Anlægsplan for Herning midtby godkendt

Kære nyhedsbrevsmodtager

Hermed nyhedsbrev fra byrådsmødet den 3. marts og lidt om hvad der ellers rører på sig politisk i kommunen.

Ved byrådsmødet var der 42 punkter til behandling – herunder bemærkninger til få udvalgte punkter.

Anlægsplan for Herning midtby godkendt
Der nu er lagt – og godkendt – en ”slagplan” for den sidste renovering af bymidten i Herning.
En plan som over de kommende tre år bl.a. vil medføre ly & læ, legeplads/er, opholdsmuligheder og kunst i gågaden. Planerne tager bl.a. udspring i de mange ”pop-op” møder,  vi afholdt i sommers, med interesserede borgere. Der kommer nu handling bag mange ønsker.

Hver gang der skal renoveres i midtbyen er det i første omgang til gene for butiksejerne, de handlende og byens øvrige gæster.  I byplanudvalget forsøger vi i langt højere grad end tidligere tilfælde at inddrage butiksejere i ombygnings- og renoveringsprocessen, så det medfører forståelse og så få gener som overhovedet muligt.

Efter bibliotekets flytning til midtbyen oplever butiksejerne mere liv og flere handlende i midtbyen. Ligesom torvehandlen også oplever større kundegrundlag. Med de planer der ligger for renovering de kommende tre år, vil midtbyen bliver endnu mere attraktiv at opholde sig i – og forhåbentlig medfører det yderligere vækst af både butikker, caféer og restauranter.
Så først lidt besvær og så på sigt en forbedring til glæde og gavn.

Grøn ordning Assing
I forbindelse med GRØN ORDNING ASSING har vi fået tildelt yderligere 206.000 kroner fra energinet (beløb fra gamle møller).

Ved forrige tildeling indeholdt puljen også et overført beløb på 85.000,- Et beløb som var overført fra et ikke godkendt projekt vedr. GRØN ORDNING VILDBJERG. Derfor har vi i denne tildeling valgt at tilgodese et nyt projekt fra Vildbjerg området på den måde ”tilbagebetale” de 85.000,-  Pengene er øremærket til den afsluttende etape af et stiprojektet, der kommer til at forbinde eksisterende stier med ”Sinding ‐ Ørre Midtpunkt

Tilbage en restsum på 121.000 som vi har valgt at bruge på etableringen af et rekreativt stisystem ved boligområdet Klinten i Kibæk.  Dette stisystem kommer til at forbinde eksisterende stier og skabe let adgang og mulighed for ophold i og ved Von Å og Trind Mose.  I samme projekt er der også afsat midler til kortlægning af stisystemet.

Skolebuskørsel i licitation – ekstra rute indsat.
Skolebuskørslen har været udbudt i licitation. Det gav dog ingen besparelse da der bl.a. bliver indsat en ekstra bus.  I kommunens vestlige del havde en del skoleelever meget lang transporttid.  Fra aug. 2015 indsættes en ekstra bus på ruten Ørnhøj – Sørvad, for at nedbringe transporttiden. Som noget nyt har byrådet vedtaget at alle borgere fra august 2015 kan køre gratis med skolebusserne.

Statsmidler til flygtningeområdet.
Herning kommunes kvote på flygtninge var i 2014 på 47 personer. Reelt modtog vi 162. Staten yder fuld støtte i tre år til de flygtninge vi modtager.
Flygtningestrømmen ligger stort pres på beskæftigelsesafdelingen, som varetager integrationen. Derfor søger byrådet om frigivelse af statslige midler til 4 ekstra sagsbehandlere.
Disse sagsbehandlere skal hjælpe i forhold til at finde egnede boliger og udarbejde integrationsplaner for flygtningene.

Jo bedre vi kan hjælpe de flygtninge der kommer – des hurtigere kan de blive en del af samfundet og bidrage hertil. For ikke at tage ”munden for fuld” og stå med et integrationsproblem på sigt, har vi i Herning Kommune sagt nej tak til at modtage mere end de 196 flygtninge,  der  i 2015 er hvad vi via en statslig kvote står til at modtage.
Der er kommuner i ydreområderne af Danmark som gerne vil tage større flygtningekvoter, da de oplever generel stor fraflytning. Med flygtningene ser de nye potentielle tilflyttere og mulighed for at opretholde arbejdspladser.

I Herning har rigtig mange borgere  meldt sig som frivillige bl.a. gennem Røde Kors, for at støtte op om, og hjælpe med at integrere de flygtninge der kommer til Herning. Dette gjorde sig også gældende for år tilbage, da en stor gruppe tamilere og senere bosniere blev vellykket integreret i vores kommune. Positivt at mange frivillige har lyst til at hjælpe med integrationen.

Det var nyt fra byrådsmødet .

Ellers bruger vi i disse dage – i de forskellige udvalg – meget tid på kommende års budgetter. Anlægspuljen (til bl.a. nybygning, byggemodning og vedligehold) er i de kommende år faldende – og dermed under landsgennemsnittet.  Vi vurderer den er i underkanten af at vi kan drive kommunen forsvarligt i årene frem. Derfor arbejder vi lige nu på fra 2016 at finde midler på driften, som kan prioriteres til anlæg.

Vi stod også til at miste godt 60 millioner kommunale kroner i statsrefusion på beskæftigelsesområdet fra 2016.  Statsrefusionen er den pulje kommunen bruger på udgifter til ledige – eksempelvis kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension og fleksjobydelse.

Nu er det så – glædeligt nok – i stedet endt med at et flertal i Folketinget er nået frem til en helt anden model for refusion. Det er betyder at vores kommunekasse frem for at miste 60 millioner  får et plus på cirka 7,5 millioner kroner i 2016 og 8 millioner kroner i 2017.

Til trods for at beskæftigelsesreformen pludselig gik fra at lave et stort hul i kassen til at fylde lidt ekstra i, fortsætter vi med at kigge på en omfordeling af kommunale kroner.

De enkelte udvalg skal hver finde 3%. Dette fremlægges til budgetkonference i slutningen af april. Jeg håber på vi kan finde de 3% uden væsentlige serviceforringelser og på den måde få mulighed for mere anlæg i årene frem over.

Til slut meget lokalt – og meget apropos mulighed for nye anlæg.
På det seneste udvalgsmødet i børn & familie godkendte vi et programoplæg for byggeri af ny daginstitution i Kibæk.  Byggeriet har længe stået på kommunens investeringsoversigt i 2020. I min verden er det for langt ude i fremtiden, i forhold til den bygningsmæssige stand Klatretræet er i, og hvor dyrt det er at el-opvarme lokalerne.

Ved det seneste budgetforlig stod et enig byråd bag at forsøge at rykke byggeriet frem. Der er et stort behov for ialt tre nye børnehaver (Kibæk, Vildbjerg og Galaxen i Herning). Det har nu ført til at byggeriet af Klatretræet har fået udarbejdet et programoplæg. Dette programoplæg er godkendt i børn & familie (1. step), det skal efterfølgende behandles og godkendes i økonomiudvalget og i byrådet. Sidst men ikke mindst skal der arbejdes for at finde plads i budgettet til evt. fremrykning af byggeriet, hvilket i bedste fald kan betyde byggestart i august 2017 og ibrugtagning oktober 2018.

Lidt mere om programoplægget:
Beliggenheden bliver ved Skolen og Krydsfeltet. På den måde kan vi udnytte fælles faciliteter i Krydsfeltet og børnehavebørnene er tæt på den skole der bliver deres næste ”stoppested”.  Det giver en rød tråd gennem vores børns liv.  Familielogistikken med børn i både institution og skole bliver også en daglig lettelse for rigtig mange familier. I forbindelse med byggeriet skal der også etableres flere parkeringspladser. M.h.t. selve bygningen, bliver der udskrevet en arkitektkonkurrence.

Vi har i Herning kommune fået udarbejdet en bosætningsanalyse. Jeg ville egentlig have fortalt lidt mere om den, da den bl.a. indeholder positive historier, om folks oplevelser af at flytte til centerbyerne i kommunen. Men jeg har allerede skrevet meget denne gang, så jeg venter med dette emne til et kommende nyhedsbrev.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 9