Nyhedsbrev – juni 2022

Tirsdag kl. 17 ringede Borgmesteren igen ind til Byrådsmøde. Hvis du aldrig har deltaget som tilskuer kan jeg oplyse at der både ringes ind og ud ved mødet med en messingklokke. Om klokken oprindelig er indført for at skabe ro og orden ved jeg ikke, men der er faktisk altid god og ro, og ikke mindst ordentlig dialog blandt alle 31 i Byrådet, det sætter jeg stor pris på, da det giver et godt arbejdsklima.

Men tilbage til sagen – vi havde 28 sager til behandling, heraf 3 lukkede.
Herunder kommer et udpluk fra sagerne, hvis du er interesseret i at vide mere eller læse bilag til sagerne, finder du samtlige HER


Budgetopfølgning pr. 31. marts
Vi har kvartalsmæssige budgetopfølgninger, så budgettet pr. 31. marts blev gennemgået. Her er det tydeligt at vi har økonomiske udfordringer på både Børne og familieområdet (døgntilbud) og på Social- og sundhedsområdet. At det er en landstendens kan vi ikke bare læne os op ad, vi er nødt til at se på politisk hvad vi kan gøre for at overholde disse budgetter, og det arbejde er vi i gang med, hvilke bl.a. fremgik af en senere sag, hvor vi i Børne- og familieudvalget anbefaler en lukning af et døgntilbud med for lav belægning og dermed underskud på driftsiden.
Det samlede budget som er på 5.6 mia. viser dog et mindreforbrug, vi kan dermed holde os inden for det budgetloven, hvilket er positivt for kommunen som helhed.

Demografi – hvad er det for en størrelse?
Hvis du følger lidt med i landspolitik er du sikkert stødt på ordet demografi.
“Pengene skal følge med når demografien ændrer sig….”
Demografi er en beskrivelse af (ændringer i) befolkningers størrelse, sammensætning og fordeling inden for et bestemt geografisk område, i vores tilfælde kommunen.
Vi anvender demografimodeller til at fordele økonomien mellem dagtilbud, skole og ældreområdet. Disse modeller har netop gennemgået et eftersyn, så vi er sikre på både at have økonomi til at løse opgaver i årene frem, hvor vi både ser ind i et stigende børnetal og øget antal ældre borgere. Vi vedtog en revidering af demografimodellerne med virkning fra 2023.

Vi vil så gerne inspirere til mere motion – så op på cyklen!
I Herning Kommune er vi en del af den store landsdækkende satsning “Bevæg dig for livet”. Det er godt for folkesundheden, hvis vi kan få flere til at bevæge sig mere. Derfor har vi tidligere afsat penge til bl.a. at udbygge mountainbikespor, og det følges nu op med en anlægsbevilling til en Mountainbikesti, som skal forbinde flere eksisterende stier og spor rundt om Herning by. En distance på ca. 35 km. Mange af disse spor er skabt af frivillige og idéen til at forbinde sporene er også født af frivillige. Det er super godt – respekt for det! Jeg glæder mig til at tage turen rundt, når stien er anlagt.

Herning svømmehal skal renoveres
Den ældste del af Herning Svømmehal er efterhånden omkring 50 år. Klor og dampe er hård kost for byggematerialer, derfor er det nødvendigt at igangsætte et større renoveringsarbejde. Kultur og fritidsudvalget har “sparet op” til dette gennem flere år, og der er afsat budgetmidler hertil. Det anslås er at der renoveres for ca. 33 mio. Renovering forventes at tage ca 8 – 10 måneder, igangsættes foråret 2023.

Det går godt! Planlægning for mere jord til erhvervsformål
Vi bor i et meget produktivt område. Lysten til at etablere sig her eller udvide eksisterende virksomheder på vores egn er stor. Det er godt for vores sammenhængskraft. Seneste skud på stammen er elektrolysefabrikken Topsøe som anslås at kunne beskæftige 170 mand, med forventning til yderligere udvidelser. Virkelig et scoop for vores område.
Så for at sikre der i fremtiden er “varer på hylderne” når vi taler byggegrunde til erhverv, vedtog vi at udlægge nye arealer ved Aulum og omkring Mørupvej i Herning. Derudover ændres et boligområde til erhvervsområde ved Gjellerup.

DK2020: Hvordan bliver vi klimaneutrale i 2050?
Vi har sammen med landets øvrige kommuner indgået aftale om DK2020 planen, som forpligter os på at blive klimaneutrale i 2050. Dette for at være robuste over for kommende klimaforandringer, og tager ansvar for at reducere CO2 udslip. Det kræver en udførlig plan og i det kræver samarbejde med erhvervslivet.

Der er derfor lagt en plan for mål og indsatser ud fra følgende temaer:
– Landbrug og arealanvendelse
– Transport og mobilitet
– Energi
– Genbrug og affald
– Bæredygtig levevis
– Virksomheders grønne omstilling
– Herning Kommune som virksomhed

Og så har vi følgende temaer for klimatilpasning:
– Vand
– Hede
– Tørke
– Vind

Klima planen sendes nu i offentlig høring. Dette er der ikke lovkrav om, men da vi ikke når i mål uden at samarbejde med erhvervslivet, ønsker vi at give mulighed for input til DK2020 planen som så genbehandles den 5. oktober.

Lukning af døgntilbud til unge
Børne- og familieudvalget har indstillet til byrådet at døgntilbuddet Olufsgade – til unge mellem 14 og 18 år skal lukkes. Tilbuddet er henvendt til unge, som har det svært socialt og adfærdsmæssigt. Det kan også være unge som har oplevet omsorgssvigt i egen familie eller sammenbrud i plejefamilie.
Vi har gennem de seneste år oplevet en faldende efterspørgsel, hvilket har direkte indflydelse på den økonomi der skal til for at drive et døgntilbud som dette pædagogisk og økonomisk forsvarligt.
Vi havde underskud op tilbuddet sidste år og ser ind i et endnu større i år
Kritiske røster kan sige, hvorfor skal økonomien spille ind, og jeg ville ønske det ikke forholdt sig sådan, men det er nu engang den politisk virkelighed vi står i: at få indsatser og økonomi til at balancere. Vi har tidligere solgt mange pladser til andre kommuner, det gør vi ikke i samme høje grad, da kommuner trækker de unge hjem til egne tilbud. Vi ønsker ikke at udvide målgruppen til unge med andre udfordringer, da der er uheldig erfaringer med at dårlige vaner og adfærd nemt breder sig.
Vi vil stedet tilbyde de unge i målgruppen anden form for anbringelse. Det kan være i ny plejefamilie, netværkspleje eller eget værelse med massiv bostøtte som kan nedtrappes efterhånden. Især det sidstnævnte har vi gode erfaringer med. En 16 årig på eget værelse kan i velfungerende families øre lyde forkert, men for nogle unge, som gennem flere år har mistrives i familien, måske haft for stort et ansvar for mindre søskende, eller haft sammenbrud i plejefamilier er det med den rigtige støtte fra voksne kontaktpersoner ofte en god løsning. Det pædagogiske personale der er tilknyttet Olufsgade er alle tilbudt job i andre stillinger i Børn og Forebyggelse.

Det var uddrag fra tirsdagens møde. Vi er endnu ikke gået på sommerferie. Der er stadig en del fagudvalgsmøder som skal afholdes samt forberedelse til budgetforhandlinger. I den mere festlige afdeling er hele byrådet på lørdag inviteret med til overdragelsen af Prins Henriks skulpturer til CHP museet, og Dronnigen har meldt sin ankomst, så det bliver helt sikkert en rigtig fin oplevelse.


Apropos oplevelser og op på cyklen….  Byrådets kvindelige medlemmer var i sidste weekend inviteret med på Lady Tour, et super løb som er arrangeret af frivillige gode kræfter fra Tjørring Cykelmotion. Det var vi nogen som sagde ja tak til, Som det kan aflæses af de brede smil fra borgmester og viceborgmester var det en god tur med højt humør!

Dette bliver sidste nyhedsbrev på denne side af ferien – så hermed ønsket om en skøn sommer.
 

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)
1. viceborgmester
Udvalgsformand Børn & familie
Diplomer til nye bydelsmødre

Et hold nye bydelsmødre får overrakt deres diplom efter endt uddannelse i Rådhussalen.


Her fra en festlig begivenhed i byrådssalen hvor jeg fik æren af at overrække diplomer til et nyt hold bydelsmødre. Hvis du tænker “bydelsmødre, hvad er det” så kommer der lige en kort forklaring her: Bydelsmødre er en frivillig organisation, bestående af kvinder med anden etnisk herkomst, som brænder for at gøre en forskel. Mange af dem er kommet til Danmark som voksne og har selv gennemgået forskellige udfordringer forbundet med at starte forfra i et ny land.

De har kæmpet sig gennem ukendte systemer, lært et nyt sprog og skulle etablere et nyt socialt netværk. Bydelsmødrene ønsker at hjælpe andre kvinder til hurtigere at forstå samfundet og kende deres muligheder i Danmark. Hatten af for det kæmpe frivillige arbejde et stort netværk af bydelsmødre i hele landet gør.
Kvinderne gennemgår en uddannelse før de kan kalde sig bydelsmødre. Så dejligt at kunne byde velkommen til 10 nye ildsjæle i Herning Kommune.

Vielsesfogeden på job

Som viceborgmester har jeg ofte fornøjelsen af at foretage borgerlige vielser. Udstyret med et officielt papir fra borgmesteren er jeg tildelt hvervet som vielsesfoged. Det har givet en masse skønne oplevelser, og jeg har mødt en masse glade mennesker der ønsker at blive viet. Her er det i Riddersalen på Herningsholm, hvor frivillige fik den fantastisk idé at her kunne holdes vielser i sommerhalvåret.

Besøg i byrådssalen

Jeg fortæller gerne om mit arbejde i byrådet, og har gennem de seneste fire år haft både skoler, kvindeklubber og pensionistforeninger på besøg i byrådssalen. Her er det en skøn flok fra Alhuset i Kibæk der var forbi for at se byrådssalen og høre om min tilgang til arbejdet i byrådet. Fotograf Flemming B. L. Johannesen.

Nok mine største fans….

Okay, billedet er snart 4 år gammelt – men de tre piger på billedet er stadig ikke i tvivl om hvem de vil anbefale dig at stemme på <3