Afslag til vindmølleprojekt ved Birk

Kære nyhedsbrevmodtager

Så er byrådsarbejdet i fuld gang igen efter en dejlig solrig sommerferie.

Mandag og tirsdag i denne uge var jeg sammen med de øvrige medlemmer i byrådet til budgetkonference. Her gennemgåes og drøftes bl.a. forventninger til regnskabet for 2014 og årene frem, ønsker til kommende anlægsprojekter i kommunen og driftsbudgettets udfordringer.

Det endelige budget for 2015 og overslag for årene 2016-17-18 bliver over de kommende uger forhandlet mellem de respektive partier i byrådet og skal endelig vedtages til byrådsmødet den 7. oktober.

Tirsdagen sluttede med byrådsmøde – med 42 punkter på dagsordenen. Rigtig mange punkter vedrørte foreløbige eller endelige vedtagelser af lokal- eller kommuneplaner.
Den fulde dagsorden kan du finde her.

Jeg vil lige knytte lidt kommentar til enkelte punkter – overskriften giver dig et prej om emnet.

Opdatering af Herning Kommunes retnings linier for grundsalg

Herning Kommune har som målsætning, at der bør kunne bygges boliger i alle kommunens bysamfund, og de kommunale byggegrunde skal supplere de private.

Grundene bliver byggemodnet efter afsætningshastigheden. Som noget nyt arbejder man, i nogle områder, hvor afsætningshastigheden ikke er så stor, med ”betingede” byggemodninger. D.v.s. kommunen erhverver et areal og udarbejder lokalplan for området men grunden/e byggemodnes først ved salg af en paracel. Derved undgår kommunen at have likviditet bundet i byggemodnede grunde, men åbner samtidig døren for udvikling.

For at differentiere efterspørgslen vil udvalgte udstykninger i fremtiden byggemodnes med en højere udnyttelsesgrad. D.v.s. at man bruger et mindre areal til fællesområder som veje/stier/grønt område.
Derved kan prisen reduceres for grundene. Der er endnu ikke taget stilling til hvor denne udstykningsmetode skal anvendes.

Byggemodningsplanen for kommunen 2015-2018 indgår i de aktuelle budgetforhandlinger, som bliver endelig vedtaget den 7. oktober.

Afslag til vindmølleprojekt ved Birk

På byrådsmødet blev det endelig vedtaget, at et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk ikke godkendes.

I Byplanudvalget – som jeg er en del af – har overvejelserne for/imod omkring dette projekt været mange, jeg er selv en af fortalerne for alternativ energi. Dog valgte vi at nedstemme projektet, bl.a. på baggrund af utolig mange indsigelser imod placeringen. Jeg mener det er utolig vigtigt at der fremadrettet i langt højere grad arbejdes for lokal opbakning hvis vindmølleprojekter skal realiseres.

Ofte er det en enkelt losejer samt en professionel ”projektmager” der står som ansøger. Vi vil fra Byplans side  opfodre til at disse projektmagere og losejer/e i fremtiden arbejder intenst for at få lokalbefolkningen, i det område der bliver berørt af vindmølleprojektet, involveret i projektet. Vi tror på at et bredt lokalt ejerskab vil øge forståelsen for projektet.

Debatoplæg for vindmølleområde ved Stakroge

En anden vindmøllesag på byrådets dagsorden var et debatoplæg vedr. et muligt vindmølleprojekt ved Stakroge. Ansøgningen omfatter fire vindmøller på op til 150 meter i et allerede etableret vindmølleområde.

Dette projekt blev principgodkendt – hvilket betyder at projektet kan starte undersøgelsesfasen, som bl.a. indebærer debatoplæg og høringsperiode med involverede naboer. Herefter skal projektet behandles i byrådet igen for endelig godkendelse.

Jeg kan kun opfordre til at projektet skeler til Byplanets udmelding og arbejder målrettet for at opnå lokalt ejerskab og accept.

Klimaplan

Herning Byråd vedtaget en klimaplan for gøre vores for at reducerer CO2 udslippet. Denne klimaplan er lagt frem til år 2030 hvor bl.a. én af målsætningerne er at forøge andelen af grøn energi fra vindmøller. Kommunen har siden vedtagelsen af klimaplanen i 2009 øget andelen af vindenergi, og har allerede opfyldt 63% af den samlede målsætning. Bliver ovenstående projekt en realitet vil andelen øges med yderligere 20%.

Det var denne månedes nyhedsbrev, set fra min taburet. Tak for din interesse.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97