole, da den nye skole skal bygges på de nuværende boldbaner.  Ligeledes skal en del af beløbet bruges på rådgivning og projektering af den nye skole. Den nye skole har forøvrigt endnu ikke noget navn, jeg venter spændt på udfaldet af navnekonkurrencen.

Noget nyt om Klatretræet i Kibæk?
Jeg ved at mange af jer venter spændt på at høre nyt om byggeriet af den nye daginstitution, Klatretræet i Kibæk som skal stå færdig i 2017. Jeg forventer at kunne bringe mere information om dette i løbet af foråret, hvor der også på et tidspunkt vil komme en anlægs-frigivelse på projektet.

Placering af biblioteket i Herning midtby – en klar succes – nu er regnskabet afsluttet
Biblioteket i midtbyen blev som bekendt indviet for mere end et år siden, og er blevet taget rigtig godt imod af borgere fra hele kommunen. Placeringen midt i Herning har øget besøgstallet markant, og samtidig givet mere liv i bymidten. På byrådsmøde blev det endelig regnskab for ombygning af biblioteket fremlagt og godkendt. Det var på alle måder et positivt regnskab. Projektet endte med at blive 3,2 mill billigere end forventet. Dette beløb bliver lagt tilbage i kommunekassen. Samtidig med at besøgstallet på biblioteket er øget er udgifter til den daglige drift faldet. Et godt eksempel på at det faktisk kan lade sig gøre at få mere for mindre.

Godkendelse af affaldssorteringsplan 2015 – 2024
Alle kommuner skal hver 12 år udarbejde en affaldsplan. I Herning kommune genanvender vi i dag ca. 34 % af vores affald. Et landsdækkende mål er at vi i 2022 skal genanvende 50%. For at nå dette mål, vil vi alle skulle affaldsortere  i højere grad end i dag. Fra 2018 skal vi frasorterer alt metal fra husholdningsaffaldet og fra 2022 skal vi også frasortere al organisk affald.

Der vil nu blive igangsat en lang række initiativer, som skal fører til højere grad af affaldssortering, bl.a. forsøg med todelte affaldsbeholdere til papir og metal – og todelte affaldsbiler.

Det forventes at affaldsgebyret frem mod 2018 kan fastholdes på nuværende niveau, med forbehold for pristalsregulering. Gebyret fra 2018 og frem er endnu ukendt, men mulighed for evt. nedsættelse bliver undersøgt. Så øget affaldssortering er ikke kun godt for miljøet, der er også en forventning til, at det kan få positiv indvirkning på affaldsgebyret.

Det var årets sidste nyhedsbrev fra mig, husk du altid er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sager vi har behandlet, eller arbejder med i byrådet. Jeg skal gøre mit bedste for at svare dig.

Du kan se hele dagsordenen her:

Glædelig jul og på gensyn i det nye år.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Stor udviklingslyst i Herning Kommune

17.11.2015

Terror i Europa
Efter en weekend med voldsomme terrorhandlinger i Paris, kan lokalpolitik måske synes mindre vigtig. Men det er en del af det demokrati vi bygger vores samfund og tror på. Det er vigtigt ikke at lade sig skræmme, men lade dagligdagen fortsætte uændret, hvilket jeg er helt bevidst om er lettere for mig/os i Danmark, end for de frankmænd hvis verden rystede i weekenden. Det er gennemført ondt at ramme civile der af hele deres hjerte ikke ønsker krig. Hvor er det trist. Men livet går videre, for det skal det, og hermed tager jeg et stort spring til…

Uddeling af årets frivilligpris I Herning Kommune
Umiddelbart før byrådsmødet i går, uddelte Herning Kommune årets frivilligpris for 15. gang. Som Borgmesteren gav udtryk for i sin tale til prismodtageren, var der et stærkt felt med mange potentielle prismodtagere indstillet til prisen. Der er frivillige ildsjæle i snart hver en krog i kommunen, hvilket har uvurderlig værdi for vores samfund.
Én skulle vælges til årets pris, og valget faldt på Carsten Byrjalsen som er idémand bag ”Team Herning”. Et projekt som har inkluderet udsatte unge, der sammen med en stor gruppe frivillige, gennem cykeltræning med det afsluttende mål at cykle til Paris i sommers, har fået voksen støtte og opmærksomhed. Tanken var at give de deltagende unge mod og tro på, at når man sætter sig et mål og arbejder målrettet for det kan det også gennemføres. Der er så gode resultater med projektet ”Team Herning”, at arbejdet med en ny tur i 2017 nu er igangsat. Stort tillykke og godt gået til Carstens Byrjalsen og de mange øvrigefrivillige bag Team Herning.

Selve byrådsmødet havde 38 punkter på dagsordenen – og kan alle ses her:  http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordner-og-referater

Udviklingslyst i kommunen
Byrådets dagsorden bar igen præg af at der er fuld fart på vækst og udviklingslyst i Herning Kommune. Fra byplanudvalget havde vi 14 punkter på dagsordenen. Punkter der spænder fra øget udnyttelse af boligområder, udvidelse af erhvervsområder til mulighed for opførelse af hotelkompleks oven på Kongrescentrets hovedbygning. Kan sidstnævnte opføres, står vi stærkere, i forhold til at tiltrække endnu flere større arrangementer, som i dag står og falder med mulighed for mere eksklusive og bynære muligheder for hotelovernatning.

”Danmarks-produktionshjerte” – et nyt samarbejde med 6 nabokommuner
Vi har i Herning Kommune vedtaget at indgå et samarbejde med 6 nabokommuner: Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Skive, Lemvig og Struer.
Samarbejdet får det officielle navn Business Region MidtVest – Danmarks produktionshjerte. Men hvorfor en Business-Region?
Fordi vi tror på at et øget samarbejde kommunerne imellem kan styrke erhvervsbetingelser i midtjylland, ligesom vi samlet kan stå stærkere om at tiltrække f.eks. udannelsesinstitutioner og derved sikre fremtidens arbejdskraft. Et andet vigtigt formål med Business Regionen er at tale med én stemme – i statslige forhandlinger og derved forhåbentlig opnå større gennemslagskraft for det midtjyske område.

Anlægstilskud til Skovsnogen
Skovsnogen, kunstprojektet som er beliggende i en privat skov mellem Skarrild og Sdr. Felding har søgt om anlægstilskud. Dette for at kunne rejse penge til at købe den privatejde skov, ændre skoven til en fond og derved opnå støtte til videre udvikling fra bl.a. Statens Kunstfond, som har givet tilsagn hvis det er en fond der støttes (der ydes nemlig ikke tilskud til privatejede projekter).
Det blev et ja til ansøgningen fra byrådet. Anlægstilskuddet på 1,3 mill. finansieret ved salg af et kommunalt skovareal beliggende ved Sdr. Felding. Beslutningen om at sælge kommunal ejendom for at finansiere nyt anlæg er ikke normal procedure i byrådet. I dette tilfælde vedtog vi i byrådet at fravige dette, da etablering af Skovsnog fonden vil medføre udefrakommende god økonomisk støtte til drift og udvikling af et meget velbesøgt og kendt kunstprojekt, i den sydlige del af vores kommune. Anslået besøgstal det seneste år er på 10.000 besøgende.

Godt nyt for de mindste børn i den nordlige del af kommunen
To punkter på dagsordenen var godt nyt for Haderup. Med frigivelse af 197.000 kan vi nu etablere 6 vuggestuepladser i Haderup børnehus – hvilket er meget efterspurgt. I den efterfølgende sag kunne vi frigive 1.860.000 til etablering af en mangeårigt ønske om en ny motoriksal i forbindelse med Haderup Skole og Børnehus – begge tiltag glæder vi os i børne- og familieudvalget .

EU – ja, nej – ved ikke?
Næte gang du får et nyhedsbrev fra mig, er vi på den anden side af  EU afstemningen om retsforbeholdet.  Det kan være svært at danne sig et overblik over hvad konsekvenserne af et nej/ja betyder.  Helt forenklet har jeg hørt det udtrykt således ”det er et spørgsmål  om vi vil være en del af EU-klassen på juridiske forhold”.  Når det kommer til juridiske forhold/retssikkerhed tænker jeg, det er vigtigt at have størst mulig grad af samarbejde over grænserne, for bl.a. at bekæmpe kriminalitet, forebygge terror og sikre virksomheders juridiske rettigheder. Så derfor bliver det et JA herfra. Husk at tage stilling til hvad DU vil stemme – og stem fordi du kan.  Måske ses vi, jeg har vagt ved valgbordet i Kibæk Krydsfelt den 3. december.

Økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet

Kære nyhedsbrevsmodtager

I aftes var der 30 sager på byrådets dagsorden. Herunder kan du læse et kort resume. Se den fulde dagsorden og bilag her: http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Budgettet for 2016 til 2. og sidste behandling
I de seneste nyhedsbreve har jeg omtalt indholdet i budgettet for 2016, i aftes blev budgettet så med 2. behandling endelig godkendt. Nu kan vi i de respektive udvalg bgynde det videre arbejde med en masse gode tiltag i hele kommunens interesse – bl.a. byggeri af tre nye daginstitutioner, byudvikling i centerbyerne, løft af Idrætscenter Holing, udvikling af Å-turisme i både den nordlige og sydlige del af komunen samt bygemodning i flere byer.

Har vi en plan?
Ja, det har vi faktisk – det hedder en kommuneplan og er gældende for 12 år af gangen. Som grundlag for den nye kommuneplan godkendte vi til byrådsmødet i aftes en planstrategi, som beskriver visioner for Herning kommune, og hvilken udvikling vi som kommune vil satse på. Overordnet kan strategien samles om budskabet, at vi vil en hel kommune i vækst, med stadig fokus på produktionsvirksomheder og landbrug.

Lovmæssigt skal der samtidig med kommuneplanen udarbejdes en strategi, for hvordan vi som kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling ind i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21). Er du interesseret i at læse Plan- og Agenda 21 strategien finder du den som bilag her: http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Hjulene snurrer
At der er godt gang i erhvervslivet, alternative energiprojekter og udvikling af nye boligområder, vidner 15 konkrete sager på byrådsmødet fra byplansudvalget om.
Ultrakort opremsning om sagernes indehold:
– udvidelse af et eksisterende erhvervsområde i Haunstrup (produktionsvirksomhed skal udvides)
– nybyggeri af HK kontorfaciliteter Vestergade i Herning (flere arbejdspladser flyttes hermed til Herning)
– endelig vedtagelse vedr. opstilling af vindmølle i erhvervsområde i Vildbjerg (alternativ energi dækker produktionsvirksomheds strømforburg)
– endelig vedtagelse af to solcelleområder ved Vildbjerg (mere alternatvi energi, godt suplement til vindenergi)
– nyt boligbyggeri på Snejbjerg gl. skolegrund (udvikles af privat investor, der også står for nedrivning af gl. skole)
– erhvervsområde i Gødstrup (udvidelsemulighed for eksisterende virksomhed)
– debatoplæg for vindmølleområde med 5 stk. vindmøller i Stakroge (udsendes i 8 ugers høring)

Økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet
Er du avislæser eller er du på facebook, har du kunne følge debatten om de økonomiske udfordringer der er i budgettet for Handicap- og Psykriatriområdet i vores kommune.
Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet en handleplan for at få styring på merforbruget. Handleplanen har været sendt i høring og har medført rigtig mange høringssvar, bl.a. fra bekymrede brugere fra socialpsykriatrien, der er meget bekymrede over udsigten til forandring og ikke ønskede større enheder, som planen bl.a. lagde op til.
Social- og Sundhedsudvalget har lyttet til høringssvarene og den oprindelige handleplan er blevet revideret. Den endelige handleplan kan læses i sin fulde længde i dagsordenen på side 82.

Generelt om pressede budgetter på handicap- og psykiatriområdet
Hvad skyldes budgetoverskridelsen? 60 ud af 98 kommuner har problemer med at få budgettet til at slå til, i forhold til de opgaver der skal løses på området. Hvad skyldes det? Ja, bl.a. bliver vi jo alle ældre hvilket er glædeligt, det samme gør sig gældende for handicappede. Er du handicappet og ældre, bliver plejeopgaverne også oftest tilsvarende større.
På landsplan er der desuden et stigende antal borgere, som får psykiske problemer, altså flere som bliver behandlingskrævende. Fra statens side er midlerne til området ikke tilsvarende vokset med behovet (og det er uanset om vi har en rød eller blå regering ved roret). Vi må med de penge vi får tildelt, løse opgaverne bedst mulig.
Så kan du spørge: Kan man ikke rokere rundt på budgetterne? Hente penge fra andre serviceområder? Ja, der har vi jo f.eks. ældre- eller børneområdet, men da disse budgetter heller ikke ligefrem bugner, er det i mine øjne ikke en holdbar løsning.

Der er kun en måde at løse problemet på – vi er nødt til at nytænke den måde vi løser opgaverne på, hvilket også var og er formålet med handleplanen som Social- og sundhedsudvalget har udarbejdet.
Forandring er svær og det i nogle tilfælde kan føles som dårligere service, men det er i øjeblikket den mulighed vi har.
Jeg kan dog ud fra den lange debat om emnet på byrådsmødet i aftes konkludere, at budgettet på dette område helt sikkert bliver et emne til vores budgetkonference i foråret.

Får du noget ud af at læse mit nyhedsbrev, så sig det til andre…
Det var hvad jeg havde på ”Byråds-hjertet” denne gang. Hjælp mig gerne med at fortælle venner, kollegaer og familie om mit nyhedsbrev, da jeg gerne vil forsøge at udbrede forståelse for de beslutninger vi på alle borgers vegne – træffer i byrådet. Evt. interesserede kan sende mig en mail på byrar@herning.dk – så kommer de med på listen.

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk

1. behandling af budgettet 2016-2019

17.09.2015

Kære nyhedsbrevsmodtager

De seneste dage har for mit vedkommende været præget af en del politiske aktivitet.
Lørdag deltog jeg i uddannelsesdag I Nr. Nissum, hvor der bl.a. blev debatteret god trivsel og inklusion I folkeskolen. Det er høj-aktuelle emner, og spændende at høre hvilke erfaringer andre kommuner gør sig og I hvilken retning forskellige interesseorganisationer mener det er rigtigt at gå.

Mandag startede med møde i byplansudvalget og turen gik herefter til  Odense., som er i fuld gang med bl.a. at omdanne en tidligere meget befærdet vej I midtbyen til et nyt boligområde (I alt 53.000 m2). I området bygges samtidig en kæmpe underjordisk P-plads, med plads til ca. 1000 biler. Vi besøgte Odense for at få  indblik I de overvejelser byplanlæggerne har gjort sig om projektet og hvordan så store byforandringer kan løses. Vi kan evt. bruge disse overvejelser og erfaringer, når vi på et tidspunkt skal i gang med at planlægge hvordan 100.000m2 sygehusgrund bedst omdannes til nye formål I Herning midtby.

Tirsdag aften var det igen blevet tid for et byrådsmøde, med kun 9 sager på dagsordenen – se den fulde dagsorden her:

Halvårsregnskab for 2015
Kommunens husholdningsregnskab følges tæt året rundt. Et af punkterne på dagsordenen var gennemgang af halvårsregnskabet for 2015. I store træk er det et positivt regnskab. Kommunens indtægter er lidt højere end forventet i forhold til budgettet. På udgiftssiden er der dog overstigelse af budgettet på bl.a. handicap & psykiatri- samt børn- & familieområdet. I de respektive udvalg arbejder vi nu med nye måder at få budgettet til at strække, til de opgaver der skal løses.

1. behandling af budgettet 2016-2019
Samtlige partier har indgået forlig om budgettet for 2016 – 2019. Dette budget blev 1. behandlet på byrådsmødet.
Budgettet indholder, som tidligere fortalt, massive investeringer i byggeprojekter – bl.a. tre nye daginstitutioner I Kibæk, Vildbjerg og Herning, en ny skole i Hammerum/Gjellerup og midler til at renovere/tilbygge I Sportscenter Holing.

Jeg har siden indgåelse af budgettet fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra borgere, der glæder sig over udsigten til ny daginstitution, nye byggegrunde i vente, renovering af Sdr. Felding skole eller midler til byforskønnelse I center- og omegnsbyerne. DGI midtjylland har ligeledes udtrykt stor glæde over at kommunen prioriterer et løft til Sportscenter Holing som både får betydning for breddeidrætten og eliten. Jeg glæder mig over at et enigt byråd står bag budgettet som vil skabe god værdi for driften i kommunen og ikke mindst være til daglig glæde for en masse borgere.

Flygtningestatus i Herning kommune
Flygtningedebatten raser i hele landet, jeg er flere gange blevet spurgt hvor mange flygtninge vi reelt har modtaget i Herning Kommune i år? Svaret er at vi pr. 1.9.2015 har modtaget 102, hertil forventer man at der kommer 30 familiesammenførte ægtefæller og 90 børn.
Flygtningene er bl.a. blevet indkvarteret i ældreboliger og anden kommunalt byggeri som har stået tomt.
Børn i den skolesøgende alder er startet i kommunens modtagerklasser med henblik på at blive sluset ud i almindelige skoleklasser, når det vurderes at de sprogligt vil kunne følge undervisningen. Voksne undervises på Lær Dansk centret og der arbejdes på at finde praktikpladser til flygtningene i lokale virksomheder, da det er den bedste måde at lære vores arbejdskultur på, og forhåbentlig derved blive sluset ud på arbejdsmarkedet så de kan bidrage til samfundet.

Tilførsel af midler til flygtningeområdet 2015
Kommunerne har det lovmæssig ansvar for at modtage og integrere de flygtninge der kommer til Danmark. Staten har ekstraordinært bevilliget 325 mill. i tilskud 2015, for at hjælpe med at dække de ekstraordinære omkostninger der følger med at modtage flygtninge i kommunerne. Heraf modtager Herning Kommune 5,5 mill.

I foråret fik beskæftigelsesafd. tilført 1,6 mill af ovenstående midler til integrationsarbejdet. Dette blev dengang besluttet af et enigt byråd. Nu hvor de resterende 3,9 mill. så skullel fordeles til integrationsarbejdet ønskede hverken Dansk Samling og Dansk Folkeparti pludselig ikke at tiltræde indstillingen om det ekstraordinære tilskud. Pudsigt at de lige kan vende på en ”tallerken” inden for gå måneder. Jeg kan nemmest få tanken om, at de bruger sagen til at føre ”symbolpolitik” i kølvandet på den aktuelle flygtningensituation.
Heldigvis kunne vi – de øvrige partier – uden problemer danne flertal for at søge om frigivelse af statstilskuddet. Dermed får vi tilført nødvendige statsmidler til integration og komme ikke ude for at skulle udhule budgetter til skole- og beskæftigelsesområdet, som reelt ville være resultatet hvis vi nu ellers havde haft et ønske om at følge de to partier der stemte imod.

Det var nyt fra byrådsmødet.

Onsdag var jeg til møde med børne- og familieudvalget som bl.a. bød på rundvisning på Snejbjergs nye skole. En skole der bl.a. med sammenbygning af hal-faciliteter og andre spændende løsninger på udeområdet, har fået de bedst tænkelige betingelser for at integrere bevægelse i skoledagen.

Dagen sluttede med et besøg på Munkgårdskolen i Snejbjerg. En heldagsskole for elever, som har forskellige udfordringer ved at gå i en alm. folkeskoleklasse. Det unikke ved Munkgårdskolen er at forældrene er en dag om ugen deltager i skoledagen, hvor de bl.a. kan få guidning af familievejledere til at håndtere konflikter med barnet. Vi talte med både børn og forældre som føler de får den bedste hjælp til at takle problemer i hverdagen. Man kan være elev på Munkgårdskolen i max. 2 år. Herefter er eleven i langt de fleste tilfælde klar til at komme tilbage til en folkeskoleklasse.

I børne- og familieudvalget forsøger vi løbende at komme rundt og besøge skoler og daginstitutionen, for på den måde at have føling med virkeligheden i børnenes dagligdag.

Tak fordi du tog dig tid til at læse mit nyhedsbrev.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

Budgetforlig 2016 Herning Kommune

27.08.2015

Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi i Herning Byråd har opnået enighed om fordelingen af næste års budget. Helt lokalt glæder jeg mig meget over tre ting: Nyt byggeri til daginstitutionen Klatretræet, byggemodning af næste etape på Velhustedparken og penge til byforskønnelse i centerbyerne.
Herunder kan du læse en kort gennemgang af de større budgetposter og byrådets vigtige hoved-fokusområder i det kommende år.

Godt nyt til de mindste
Budgettet giver plads til at investere i alt 65 millioner i nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk med byggestart i 2016. I forvejen var der afsat penge til børnehaven i Skarrild i 2015. Det glæder mig at vi kan skabe nye og tidssvarende rammer for kommunens mindste borgere.

Sports- og fritidsfaciliteter
Herning Kommune har tradition for at tilgodese fritidsområdet. I de senere år er der i flere Centerbyer bygget nye haller, det har stor betydning for byerne at have gode hal-faciliteter. Nu er det så blevet Holings tur. I de kommende fire år tildeles centret midler til at opgradere faciliteterne. Hvilket bl.a. betyder at Herning Blue Fox kan få en tiltrængt modernisering af deres hjemmebane. Samtidig skal der etableres en ny hal, som kan bruges til opvisningshal til håndbold og andre idrætsgrene.

Byforskønnelse uden for Herning
I løbet af året har vi mange gæster i Herning Kommune. Derfor er der i dette års budget afsat midler til at forskønne indkørselsveje til Herning. I 2016 – 2017 budgettet er der nu også afsat midler til også at forskønne i centerbyer og omegnsbyer. Der er et stort frivilligt engagement i disse byer som vi ønsker at bakke op. Derfor har vi afsat 2 millioner i 2016 og 2 millioner i 2017, som kan søges til byforskønnelses-projekter.

Byggemodning
Revideret byggemodningsplan. Da salget af byggegrunde er stærkt stigende afsættes der midler til flere byggegrunde. Helt lokalt betyder det byggemodning af 12 nye grunde på Velhustedparken i 2016.

Andre gode tiltag
I budgettet er der desuden afsat penge til: renoveringsønsker på Sdr. Felding Skole (1. eptape), midler til at fremme Å-turisme ved Skjern Å, Karup Å og Storeåen. permanent støtte til Kulturfabrikken i Herning, støtte til etablering af en kunststofbane i Sunds, støtte til Gjellerup friluftsbad

Byrådet har givet hinanden håndslag på at arbejde med følgende emner det kommende år:

– Midler i skolefonden skal bruges til efteruddannelse af lærerne på området inklusion og bevægelse

– Erhvervsvenlighed, for at fastholde og skabe nye arbejdspladser

– Unge i uddannelse og arbejde, kan vi sikre flere praktikpladser?

– Landbruget skal sikres hjælp til hurtig og positiv sagsbehandling

– Øge unges kendskab til udd. og karrieremuligheder inden for landbrug

– Opgaver på flygtningeområdet skal løses bedst muligt

– Der skal fortsat kunne søges om nedrivningsstøtte af ejendomme i det åbne land og i mindre byer

– Fortsat fokus på velfærdsteknologi, som kan være til gavne for borgere

– Vi skal unndgå unødvendigt bureaukrati

– Udvidet åbningstid på flere af kommunens genbrugspladser

Dejligt med et løsningsorienteret byråd
Jeg glæder mig over at vi i byrådet – igen i år – har kunne opnå enighed om budgettet på tværs af partifarver. Som lokalpolitiker mener jeg vi ført og fremmest er forpligtet til at være løsningsorienteret for kommunens fælles bedste, og det er de øvrige 30 byrådspolitkere, tydeligvis med indgåelse af dette budget, enige i.

Endnu en ny skole på vej – og en flot 1. plads til Hernings skoler!

Så er jeg tilbage med en opdatering om mit arbejde i byrådet. Efter to dages budgetkonference med et samlet byråd, hvor ønsker og udfordringer vedr. budgettet for 2016 er blevet gennem bearbejdet, sluttede vi tirsdag aften af med det månedlige byrådsmøde.

Det endelige budget forhandles nu mellem de respektive partiers gruppeformænd. Jeg ser frem til at kunne sende dig endnu et nyhedsbrev om udfaldet, så snart budgettet er færdigforhandlet.

Men tilbage til byrådsmødet. Dagsordenen bar præg af at det lige har været sommerferie og der var blot 29 sager til behandling på dagsordenen.

God udvikling i grundsalg og planlægning for andre boligtyper.
En stor del af sagerne var foreløbige vedtagelser af lokalplaner og kommuneplantillæg for både bolig og erhvervsområder. Et stort antal af disse sager giver grund til optimisme. Det er et sikkert tegn på at der efter flere års nedgang i salg af både private- og erhvervsbyggegrunde, igen er opgangstider på vej. Helt aktuelt kan jeg oplyse at der pr. 20. august er solgt 51 kommunale byggegrunde til boliger, mod blot 24 i 2014. Vi har en realistisk forventning om at salget af byggegrunde i 2015 når op på et sted mellem 60 og 70 grunde. I byrådet arbejder vi lige nu, i forbindelse med budgettet for 2016 og 4 år frem, for en revideret byggemodningplan, da vi tror på at efterspørgslen på kommunale byggegrunde vil være stigende i hele kommunen.

Men vi planlægger ikke kun for boliger i paracelhus kvarterene. Der er efterspørgsel på forskellige boligtyper. Der er også et ønske om at komme “i højden” med flere huse. Med en foreløbig vedtagelse for et nyt boligområde i Herning ved Grøndahlsvej (v. Knudmosen/Thrigesvej) bliver det muligt at opføre beboelse i en højde mellem 10 og 14 etager. Det drejer sig om i alt 5 byggefelter hvorpå der kan bygges nyt etagebyggeri.

Støtte til et frivilligt værested for udsatte børn og unge
I forbindelse med flytning af Herning Central bibliotek var der bekymring om, hvor de børn og unge i området som kom meget på biblioteket, nu kunne være.
Derfor blev det besluttet at arbejde for at etablere et center i samarbejde med forskellige frivillige organisationer – et kraftcenter – hvor der kan tilbydes forskellige aktiviteter. Dette center er dog desværre endnu ikke en realitet.

Men heldigvis har KFUM & K har i dag allerede et rigtig godt frivilligt tilbud i området, Cafe KoM, som mere end 100 børn og unge benytter sig af.
Caféen har åben tre dage om ugen. Lønning til pædagogen der styrer værestedet, stammer fra indtægter fra genbrugsbutik, og der er derudover tilknyttet mange frivillige.
Der er så stor søgning til Caféen, at der er behov for yderligere åbningsdage. Derfor ansøger KFUM & K om et løntilskud, så den tilknyttede pædagog kan være der flere timer. Dette ønsker vi i byrådet at støtte op om, med et tilskud til det frivillige arbejde på 10.250,- i måneden, dog tidsbegrænset indtil kraftcentret bliver etableret i området.. Jeg er rigtig glad for, at vi kan støtte et frivilligt projekt som dette, det kan have afgørende betydning for børnenes fremtid, at de har et sted at være og noget at foretage sig. Jeg synes det her er meget vigtigt at fortælle, at flere af de frivillige som er tilknyttet stedet er unge, som selv kom i Caféen da de var børn. Caféen gør virkelig en forskel for mange børn.

Endnu en ny skole på vej – og en flot 1. plads til Hernings skoler!
Der er gennem de seneste år prioriteret mange millioner til nybygning af skoler i kommunen, som erstatning for nedslidte skoler. Derfor har jeg i denne måned haft glæden af at deltage i indvielse af Snejbjerg nye skole, som har givet elever og lærere fantastiske nye rammer, tæt sammenknyttet til hallen – optimale muligheder for masser af bevægelse i løbet af skoledagen.

Endnu en ny skole er på vej i Hammerum/Gjellerup. Denne skole bygges også i sammenhæng med en hal, nemlig Hammerum Hallen. På byrådsmødet godkendte vi et programoplæg til skolen. Programoplægget beskriver de tanker og ønsker som skoleforvaltningen, lærere/ledelse på hhv. Hammerum Skole Gjellerup skole og Hammerum hallens bestyrelse i fællesskab er kommet frem til, der skal arbejdes videre med.

Det bliver en stor skole med plads til ca. 1100 elever. Derfor er det vigtigt at skolen – selvom den bliver stor – bliver bygget så eleverne opfatter den som tryg.
Der er også stor fokus på at vejene til skolen bliver trygge at færdes på. Programoplægget indeholder også ønsker om at skolen i højere grad end man kender det fra andre skoler, skal have fagklasser, frem for faste klasseværelser. Nye undersøgelser viser at rigtig mange børn lærer bedre hvis det er muligt at ”afkode: hvad er det der skal ske her?” ud fra klassens indretning. F.eks. at historie foregår i et egentlig historie lokale med “historiske inspireret” indretning på vægge, en indretning som også er tilpasset undervisningsformen i det enkelte fag. Indskolingen (0.-3. klasse) vil dog også få faste klasseværelser, da mindre børn finder det mere trygt med et fast opholdssted. Nu hvor programoplægget er på plads og godkendt, venter der et stort planlægningsarbejde forude vedr. bl.a. lokalplaner, arkitektkonkurrence, projektering og licitation. Byggestart forventes 1. september 2017. Ibrugtagning af skolen januar 2020.

Måske har du læst at Herning har fået en fornem 1. plads i CEPOS’ undersøgelse om uddannelseseffekt? Det vil sige at skolerne i Herning gør det bedst af samtlige landets kommuner, når det drejer sig om at løfte elevernes udbytte af det de lærer, mest mulig i forhold til elevernes udgangspunkt (social baggrund, forældrenes uddannelse og geografi). Jeg glæder mig meget over det flotte resultat, som i høj grad kan tilskrives dygtige lærere, pædagoger og ledelse rundt omkring på vores skoler og institutioner.
Det er et stort skulderklap til jeres arbejde.

Det var kort nyt fra byrådsmødet – jeg håber som nævnt først i mailen – at jeg snart kan skrive til dig igen, for at offentliggøre udfaldet af vores budgetforhandling for 2016 – 2019.

De bedste hilsner.

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk

Ny lokalplan og kommuneplan-tillæg for MCH Timeworld

Kære Nyhedsbrevs-modtager

Mandag den 22. juni var jeg igen til byrådsmøde – med 26 punkter på dagsordenen. Herunder et kort skriv om udvalgte punkter.

Stiftelse af Brand og redning Midt Vest.
Regeringen og KL besluttede i finansaftalen for 2015 at 87 kommunale beredskaber skulle reduceres til 20. Dette har ført til et samarbejde over kommunegrænserne, med vores naboer fra hhv. beredskabet i Ringkøbing Skjern og Ikast Brande kommuner.
De tre kommuner har sammen stiftet selskabet ”Brand & Redning Midtvest.
Alle opgaver på de enkelte stationer fortsætter som det plejer med samme antal mandskab og biler. Formålet med at oprette selskabet, på tværs af kommunegrænserne er stordriftsfordele og bedre udnyttelse af det samlede beredskabs kapaciteter – derved opnås forventet besparelse ift. finansaftalen.

Ny lokalplan og kommuneplantillæg vedr. MCH timeworld og det omkringliggende erhvervsområde
For at kunne realisere planerne om MCH Timeworld er der udarbejdet oplæg til ny planlægning for hele området ved MCH som sendes ud i offentlig høring.
Planerne muliggør en fremtidig udvikling af hele området med fl.g. elementer:
– Timeworld, oplevelsesattraktion
– River of time (en forbindelse/et hovedstrøg mellem faciliteterne i området)
– Ny forplads foran Boxen og MCH stadion, til brug ved udendørsevents
– Hotelkompleks i 70 meters højde – et ”fyrtårn” for området
– P-hus(e) / nye parkeringsarealer
– Landskabs-bro over Messevejen, med sti-forbindelse til/gennem Knudmosen
– Byggeri omkring Vardevej (til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed m.m

Med Timeworld vil vi få en meget stærk turistmagnet, som igen sætter Herning på oplevelses-landkortet og styrke turismeøkonomien med nok en positiv sidegevinst: flere lokale arbejdspladser.

Gennemgang af Herning kommunes grønne regnskab 2014
Herning byråd har tidligere vedtaget en række grønne mål for bl.a. at energioptimere og  begrænse CO2 udledningen i kommunen. En gang om året evalueres der på målene og
af vellykkede tiltag det seneste år kan nævnes
– løbende planlægning for etablering af vindenergi samt solcelle- og varmeanlæg
– lavere energiforbrug i kommunale bygninger bl.a. med LED belysning
– højere grad af genanvendelse af affald
– øget fokus på flådestyring af kommunens biler derfor mindre brændstofforbrug
– optimering af kommunal taxakørsel
– flere bruger offentlig transport
– projekter gennemført i daginstitutioner og skoler, som har betydet adfærdsændringer der fører til bedre energisparevaner
”Så her går det godt” er konklusionen på vores grønne mål. Men kursen skal holdes og derfor arbejdes videre med grønne indsatser i 2015.

Legepladser i kommunen
I et forsøg på at få midlerne til legepladsvedligehold til at række længst muligt, er en række borgerforeninger/kolonihaveforeninger o.s.v. blevet kontaktet, omkring muligheden for at overtage legepladsernes løbende vedligehold. Dog vil kommunen stadig forestå det årlige sikkerhedseftersyn i tilfælde hvor legepladserne er overdraget. Enkelte legepladser rundt i kommunen ønskes ikke overtaget og udfases derfor når legeredskaberne er for nedslidte/ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Gennemgangen af legepladserne har betydet at der stadig er 49 legepladser i kommunen.

Det var så sidste nyhedsbrev på denne side af sommerferien.

Med ønsket om en god sommer.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Nyt solcelleanlæg kan leverer energi til 23.000 husstande i Herning Kommune

Kære nyhedsbrevsmodtager

Tirsdagens byrådsmøde havde ikke mange tunge punkter på dagsordenen, hvilket dette korte nyhedsbrev så afspejler.

Fremtidig økonomi
Effektiviseringer/besparelserne som jeg omtalte i det forrige nyhedsbrev blev andenbehandlet og dermed endelig vedtaget på byrådsmødet. Det betyder at det samlede “husholdningsbudget” til drift af Herning kommune fremover bliver 110 mill. mindre. Ændringerne indfases i budgettet fra 2016 og vil nå op på det fulde beløb på 110 mill. i 2019. Besparelserne skal anvendes på anlæg og fremtidig udvikling i kommunen.

Alternativ energi
På dagsordenen var også foreløbig vedtagelse af lokal- og tillæg til kommuneplan vedr. etablering af større solcelleområde ved Vildbjerg.
Solcelleanlægget vil kunne producere op til 39 MegaWatt energi på årsbasis,hvilket svarer til strømforbruget i over 23.000 husstande.
Projektet med etablering af et større solcelleanlæg har været i offentlig høring.
Der er indkommet to indsigelser. En vedr. påvirkning af vildtets vandring i området og én hvor en berørt lodsejer gør indsigelser mod at projektet, hvis det bliver etableret i planens fulde omfang, da det stort set vil omringe hans gård, dog med beplantning imellem. På baggrund af indsigelse fra lodsejer er der udarbejdet forslag til 2 alternative kommune- og lokalplaner, hvor den ene plan helt friholder området sydøst for lodsejerens ejendom. Endelig planvalg forhandles mellem de involverede parter.

2 x puljemidler fra staten til udsatte børn og unge
Herning kommune har søgt og modtaget 90.000,- i puljemidler til Projekt KEEP – Keep fosterparent trained and supported. (Undervisning af plejefamilier til bl.a. at forebygge problemer med anbragte børn og unge, samt støtte til forældre og plejebørn som i højere grad muliggør alm. undervisning frem for specialundervisning).
Ligeledes har Herning kommune modtaget 4.1 mill fra socialstyrelsen for sammen med Slagelse og Hvidover kommune at indgå i “projekt partnerskabskommune” Dette for at  viderudvikle på de rigtig gode erfaringer “Sveriges projektet” har affødt i Herning kommune.
“Sverigesprojektet” arbejder målrettet med tidlig indsats for udsatte børn. Flere faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste betingelser for børnene (psykologer, skolen, sundhedsplejen). Børnene bliver fulgt tæt af den samme kontaktperson, og evt. anbringelse sker i kortest mulig tid – og helst hos familiemæssige realtioner frem for plejefamilie eller institution. Dette sikrer højere tryghed for børnene, og de kan i de fleste tilfælde blive i egen skole/institution, herved er hverdagen så tæt på normalen som mulig. Samtidig er der en økonomisk gevinst ved kortere anbringelser. Sverigesprojektet bliver fra 2016 udrullet i hele kommunen. I projektperioden har den med stor succes kørt i tre områder, i børne- og familieudvalget glæder vi os meget over tilskuddet af puljemidler der understøtter tidlig indsats.

Og så lidt gætteri om landspolitik….
Mon denne dag eller måske dagen i morgen bringer udskrivelse af et folketingsvalg? For både vælgere og politikere vil det være rart snart at få fastsat en dato for valget. Medierne bringer menigsmåling på meningsmåling. Rygterne svirrer, men mon ikke vi er tæt på tidspunktet hvor fru Thorning ringer med valgklokken? Jeg håber vi har fået en ny regering – selvfølgelig helst i blå nuancer – inden næste nyhedsbrev herfra.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97