Budgetter, enklere regler og udvikling i Herning Kommune

Efter et par dage med hhv. budgetkonference, byplanmøde og byrådsmøde vil jeg igen lige give en kort statusopdatering fra byrådsarbejdet.

Budgetkonference
2 gange årligt samles hele byrådet med temaet budget – forår og efterår. På forårsmødet følges der op på sidste års budget – hvordan er det gået med økonomien? Passer pengene?

Ja og nej. Samlet set er der brugt mindre end forventet, men der er to områder, hvor økonomien er svær ”styrbar”. Det drejer sig om Social- og sundhedsområdet samt Børn- og familieområdet (specialområdet). På begge områder arbejdes der med omstruktureringer som forhåbentlig vil påvirke budgettet for 2016 i positiv retning – samtidig med vi stadig skal løse de samme opgaver på bedste vis. De områder som ikke har brugt hele budgettet overfører så vidt muligt restbeløbet til 2017.

Regelforenkling
Jeg har tidligere skrevet om byrådets ønske om at regelforenkle. I årets første måneder blev samtlige medarbejdere i kommunen opfordret til at skrive ind med bud på forenkling af arbejdsgange, så unødig bureaukrati kan afskaffes.
Det har resulteret i mere end 300 indkomne forslag (heraf dog en del gengangere). Dejligt at ledere og ansatte har meldt tilbage i stor stil. Nu er mit håb at det også kan mærkes, at der tages hånd om de mange forslag. Planen er at ca. 1/3 af forslagene implementeres her og nu, den næste 1/3 kræver lidt mere forberedelse men forventes også at blive igangsat i løbet af året. Den sidste 1/3 er i højere grad forslag som afslører mangel på kommunikation/misforståelser, men dette vil der også blive taget hånd om.

Kort om byrådsmøde den 26. april 2016.

Udvikling og muligheder
En del sager var foreløbige vedtagelser på lokalplaner vedr. nye boligområder. Så stadig godt gang i udvikling af nye bolig og vækst af boliger. En anden foreløbig vedtagelse af lokalplan, kan muliggøre udvidelse af ishockeyfaciliteter og ny opvisningshal i Holing Sportscenter. Planen åbner også op for bedre parkeringsforhold og at indgangen til sportscentret vendes og får front mod byen.

Godkendt programoplæg til nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk
Byrådet godkendte programoplæg til ovennævnte daginstitutioner. De tre nye daginstitutioner kommer til at erstatte 7 nuværende bygninger. Siden efteråret har de involverede institutioner samarbejdet med forvaltningen om programoplæg til byggeriet.

For alle tre områder har der været et mangeårigt ønske om at bygge nye institutioner. Både fordi de gamle bygninger var udtjent, men også fordi det økonomisk og fagligt ville være bedre at bliver samlet på færre matrikel.

Samtidig vil alle tre nye institutioner blive placeret i forbindelse med skolerne, hvilket er med til at understøtte ønsket om et sammenhængende børneliv, så overgangen fra dagsinstitution til skole bliver så god som muligt. Dette giver god mulighed for samarbejde på tværs af personale-grupper, og til at tænke i fleksible løsninger der optimerer brugen af hver kvadratmeter.

Jeg glæder mig meget til at vi kan få spaden i jorden til de tre byggerier. Forventet ibrugtagning januar/februar 2018.

Flygtninge tager selv del i ombygning af midlertidige boliger.
Beskæftigelsesudvalget som er ansvarlig for håndtering af flygtningesituationen i Herning Kommune, har besluttet at ombygge den tidligere produktionsskole på Sebbesandvej i Tjørring, til midlertidige boliger. Produktionsskolen er ejet af kommunen og står p.t. tom. Kommunen er forpligtet til at tilbyde midlertidige boliger til de flygtninge der kommer her.
En stor del af ombygningsarbejdet kræver autoriserede håndværker, men i det omfang det er muligt vil flygtninge indgå i arbejdet med at klargøre de midlertidige boliger.

Nye – udvidede  – åbningstider på genbrugspladsen
Det har været et stort ønske fra borgere at kommunens genbrugspladser har længere åbent – især i weekender.
Dette ønske bliver nu opfyldt. Se de nye åbningstider på herning.dk. I Ørnhøj og Sørvad køres forsøg med ubemandede genbrugspladser.

Og helt lokalt… Etablering af nyt regnvandsbassin ved Velhustedparken Kibæk
I forbindelse med den kommende udstykning af 12 grunde (som udstykkes augst 2016), samt nye udstykninger i årene frem på Velhustedparken, vurderes det at der er brug for et nyt regnvandsbassin. Dette bassin skal også erstatte bassinet ovenfor fodboldbanerne (som sjældent er i brug). Det nye bassin placeres på vestsiden af Velhustedvej et stykke ovenfor det som erstattes. Se evt. kort ved sag nr. 121.