Bredt flertal står bag budgettet for 2017 i Herning Kommune

Nyt fra Byrådsmødet 13. September 2016

Jeg advarer dig, dette bliver et af de helt lange nyhedsbreve, da det omhandler det (de) kommende års budget. Og der er meget godt at fortælle om! Jeg har ”drysset” overskrifter ned gennem nyhedsbrevet, så du hurtigt kan få overblik over de områder som specielt har din interesse. Jeg omtaler en del af budgettet herunder, hvis du vil læse hele budgetforliget finder du det HER.

Tilbage til byrådsmødet i aftes, hvor der var i alt 27 sager på dagsordenen, det absolut største punkt på mødet var 1. behandling af budgettet.

Bredt flertal står bag budgettet for 2017
Torsdag i sidste uge, nåede 27 af byrådets 31 medlemmer frem til et budgetforlig for 2017 – 2020. Socialdemokraterne valgte at stå udenfor budget. I disse dage er budgettet i høring. Budgettet bliver endelig vedtaget den 11. oktober 2016.

Budgettet afspejler at vi har en økonomisk sund og robust kommune. Vi har befolkningstilvækst som gør, at vi ikke er nødt til at ”spare os ind” i det kommende budget år, hvilket mange andre kommuner oplever.

Som jeg tidligere har beskrevet i mine nyhedsbreve, har vi dog på to områder, gennem et par år, haft svært ved at få budgetterne til at nå sammen. Nemlig på handicap- & psykiatriområdet samt det specialiserede børneområde (anbringelser, enkeltsager o.s.v.).

På begge områder er der derfor igangsat ændringer, som vil rette op på økonomien. Vi tror på at nye måder at løse opgaverne på, er vejen frem til at få balance i budgetterne, og derfor er vi i partierne bag budgettet enige om ikke at tilføre flere midler til de to områder.

Ændringer i måder at handle og tænke på, er vejen frem for at få budgetterne rettet op
På handicap & psykiatrien har vi tillid til, at den igangsatte handleplan får budgettet i balance ved udgangen af året. Når vi dette mål, er der i budgettet for 2017 afsat 9 mill. for at afvikle gammel gæld på området.

På det specialiserede børneområde arbejder vi fra 2016 –  over hele kommunen – efter ”Herningmodellen”, som kort fortalt betyder at vi i højere grad sætter ind med tidligere indsats og hyppigere kontakt til udsatte børn. Vi ved – fra pilotprojekter – at tidlige indsatser i høj grad forhindre problemer i at vokse sig store for børnene, og tilsvarende økonomisk tunge for kommunen. Vi kan allerede nu se at udgifterne er begyndt at falde. Vi undgår flere dyre og langvarige anbrinelser og hjælper bl.a. i højere grad barnet og familierne i hjemmet. Det bliver dog et længere og sejt træk at få budgettet i balance, og vi må regne med at skulle frem til 2020 inden vi når helt i mål og genfinder balancen i budgettet.

4 millioner til mere forebyggelse
Frem for udvidelse af drift budgetterne på ovenstående områder er der afsat 4 millioner til nye konkrete initiativer, som skal hjælpe udsatte/sårbare unge til at få et godt liv og blive selvforsørgende. Det er en gruppe i samfundet som tidligere har ”svævet” rundt mellem forskellige afdelinger/forvaltninger. Fremadrettet skal der være fokus på sammenhæng og ingen skal opleve at falde ned ”mellem to stole”

15 millioner til sundhedsløft på ældreområdet de kommende 4 år
Regeringen ønsker på tre konkrete områder at løfte indsatsen over for ældre borgere og kronikere. I alt har Herning Kommune via bloktilskuddet fået tilført 15 mio. kr. i årene 2017-2020. Disse penge vil gå til et efteruddannelse af de kommunale hjemmesygeplejere, til akutfunktioner i hjemmeplejen, og til initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning.

14 millioner til udvidelse af rehabiliteringscentret i Herning – REHAB
Flere og flere borgere har efter (tidlig) udskrivelse fra sygehuset behov for et rehabiliterende ophold på REHAB, før de kan vende tilbage til eget hjem. For at kunne løfte den stigende efterspørgsel har vi afsat midler til udvidelse af REHAB i 2018/2019.

15 mill. til erhvervsfremme – en investering i viden og fremtidige jobs
De kommende to år er der afsat 15 mio. kr. til at støtte konkrete projekter, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder.
Et eksempel på et projekt er Center for Forskning og Uddannelse (CFU) i tilknytning til det nye sygehus i Gødstrup. Centret vil rumme laboratorie, forsknings- og uddannelsesfaciliteter. Et center som der arbejdes på at etablere her, vil bidrage til at sikre meget høj faglighed blandt læger. En sidegevinst til et forskningscenter er høj grad af konferenceaktivitet og vil dermed skabe yderligere jobs i området.

5 millioner til rekruttering og fastholdelse af det vigtigste ”grundstof” på vores folkeskoler – lærerne
I Herning Kommune arbejder vi konstant for at tilbyde folkeskole af høj kvalitet. I disse år er der et stort generationsskifte blandt lærerne rundt på vores skoler. Som følge af Folkeskolereformen er der også behov for at opkvalificere lærer i liniefag, det betyder, at der bruges en del vikarer. Der er brug for stabilitet i lærerstaben og vi vil derfor gøre en ekstra indsats for at sikre rekruttering af lærere og efterfølgende fastholde lærerne i deres job. Derfor er der i de kommende 4 år afsat i alt 5 millioner til dette arbejde.

Sikre skoleveje har høj prioritet
I budgetårene er der tilsammen afsat 2,2 mio. kr. til belysning af cykelstier ved Skibbild-Nøvling og i Snejbjerg, forlængelse af cykelstien ved Skalmejevej i Sunds, og en grussti til cyklister ved Aulum.

– også øget trafiksikkerhed i Kibæk
Derudover afsættes 150.000 kroner til etableringen af en såkaldt ”buslomme” i Kibæk, som skal øge trafiksikkerheden omkring skole, hal og dagisntitution.

Løbende vedligehold af skoler – 8 millioner
Da vi geografisk er en stor kommune, har vi mange skoler og haller og disse kræver løbende vedligeholdelse. Der er  i 2017 og 2018 afsat i alt 8 millioner til formålet.

Forskønnelse af center- og omegnsbyer
I de seneste to år har vi haft  2 x 2 mill. til brug ved forskønnelsesprojekter i center- og omegnsbyerne. Disse penge har været til stor gavn og glæde, det højner standarden i vores byer. Derfor afsætter vi i budgettet yderligere to mio. kr. i både 2018 og 2019 til samme formål. Lokalt arbejder vi i Kibæk med en centerbyplan der er der indledende arbejde til mulige forskønnelses-projekter.

Investering i folkesundheden: Penge til idrætshaller og -anlæg
I budgettet er der i de kommende 4 år afsat omkring 30 mill. til etablering af idrætsanlæg, haller og 6 millioner til kunstgræsbaner rundt i kommunen. Lokalt glæder jeg mig over at Kibæk er en af de 3 byer der kan se frem til en kunstgræsbane.

Regelforenkling og afbureaukratisering, ja tak mere af det!
I foråret blev der på byrådets opfordring, igangsat en større process, hvor alle kommuneale afdelinger blev bedt om at komme med forslag til regelforenkling og afbureaukratisering. Altså forslag som kunne bidrage til ”mindre papir og mere frigjort tid til andre opgaver”. Set i lyset af, at vi fik mere end 300 forslag retur, har vi besluttet at mulighed for at ”anmelde” når noget kan gøres mere enkelt – og fornuftigt, skal gøres permanent.

Var det alt om budget?
Ovenstående er uddrag af det samlede budgetforlig – vil du læse det fulde forlig, så kan du som sagt finde det HER

Øvrige punkter på byrådsmødet:
Efter 1. Behandling af budgettet havde vi i alt 17 sager vedr. foreløbige og endelige beslutninger til lokalplaner og tillæg til kommuneplaner, som bl.a. omhandlede nye boligområder, planlægning for nye erhvervsområder og planlægning for udvidelse af sportscenter Herning i Holing.

Satspuljemidler skaber mulighed for forebyggende projekter
Satspuljemidler er penge som kan søges hos staten til forebyggelsesprojekter i kommunen. Vi har meget vågne forvaltninger som på byrådsmødet fik stor ros for at de ofte lykkes med at få satspuljemidler til kommunen. Derfor kunne vi på byrådsmødet i aftes behandle og igangsætte følgende projekter som har opnået satspuljemidler:.

”længe leve livet” kr. 146.340.
Bruges på projekter, der kan øge livskvaliteten på fem plejecentre i kommunen

”Kommunal alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere” kr. 1.410.908.
Dobbeltbelastede borgere er borgere med alkoholafhængighed og en psykisk lidelse

”Stepping stones” kr. 294.613
Forebyggende hjælp til forældre med handicappede børn, bl.a. i forhold til at begrænse risikoen for at søskende til den handicappede oplever mistriivsel eller får sociale problemer.

Frigivelse af anlægsmidler til Herning Krisecenters flytning til nye lokaler.
I budgettet for 2015 blev det besluttet at Herning Krisecenter skulle have nye lokaler da de nuværende er forældede og nedslidte. I alt 6 mill. er nu frigivet til at indrette Valdemarsvej 20 til kommende krisecenter.
Det var alt for gårsdagens byrådsmøde. Beklager at jeg har svært ved at fatte mig i korthed, men jeg synes især budgettet indeholder så mange gode tiltag, som jeg gerne vil oplyse dig om.

De bedste hilsner – på nok en varm efterårsdag

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V)
Herning Kommune

byrar@herning.dk