Nyhedsbrev – marts 2022

I aftes afholdt vi byrådsmøde og derfor dette nyhedsbrev, selvom lokal politik ikke fylder så meget i en tid med krig i Ukraine. Vi er mange som deler bekymring om udviklingen af krigen, hvad vil det betyde for det Europa vi kender? Vi har allerede taget mod en del Ukrainere i Herning Kommune. Vi kender ikke det officielle antal, da mange bor hos familie, venner eller tidligere arbejdsgivere som ”turister”. Vi kan heldigvis konstatere at viljen til at hjælpe er stor.

I Herning Kommune gør vi følgende for at hjælpe ukrainere som kommer hertil:

 • Indkvarteringsforslag er sendt til udlændingestyrelsen omkring indkvartering i tre ledige bygninger i det snart forladte sygehus
 • Vi er i gang med at klargøre og møblere 50 ledige ældreboliger rundt i kommunen, enkelte flygtninge familier er allerede flyttet ind her
 • Vi kan yderligere klargøre Enghavevej som indtil for nylig har været brugt som kommunal kontorbygning hvis der bliver behov
 • Via landbruget forsøger vi at få et overblik over antallet af ukrainere som er kommet hertil efter krigens start
 • Vi afhænder investering i russiske obligationer (0,6 mio. gennem et investeringsselskab)
 • Koordinering af samarbejde med frivillige enkeltpersoner og frivilligorganisationer
 • Forberedelse til at kunne tilbyde Ukrainske børn at gå i skole og daginstitution når særloven om ca. 10 dage vedtages (nogle ukrainske børn er dog allerede startet som ”gæster” i skolet/institutioner, for at få en hverdag med indhold, og tankerne på noget andet end krig og savn)
 • Der er oprettet tlf. Hotline for børn og unge i mistrivsel og/eller brug for psykolog
 • Der er desuden hotline til socialpsykiatrien
 • Læse evt. mere og find oplysninger om hvordan du kan hjælpe som frivillig eller med ledig boligkapacitet www.herning.dk/ukraine/
 • Sluttelig – ren symbolsk – oplyser vi flere steder i kommunen med gult og blåt

Som udvalgsformand for børn og familie er jeg optaget af at de mange børn som kommer hertil, får en så almindelig hverdag som mulig. I samtlige skoledistrikter er der allerede en del østeuropæiske børn, så skolerne har kendskab til kulturen og erfaring at trække på, når de ukrainske børn starter i skolen. Det samme gør sig gældende i langt de fleste af vores daginstitutioner. Målet er at skabe meningsfuldt indhold i børnenes hverdag, og sørger for en god integration med de danske børn, uanset længden af opholdet her i landet.

Jeg håber ovenstående skabet klarhed over hvad vi lokalt har af tiltag for at yde den bedste hjælp til de ukrainere der kommer til vores kommune.

Forud for byrådsmødet havde vi et temamøde. Her drøftede vi bl.a.:

Plejeboligplanen
Vi skal være sikre på at have det korrekte antal pladser til rådighed i de kommende år, hvor antallet af ældre over 80 er stærkt stigende. Vi skal have udvidet antallet af pladser over de kommende år, det står ikke til diskussion. Men umiddelbart ser det ud til at der i højere grad end forventet bliver brug for skærmede pladser til stærkt demente, og måske knap så mange ordinære plejehjemspladser, da vi holder os raske og rørige i længere tid end tidligere antaget. Social- og sundhedsudvalget arbejder videre med planerne som så vil blive præsenteret for det samlede byråd senere på året.


Udvalgte punkter fra byrådsmødet
Vi havde i alt 31 sager til behandling, heraf 2 på lukket dagsorden og du finder den fulde dagsorden her. Som kommunalpolitiker er man valgt til at repræsentere hele kommunen, men jeg tillader mig at være rigtig glad på min hjembys vegne, som både får sat gang i områdefornyelse, får plantet nye træer og gjort den lille stump cykelsti fra baneoverskæringen på Mølgårdsvej mod rundkørslen dobbeltrettet. Læs mere om det hele herunder.

Almene boliger på vej i Gødstrup
Det nye sygehus er nu ved at blive taget i brug. Det medfører både ønsker om indkøbsmuligheder og boliger tæt på. I aftes godkendte vi opførsel af 24 almene familieboliger i Gødstrup, som bliver bygget oven på en dagligvarebutik som der også er planlagt.

Områdefornyelse i Kibæk for 6,3 mio
Byrådet godkendte et skitseprojekt på en større områdefornyelse som er planlagt i Kibæk. Planen er blevet til med inddragelse af både lokalråd og en større gruppe interesserede borgere.

Det er besluttet at der skal arbejdes med tre spor:
1. by identitet – arbejder bl.a. en fælles digital platform – brande et bredt og meget aktivt foreningsliv og være med til at synliggøre hvad man kan bruge sin fritid til og hvilke arrangementer der er i byen
2. Grøn plan – natur bindes sammen – tydelig skiltning og sammenhæng mellem de grønne områder
3.Gentænk bymidten – en nedslidt p-plads og kedelig togperron forvandles til noget man kan være stolt af og et attraktivt centrum i byen

Tanken er også at områdefornyelse skal åbne op for mulighed for nye aktiviteter, fællesskaber og flere mødesteder, hvor det er oplagt at slå sig ned og mødes som barn – ung – midt i livet eller ældre.
Derudover er der udarbejdet en Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan for hele byen. Tanken er at den skal følges, når der løbende arbejdes i byen i årene frem, når der f.eks. ligges ny asfalt, udskiftes fortov o. lign.
Så vi er sikker på at gøre det klogest muligt med bedre trafiksikkerhed og god tilgængelighed for handicappede og gangbesværede som ekstra gevinst.

Du kan læse detaljeret om områdefornyelsen under sag 43 HER

Flere penge til by-forskønnelsesprojekter
I 2022 er der afsat 1,1 mio til forskønnelse af vores byer. Sørvad har søgt og fået 0,6 mio til at omdanne deres bytorv til et attraktivt samlingssted med siddepladser, belysning og ny beplantning. Derudpver er der afsat 0,4 mio til et belysningsprojekt på Messemotorvejen.

Trafiksikkerhed og færdiggørelse af cykelsti i Kibæk
Vi har et konstant fokus på trafiksikkerhed – det medførte i aftes en bevilling på 802.000 til trafiksikkerhedskampagner og fysiske foranstaltninger som skal gøre trafikken mere sikker.
Fordelt som følger:
Trafiksikkerhedskampagner: 100.000
Børn, cykling og trafikundervisning: 150.000
Rumlestriber: 100.000
Kibæk, dobbeltrettet cykelsti fra banen til rundkørslen på Møllegårdsvej: 352.000
Sønder Felding øget trafiksikkerhed i flere gader: 100.000

Herudover blev der i anden sag afsat 588.000 til konkret trafiksikkerhed på skoleveje i Aulum, Haderup, Snejbjerg ligesom der blev afsat en pulje på 88.000 til andre mindre trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skoler.

Penge til parker og grønne områder
1,7 mio blev fordelt til anlægsarbejder i parker og grønne områder i alt 10 forskellige projekter som du kan se her:

 • Arnborg, Arnborg Anlæg, Forskønnelse af anlægget i samarbejde med borgerforening
 • Aulum, Aulum Lystanlæg, Forskønnelse og udvikling af anlægget i samarbejde med borgerforening
 • Hele kommunen, Fælles projekter med borgere og interessenter
 • Herning, Sdr. Anlæg, Forbedringer i Sdr. Anlæg
 • Kibæk, Børnesøen, Realisering af udviklingsplan
 • Kibæk, Sandfeldparken og Vorgodvej, Udskiftning af gadetræer
 • Sdr. Felding, Udvikling af område omkring legeplads, Aagade 20
 • Tjørring, Fuglsang Sø, Inventar til ny plads ved Søfronten
 • Tjørring, Gisselfeldparken, Realisering af udviklingsplan
 • Vildbjerg, Søpark, Ny sti syd om søer

Økonomi til en lang række projekter og anlægsarbejde i HELE kommunen
Jeg bliver ind imellem mødt af at vi bruger alle skattekroner inden for Hernings bygrænse. Det mener jeg mit lille uddrag af projekter modbeviser. Jeg glæder mig over at der er en god forståelse blandt byrådets medlemmer at penge til forskønnelse og byfornyelse skal ud og gavne i hele kommunen.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen


Rekord kort byrådsmøde

Kun 11 sager på byrådsmødet gjorde mødet ganske kort. Der er nok også en tendens til at vi drosler lidt ned på opstart af nye sager op mod et valg. På den måde er der færre sager som et nyt byråd skal ”arve” og arbejde videre på. Og så var byrådsmødet også fremrykket for ikke at ligge i ugen op til kommunalvalget.

Ud af de 11 sager på byrådsmødet var de 6 endda lukkede vedr. eksproprieringssager og prisfastsættelser af nye grundudstykninger. Det høje antal lukkede sager vidner om den høje omsætningshastighed der er på nye byggegrunde og generel rigtig god udvikling i kommunen.

Whistleblower ordning etableres

Der var en sag om whistleblower ordning som vi lovgivningsmæssigt skal have etableret i kommunen senest den 17. december. Det skal ses som en ekstra mulighed for – fortroligt –  at kunne indberette hvis man oplever lovovertrædelser i forhold til kommunen. Advokatfirmaet DAHL tilknyttes som ekstern uafhængig part.

Du kan se dagsordenen med de øvrige åbne sager her

Årets frivillig-pris uddelt før byrådsmødet

Hvert år anerkender vi i byrådet en borger, som har gjort en helt særlig, frivillig indsats. I år gik prisen til 81-årige Inge-Lise Elming. Hun har gennem mere end 40 år gjort et kæmpe frivilligt arbejde i Herning. Særligt i lokalafdelingen af UNICEF, hvor Inge-Lise Elming har været aktiv i mere end 40 år, og hvor hun er æresmedlem.

Prismodtageren er også aktiv som frivillig på Museum Midtjylland og særligt engageret på herregården Herningsholm. Jeg har lært Ingelise at kende gennem et andet af hendes frivillig hverv – som en af de praktiske “slotsfruer” på Herningsholm, hvor jeg ofte har afholdt vielser.

Gensynsglæden var stor, min respekt for Inge-Lises frivillige indsats gennem så mange år er enorm! Med prisen følger en check på 10.000 kroner. Det er SÅ velfortjent.

Nu buldrer valgtoget afsted!

Siden I hørte fra mig sidst, er det store ”valg-tog” sat på skinner og der er fløjtet til afgang! De kommende tre uger kommer jeg til at løbe lidt ekstra stærkt for at nå det hele. Der er en del valgmøder i kalenderen, events + det løse. Helt lokalt vil der være et vælgermøde i Kibæk Krydsfelt den 4. november kl. 19.00 hvor jeg deltager sammen med 5 andre lokale kandidater fra hvert vores parti. Mine mærkesager kan du læse om på min hjemmeside www.ambr.dk ligesom jeg løbende vil opdatere min facebookside med videoer og andet frem mod valget – du finder min facebookside her

Sidst men bestem ikke mindst – så 1000 tak til alle som har hjulpet mig med at klatre i lygtepælene med mine plakater og alle som har sagt ja til at være personlige anbefalere for mig – du finder dem her

Kort tillægsaftale – langt møde

Nyhedsbrev – byrådsmøde tirsdag den 14. September

Til aftenens byrådsmøde var der blot 13 punkter til behandling, heraf et enkelt lukket punkt. Du finder den fulde dagsorden HER

Byrådssalen tilhørerpladser var besat til sidste stol, da vi i respektive partier havde inviteret samtlige nye kandidater til kommunalvalget ind for at overvære et byrådsmøde, hvilket mange havde benyttet sig af.

Til trods for de forholdsvis få punkter var det et langt møde. Ikke mindst fordi at første sag på dagsordenen var førstebehandling af budgettet for 2022.

Så nu er du advaret – dette nyhedsbrev bliver også ret langt!

Tillægsaftale til 2-årigt budget

Da vi sidste år vedtog et 2-årigt budget, er der i år reelt kun tale om en tillægsaftale. Og det er – synes jeg – et ret godt tillæg, da det bl.a. betyder tilfører betydelige økonomiske løft:

 • 3 mio. ekstra årligt til at understøtte minimumsnormeringerne fra 2022 og frem, for at komme hurtigere i mål med at nå de minimumsnormeringer vi lovmæssigt skal opfylde pr. 1. Januar 2024. Altså ekstra speed på at få ansat mere pædagogisk personale
 • 5 mio. ekstra årligt til at afhjælpe det stigende udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets område
 • 1 mio. ekstra årligt til at udvikle infrastruktur for el-ladestandere og til at intensiveret arbejde med DK2020, som skal bidrage til at drive vores grønne omstilling i kommunen
 • 0,5 mio. ekstra årligt til Kultur- og Fritidsudvalget til at dække øgede driftsudgifter i haller og på idrætsanlæg
 • 4 mio. til et øget rengøringsniveau som er nødvendigt for at mindske Covid19 smitterisiko
 • 22,6 mio. ekstra til drift af stigende antal plejeboliger fra 2025.

Alt det ovenstående er driftsmidler. Herudover arbejder vi videre med de mange anlægsprojekter som blev besluttet allerede ved sidste års budget.

Når førstebehandlingen af budgettet tog lang tid at behandle, skyldes det at samtlige ordfører fra de enkelte partier – traditionen tro – valgte at kommenterer på sagen. Vi har hver især vores mærkesager, ofte er der derfor mange sager, som bliver fremhævet af flere, hvilket i bund og grund er et rigtig godt billede på at vi uanset parti ofte har samme prioriteter.

I dag har vi desuden modtaget høringssvar til budgettet fra institutioner, skoler, plejecentre og råd. For mig er det et vigtigt arbejdsredskab, en slags ”temperaturmåler” på hvilke udfordringer der er rundt i kommunen. Hvis høringssvarene giver anledning til om- eller ny-prioriteringer vil dette blive behandlet når budgettet 2. behandles på byrådsmødet til oktober. Men ellers bliver høringssvarene også hos mig arkiveret i “baghovedet” til grundlag for det politiske arbejde fremadrettet.

Strategi for produktion af vedvarende energi

Er det realistisk at tro vi kan blive 100% selvforsynende med vedvarende energi i Herning Kommune i 2050? Ja, det mener vi faktisk og for at komme i mål har vi udarbejdet en strategi.

Den seneste opgørelse over andelen af vedvarende energi produceret i Herning Kommune viser at vi i dag selv producerer 50,4%. Målet om at blive 100% selvforsynende i 2050 kan vi nå ved f.eks. at etablere yderligere 25 (3,6 MW) vindmøller eller vi kan vælge ”plante” 354 ha mere til med solceller. Det kan selvfølgelig også være et mix mellem ovennævnte.

Men uanset om det bliver vindmøller og solceller, har vi et særligt fokus på borgerinddragelse. Det vil sige at vi vil fremme projekter, hvor der kan skabes lokal opbakning. Næste skridt på vej mod målet om at blive 100% selvforsynende er derfor at Byplans forvaltning udarbejde et debatoplæg, som indkalder forslag til vedvarende energiprojekter. Debatfasen kommer til at fungere som en ansøgningsrunde. Er du interesseret vil jeg anbefale dig at nærlæse pkt. 140 på dagsordenen HER

100% tilskud til nyt tag på Kibæk Mølle og en lang række andre projekter

I år har der været ekstra midler til byfornyelses projekter i byer, som har færre end 4000 indbyggere eller bygninger i det åbne land. Man kan bl.a. søge til udvendig istandsættelse, til etablering af opholdsarealer i lokalsamfund, oprydning eller nedrivning af udtjente bygninger. Byplanudvalget har i år besluttet at yde tilskud på 100% til de forsamlings/sognehuse som søgte. Det er ret atypisk at få det fulde beløb, men det skal ses som en ”ekstra hjælpende hånd”, da disse huse alle har oplevet manglende indtægter p.g.a. Corona. Helt lokalt er jeg så glad på Kibæk Mølles vegne som er en af de huse som har fået 100% tilskud til nyt tag.

Puljen er ikke opbrugt, der vil derfor senere blive en ny ansøgningsrunde.

Mere skov på vej i Kibæk og Sdr. Felding

Vi har i budgettet for 2021 afsat et beløb på 0,500 mio. til ”bynær skovregning”. Det er nu besluttet at disse penge skal bruges til at plante 6 ha skov i Sønder Felding (i området syd for Bjergvej) og 4,5 ha i Kibæk (i forlængelse af Velhustedparken). Når der plantes bynær skov, arbejder fagfolkene altid på at finde en god balance mellem træsorter som kan optage mest mulig CO2, men samtidig skal det også være træsorter som er optimale, når der er tale om rekreative områder for byens borgere.

Danmarkskort over omgørelses-procenter af de sager som sendes til Ankestyrelsen

En gang årlig få vi lands- og kommunetal på antallet af sociale klagesager hos Ankestyrelsen. Ankestyrelsen sikrer den enkelte borgers ret til at få sin sag genbehandlet, hvis man er uenig i den afgørelse vi i kommunen har truffet. Den årlige opgørelse bliver drøftet grundigt, i både Børne- og familieudvalget, Social- og sundhedsudvalget og i Handicaprådet.

I år viste opgørelsen at der på landsplan bliver omgjort 36,3% af de indsendte klager.I Herning Kommune har vi en omgørelsesprocent på 34%. Altså ligger vi under landsgennemsnittet. Det kunne vi jo godt læne os tilbage og bare være tilfredse med. Men for den enkelte borger som indgiver en sag til Ankestyrelsen, er det jo ikke tilfredsstillende. Der er en sag – en sag for meget! Så vi må aldrig bare læne os tilbage! Vi skal kontinuerligt arbejde med af forbedre vores sagsbehandling for at få bedst mulig kvalitet i sociale afgørelser.

Og hvordan sikrer vi så det? Ja det gør vi bl.a. ved:

 • God dialog med borgeren under sagsbehandling, Borgeren må ikke sidde med en fornemmelse af at det er et ”dem mod mig”.
 • Jurister ansat på både voksen og børneområdet, med særlig socialfaglig indsigt,
 • som kan deltage i møder med borger og sagsbehandlere i mere komplekse sager.
 • At sikre at borgeren også forstå den afgørelse som bliver truffet.
 • Sager vi får omgjort hos Ankestyrelsen bliver gennemgået af vores jurister og efterfølgende vendt med sagsbehandlerne. Vi skal nemlig lære af de sager som Ankestyrelsen sender tilbage til fornyet behandling, så fejl og mangler så vidt muligt undgås fremadrettet.

0,5 mio til fagligt udfordrede elever

Ingen tvivl om at ikke alle skoleelever har haft lige nemt ved at gå gennem et skoleår, hvor største del af tiden er gået med – ikke så inspirerende – undervisning bag en skærm. Derfor er de godt 1,2  mio som vi får til et fagligt løft kærkommen, pengene kan f.eks. gå til timer med to lærere. Vi har i Børne- og familieudvalget besluttet at fordele disse penge efter elevtal, da alle skoler og alle elever jo har været ramt af nedlukningen. Vi har fuld tillid til at den enkelte skole vurdere den bedst mulige støtte til elever som enten er udfordret fagligt eller som mistrives efter en lang periode med nedlukning.

Kvalitetsrapport udelades i dette skoleår og elevplaner kan udelades

Intet har været normalt i det seneste skoleår. Det kan vi vist godt være helt enige om. Så i Børn- og familieudvalget har vi truffet beslutning om at der IKKE skal udarbejdes en kvalitetsrapport for et alt andet end almindeligt skoleår. Det vil alligevel ikke kunne bruges til reelle sammenligninger med kommende eller tidligere år, vi vil altid have et atypisk corona-år in mente.

Og så er der det med elevplaner, som jo ellers har været et obligatorisk element i undervisningen efter skolereformen blev indført. Sidste år blev det fra regeringens side – godt nok lidt sent – besluttet at den enkelte skole måtte undlade at udarbejde elevplaner. Her valgte langt de fleste af vores skoler alligevel at lave dem.
I det kommende skoleår er elevplaner p.g.a. corona efterslæb gjort frivillige, hvilket vi i udvalget bakker op om. Skolerne skal selvfølgelig – på trods af frihedsgraderne – stadig sikre elevernes faglige udvikling og trivsel, og det er jeg helt tryg ved at både lærere og leder på vores skoler garant for.

Flere penge til flere hænder og god debat om skal/skal ikke

Budget 2022 – få men gode ændringer
Denne uge startede med et heldagsmøde for hele byrådet om det kommende års budget.
Sidste år var budgettet toårigt. Så i grove træk kører budgettet videre i 2022. Forligskredsen blev dog enige om at justere på enkelte områder i budgettet for 2022.

 Som Udvalgsformand for Børn og familie glæder det mig meget at få tilført yderligere 3 mio. årligt, til at komme hurtigere i mål med minimumsnormeringer, som skal være fuld indfaset i 2024.

Der er også grund til at glæde sig over beslutningen om at afvikle 11 mio. gl. gæld på social og sundhedsområdet og oveni tilført yderligere 5 mio. årligt til ældreområdets budget.
Herudover afsatte vi 1 mio. årligt til at udbrede el-standere i Herning Kommune.
Sidst men ikke mindst afsatte vi 0,5 mio. ekstra årligt til øgede driftsudgifter vedr. hal- og idrætsanlæg.
 
Ændringerne til budgettet bliver nu sendt i høring og vil efterfølgende blive behandlet på byrådsmøder i efteråret.
 
Anlægsbudgetterne kører stort set uændret videre de kommende fire år. Og der er meget at se frem til – isoleret set på børne- og familieområdet renoveres der og bygges nye skoler og daginstitutioner for mere end 300 mio. Lutter gode investeringer som kommer en masse børn til gavn.
Er du interesseret i at se det fulde budget findes det HER
 
Velkommen til ny Borgmester og nyt byrådsmedlem
Og ellers kunne vi aftes endelig igen mødes i Byrådssalen, efter utallige digitale byrådsmøder og andre med stor afstand i Rådhusets kántine! Det var vores nye Borgmester – Dorte West – som for første gang ledte et byrådsmøde, hvilket hun gjorde med sikker hånd og stemme. Og så var det i øvrigt også det første byrådsmøde for det nye konservative medlem af byrådet Mette Guldberg som er indtrådt som suppleant for Rasmus Norup.
 
Det var et kort byrådsmøde med blot 19 sager heraf 4 til lukket behandling. Herunder kort om udvalgte sager. Se dagsorden HER
 
Rekordsalg i kommunale byggegrunde
På budgetmødet mandag gennemgik vi dette års grundsalg til dato, Der er solgt ikke mindre end 121 kommunale byggegrunde og forventningen er er at vi når op på 130 solgte grunde inden årets udløb. Til sammenligning:
i 2020 solgte vi 106 grunde – i 2019 solgte vi 81 grunde og 2018 solgte vi 66 grunde.
Når det går stærkt skal vi sørge for at langtids planlægge for nye mulige byggegrunde. Så på byrådsmødet behandlede vi to sager, som åbner op for flere mulige byggegrunde i hhv. Sunds og Tjørring.
 
Godkendelse til at “plante” 190 hektar til med solceller
I den Nordlige del af kommunen – ved Gindeskovgård, Hessellundvej –  er der nu givet endelig tilladelse til at opføre et solcelleanlæg på 190 ha. Der er taget højde for at der skal plantes læhegn for at skærme mod genskin og der er taget højde for vildtets færden gennem området. Der har været ganske få indsigelser til projektet.
Solceller er et godt supplement til vindmøller. Og et projekt som dette vil bidrage til at vi som kommune bliver CO2 neutrale i 2030
 
Plan for renovering af cykelstier
Vi renoverer løbende cykelstier. På byrådsmødet aftes blev der frigivet økonomi til renovering af cykelstier i 2021. Det drejer sig om Skolestien i Gjellerup. Stien gøres bredere og genopbygges med ny belægning.
 
Herudover er der sat navn på renovering af en del cykelstier over de kommende år og de er som fl.g.:
2022: Østergade mod Friskolen i Aulum
2023: Baunehøjestien i Kibæk
2024: Engbjerg Skolesti i Snejbjerg
2025: Gisselfeldstien i Tjørring
 
Valgplakater eller ej?
På byrådsmødet var der stillet et forslag fra Dansk Folkepartis enlige byrådsmedlem Erling Præstekjær om at undlade ophængning af valgplakater til kommunalvalget. Dette med udgangspunkt i ressourcespild, og at det ikke er bæredygtigt. Det fik vi – må man sige – en lang og faktisk god drøftelse om.
 
Jeg tror da også at rigtig mange er trætte af at vi tre uger op til valget plastrer lygtepæle til med plakater. Faktisk fik jeg en henvendelse på facebook ved det seneste kommunalvalg. ”At nu kunne man da tydeligt se at cirkus var kommet til byen, med alle de klovne i lygtepælene”. Mit svar på det var ”Ja, men forestil dig at du boede i et land hvor cirkus aldrig kom, og du ikke selv kunne bestemme hvilke ”klovne” du ville se på…. Vil du hellere det?
Og med det der lige nu sker i Afghanistan, bliver vi vel alle lige en tand mere bevidste om hvorfor vi foretrækker demokratiet. Det er valgplakater et stærkt symbol på; at vi har demokrati, og at alle har lige muligheder for at stille op til valg.
Og tilbage til det nære: jeg kan frygte at det vil være rigtig svært for helt nye og forholdsvis ukendte kandidater, hvis vi vedtog at ingen måtte sætte valgplakater op.
Noget som også blev påpeget af flere byrådsmedlemmer var, at forslaget kommer ret sent, da mange kandidater til kommunalvalget, allerede har bestilt de traditionsrige plakater.
Der er også partier som opstiller ved det kommende valg, der i dag ikke sidder i Byrådet. Derfor fremførte flere også at en beslutning om at afskaffe valgplakater i Herning Kommune til kommunalvalget, ikke kan træffes i byrådet, men foregå efter drøftelse mellem samtlige partiorganisationer og evt. enkeltpersoner som stiller op.
Vi ved at valgplakater virker, det er med til at bakke op om det lokale demokrati, og det er med til at højne stemmeprocenten.
I Venstre har vi valgt at bestille genanvendelige valgplakater. Det vil sige at der må ikke på klæbes noget andet materiale på plakaten, og efter nedtagning afleveres de på genbrugspladsen, i en container specielt til valgplakater. Når der er 100% ensartethed i affaldssorteringen sikrer vi at alt kan genanvendes. Det var en lang forklaring om et enkelt punkt, men at dømme ud fra diskussionen i aftes er det noget mange har en holdning til, og jeg kan da også se at Herning Folkeblad i dag kører en undersøgelse hvor man kan stemme om ja eller nej til valgplakater.

Det var alt for denne gang – nyd sensommeren!

Alting har en ende – byrådsmødet i aftes havde to + en ny begyndelse…

Sidste byrådsmøde inden sommerferien – og den allersidste med Lars Krarup som borgmester, der efter knap 20 år som borgmester for Herning har ønsket at blive fritaget for hvervet. Her kan man med rette tale om lang, meget virksom og tro tjeneste. Lars fortsætter som menigt medlem af byrådet t.o.m. 31.12.2021. I hans sted træder Dorte West, med start den 1. august 2021.   
 
Jeg kan kun ønske dem begge al muligt held og lykke – Lars med en endnu ukendt men helt sikkert spændende fremtid uden for politik, og Dorte som Hernings første kvindelig borgmester, som jeg ser meget frem til at skulle føre valgkamp sammen med til efteråret.
 
Og så skrev jeg at byrådsmødet i går havde to ender… konservative Rasmus Norup blev efter eget ønske fritaget fra hvervet som byrådsmedlem. Dette pga. hans nye job som direktør for erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande. Al muligt held og lykke også til Rasmus, som har været en god politisk kollega de seneste 3 ½ år. I hans sted træder de konservatives 1. suppleant Mette Guldberg.
 
De tre ovennævnte sager på dagsordenen var alt andet end normale, især fratrædelse som borgmester var faktisk historisk, da det aldrig tidligere i Hernings historie er sket, at en borgmester ser stoppet før tid. Men ok, efter 20 år kan man da ikke sige at han ”render af pladsen”.
 
Tilbage til de mere traditionelle sager.
 
COVID & økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser p.t. et mindre forbrug på knap 100 mio. Men vi har jo i årets første måneder heller ikke haft normal drift, igen p.g.a. COVID19, hvilket giver en vis tilbageholdenhed alle steder. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er det netop besluttet at vi igen i dette budgetår vil blive kompenseret for COVID udgifter.
 
Hvad er planen for kommunen i de kommende år?
Hvert 4. år skal kommuneplanen revideres. Planen er et nyttigt ”redskab” for de kommende års udvikling. I aftes vedtog vi den seneste revidering af planen som har virkning fra 2021 – 2032.
Forud for dette er der afholdt en stribe borgermøder, denne gang af gode grunde digitale. Omkring 700 borgere har deltaget, faktisk et højere deltagerantal end ved tidligere fysiske møder. Måske vi skal fortsætte mødeformen og dermed opnå større involvering fremadrettet?
Møderne har medført mange mails med kommentar og ideer til planlægningen. Det er dejligt at mærke interessen for hvordan vi skal udvikle kommunen.
Det er dog også vigtigt at sige at planen er statisk, så hvis vi i en eller flere byer løber tør for byggrunde, før planen igen skal revideres, ja så er det noget vi arbejder med løbende efter behov.
P.t. oplever vi en stigende interesse for at få planlagt for byggegrunde til tæt/lav – altså rækkehuse og mindre boliger.
Her er det ofte investorer som udvikler og bygger boliger, som er interessante at leje for enlige eller ældre, som ønsker at skifte parcelhus og have ud med noget mere overkommeligt. Dette giver rigtig god mulighed for at yngre/ nye familier kan flytte ud i centerbyer og landsbyerne i parcelhusene som fraflyttes. Det er en rigtig god tendens, som gør at der kommer nye familier med børn til institutioner og skoler rundt i kommunen.
Det kan vi li’!!
 
Helt konkret var en af de øvrige sager på dagsordenen en vedtagelse af ny lokalplan for boligområde ved Skolegade i Sønder Felding, som netop betyder at der nu kan bygges mindre boliger – tæt/lav i Sønder Felding hvor dette helt sikkert også efterspørges.
 
Solceller kan nu etableres ved Skarrild hus
Skarrildhus har høj fokus på at drive deres virksomhed ansvarligt og bæredygtigt. Dette har medført et ønske om at etablere et solcelleanlæg så de kan blive selvforsynende med el. Ansøgningen blev imødekommet og Skarrildhus kan nu se frem til at reducere deres CO2 udledning med 102 tons årligt.
 
Genbrugspladser i Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding får en opgradering
Det er ret vildt så mange besøg der årligt er på vores genbrugspladser. I Vildbjerg er det anslået 50.000 årligt, i Kibæk og Sdr. Felding vurderer man at der hvert sted kommer 30.000 besøgende årligt.
På byrådsmødet i aftes afsatte vi 1,8 mio til bl.a. at opgradere ovennævnte pladser.
I Kibæk og Sdr. Felding får de nye mandskabsfaciliteter, og Vildbjerg får etableret udsugning ved farligt affald og også nye mandskabsfaciliteter.
 
Og så kan vi se frem til endnu et nyt skolebyggeri – fedt!
I aftes vedtog vi byggeprogrammet for Den nye Herningsholmskole. Dermed kan udbudsprocessen gå i gang. Herningsholmskolen bliver endnu en perle på snoren af nye skolebyggerier.
Vi har gennem de sidste mange år arbejdet for at skabe gode rammer at drive skole i.
Nu har jeg allerede skrevet ordet ”ny” 3 gange. Men alt på Herningsholmskolen bliver faktisk ikke helt nyt… Den eksisterende idrætshal og indskolingshuset bevares. Disse bygninger er i god stand og skal i bæredygtighedens tegn ind tænkes i det nye skolebyggeri – det giver mening! I hvilket omfang andre dele af de nuværende bygninger med fordel kan ind tænkes i byggeriet er nu op til de bydende parter, som skal se på potentialet og økonomien i at bevare yderligere.
Vi står altså foran nok et stort skoleprojekt og vi ved af erfaring at det tager tid, men jeg vil allerede – på kommende elevers vegne – begynde at glæde mig til ibrugtagningen af skolen ultimo 2025.
 
Det var alt for denne gang. Med ønsket om en rigtig god sommer
– jeg vender tilbage med nyt fra byrådet til august.

Hvad er vigtigt – FOR DIG – i hverdagen?

Tirsdag den 16. november er der kommunalvalg. Jeg vil gerne tage endnu en tørn for det lokale demokrati og er derfor igen at finde på Venstres kandidatliste. Vi har gennem den seneste tid afholdt politik-udviklingsmøder i Venstre. Medlemmer har været velkomne og samtlige 35 Venstre kandidater. Alt har foregået digitalt, det var det muliges kunst i en nedlukningstid.

Vi har på disse møder drøftet tanker og idéer til udvikling og forbedring af kommunen de kommende 4 år. Det har været nogle gode møder og vi har vendt mange sten bl.a.:

– hvordan skal hverdagen se ud for børn, familie og handicappede?
– hvordan sikrer vi at der er plejepersonale nok til de ældste borgere?
– hvordan hjælper vi bedst de psykisk sårbare borgere – i alle aldre?
– hvordan støtter vi erhvervslivet i at skaffe arbejdskraft?
– hvordan kan vi blive mere bæredygtige?
– hvordan udvikler vi vores kommune, og i hvilken retning?

Er der noget af ovenstående du har en mening om og gerne vil drøfte så er jeg klar. Jeg ved godt at der er ca. ½ år til valget, men det er som sagt lige nu vi er i gang med at lægge brikkerne til vores valgoplæg, og jeg er meget interesseret i at høre hvad DU tænker.

Så har du noget på hjerte er du som altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, måske det endda skal drøftes over en kop kaffe – så er jeg også klar, nu hvor vi jo faktisk MÅ mødes igen 😉

Ellers er der siden du hørte fra mig sidst, afholdt et ultrakort byrådsmøde den 18. maj. Der var for en gangs skyld kun ganske få punkter på dagsordenen. Du kan se den her

En ganske ganske kort opsummering:

 • Boligudviklingen i Gødstrup kan nu for alvor komme i gang med en ny bydel ved sygehuset hvor der planlægges for at bygge 40 almene boliger. Det er et privat byggekonsortium som sammen med boligerne bl.a. også vil etablere en dagligvareforretning.
 • Der blev afsat 316.000 til vedligeholdelse af kommunale kulturinstitutioner
 • For at tage hånd om de stadig stigende vandmængder er der dannet en komite omkring Storåen. Joan Hansen er udpeget som Herning kommunes repræsentant
 • Vi fordelte 2,5 mio. til at styrke faglighed og trivsel blandt børn og unge fra 6 år og op, efter COVID19 nedlukningen.

Foråret banker på, Danmark lukker mere og mere op, og jeg håber meget at vi i aftes afholdt det sidste digitale byrådsmøde…

Der var 21 punkter på dagsordenen på byrådsmødet i aftes, heraf tre lukkede, kort nyt herunder:

Godkendelse af regnskab 2020 – et ualmindeligt budgetår
På alle måder har 2020 været ualmindeligt, hvilket også afspejles i regnskabet for året der er gået. Dette pga. mange ubekendte: forsigtighed i forhold til om COVID-19 udgifter refunderes, ikke afholdte arrangementer, ledige stillinger, ikke afholdte kurser, events o.a. har vi samlet haft et mindre forbrug, bla. har vi haft et mindre forbrug på driftsudgifter på 107,4 mio. Dermed har vi i år ikke problemer med at overholde den af staten fastsatte ramme for driftsudgifter, hvilket selvfølgelig er positivt.

Vi har fremrykket en del anlægsprojekter, hvilket betyder at vi har brugt i alt 275 mio. til anlæg. Det er et langt højere beløb end det vi oprindeligt havde budgetteret (196,6 mio). Stigningen i anlægsudgifter er en direkte følge af COVID 19, da regeringen gav lov til at fremrykke yderligere anlægsprojekter, for at holde gang i samfundet og sikre arbejdspladser, slog vi til med det samme.
Om det var nødvendigt i forhold til den travlhed håndværkere ellers oplever, ja det kan diskuteres. Men vi har fået løst en lang række mindre projekter før oprindeligt planlagt og det er til daglig glæde for mange.

Vi har i 2020 haft rigtig godt gang i grundsalget, hvilket også betyder en merindtægt. Vores likviditet ultimo 2020 lyder på i alt 782,8 mio. Det er jo et voldsomt højt beløb isoleret set, men kun en del af denne likviditet kan reelt kaldes disponibel, da en større del er øremærket til bla. renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger, selvforsikringer o. lign. Så den reelle disponible likviditet er 240,4 mio. pr. 31.12 2020 (samme tidspunkt året før var beløbet 190 mio.).

Vores samlede regnskab viser altså en robust økonomi, hvilket bestemt er et godt fundament for fortsat vækst og udvikling i kommunen. Det glæder jeg mig over!

Hvis du vil se hele gennemgangen af årsregnskabet, finder du den HER.

115 mio. + 30 mio. overføres til kommende budgetår
I forlængelse af regnskabssagen behandlede vi de enkelte fagudvalgs ønsker til at overføre ubrugt budget til kommende budgetår. Der blev overført i alt 115 mio. til kommende budgetår, hvor de indgår i driften. Det vil bl.a. sige at de skoler, institutioner o.s.v. der ikke har brugt hele deres budget overføres beløbet til kommende år.

Pga. årets positive regnskabsresultat har forligskredsen yderligere besluttet af prioriterer 30 mio. ekstra med følgende fordeling:
5 mio. til Børn og familie
8 mio. til Social og sundhed
2 mio. til Kultur og fritid
Ovennævnte fagudvalg skal nu beslutte konkret anvendelse.

Yderligere blev der af de 30 mio. bevilliget ekstra anlægsmidler fordelt som flg.:
1,3 mio. til opgradering og renovering af idrætscenter Holingknuden
5,7 mio. til vejprojekt i Lind
0,6 mio. til renoveringsarbejde på Lindegården
1,5 mio. til Nordvesthallens udvidelse
1,1 mio. til brandsikring på plejecenter Kastaniegården
5 mio. til disponeringspulje til kommende anlægsprojekter

De i alt 30 mio. finansieres af midler som ellers ville tilgå likviditeten.

Vi har fået en imponerende kunstgave i Herning Kommune
Intet mindre end 26 kunstværker af kunstneren Carl-Henning Pedersen. Disse værker er skænket af Sidsel Ramson. Carl-Henning Pedersen var gift to gange, først med Else Alfelt som kun blev 64 år. Tre år efter hendes død blev Carl-Henning Pedersen gift med Sidsel Ramson, som var hans hustru indtil hans død i 2007. Sidsel Ramson er i dag 83 år og forærer nu Herning Kommune de 26 kunstværker malet af hendes mand.

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum har en unik samling med mere end 4000 værker. Hovedparten af værkerne var en gave af Carl-Henning Pedersen ved museets indvielse i 1976.

Ud over kunstgaven, som blev godkendt enstemmigt af byrådet i aften, bliver Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum nu renoveret. Fugerne mellem de keramiske fliser og i vinduerne i den tresidede prismebygning vil i den kommende periode blive udskiftet, så vi sikrer rammerne for den imponerende kunstsamling.

Coronaen har sendt os mere ud i naturen, noget Skovsnogen i den grad mærker
Ja nu skrev jeg Skovsnogen, som jo også går under det mere internationale navn: Deep Forrest Art Land (DFAL). I aftes frigav vi 300.000 kr. til forundersøgelse og forhåbentlig igangsætning af fundraising vedr. et nyt spændende projekt ”The Shelter” som skal kunne opfylde flere funktioner i DFAL.
Nemlig et overdækket mødested, værksted, spisested og toiletfaciliteter. Samtidig skal taget fungere som et dæk, der både kan bruges som scene, samlingssted, og som en anden måde at skue over skoven og kunsten. Hele projektet forventes at kunne realiseres for 30 mio. Langt størstedelen af denne finansiering vil der nu bliver arbejdet ihærdigt på at finde via fundraising.
 
Lind vokser ud over alle grænser, bla. med masser af børn – så nu er lokalplanen på plads for en ny daginstitution

Vi kunne i aftes vedtage en foreløbig lokalplan, for den nye daginstitution vi bygger i den østlige del af Lind. Der er til byggeprojektet afsat i alt 40 mio. og vil kunne rumme 200 børn fordelt på vuggestue og børnehave.

Lidt hyppigere affaldsafhentning end først besluttet
Flere familier/husstande har haft udfordringer med plads i de nye affaldsspande. Derfor er det fremadrettet besluttet at papir/pap+ metal/plast/mad- og drikkekartoner tømmes hver 3. uge og ikke som først besluttet hver 4. uge.

Og det bedste til sidst… flere midler til folkeskolen og daginstitutionerne
Som udvalgsformand for Børn og familie glæder det mig meget, at vi til slut på aftenens møde havde to sager med hhv. flere midler til både daginstitutioner og skoler jf. tidligere finanslovs beslutninger.
For vores skoler betyder det 6,9 mio. ekstra i 2021, beløbet øges over de kommende to år. For dagtilbud er det midlerne til minimumsnormeringer der fordeles med 12,1 mio. i 2021, dette beløb øges også over de kommende år.
Vi har undladt at hæve forældretaksterne i daginstitutionerne i år, dette vil dog ske i 2022. Så i takt med at vi nærmer os minimumsnormering skal man forvente at forældretaksten vil stige lidt, med en fordeling som hedder 25% forældrebetaling / 75% kommunal betaling.

Vil du hjælpe mig?
Det var sidste nyt herfra, ellers glæder jeg mig til i aften, hvor jeg har møde med min gode lokale Venstre bestyrelse, som igen har valgt at bakke op om mig til kommunalvalget til november. Vi skal snart i gang med at planlægge min valgkampagne, så jeg vil lige bruge lejligheden her til at spørge om du måske har lyst til at give en frivillig hånd med engang til oktober/november? Måske med plakatophængning, omdeling af flyers, arrangere et kaffemøde eller andet, så send mig meget gerne en mail på byrar@herning.dk


Endnu et online-byrådsmøde, jeg håber som resten af befolkningen vi snart kan mødes frit overalt…


I aftes afholdt vi byrådsmøde med 34 punkter på dagsordenen. Du kan finde den fulde dagsorden HER

Så er det igen tid til et kort referat fortalt fra min plads bag skærmen til online-byrådsmøde. Nok er online-møder effektive, men som alle andre glæder jeg mig nu til at vi igen kan åbne samfundet op og vende tilbage til normalen. Men uanset mødeform får du nyt fra byrådsmødet her:  

Å-turisme skaber værdi og aktivitet i vores landområder

Gennem flere år har vi i Herning Kommune støttet et godt projekt til udviklingen af å-turisme langs Karup og Skjern Å. Dette projekt går under betegnelsen Riverfisher og er et samarbejde mellem Viborg, Ringkøbing-Skjern, Skive og Herning Kommune. Riverfisher arbejder målrettet på at skabe vækst mellem små og mellemstore virksomheder, f.eks. overnatningssteder, grejbutikker, lokale Købmænd, restauranter o. lign. Samtidig arbejdes der med at markedsføre vores formidable fiskevand i de to åer.
Riverfisher projektet har allerede givet en mærkbar stigning i lystfiskerturismen, især fra udlandet. Hvilket betyder turister som bliver i flere dage og skaber omsætning og bedre kendskab til lokalområder. På byrådsmødet i aftes frigav vi 0,259 mio. til Riverfisher samarbejdet i 2021.

Flere attraktive ungdomsboliger i Herning

Tidligere har vi vedtaget byggeriet af 100 ungdomsboliger på Herning+. I aftes godkendte vi så byggeriet af yderligere 54 ungdomsboliger på Dalgasgade i Herning.
Vi arbejder i Byrådet kontinuerligt med både at tiltrække uddannelser til Herning og samtidig at kunne tilbyde attraktive ungdomsboliger. Så det var en god sag at kunne godkende.

Et ny solcelleanlæg vil kunne dække 60.000 husstandes elforbrug

I aftes behandlede vi en foreløbig vedtagelse af lokalplanlægning vedr. et kæmpe solcelleanlæg ved Gindeskovgård, på Hessellundvej (den nordlige del af kommunen). Et solcelleanlæg som får et samlet areal på 190 ha. Anlægget vil kunne producere 200.000 MWh og dermed dække 60.000 husstandes elforbrug! Et anlæg i den størrelse vil have stor positiv effekt på kommunens CO2 regnskab, da anlægget vil kunne fortrænge 154.000 ton CO2 årligt, i forhold til strøm som er baseret på kulkraft.
Placeringen er valgt ud fra at der er meget spredt bebyggelse i området. Lokalplanen sendes nu i en 8 ugers høring. Der er udarbejdet en miljøkonsekvens rapport for anlægget. Der er i lokalplanoplægget indarbejdet vildtzoner, ligesom læhegn der fjernes nu skal genetableres når anlægget er udtjent.
Bliver anlægget realiseret vil det samtidig betyde en udmøntning af grønne midler til lokalområdet på 6,9 mio. som om muligt skal benyttes til nye grønne tiltag i området.
For nogen kan 190 ha solceller virke for industrielt og skræmmende. I min verden er det den rigtige vej at gå i forhold til at kunne producere endnu større mængder af vedvarende energi. Det glæder mig dog at der i planlægningen også er taget højde for at der skal plantes rundt om anlægget for at skærme for indkig af hensyn til beboerne i området.

Mere sikker i trafikken

Vi frigav i aftes 1.3 mio til projekter som skal sikre skoleveje flere steder i kommunen. Ligesom der igangsættes forskellige trafikkampagner, etableres rumlestriber, hastighedsdæmpende tiltag og bedre krydsningsforhold.
Er du interesseret i at læse mere om de konkrete projekter er det på sag nr. 35 og 36.

Vi skal passe på vores vandløb

Flere steder i kommunen har vi måtte etablere okkeranlæg for at sikre vores vandløb mod okkerforurening. Disse anlæg skal løbende oprenses. Med øget nedbør stiger vandstanden, og for at undgå anlæggene løber over og ud i vandløbene afsatte vi i det seneste budget flere penge til vedligehold og oprensning af disse anlæg.
På mødet i aftes frigav vi derfor 700.000,- til en forstærket indsats i forbindelse med vedligehold af disse anlæg.

Der var i det hele taget en lang række frigivelsessager på dagsordenen i aftes
(penge som frigives til konkrete projekter) – så lige en kort opremsning:

 • Byggemodning i Lind og Tjørring
 • Natur- og naturopretningsprojekter
 • Anlægsbevilling til parker og bynære områder
 • Renoveringsprojekter (klimaskærm) på Kølkær Skole, Skalmejeskolen, Arnborg Skole, Sørvad-Ørnhøj Skole og Skovmyren i Ilskov.

Og så blev der frigivet puljemidler til følgende projekter
(puljer som vi søger staten og får godkendt)

 • Styrkelse af alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere (f.eks. alkoholikere med depression)
 • Fremmødeprojekt på Valdemarskolen (indsats for elever i specialklasser med stor skolefravær)

Den lange dagsorden i aftes synliggøre nok meget godt hvor stor bredde der er i de sager vi behandler i byrådet. Tak fordi du igen læste med.

Velkommen til 2021 og en ny række nyhedsbreve fra mig til dig

Ja, så er et nyt år i gang og det første byrådsmøde afholdt. Mødet havde 16 punkter og blev igen – igen afholdt som et digitalt møde. Du finder den fulde dagsorden HER
Jeg vil herunder lige fremhæve nogle punkter.


Kommunens planer i et 12 årligt perspektiv
Hvert 4. år skal vi lovmæssigt revidere vores kommuneplaner. Vi har ikke en krystalkugle at kigge ind i, så hvert fagudvalg arbejder med at retnings-sætte planer. Disse planer samles så i en revideret udgave af kommuneplanen, hvor en lang række temaer beskrives bl.a. :
– Vores politikker på de enkelte fagområder
– Erhverv og uddannelse
– Klima og energi
– Byudvikling
– Det åbne land
– Det gode liv

Er du interesseret i at vide mere om de enkelte temaer finder du det HER 
Planerne fremlægges så til offentlig høring i perioden 11. feb. – 8. apr. 2021.01.17, hvor der kan afgives skriftlige høringssvar. Som en udvidet service og mulighed for at spørge ind til konkrete dele af kommuneplanen, afholdes der 5 borgermøder. Jeg har ofte deltaget i disse, da der altid kommer mange gode input og som lokalpolitiker er det et godt sted at tage pejling på hvad der betyder noget lokalt.

På grund af COVID 19 bliver møderne nok med stor sandsynlighed afholdt digitalt – desværre, men møde-datoerne ligger fast:
23. feb. kl. 19-21 i Aulum Fritidscenter
25. feb. kl. 19-21 i Kibæk Krydsfelt
3. mar. kl. 16-18 på Biblioteket i Herning
11. mar. kl. 19-21 Snejbjerg Hallen
16. mar. kl. 19-21 i Gullestrup Hallen

Lind bygger ud, nu også langs hovedgaden!
På byrådsmødet behandlede vi en foreløbig plan som skal give mulighed for at etablere et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind, med mulighed for at opføre mindre boliger og etablere detailhandel. På området har der tidligere været tømmerhandel. Med den nye planlægning og forhåbentlig realisering af planen, vil området i højere grad komme til at fremstå indbydende og som en del af den øvrige by. Det kan bliver rigtig godt.

4,3 mio. ekstra til udvikling af ny behandlingsmetode på børneområdet
I Børn og unge udvalget har vi søgt og sørme også fået bevilliget et ekstra statsligt tilskud på 4,3 mio. til projekt ”Mentaliserings-baserede lettere behandlingsindsatser” – og langt ord som måske kræver lidt forklaring:
Det er en ny indsats vi gerne vil benytte, for at hjælpe på børn og unge, der har svært ved at regulere deres følelser. Det kan for børn/unge have store konsekvenser, hvis de ikke magter at styre deres følelser. Det kan have en negativ konsekvens for deres trivsel, sociale relationer, mulighed for at deltage i fællesskabet og sidst og værst er der risiko for på længere sigt at udvikle en psykisk lidelse, hvis de ikke får hjælp.
Indsatsen skal også støtte familie og øvrige kontaktpersoner – det kan være pædagoger eller lærere, så de opnår viden om reaktionsmønstrer, og de lærer hvordan de bedst kan hjælpe og støtte.
Der er projektøkonomi til tre år. Målet er at vi gennem de tre år høster viden og erfaring om behandlingsmulighederne, og herefter tilføjer behandlingsformen til de øvrige indsatser vi kan tilbyde i PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning).

Ændring af skole-distriktsgrænsen mellem Gullestrup og Tjørring
På baggrund af nye udstykninger af boliggrunde mellem Tjørring og Gullestrup har vi arbejdet med at ændre grænsen for skoledistrikter. Området hørte oprindeligt til Gullestrup Børnecenters skoledistrikt, men en stor del af de nye boligområder ligger geografisk tættere på Tjørring Skole.
Forslaget har været i høring og der kom høringssvar fra 6 institutioner bl.a. de 3 skoler i området samt Gullestrup menighedsråd og Gullestrup Lokalråd. Vi lyttede til høringssvarene og flyttede grænsen længere mod øst, hvor der er et mere naturligt skel både landskabsmæssigt og geografisk med afstand til de ovennævnte skoler. Med den nye opdeling kommer ca. 2/3 af de nye udstykninger til at høre under Tjørring Skole og 1/3 til Gullestrup.

Lind oplever både bygge- og børneboom
Højgård Børnehus og Højgård Skole er beliggende i et område i Lind hvor der gennem de seneste år er blevet bygget masser af nye boliger. Nye boliger betyder flere børn – altså et positivt problem! Derfor har vi i de seneste to år etapevis bygget til både skolen og daginstitutionen.
På byrådsmødet i aftes skulle vi så godkende licitationsresultatet for 3. og sidste del af den samlede anlægsbevilling til Højgård. Dog har det vist sig at licitationen oversteg det resterende budget. Men med et tidligere mindre-forbrug på anden bygge-etape af Højgård samt midler fra en pulje vi har til udvidelse/omlægning af pladser på dagtilbudsområdet kunne enderne nå sammen, og vi kunne godkende licitationen.
I den østlige del af Lind – eller som de siger i Lind: på den anden side af hovedvejen, er der også mange børn og for lidt plads. Derfor besluttede vi med det seneste budgetforlig at opført en helt ny daginstitution på Kollundvej med plads til cirka 170 børn, både vuggestue- og børnehavepladser.
Ligesom SFO-lokalerne på Kollundvej 41 og Koustrup gård får renoveret/tilpasset deres lokaler.

Min nye kasket passer mig godt
Det var kort nyt fra byrådsmødet. Ellers er 2021 kommet godt i gang lokalpolitisk. Vi arbejder selvfølgelig under nødvendige digitale forhold, men arbejdsopgaverne er de samme. Ja, mine er faktisk ændret en hel del og blevet til flere. Fra at være udvalgsmedlem i Økonomi og Erhvervsudvalget samt gruppeformand for Venstregruppen er jeg pr. 1. december flyttet til Børne- og familieudvalget, hvor jeg har overtaget formandskasketten efter Dorte West, som jo er vores nye borgmesterkandidat, og derfor med fordel har fået sæde i økonomi og erhvervsudvalget.

Opgaverne i Børne- og familieudvalget er ikke helt ukendte, da jeg tidligere har været medlem af udvalget. Så jeg er rigtig glad for at være tilbage. Det er et spændende udvalg at være en del af.
Lige nu er der ikke meget normalitet at spore da skolerne er lukket ned p.g.a. COVID19, men lærerne har med erfaring fra foråret igen sat sig bag skærmene og fjernunderviser på livet løs. Stor ros for deres omstillingsparathed!
Mine egne børn er store, kun min yngste datter hjemmeundervises og det er i 1. g, så hun er selvkørende. Men jeg har enorm meget respekt for de forældre der skal jonglere mellem at hjemme-undervise et eller flere børn og samtidig klare eget job hjemme fra spisebordet. Heldigvis bevæger smittetallene sig i den rigtige retning – nedad, så forhåbentlig kan vi snart få eleverne tilbage i vores skoler og så småt begynde at åbne resten af samfundet op igen.

Det var alt for denne gang. Jeg snød jer for et nyhedsbrev i december, beklager. Men ud over en del møder, var det min virksomhed som slugte resten af min vågne tid. Så ret så forsinket – ønsker jeg hermed et godt og forhåbentlig meget bedre (COVID19-frit) nytår til dig

Byrådsmøde i en Corona-tid

For at kunne overholde Corona-restriktionerne var byrådsmødet flyttet til Rådhusets kantine, hvor vi kunne sidde ved enkeltborde med 2 meters afstand ved hvert vores bord. Dette fungerede upåklageligt. Blot en ubetydelig ændring i hverdagsrutinen set i forhold til de restriktioner som nordjyderne p.t. lever under – for slet ikke at tale om de mange minkavlere som står i en helt ubegribelig ulykkelig situation, hvor de ser deres livsværk smuldre.
Folkesundhed og risikoen for mutation skal vi selvfølgelige handle på, men det må ikke sætte retssikkerhed og lovlighed over styr. Ligesom det helt klart kunne være ønskeligt og ordentligt at der allerede nu lå klare linjer for ekspropriation for minkavlerne. De aner intet om hvor de står økonomisk! Det er landspolitik og fylder forståeligt nok rigtig meget, herunder kort nyt om kommunalpolitik i vores egen kommune.


Vi bytter rundt på to udvalgspladser i byrådet
I forbindelse med at vi i Venstre har valgt Dorte West som spidskandidat, har hun og jeg ønsket at bytte rundt på vores respektive udvalgsposter. Dorte får fra 1. december min plads i Økonomiudvalget og jeg får hendes plads i Børne- og familieudvalget, hvor jeg af Venstre er indstillet som udvalgsformand.
Samtidig har vi i Venstre gruppen valgt Dorte som ny gruppeformand – også med virkning fra 1. december. Dermed kommer Dorte helt tæt på ”maskinrummet” som jeg plejer at kalde økonomiudvalget. Som gruppeformand kommer hun også til at indgå i forligskredsen. Jeg og resten af gruppen er enige om at det er den stærkeste position og den bedste platform vi kan give vores nye spidskandidat. Jeg selv glæder mig meget til at komme ”tilbage” til børne- og familieudvalget, som jeg var en del af i min første valgperiode. Et udvalg som jeg synes er meget spændende og ikke mindst et vigtigt område at arbejde for. Og ja, jeg er stadig viceborgmester denne valgperiode ud. Så der er stadig nok at tage fat på – og det har jeg det jo sådan set bedst med 😉

Hvordan ser det ud med budgetterne for 2020 med CORONA på sidelinjen?
Budgetopfølgningen pr. 31. august viser med al tydelighed, at det er alt andet end et normalt år. Samlet set tegner der sig dog lige nu et samlet mindre forbrug på 11,7 mio.
Men vi ser ind i meget store udsving på de forskellige områder hvilket i høj grad skyldes ændrede udgifter pga. COVID-19. Det svinger til minussiden på Sundhed- og ældreområdet og så er der på plussiden brugt færre penge på bl.a. skoler, som bl.a. begrundes med aflyste aktiviteter, projekter og lejrskoleophold. Da vi stadig befinder os i et ”vadested” vedr. ukendte COVID-19 udgifter afventer vi til december-mødet med at tage stilling til hvordan COVID-19 kompensationen skal fordeles på de enkelte områder.

Flere almennyttige boliger på vej – og eksisterende bliver renoveret i stor stil
Gennem de seneste år er der bygget mange private udlejningsboliger i Herning. Jeg tænker det er et sundhedstegn, at vi er en kommune som investorer tror på, og derfor tør at bygge hos. Jeg synes samtidig det er vigtigt at sikre balance mellem private udlejere og boligforeninger. Jeg tror det er med til at skærpe udlejningsmarkedet – sund konkurrence. Derfor er det positivt at vi i aftes godkendte byggekvote til 50 nye ungdomsboliger i Dalgasgade samt yderligere 20 familieboliger til det allerede godkendte projekt Bo, lev og lær.
Et er at bygge nyt, men noget andet er også at sikre standarden på de eksisterende boliger.
I budgetforliget aftalte vi derfor at 7 helhedsplaner (renovering af almennyttige boliger, med sigte på klimaforbedring og bæredygtighed) skulle gennemføres over de kommende år. Hvilket betyder at i alt 1.744 almene boliger fordelt på 7 afdelinger kan renoveres. I aftes godkendte vi specifikt 3 af disse helhedsplaner vedr.: Porshøj, Sjællandsparken og Sønderager.

Så er planerne for vores nye spændende bydel Herning+ endelig godkendt
Efter en lang men god proces vedtog vi i aftes lokal- og kommuneplaner for det nye store boligområde, der i de kommende år vil skyde op på sygehusgrunden. Der har været en del ”blæst” om højden på det højhus som der er planlagt i området. Et forslag om at bygge i 78 meter i stedet for 55 meter affødte mange indsigelser fra naboer, bl.a. med frygt for øget turbulens, skyggekast, indkig i private haver osv. Derfor blev den endelig vedtagelse at højhuset maksimalt kan bygges med en højde på 55 meter.
I planlægningens-processen har der været afholdt borgermøder med mulighed for at komme med ideer og tanker for området. Der er taget højde for at bevare centrale bevaringsværdige bygninger, samt at det nye byggeri skulle ”holde stilen” og bygges med røde teglsten. Der er også taget højde for at sikre et levende bymiljø med en god forbindelse til den centrale del af gågaden, og der er arbejdet med at nedbringe vind-turbulens fra høje bygninger ligesom hele området bliver en god blanding af eje-, private- og almeneboliger til alle aldre. Du kan læse meget mere om de endelige planer i sag 216 og 217.

YES! Endnu en ny skole på vej
Gennem de seneste mange år har vi i Herning Kommune bygget nye folkeskoler. Ny-Herningsholm bliver den næste i rækken. I aftes godkendte vi kommuneplan + tillæg til dette kommende skolebyggeri. Der skal bygges på Herningsholmskolens nuværende areal, dog helt op til 4 etager. Der har i høringsperioden været bekymring for indkig til private haver, derfor er 4. etage nu besluttet udført som en ”tilbagetrukken” etage, hvilket forhindrer direkte indkig. Der er også i høringsperioden indkommet forslag til anden vejadgang, for at få mindre trafik i omkringliggende boligområder. Derfor vil der blive etableret en ny vejadgang til skolen fra Sjællandsgade. Jeg glæder mig meget til at følge byggeriet af endnu en ny skole.

Fornyelse af klima-kommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
I Herning Kommune har vi ambitioner på det grønne område, vi vil arbejde for et bedre klima, her og nu og ind i fremtiden. For at sikre de grønne ambitioner også føres ud i livet – altså at vi ikke bare taler, men også handler – er vi med i flere forpligtende klimafællesskaber. Et af disse klimafællesskaber er klimakommune aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, denne opgraderer vi nu til en KlimakommunePlus aftale. Du kan læse mere om hvad det indebærer at være Klimakommune Plus her: https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/klimakommune-plus-kriterier/


Det var alt for denne gang
Hvis du læste med hele vejen – så mange tak for det

Er du modig nok til at skære i dokumentationsmængden?

Jeg er egentlig ret begejstret for statsministerens planer om at lade syv kommuner få større frihed fra regler og bureaukrati på udvalgte områder (læs: skoler, dagtilbud og ældreområdet).

Altså får syv kommuner frie hænder til at rydde godt og grundigt ud i bureaukratiet og skabe tid til mere velfærd på nævnte områder. Jeg krydser allerede nu fingre for, at resultatet bliver fremragende og noget vi i de øvrige kommuner også får mulighed for.

Jeg sætter personlige frihed og muligheden for at træffe egne valg meget højt. Altså ingen tvivl om at jeg derfor også bifalder tanken om langt mere frihed i den enkelte kommune.

Hvis der er noget, jeg ofte bliver mødt med, så er det, at folk undres over krav om bunkevis af dokumentation. I vores iver efter kontrol og som et forsøg på at behandle alle ens, har vi nærmest druknet os selv i regler, som helt sikkert alle er lavet i den bedste intention, men summen af regler sluger tid i stor stil, når det skal dokumenteres, at vi skam også følger reglerne.

Men vi skal også kigge hinanden i øjnene og være modige, hvis vi bliver enige om at afskaffe større mængder af dokumentation. Når noget en sjælden gang går galt på en institution, en skole eller et på et plejecenter, ja så vil vi som pårørende gerne vide alt om, hvad der er sket eller ikke sket. Hvor og hos hvem fejlen ligger. Her synes de fleste nok alligevel, at dokumentationen kommer til sin ret.

Jeg vover pelsen og siger: Lad os tage chancen, lad os gå målrettet efter mindre dokumentation og færre rapporter. Erkend at fejl sker, giv tilliden tilbage til de faguddannede, stop den øgede kontrol og skab mere tid til pasning, undervisning, trivsel, pleje og omsorg.

Og nå ja, og så har Jakob Ellemann-Jensen faktisk tidligere fremlagt samme idé, som statsministeren afslørede på talerstolen ved Folketingets åbning, og det bliver ideen jo bestemt ikke dårligere af.