Skal vi frede eller ej?

 

I går – den 11.11.2014, var det igen blevet tid for det månedlige byrådsmøde. Herunder mine kommentarer til udvalgte punkter på dagsordenen.

Fredning eller ej?
Byrådsmødet var i går præget af stor tale-/kommentarlyst, især vedr. lokalplaner for eller imod fredning af private ejendomme. Disse sager ”fødes” i byplans-udvalget hvor jeg er medlem.

Diskussionen går på, i hvor stort et omfang man skal bevare historiske huse i kommunen. Dette sker ved at vedtage bevarende lokalplaner for udvalgte huse/områder.
Jeg er af den holdning at vi skal have repekt for historien og bevare det der giver mening, men vi skal også hver gang overveje følgerne for ejerne af de pågældende ejendomme, hvor der bliver rejst forslag om bevarende lokalplaner.

En konsekvens af at vedtage en bevarende lokalplan kan i sidste ende være den, at kommunen bliver overtagelsespligtig af en bygning, hvis ejeren ikke ser sig i stand til at vedligeholde ejendommen i original stil og bygningen af samme grund ikke er mulig at sælge. Så både af respekt for ejerne og vores ”fælleskasse” skal vi tænke os rigtig godt om.

Et eksempel hvor bevarende lokalplaner ud fra mit synspunkt giver god mening at vedtage:
Ved det forrige byrådsmøde vedtog vi en bevarende lokalplan for boligerne på Nørre Allé og Østre Kirkevej (boligområdet bag Herning Kirke). Disse boliger er alle velholdte og istandsat med respekt for den oprindelig byggestil. Ved at vedtage en bevarende lokalplan for dette område sikrer vi at boligerne også fremadrettet bevarer byggestilen, ikke kun af historisk betydning for Herning –  men også som en garant for ejerne at områdets oprindelige udseende bevares.

To punkter på dagsordenen i går omhandlede bevarende lokalplaner for hhv. Mindegade 2, 4 og 6 samt det gamle andelsmejeri i Aulum. Lokalplaner sendes inden vedtagelse ud i offentlig høring, så både ejere og øvrige borgere får mulighed for at gøre indsigelser.

I forhold til det gamle mejeri i Aulum ønskede man hverken fra ejernes eller borgerne i Aulums side at  bevare bygningen. Mejeriet er i meget dårlig stand. Ejerne ser sig ikke i stand til at renovere mejeriet og ønsker derfor at nedrive mejeriet og efterfølgende sælge grunden til opførelse af paracelhuse.

Husene på Mindegade 2, 4 og 6 er af meget forskellig bygningsmæssig kvalitet.
Derfor er forslaget fra et flertal i byplansudvalget at godkende en bevarende lokalplan for nr. 2 og 6 og give mulighed for nedrivning af nr. 4.

De to lokalplaner blev efter en lang diskussion ”landet” . Et flertal bestående af:  V, A, K og Ø godkendte mulighed for nedrivning af Andelsmejeriet i Aulum og Mindegade 4 + vedtage bevarende lokalplan for Mindegade 2 og 6.
B, O og F kom i mindretal med deres ønske om en fuldt bevarende lokalplan i begge sager.

Plusser og et enkelt minus i anlægsbudgetter vedr. Social og Sundhed
Tre punkter vedrørte godkendelser af anlægsregnskaber på Social- og Sundhedsområdet (Kommunale bygge-projekter som er afsluttet, hvorerefter vi i byrådet følger op på om budgettet er overholdt).
I to ud af tre projeketer var budgettet overholdt – endda med et mindreforbrug på sammenlagt godt 3.3 mill. kr. – disse penge går tilbage til kommunekassen (de likvide midler).

Det sidste anlægsregnskab vedrørte flytning og ombygning af hjemmeplejen, specialområdet og Koloritten til Markedspladse 2. Grundet uforudsete hændelser, som bl.a. skyldes en ikke mulig genbrug af ventilationsanlæg og branddøre (som først antaget), blev dette projekt overskredet med ca. 2.1 mill. kr.
De uforudsetet hændelser, bliver taget til efterretning og erfaringen herfra bruges fremadrettet.

Duften af mad på Engholmcentret i Sdr. Felding
Af dagsordenpunkter som kan have speciel interesse for borgere i den sydlige del af kommunen, var en godkendelse af lån til etablering af anretterkøkken på plejehjemmet i Sdr. Felding.

I dag indrettes der, i forbindelse med nybyggeri af plejecentre, anretterkøkkener i fællesboligarealer. Dette giver beboerne mulighed for at nyde duften af maden når den færdiggøres og anrettes, ligesom man kan spise og være sammen med andre beboere i mindre grupper, der er mere lig de hjemlige køkken-alrum.

Engholmcentret har et stort ønske om at få etableret anretterkøkkener og dette bliver nu muligt ved byrådets godkendelse af en 100% lånegaranti for Engholmcentret.

14,8 mio. ekstra til ældreområdet igen i 2015
Nogle af jer vil sikkert huske omtalen af ”ældremilliarden” der sidste år blev afsat til permanent løft på ældreområdet. Selvom disse penge blev permanent afsat, skal der igen søges om at modtage pengene i 2015 (ja, jeg synes også det er unødvendigt bureaukrati og tidsspilde, men sådan er loven).

Puljen bliver fordelt 100% identisk med sidste år til følgende fem områder:
– drift af akutteam og styrkelse af sygeplejen
(for patienter der bliver tidligt udskrevet fra sygehuse samt krævende behandling/pleje i hjemmet)
– Hurtigere genoptræning (nedbringelse af ventelister)
– Demenspladser (der opleves øgning i antal demente)
– Aflastningspladser (14 stk. )

Fra 2016 skal man ikke længere særskildt søge det ekstra tilskud fra ”ældremilliarden” , det vil tilfalde kommunen automatisk.
Især akutteamet er blevet et stort aktiv for social- og sundhedsområdet i Herning Kommune. Det giver større tryghed for de borgere der udskrives tidligt fra sygehuse, det giver øget ekspertice i hjemmeplejen og færre genindlæggelser.

Det var denne månedes nyhedsbrev fra mit byrådsarbejde. Samtlige 27 punkter på dagsordenen kan som altid ses her: www.herning.dk/politik-og-dialog/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Jeg vil rigtig gerne udbrede det lokal kendskab til hvad der foregår i byrådet.
Kender du nogle som (du tænker) også kunne være interesseret i at modtage mit nyhedsbrev?
Så kan de sende mig en mail på byrar@herning.dk – med teksten Nyhedsbrev ja tak.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97