Endnu et online-byrådsmøde, jeg håber som resten af befolkningen vi snart kan mødes frit overalt…


I aftes afholdt vi byrådsmøde med 34 punkter på dagsordenen. Du kan finde den fulde dagsorden HER

Så er det igen tid til et kort referat fortalt fra min plads bag skærmen til online-byrådsmøde. Nok er online-møder effektive, men som alle andre glæder jeg mig nu til at vi igen kan åbne samfundet op og vende tilbage til normalen. Men uanset mødeform får du nyt fra byrådsmødet her:  

Å-turisme skaber værdi og aktivitet i vores landområder

Gennem flere år har vi i Herning Kommune støttet et godt projekt til udviklingen af å-turisme langs Karup og Skjern Å. Dette projekt går under betegnelsen Riverfisher og er et samarbejde mellem Viborg, Ringkøbing-Skjern, Skive og Herning Kommune. Riverfisher arbejder målrettet på at skabe vækst mellem små og mellemstore virksomheder, f.eks. overnatningssteder, grejbutikker, lokale Købmænd, restauranter o. lign. Samtidig arbejdes der med at markedsføre vores formidable fiskevand i de to åer.
Riverfisher projektet har allerede givet en mærkbar stigning i lystfiskerturismen, især fra udlandet. Hvilket betyder turister som bliver i flere dage og skaber omsætning og bedre kendskab til lokalområder. På byrådsmødet i aftes frigav vi 0,259 mio. til Riverfisher samarbejdet i 2021.

Flere attraktive ungdomsboliger i Herning

Tidligere har vi vedtaget byggeriet af 100 ungdomsboliger på Herning+. I aftes godkendte vi så byggeriet af yderligere 54 ungdomsboliger på Dalgasgade i Herning.
Vi arbejder i Byrådet kontinuerligt med både at tiltrække uddannelser til Herning og samtidig at kunne tilbyde attraktive ungdomsboliger. Så det var en god sag at kunne godkende.

Et ny solcelleanlæg vil kunne dække 60.000 husstandes elforbrug

I aftes behandlede vi en foreløbig vedtagelse af lokalplanlægning vedr. et kæmpe solcelleanlæg ved Gindeskovgård, på Hessellundvej (den nordlige del af kommunen). Et solcelleanlæg som får et samlet areal på 190 ha. Anlægget vil kunne producere 200.000 MWh og dermed dække 60.000 husstandes elforbrug! Et anlæg i den størrelse vil have stor positiv effekt på kommunens CO2 regnskab, da anlægget vil kunne fortrænge 154.000 ton CO2 årligt, i forhold til strøm som er baseret på kulkraft.
Placeringen er valgt ud fra at der er meget spredt bebyggelse i området. Lokalplanen sendes nu i en 8 ugers høring. Der er udarbejdet en miljøkonsekvens rapport for anlægget. Der er i lokalplanoplægget indarbejdet vildtzoner, ligesom læhegn der fjernes nu skal genetableres når anlægget er udtjent.
Bliver anlægget realiseret vil det samtidig betyde en udmøntning af grønne midler til lokalområdet på 6,9 mio. som om muligt skal benyttes til nye grønne tiltag i området.
For nogen kan 190 ha solceller virke for industrielt og skræmmende. I min verden er det den rigtige vej at gå i forhold til at kunne producere endnu større mængder af vedvarende energi. Det glæder mig dog at der i planlægningen også er taget højde for at der skal plantes rundt om anlægget for at skærme for indkig af hensyn til beboerne i området.

Mere sikker i trafikken

Vi frigav i aftes 1.3 mio til projekter som skal sikre skoleveje flere steder i kommunen. Ligesom der igangsættes forskellige trafikkampagner, etableres rumlestriber, hastighedsdæmpende tiltag og bedre krydsningsforhold.
Er du interesseret i at læse mere om de konkrete projekter er det på sag nr. 35 og 36.

Vi skal passe på vores vandløb

Flere steder i kommunen har vi måtte etablere okkeranlæg for at sikre vores vandløb mod okkerforurening. Disse anlæg skal løbende oprenses. Med øget nedbør stiger vandstanden, og for at undgå anlæggene løber over og ud i vandløbene afsatte vi i det seneste budget flere penge til vedligehold og oprensning af disse anlæg.
På mødet i aftes frigav vi derfor 700.000,- til en forstærket indsats i forbindelse med vedligehold af disse anlæg.

Der var i det hele taget en lang række frigivelsessager på dagsordenen i aftes
(penge som frigives til konkrete projekter) – så lige en kort opremsning:

 • Byggemodning i Lind og Tjørring
 • Natur- og naturopretningsprojekter
 • Anlægsbevilling til parker og bynære områder
 • Renoveringsprojekter (klimaskærm) på Kølkær Skole, Skalmejeskolen, Arnborg Skole, Sørvad-Ørnhøj Skole og Skovmyren i Ilskov.

Og så blev der frigivet puljemidler til følgende projekter
(puljer som vi søger staten og får godkendt)

 • Styrkelse af alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere (f.eks. alkoholikere med depression)
 • Fremmødeprojekt på Valdemarskolen (indsats for elever i specialklasser med stor skolefravær)

Den lange dagsorden i aftes synliggøre nok meget godt hvor stor bredde der er i de sager vi behandler i byrådet. Tak fordi du igen læste med.

Jeg er en meget glad lokalpolitiker i disse dage

Læs mere om hvorfor herunder

På byrådsmødet i aftes vedtog vi for første gang i kommunens historie et to-årigt budget. Her har vi en god tradition for at alle gruppeformænd/løsgængere holder tale om budgettet – min kan du læse i slutningen af denne nyhedsmail.

Ellers var der denne gang blot 20 sager på dagsordenen – som du kan læse i den fulde længde her:

Et “ret godt” budget for 21/22 – vedtaget af 28 ud af 31 byrådsmedlemmer
Som noget nyt gør vi forsøget med et 2-årigt budget. Gennem flere år har rigtig mange høringssvar fra institutioner og skoler, i forbindelse med budgetlægning afspejlet et ønske om at få økonomisk stabilitet på en lidt længere bane. Det forsøger vi at efterkomme med dette to årige budget.
Som gruppeformand sidder jeg med på Venstres vegne ved forhandlingsbordet, og jeg er ret glad for bl.a.:

 • Flere penge til drift af folkeskoler, handicapområdet og det specialiserede børneområde.
 • Beslutningen om at bibeholde Det psykiatriske akutteam (sygeplejersker der yder akut, psykiatrisk pleje i borgernes hjem
 • Pensionistbuskort 365,- årligt for kørsel i hele kommunen
 • Driftsbudget til de 200 nye plejehjemspladser vi skal bygge over de kommende 10 år
 • Bedre tandsundhed for ældre
 • Pulje/økonomisk sikkerhedsnet til endnu ubekendte COVID19 udgifter
 • Større pulje til §18 midler (penge til frivillige organistationer)
 • Nyetablering og renovering af en række cykelstier (bl.a. Baunehøjsstien i Kibæk)
 • Et stort fokus på klima for Co2 reduktion (læs mere konkret i min tale herunder)
 • Opbakning til udvidelse af Skovsnogen og det videre arbejde med Ålandet i den sydlige del af kommunen
 • Og helt lokalt – 200.000,- til etablering af en MTB teknikbane i Kibæk

Hvis du vil læse budgetteksten i sin fulde længde finder du den her: 
  
Planer for by- og boligudvikling rundt i hele kommunen

Der var ikke mindre end 10 sager fra Byplanudvalget til behandling. Bestående af en bred vifte af planer for nye boligområder: Tingvej i Herning, Vildbjerg og Tjørring. Centerområder i Feldborg og på Dæmningen i Herning. Centerområder kan anvendes til dagligvarebutikker og andre former for liberalt erhverv.
Der var også debatoplæg til ændring af området for detailhandel i Lind. Her er der tale om det gamle industriområde ved indkørslen til Lind, som det virkelig vil være en fryd for øjet at få planlagt til en ny bydel med både boliger, dagligvare- og udvalgsbutikker.

Og så til noget som ikke var på dagsorden til mødet,
men bestemt tåler ord med på vejen:

YES!! Cykelstien langs Vardevej kan nu færdiggøres
– et kæmpe ønske er blevet opfyldt!

Hvis der er noget som har fyldt meget i min tid som lokalpolitiker, er det et stort lokalt ønske om at få cykelstien langs Vardevej fra Kibæk til Studsgaard gjort færdig. Gang på gang har jeg måtte forklare at det er en statslige opgave. Æren for at cykelstien nu endelig færdiggøres bør tilfalde transportordfører Andreas Stenberg (R), der pludselig så en mulighed i at en større u-forbrugt pulje til cykelparkering kunne omdirigeres til at færdiggøre cykelstien. Og ja, jeg har sendt ham en venlig takkemail. Pengene bevilliges i år, så nu skal der først eksproprieres en stribe jord langs vejen. Derefter går anlægsarbejdet i gang. Det er så nyt, at der endnu ikke er meldt en forventet ibrugtagnings dato ud. Men sikkert er det at cykelstien kommer og nøj, hvor det glæder mig!

Ny spidskandidat valgt i Venstre
– STORT tillykke til Dorte West

Med Lars Krarups beslutning om ikke at genopstille til kommunalvalget i 2021, skulle vi naturligvis vælge ny spidskandidat til at stå i spidsen for Venstre til det kommende valg. I sidste uge afholdt vi  ”Corona-sikret” valghandling og dermed er Dorte West officielt valgt til Venstres spidskandidat og hun får al mulig opbakning herfra. Jeg glæder mig over at hun skal stå i spidsen i den kommende valgkamp. Men der er endnu et helt år til at vi for alvor går officielt i ”valgmode”, så ikke mere valgskriveri i dette nyhedsbrev 😉

Og så kommer den her, min ordførertale på Venstres vegne:
I gennem de seneste mange måneder er den hverdag vi kender blevet rystet godt og grundig.
COVID19 er den ubekendte faktor vi desværre pt må leve med. Og en ubekendt vi også har besluttet at inddrage i budgetforhandlingerne.
I Indeværende år er vi lovet statslig kompensation for Covid-19 udgifter, i de kommende budgetår har vi af forsigtighedsprincip afsat ekstra økonomi, til at dække evt. øgede COVID19 udgifter.
Med en uforudsigelig virus på sidelinjen, er det så meget mere glædeligt at vi i forligskredsen for første gang nogen sinde – i dag – kan vedtage et toårigt budget.
Så er der da NOGET som er forudsigeligt.

I Venstre håber vi at det toårige budget bliver taget godt imod på vores kommunale institutioner. Formålet med et toårigt budget er bl.a. at skabe stabilitet og mulighed for at prioritere på en lidt længere bane, altså give arbejdsro og tryghed.

Budgettet skal kunne holde balancen ikke bare ét men to år, og det tror vi på det kan.
Med en revideret udligningsaftale har vi fået rygstøtte til at udligne underskuddet på beskæftigelsesområdet. Vi tror på at vi fremadrettet kan holde balance her.
Sidste år gav vi i forligskredsen både handicapområdet og det specialiserede børneområde et løft. Det bygger vi videre på i budgettet for 21/22, så løftet bliver permanent-gjort – med klar forventning til at budgetterne så i fremtiden kan holdes.
Ud over fokus på balance i budgetterne, og at bibeholde et stabilt økonomisk fundament i kommunekassen, vil vi i Venstregruppen også investere i fremtiden.

Fremtiden – et vidt begreb – her tænker vi specifikt på de der skal tage over efter os, og den verden de skal leve i. Derfor har dette budget klar fokus på folkeskolen og klimaet  
Med et årligt øget driftsbudget på 6 mio. til folkeskolerne, samt en tydelig forventning om yderligere løft fra Regeringen, når de får lukket økonomiaftalen, kan vores folkeskoler se frem til et + på godt 12 mio. på driftssiden. Herudover er der fuld løn og prisfremskrivning på området. Målet med det øgede driftsbudget er at styrke mulighederne for prioritering af gode, lokale løsninger på den enkelte skole.
Ud over flere driftsmidler til skolerne har vi også et vedholdende fokus på at sikre vores skolers bygningsmæssige standard. Corona’en fremrykkede en lang række renoveringsprojekter på vores skoler. Fremrykningen har skabt luft til at vi over de kommende 5 år kan renovere skoler for yderligere 40 mio. Hvilket fører mig over til klimaindsatsen. Da anlægspuljen i høj grad vil blive anvendt til forbedring af klimaskærme rundt på vores skoler.

Og hvad vil vi ellers gøre ved og for klimaet?
Vi vil gøre det vi tror på der virker! 

Vi gør først og fremmest tilskuddet til bæredygtig Herning permanent, med 5 mio. årligt.  Erhvervslivet og vores uddannelser får dermed rygstøtte til at komme mere bæredygtig og klimabevidst ind i fremtiden.
Og endnu mere konkret – så er der både bæredygtige og økonomiske gevinster at hente ved at speede op for processen med at skifte endnu mere belysning til LED rundt i kommunen.
Derfor afsætter vi 18 mio. til LED belysning og nye lysanlæg i de kommende 5 år
Træer optager CO2– vi il derfor plante endnu mere bynært skov. Det er godt for klimaregnskabet og så er det ren win-win at få flere skove i udkanten af byerne – altså naturen endnu tættere på.
Vi vil sikre vores vandløb mod forurening, ved at speede op på oprensning af okkerbassiner.
Vi vil indgå en klima-samarbejdsaftalte med landets fem største kommuner om grøn, kollektiv trafik og forpligter os dermed til grøn omstilling af den samlede kollektive bustrafik. Og vi er jo allerede godt på vej, da vi fra efteråret 21 tager vores el-bybusser i brug.
Vi indgår også i et ambitiøst nationalt klimapartnerskab DK2020, lanceret af Realdania, KL og de fem regioner. Det betyder helt konkret at vi skal udarbejde en klimaplan inden for alle sektorer, der udleder CO2. Men vi skal ikke bare nøjes med at udarbejde en plan vi skal også redegøre for hvilke handlings-og implementeringstiltag vi vil følge op med.
Altså blive helt konkrete på hvad der virker og hvad vi derefter vil gøre for klimaet – for fremtiden.

Der er mange andre gode tiltag i budgetaftalen 21/22 – men talerækken er lang og jeg ved I øvrige forligs-partere også har meget på hjerte. Jeg vil derfor slutte med på Venstres vegne at takke først forligsparterne for gode budgetdrøftelser, med øje for konsensus og respekt for forskelligheder, som mundede ud dette stabile toårige budget.

Og sidst men ikke mindst – tak til administrationen for de rigtig mange og meget fyldestgørende svar på spørgsmål som budgetforhandlingerne affødte. Hurtigt og præcist leveret – som altid.

Tak for ordet.


De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

Ordførertale ved 1. behandling af budget 2021

Udligningsaftalen som blev vedtaget tidligere på året, giver os en langt mere sikker sikker hånd i budgetlægnings-processen, end vi har haft de seneste år.

Efter mange år med underskud på beskæftigelsesområdet, har vi med den nye udligningsaftale fået en mere fair fordeling kommunerne imellem. Det er enormt positivt, for det betyder vi for første gang i flere år også kan dække vores reelle udgifter på området med det beskæftigelsestilskud vi modtager.

Derudover kan man vel godt sige vi har haft en joker i bugettet gennem 8 år, i form af et ekstraordinært finansieringstilskud på godt 82 mio.
En joker som vi har kunne risikere at miste – akkurat som i kortspil.
Heldigvis blev det ekstraordinære finansieringstilskud endelig permanentgjort med udligningsaftalen.

Udligningsaftalen gav os altså gode kort på hånden. Hvordan vil vi så spille dem?

I Venstre trækker vi bl.a. klimakortet

 • Ved det seneste budgetforlig indgik vi aftale om at etablere et bæredygtigheds center
 • Vi bør i de kommende år også i høj grad kigge ind ad på vores egne driftsområder og afsætte økonomi til en række klimainvesteringer
 • Det kan være til bedre isolering – klimaskærm kaldes det også, udskiftning til led belysning og skrotning af CO2 tunge varmekilder
 • Det skal gøres med to tydelige mål for øje
 • Først og fremmest for at reducere vores CO2 aftryk
 • Men også med blik for at kunne reducere bundlinjen
 • Des mere fornuftigt vi kan drifte vores bygningmasse – des mere kan vi bruge på menneskerne i bygningerne

Og så er der kortet ingen ønsker at trække, men som pt. er en del af spillet…

 • Coronakortet – på alle måder er lidt af en sorteper
 • I disse dage blusser Covid19 op igen – desværre – eller for pokker, har jeg mere lyst til at sige
 • Vi bør derfor i det kommende års budget også sikre at en øget rengøringsindsats på institutioner, skoler og plejecentre kan finansieres
 • Vi skal være forberedt på at COVID19 er en langvarig affære og kan blive en dyr
  Det skal vores budget også kunne bære.

Sidste kort jeg vil trække frem her er for Venstre også et meget vigtige kort:

 • Vi vil tilgodese Folkeskolen
 • Her tænker vi bl.a. på renovering af nedslidte faglokaler og opgradering af udearealer
 • Men det er i høj grad også vores mål at tilføre flere driftsmidler til den daglige undervisning
 • Derfor vil vi i Venstre gerne afsætte økonomi til både anlæg og drift
 • Altså give et solidt kvalitetsløft til Folkeskolen

Det var tre vigtige pejlemærker fra Venstre

Jeg ser frem til at arbejde videre med budgetkabalen sammen med Borgmesteren og forligspartierne.

Jeg har faktisk også lyst til lige en give en sidste bemærkning til udligningsaftalen …
Nemlig en STOR tak til jer, som utrætteligt via netværk i bl.a. KL, Regeringen og Folketinget har gjort et godt for rbejde i bestræbelserne på at vi kunne få en ny og bedre version af udligningsaftalen.

Ingen nævnt – ingen glemt

Tak for ordet

Går det frem eller tilbage…?


Tirsdag aften afholdt vi for tredje og forhåbentlig sidste gang byrådsmøde via Skype. Vi satser på at vi på den anden side af sommerferien igen kan mødes fysisk i byrådssalen. Men tiden har ikke stået stille P.g.a. Covid-19, de politiske udvalg arbejder på fuld kraft og der var derfor 38 sager til behandling på byrådsmødet. Hvis du er interesseret i at se samtlige finder du dem HER.

Negative konsekvenser af Covid-19 er der desværre mange af
En af de virksomheder i vores kommune som er hårdt ramt p.g.a. Covid-19 er MCH, som har mistet stort set hele deres omsætning i perioden og samtidig står på meget usikker grund i forhold til hvornår de igen kan afholde store messer, koncerter og møder på fuld styrke. De har et akut behov for likviditetsforstærkning. Udover at bidrage i stor stil til samfundsøkonomien og sammenhængskraften i vores område (anslået 0,5 mia. årligt), er MCH også for det frivillige foreningsliv en super generator, som gør det muligt for lokale foreninger at tjene penge ved de mange events og arrangementer.
Derfor besluttede vi i byrådet at Herning Kommune, som er storaktionær i MCH, køber 3/4 af MCH stadion til en pris på 51,5 mio. Agromek som også er aktionær forstærker samtidig deres ejerskab med også at købe sig ind i MCH Stadion for 10 mio. I forbindelse med købet har FCM forlænget deres lejekontrakt, som ellers ville ophøre om 8 år, til en løbetid på 25 år. En del af lejeaftalen indeholder en opgradering af faciliteterne for 12 mio.
MCH beholder navnesponsoratet, altså hedder det stadig MCH stadion. Navnesponsorat og stadionleje fra FCM vil årligt betyde en indtægt  til kommunekassen på 1.3 mio. For hele vores område er ovenstående en god og nødvendig løsning, som et samlet byråd står bag.

Så når jeg i overskriften skriver om det kommer til at gå frem eller tilbage…? Ja, så håber jeg af hele mit hjerte at vi er på vej frem. At krisen er afværget, at vi ikke igen må lukke store dele af samfundet ned, da det vil betyde at der går endnu længere tid inden MCH og en lang, lang række af andre lokale virksomheder kommer tilbage på fuld styrke. Jeg vil i stedet være optimistisk og håbe på den øgede fokus på hygiejne og stop for smittespredning medfører nye gode vaner, som gør at vi fremadrettet får færre sygedage og dermed bedre samfundsøkonomi og sidst men ikke mindst højere livskvalitet.

Øget fokus på bæredygtighed kan få dobbelt positiv effekt for vores område
I Venstre bakker vi op om den grønne dagsorden. Vi ser det ikke som en ”mode-dille” eller som en vis dame har kaldt det ”tosserier”. Vi ser det i stedet som en katalysator til ny udvikling, mulighed for øget iværksætteri og dermed helt nye erhvervspotentialer for vores egn, som historisk har vist sig omstillingsparat til at gribe og handle på nye muligheder.
Så i det seneste budgetforlig afsatte vi 20 mio. over de kommende 4 år til at arbejde med bæredygtighed. Der bliver nu oprettet et center, som vil varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling inden for området bæredygtighed. Blandt andet ved at skabe netværk og platforme for ideudvikling blandt små og mellemstore virksomheder samt uddannelsesinstitutioner. Bæredygtigheds-centret vil også arbejde med folkeoplysende aktiviteter, så vi alle kan blive inspireret og motiveret til at tænke og handle mere bæredygtig i hverdagen.

Klimaforbedringer kommer kørende i 2021!
På byrådsmødet godkendte vi et nyt udbud på vores bybusser som betyder at Hernings bybusser fra september 21 kommer til at køre på el. Det er godt for klimaet, passagererne vil opleve støjsvage busser, og samtidig er økonomien i aftalen lige så god, som hvis vi havde valgt bybusser med diesel som drivmiddel. Det er ren win-win, når nye aftaler både betyder forbedringer for klima og endda kan holdes inden for det afsatte budget. Det er noget vi er vilde med i Venstre!

Trafiksikkerhed højnes for skolebørn og alle os andre
På byrådsmødet frigav vi økonomi til sikring af skoleveje i Kibæk, Arnborg, Lind og Aulum.
I Kibæk bliver der etableret hastighedsdæmpere på Møllegårdsvej og Velhustedvej som er knudepunktet ved skolen. I Arnborg sikres skoleeleverne bedre krydsningsmuligheder af Skjernvej. Læs mere om de øvrige tiltag under sag 135.
Vi afsatte derudover økonomi til kampagner gennem resten af 2020, som skal øge fokus på:
– sikker skolestart
– spritkørsel
– uopmærksomhed
– billistkursus for ældre på køreteknisk anlæg
– 112 dag
– færdselskontaktlærerdag

Flere og bedre MTB spor i kommunen
I forbindelse med tidligere års budgetforlig er der afsat økonomi til at etablere nye og forbedre eksisterende MTB spor i kommunen. Kultur- og fritidsudvalget har nu besluttet at arbejde videre med følgende projekter:
1. MTB/cykelrute rundt om Herning by
2. Nyt MTB spor v. Løvbakkerne
3. Nyt MTB spor ved Feldborg/Haderup
4. MTB ”kravlegård” ved Lind eller Løvbakke-sporet
5. Forbedring af MTB spor ved Sinding
6. Forbedring ved MTB spor i Lind
– Se evt. detaljer på sag 120.

Sankt Hans – ikke mange store bål og taler, men tak til KARSTOFT  😉
I aftes var det forrygende vejr til Sankt Hans, men da Covid-19 stadig ”spøger”, var der ikke mange store bål i aftes, da kommunale pladser ikke kunne/måtte benyttes. Jeg var dog så heldig at være inviteret til at holde tale i Karstoft, hvor Borgerforeningen selv ejer et skønt stykke eng  som vedligeholdes med indsats af frivillige kræfter. Derfor kunne de afholde Sankt Hans, næsten under normale forhold – dog uden fællessang, som så i stedet var erstattet af ”Flemmings musik”. Så traditionen kunne opretholdes, mange tak for invitationen til at deltage.

Det var kort nyt fra mig for denne omgang, jeg ønsker alle en dejlig sommer og rigtig god ferie.
Jeg vender tilbage med nyt fra byrådet til august hvor vi straks efter sommerferien går i gang med at arbejde med budget 2021.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen

Herning Byråd (V)

Derfor går vi med livrem og seler

Efter 55 atypiske dage med Corona-konsekvenser, måtte vi i aftes – for 2. gang – afholde et digitalt byrådsmøde. Der var 23 punkter på dagsordenen, heraf 3 lukkede. Dagsordenen kan du finde HER

Af punkter som kom til at fylde lidt ekstra på mødet kan nævnes: Anlægsfremrykninger samt punktet om lånemuligheder i forbindelse med fremrykning.

Kan vi holde hånden under lokale virksomheder så skal vi!
Vi har valgt at fremrykke allerede besluttede anlægsprojekter, som efter planen først skulle være igangsat i 2021 eller senere. Dette for om muligt at holde hånden under lokale virksomheder. Altså på den måde skabe flere ordrer i ordrebogen i en usikker tid.
Det drejer sig om tidligere igangsættelse af: byggemodning, renovering af cykelstier, broer, udvendig vedligehold på kommunale bygninger, halprojekt i Tjørring, klubhus i Sunds, Historiens Hus i Herning, renovering på daginstitutionen Solstrålen, Sunds Aktivitetscenter og ombygning på rådhuset. Altså en lang række projekter som i høj grad kommer børn, fritidsliv og ældre til glæde og gavn, tidligere end det ellers var planlagt. Der var bred enighed i byrådet om at besluttet dette.

Har vi egentlig brug for at låne?
På byrådsmødet fik vi os en længere debat om finansieringen. Der er givet dispensation til at kommuner kan låne til fremrykning af anlægsprojekter.
I økonomiudvalget har vi indstillet til Byrådet at optage lån, uagtet at vi har likviditet til at gennemføre de fremrykkede anlægsprojekter uden lån.
Og hvorfor så det? Jo det gør vi af forsigtighed. Staten har meldt ud at de kompenserer for de Corona-udgifter vi har/får. Men det gode spørgsmål er om kompensationen også vil kunne dække vores reelle udgifter, måske vi i høj grad får brug for vores frie likviditet til dette.
Det er jo ikke kun kommunens egne institutioner som rammes, også foreninger og organisationer.
Vi ønsker derfor at være polstret til at kunne hjælpe hvor vi vurderer det bliver nødvendigt.
Derfor benytter vi os af lånemuligheden til fremrykning af anlæg, netop for at gøre os bedre rustet til at klare ubekendte ”regninger” og komme bedst mulig gennem krisen.

Jeg vil ikke bryde mig om at tabe bukserne, vil du?
Dette synspunkt om at optage lån delte Borgerlisten ikke! De ønskede ikke at låne penge ”vi ikke har brug for”.  Jeg må konstatere at vi ser meget forskelligt på det.  Udfaldet af diskussionen blev at vi er 28 i byrådet ud af 31 som i denne sag går med både ”liverem og seler”. Hellere det end at stå med bukserne nede om hælene, på det tidspunkt vi kender omfanget af coronakrisen.

Ansigtsløft på vej til Tjørring
På byrådsmødet vedtog vi også en foreløbig lokalplan som vil kunne give en tiltrængt ansigtsløftning til området ved Lundgårdscentret i Tjørring. Centret blev bygget og indviet i 1975 men har i mange år stået mere eller mindre tomt og mis-vedligeholdt. Den nye lokalplan muliggør byggeri af en ny dagligvarebutik på 3500 m2 samt mindre udvalgsbutikker. Dejligt hver gang der er initiativer til at nogle vil investere i nye projekter og dermed forskønne i vores kommune.

Flere vuggestuepladser på vej, tidligere end forventet
Som følge af fremrykning af anlægsprojekter igangsættes arbejdet med at oprette flere vuggestuepladser i Timring, Kibæk og Herning tidligere end forventet. I Kibæk og Herning drejer det sig konkret om 12 ekstra vuggestuepladser begge steder.
Vi har et politisk ønske om at det i alle pasningsdistrikter er muligt at vælge mellem vuggestue- eller dagplejeplads. Der er dog en tendens til at flere end tidligere vælger vuggestueplads. Denne efterspørgsel fører til etablering af flere pladser.

Og så lige noget som ikke blev vendt på Byrådsmødet men alligevel fortjener omtale:

Udligningsaftalen er slet ikke så ringe endda (sagt på jysk)
Jeg tror på at den netop indgåede udligningsaftale kan være med til at skabe bedre balance på tværs af de enkelte kommuner i Danmark. Det er i min optik både godt og klogt at vi i Venstre er gået sammen om en bred aftale, som dermed er langtidsholdbar og skaber ro til at budgettere i kommunerne.

I Herning Kommune har vi især haft fokus på at få følgende med i aftalen:
1. Beskæftigelsestilskuddet bør fordeles efter samme kriterier i hele landet.
Det bliver det med den nye aftale. Det betyder at beløbet vi fremadrettet modtager fra Staten til udbetaling til de forsikrede ledige, og hvad vi skal udbetale til ledige forsikrede i Herning Kommune nu næsten balancerer. Her har vi de seneste år haft en “gab” på mellem 40 og 50 mio. p.g.a. skæv tildelingsmodel.

2. Det ekstraordinære finansieringsbidrag bør gøres permanent.
Det ekstraordinære finansieringsbidrag blev for flere år siden indført, da man godt kunne se der var en skævvridning i udligningen mellem kommunerne.
Det har betydet +82 mio. for os, som vi ikke har kunne være sikre på at få fremadrettet, da de har været “ekstraordinære”. Det kan vi nu hvor de er blevet “permanente”.
Var disse midler ikke blevet permanente i den nye aftale ville det have betydet betydelige besparelser i Herning Kommune. Så vi er godt tilfredse i Herning Kommune.

At udligningsreformen er landet som en bred aftale er som sagt rigtig godt. Flere budgetmæssige usikkerhedsmomenter er fjernet, og vi får som sagt bl.a. mulighed for at skabe bedre balance på vores beskæftigelsesområde.

Det var alt fra mig for denne gang. I disse dage er jeg som resten af Danmark meget spændt på hvor meget samfundet igen kan åbnes efter den 10. maj.  De seneste meldinger ser lovende ud, jeg krydser fingre for at vi kommer et godt skridt nærmere på normale tilstande.

De bedste hilsner fra mig til dig – og tak fordi du læser med


Byrådsmøde i hjemmesko!

…. ja, sådan ser det ud på og under mit skrivebord herhjemme….

Jeg havde ikke forestillet mig at jeg skulle deltage i et byrådsmøde i mine hjemmesko, men i aftes var det pludselig virkelighed, da vi som følge af Corvid-19 krisen afholdt digitalt byrådsmøde via Skype fra hvert vores hjemmekontor.
Da byrådsmøder skal være offentlige, var der mulighed for at lytte med på mødet via et link på herning.dk. Dette var der i 191 personer som benyttede sig af i løbet af de små tre timer som byrådsmødet varede. Og hvor meget jeg end holder af mine hjemmesko, må jeg indrømme at jeg savnede muligheden for mødes med de øvrige 30 medlemmer af byrådet. Værdien af at kunne aflæse ansigtsmimik og kropssprog er i høj grad en mangelvare når møder bliver digitale.

Men samtidig glæder jeg mig over, at de digitale muligheder i disse dage giver mulighed for fjernundervisning af skoleelever. At tusindvis af ansatte, private som offentlige, med kontorfunktioner har mulighed for at arbejde hjemmefra. At vi via digitale medier også har mulig for at holde kontakt med familie og venner, som vi lige nu er helt isoleret fra at mødes med.

Det er på mange måder en uvirkelig situation vi og en stor del af verden befinder os i. Men fakta er at jo flere vi er som kan holde os hjemme en periode des bedre! Stor respekt for de der hver dag stadig møder ind for at holde fabrikker, transport, landbrug og fødevarebutikker kørende og ikke mindst plejepersonale og læger. Jeg håber og tror at den nedlukning som den danske regering med opbakningen fra samtlige partier har pålagt landet har ønsket effekt.
Nu må vi kommunalt følge op med de muligheder vi med hastelovgivningen har fået for at fremrykke anlægsarbejde, for at holde hjulene i gang og få samfundet op i gear så hurtigt som det kan lade sig gøre. De barske realiteter og konsekvensen af Covid-19 er jo at alt for mange har mistet deres job, og mindre virksomheder og butikker er lukningstruede. Derfor vender vi i disse dage hver eneste mulighed for hvad vi lokalt kan gøre for at mindske konsekvenserne som er opstået ved landets midlertidige nedlukning.

Det er også vigtigt for mig at nævne, at mere end 200 hjemsendte kommunale ansatte her i kommunen har skrevet sig op til at hjælpe, hvis plejepersonalet på vores plejecentre bliver smittet. Det er stort og meget betryggende at vide at vi har et villigt nødberedskab at trække på, så vi også kan tage hånd om de svageste i vores kommune hvis det vanlige personale rammes hårdt af sygdom. I det hele taget er det rørende at se hvordan alle rundt omkring i landet tager situationen alvorligt og bidrager med hvad man hver især kan.

Men nu til udvalgte punkter fra byrådsmødet i aftes som i alt havde 45 sager til behandling, heraf 6 på lukket dagsorden. Se dagsordenen her: 

Årsregnskab 2019 blev godkendt og heldigvis – i disse Covid-19 tider – viser regnskabet at vi er godt ”polstret”
Resultatet for skattefinansieret drift viser et samlet overskud på 215,3 mio. Resultatet for drift og anlæg (incl. udgifter til forsyning) viser et overskud på 39,3 mio. Vi overholder vores servicedrifts- og anlægsramme som er lovmæssigt fastsat.

Likviditeten (efter kassekredit-reglen) i kommunen – altså vores opsparing – bliver opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder og viser et resultat på 727,5 mio. kr. for 2019.
Det er et fald i forhold til 2018 på 164,3 mio. kr., som i høj grad skyldes at vi har haft en del større anlægsudgifter i sidste halvår af 2019.
Dog kan kun en del af vores opsparing betragtes som disponibel, da der er hensættelser til bl.a. renovationsområdet, selvforsikrings-pulje, anlægsprojekter, dækning af overførte bevillinger (f.eks. skoler og institutioners opsparinger til kommende projekter/vedligeholdelse).
Så den reelle disponible likviditet ultimo 2019 er opgjort til 190 mio. kr.

At vi i det hele taget har denne opsparing, gør os også i forbindelse med Covid-19 situationen bedre rustet til at foretage yderligere investeringer. Dette skal vi glæde os over, da der er andre kommuner som ikke har så stor likviditet opsparet og derved ikke har samme handlemuligheder. De 190 mio. giver økonomiske muskler til bl.a. at fremrykke allerede budgetlagte anlægs- og renoveringsprojekter planlagt til 2021, til gavn for lokale virksomheder.

Økonomiske overskud/underskud overføres mellem budgetår
Efter gennemgang af det samlede årsregnskab gennemgås regnskabet for fagområderne. Reglen er at både overskud og underskud overføres til det eller de efterfølgende budgetår.
Nogle fagområder har plus andre har minus.
Samlet set ønskes der vedrørende drift overført et mindre forbrug på 83,6 mio. kr., vedrørende anlæg et mindre forbrug på 191,3 mio. og vedrørende finansielle konti en mindre indtægt på 16,8 mio. Har du lyst til at dykke ned i de enkelte udvalgs overførsler finder du dem fra side 12 i dagsordenen.  

24 mio. ”gæld” eftergives på Handicap og Psykiatriområdet
Forud for Byrådsmødet behandles overførselsbudgetterne i Økonomi og Erhvervsudvalget.
Her besluttede vi at et merforbrug på 24 mio. på Handicap og Psykiatriområdet ikke skulle overføres. Området har gennem 2019 foretaget forskellige justeringer for fremadrettet at kunne holde budgettet. Så for at give området mulighed for hurtigere budgetbalance overføres merforbruget ikke. Merforbruget dækkes i stedet dels af den generelle reserve (bufferen), hvor der restere 20 mio. kr. i 2019 og dels ved at Direktionen anmodes om at komme med forslag til de resterende 4 mio. kr.

Jeg håber af hele mit hjerte at neutraliseringen af gælden, det øgede budget til området som forligskredsen vedtog ved det seneste budgetforlig samt de af fagudvalget besluttede nye arbejdsgange skaber økonomisk balance og nødvendig ro på området.

Lokale erhvervsinitiativer i forbindelse med Covid-19
Som jeg nævnte i min indledning har den landspolitiske beslutning om at fjerne anlægsloftet for 2020 skabt muligheder for at vi kan sætte mere arbejde i gang i lokalområdet.
Men forud for dette havde vi allerede fremrykket forskellige projekter, nemlig: 

 • at Herning Kommune kan fremrykke betalinger til før forfaldsdato.
 • at ubehandlede bilag/ikke-færdigbehandlede fakturaer færdigbehandles hurtigst muligt.
 • at det kommunikeres intensivt til erhvervslivet, at der er fokus på fremdrift i sags-behandling under de givne forudsætninger.
 • at specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykkes til tidligere på året end planlagt.
 • at der frem mod næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde administrativt udarbejdes opgørelse over, hvilke anlægsprojekter der meningsfuldt vil kunne fremrykkes fra 2021 til 2020.
 • at gældende resultatkontrakter med Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande og Visit Herning kan suspenderes midlertidigt til fordel for en fokuseret indsats i forbindelse med Covid-19,
 • at administrationen bemyndiges til at kunne opsige suspenderingen, når det administrativt vurderes rigtigt.
 • at vi opfordrer særligt skoler og daginstitutioner, men i øvrigt også andre tilbud, hvor det kan lade sig gøre, at prioritere indvendige vedligeholdelsesarbejder.

Allerede i morgen har vi i Økonomi- og Erhvervsudvalget et ekstraordinært møde hvor vi ser på yderligere tiltag som kan bidrage til at holde hånden under lokale virksomheder i det omfang det er muligt.

Det var alt for denne gang. 

Pas på dig selv og din familie – sådan passer vi på hinanden – sammen.

Kort men godt nyt!

I aftes holdt vi årets første byrådsmøde – en kort udgave – med kun 26 sager (heraf 5 lukkede) til behandling. Du kan se samtlige sager HER

Millioner frigivet til daginstitutioner og skoler
8 af sagerne omhandlede frigivelse af anlægs-bevillinger, til en perlerække af forbedringer, tilbygninger, nybygning og nye anlæg på daginstitution- og skoleområdet.
Det er alt sammen kendte projekter, som er besluttet i tidligere budgetaftaler. På gårds dagens møde frigav vi pengene ”så spaden kan sættes i jorden” og følgende bliver nu igangsat:

– Daginstitutionen Kernehuset/Engblommen i Snejbjerg udvides med 100 børnehavepladser
– Højgårdsskolen Lind får bedre plads til førskolebørn, nye toiletter, fag- og mødelokaler
– Højgård Børnehus, Lind, tilbygning til 35 børnehave-børn og 15 vuggestuebørn
– Renovering af daginstitutionen Solstrålen, udendørs legeplads og indvendig renovering
– Anlægsbevilling til Lindbjergskole, udendørsområde til leg og motion
– Anlægsbevilling til renovering af Legeplads på Valdemarskolen
– Projektmidler til opstart af affaldssortering på skoler
– Frigivelse af anlægsbevilling til Talentskole v. Sportscenter Herning hvor det 1. spadestik tages i dette forår og byggeriet klar til indflytning august 2021. Talentskolen har gennem flere år været en del af vores folkeskole, hvilket er ret unikt. I Herning mener vi nemlig det er vigtigt at talent kan dyrkes uanset social status og økonomisk formåen. Med den nye placering af talentskolen ved Holing kan eleverne få optimal udbytte af de eksisterende sportsfaciliteter.

Penge til fornyelse i landsbyerne
I Herning Kommune er vi så heldige at vi har fået del i en statslig pulje til landsbyfornyelse. Puljen kan bruges i byer med færre end 4000 indbyggere. Beløbet frigives hvis vi selv bidrager med 40% af byfornyelsesmidlerne. Det gør vi selvfølgelig gerne, da det betyder at vi over de kommende 2 år har ca. 3.7 til landsby-fornyelsesaktiviteter.
Der vil blive igangsat en ansøgningsrunde så alle byer under 4000 indbyggere kan søge om del i puljen til konkrete projekter.

En lykkelig beslutning
I sidste uge traf vi i Økonomiudvalget beslutning om at blive vært for afholdelse af Lykkeliga Cup. Vi har gennem de seneste år haft held med at trække store internationale sportsevents til Herning. Lykkeliga Cup er en Landsdækkende håndboldturnering for udviklingshæmmede og man forventer 2500 deltagere i 2020. Det er måske ikke en af verdens største sportsbegivenheder men helt sikkert den lykkeligste for de mange deltagere og deres familier. Vi er super glade for at Lykkeliga kommer til Herning.

Midtvejs møde
I sidste uge deltog jeg sammen med min byrådskollega Vinnie Borbjerg i et ”midtvejsmøde” arrangeret af Alhuset i Kibæk. Ud fra den tanke at vi ikke kun vil mødes med vælgerne op til valg, men også meget gerne vil høre hvad vælgerne mener og tænker vi løbende skal have fokus på. Det var en god aften – ca. 50 personer var mødt op, og der var med mange input, spørgsmål og svar. Dejligt at så mange havde lyst til at bruge en aften på lokalpolitik. Tak for det – og tak til dig hvis du har læst mit nyhedsbrev til ende 😉

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

Så er budgetkabalen for 2020 gået op…


Meget tæt på deadline kunne vi i dag skrive under på budgetaftalen for de kommende fire år i Kommunen. Bag aftalen står 28 af byrådets 31 medlemmer. Vi har haft en konstruktiv, lang, men samtidig god forhandlingsproces – faktisk over flere dage – med de øvrige gruppeformænd og et byrådsmedlem udenfor parti.

I Venstregruppen havde vi en klar målsætning forud for forhandlingerne. Vi ville prioritere de bløde værdier. Det mål har vi sigtet efter i forhandlingerne. Det har bl.a. ført til beslutningen om to større budgetforøgelser over de kommende fire år, fordelt med 29 mio. på Handicap og Psykiatri og 22,5 mio. til “Herning Modellen” for udsatte børn. På Folkeskoleområdet har vi desuden vedtaget fuld løn og prisfremskrivning. Dette medfører et løft på 5,1 mio.

Med aftalen har vi også besluttet at oprette 200 nye plejehjemspladser, som vi estimerer er nødvendig i den kommende ti års periode. De store efterkrigsårgange bliver ældre, derfor vil antallet af plejekrævende ældre forventeligt stige. Det skal være trygt at blive gammel i Herning Kommune. Også hvis man stadig har sin ægtefælle, så nogle af de nye pladser skal indrettes til ægtepar.

Andelen af fysisk aktive borgere skal øges, det er godt for folkesundheden generelt og så er det også i høj grad godt for det enkelte menneskes livskvalitet. Derfor glæder vi os til at få sat gang i flere konkrete projekter vedr. “Bevæg dig for livet”. Dette sker i samarbejde med DGI og DIF. Af samme grund er nye muligheder for bevægelse og sundhed også prioriteret i vores budgetaftale. Bl.a. etablering af Lind Outdoor, nye mountainbike spor, det Blå Rum v. Fuglsangsø og muligheden for at søge tilskud til parasport-aktiviteter.

Normeringsspørgsmålet på landets daginstitutioner har været debatteret rigtig meget. I flere år har personalet på daginstitutioner været frustreret over den voksende mængde dokumentationsarbejde. Det tager for meget tid fra børnene. Vi har derfor besluttet at nedsætte en hurtigt arbejdende gruppe, som skal klarlægge hvor meget tid der bruges med børnene og hvor meget med andre arbejdsopgaver. Gruppen skal komme med et bud på om der er arbejdsopgaver som kan lettes, måske endda helt smides væk. Vi ønsker klart at mest mulig tid skal bruges med børnene. Vi forventer at der via finansloven tilføres penge til at øge normeringerne. Disse vil vi tilføre krone til krone til flere hænder og ansættelse af pædagogisk uddannet personale bør prioriteres.

Budgetaftalen skal både sikre den daglige drift, men også have øjnene rettet mod fremtiden. Her kommer vi ikke udenom klimaspørgsmålet – og hvad kan vi gøre ved det i Herning? Vi har allerede en lang række initiativer på tapetet, bl.a. arbejder vi på at få udledningsfri bybusser, eldrevne renovationsbiler, højere grad af affaldssortering og energibesparende tiltag i kommunale bygninger.

Vi ”tyvstarter” faktisk lidt på affalds sorteringen på hele folkeskoleområdet, da vi ved at børn er gode ambassadører for forældre, når det gælder om at ændre vaner i hjemmet. Allerede fra 2020 starter affaldssorteringen på samtlige folkeskoler. Der afsat 1 mio. til at implementere dette på skolerne. Fra januar 2021 skal vi også sortere affald i fire fraktioner i hjemmene.

Vi vil sætte nye mål for kommunens andel af vedvarende energiproduktion, da vi allerede i 2020 når vores ”gamle” mål for 2030 (60MW).


Sidst men ikke mindst ønsker vi også at støtte erhvervslivet i arbejdet med klimabevidsthed, dette arbejde skal lede til nye muligheder frem for begrænsninger. Historisk set har vi her i området brugt samfundsmæssige forandringer til at skabe fremdrift og stor virksomhed. Helt konkret vil vi etablere et bæredygtighedscenter i Herning Kommune. Her skal private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommunen sammen omsætte udviklingen på området til både fremskridt for klimaet og lokale arbejdspladser. Finansieringen sker via vores udviklingsfond, med 20 mio. til de kommende 4 års udvikling og drift af området.

Ovenstående var blot uddrag fra det 17 sider lange budgetforlig som indeholder mange flere gode tiltag. Læs det komplette forlig her:

Budget 2020 – er stadig på vej…

Tirsdagens byrådsmøde havde blot 12 punkter på dagsordenen, hvilket i høj grad skyldes at tiden hovedsageligt i disse dage bliver brugt på at forberede budgetforhandlingerne.

1. behandling af budget for 2020
Det største punkt på dagsordenen var 1. behandlingen af budgettet, som vi endnu ikke kender helt til bunds. KL har siden du hørte fra mig sidst, landet budgetaftalen med regeringen (senere end sædvanlig praksis). I de kommende dage arbejder vores økonomimedarbejdere i kommunen med at oversætte til “Herning tal”, og disse bliver vi forelagt til et møde på fredag. Af den grund tog 1. behandlingen udgangspunkt i budgettet for 2019. Først på fredag får vi fremlagt de endelige budgettal 2020. Herefter kan de egentlige forhandlinger partierne imellem begynde.

Ved 1. behandlingen tager samtlige gruppeformænd traditionelt ordet, for at redegøre for hvad det enkelte parti/løsgænger ønsker at prioritere.

Herunder det budgetindlæg jeg bragte på vegne af Venstre:

Man skal ikke sælge skindet inden bjørnen er skudt…
Vi kender endnu ikke de endelige konsekvensberegninger – altså det vi kalder ”Herning tal” – af den økonomiske aftale, der er indgået mellem KL og regeringen. Men vi er forventningsfulde, man kan vel sige vi har bjørnen på sigtekornet. For aftalen sikrer, at der følger penge med ud i kommunerne, når der – som vi ved – kommer flere ældre, børn og sundhedsopgaver til over de kommende år. Det passer godt med den målsætning vi i Venstre har lagt forud for dette budget. Hvor vores 1. prioritet er at se på de bløde værdier – netop til gavn for børn og ældre.

Vi vil prioritere trivslen højt, bl.a. i vores skoler. Første forudsætning for at lære noget er at man har det godt.

Vi vil fortsætte med at sikre gode fysiske rammer for folkeskolen, både ved at planlægge i årene frem for nyt skolebyggeri på Herningsholm og samtidig afsætte økonomi til løbede vedligehold på øvrige skoler. Der er både økonomi og sund fornuft i at sikre skolernes klimaskærm, et godt indeklima og foretage energioptimeringer til mere bæredygtige løsninger.

Dyrkning af talent må IKKE være indkomstafhængig! Oftest fremmes talentudvikling på privatskoler. I Venstre er vi meget optaget af at man som barn eller ung i Herning Kommune skal have mulighed for at dyrke sit talent – uanset social baggrund. Den kommende talentskole i Holing – som bliver en satellit til Brændgårdsskolen – skal kunne løfte opgaven. Derfor vil vi prioritere at få dette byggeri helt i mål.

Vi vil arbejde for at plejeniveauet for vore ældre medborgere ikke forringes. Vi skal også kunne matche et stigende behov for pleje og omsorg i takt med at vi får flere ældre borgere. Vi ønsker at sætte geografi på – og økonomi af – til de i alt 120 ekstra plejehjemspladser vi står overfor at skulle etablere og tage i brug frem mod 2026.

Det er vigtigt at vi rundt i hele kommunen fortsat har fokus på at ”HERning skal være godt at være”. Derfor ønsker vi at videreføre puljen med forskønnelsesmidler til centerbyer og forstæder, da disse midler gør en mærkbar og meget synlig forskel.

Jeg ser frem til de kommende dages budgetdrøftelser og håber at vi – alle partier og dig Jørn Wedel – sammen kan sætte retning på fortsat positiv udvikling i Kommunen.

Tak til forvaltningen som i disse dage ligger vandret for at udarbejde notater på vores mange spørgsmål i forbindelse med budgetlægningen. På Venstres vegne – tak for ordet.

Herefter præsenterede de øvrige partier deres ønsker til budgettet, og min vurdering er at vi er mange som vil trække budgettet i samme retning, og jeg ser derfor frem til konstruktive budgetforhandlinger.

Efter en grundig 1. behandling af budgettet blev de øvrige punkter gennemgået – bl.a.:

 • Beslutning om at indsætte ekstern revision for at afsøge om vi er dygtige nok til at indhente refusioner og moms, da procedurer og regler ofte ændres
 • Aulum Fjernvarme fik OK til kommunal lånegaranti, så de kan investere i et varmepumpeanlæg som vil minimere deres forbrug af fossilt brændsel
 • Retningslinjer for grundlovsceremoni blev vedtaget (2 x årligt bydes nye danske statsborgere velkommen ved en privat ceremoni i byrådssalen
 • Navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen (bestyrelsen vil gerne signalere ny start for sammenlægning af Åmoseskolen og autisme-klasserne fra Sønderager)

Det var alt for denne gang. Glæder mig til at kunne sende det næste nyhedsbrev, hvor jeg forventer at kunne informere grundigt om budgettet for 2020.

Rød, gul, grøn stop… trafiksikkerhed skal være i top!


På byrådsmødet i aftes behandlede vi i alt 25 sager, heraf 6 på lukket dagsorden, du kan se den HER

Byrådsmødet var et af de kortere, men havde vigtige punkter om bl.a. øget trafiksikkerhed og frivillighed på dagsordenen.

1/2 mio til at sikre skolevejene og de bløde trafikanter

Desværre oplever vi at billister kører i høj fart ved flere af vores skoler. På byrådsmødet afsatte vi derfor godt 1/2 mio. til sikring af skoleveje ved Ørnhøj Skole, Lindbjergskolen og Kibæk Skole.
Løsningerne bliver både hastighedsdæmpning og lukning af udsatte steder.

Ovenstående tiltag vil betyde øget sikkerhed for de bløde trafikanter. Vi håber at prioriteringen i disse nye tiltag omkring skolerne gør at flere forældre lader deres børn cykle, hvilket jo samtidig betyder langt færre biler til at skabe farlige situationer.

Alt fra rumlestriber – til indsats mod sprit-billister
Ud over ovennævnte tiltag ved skolerne, blev der afsat 510.000 til:
nye hastighedsdæmpninger i Stakroge, rumlestriber på Feldborgvej og Videbækvej samt fire trafikkampagner fordelt ud over de resterende måneder i 2019 med fokus på:
– krydsulykker
– spirituskørsel
– skolestartskampagne
– uopmærksomhed

Rød- gul – grøn – færre stop på Holstebrovej
Ja, der var meget trafik på byrådsmødet i aftes. 1,8 mio. blev frigivet til at renoverer de i alt 8 signalanlæg der er langs Holstebrovej (Herning – Tjørring). Signalanlæggene bliver renoveret så de kører samordnet. Forventningen er en mere smidig trafikafvikling, og dermed nedsat risiko for uheld og alt for mange stop, som det ofte opleves i dag.
I aften og nattetimerne vil anlægget være trafikstyret, altså efter mængden af trafik.

– Det var så om trafiksikkerhed. Byplan havde igen i aftes en del sager til behandling, et af dem om…

Hvor højt må et højhus være i Herning?
I  rammeplanlægningen til det nye boligområde på Herning+ (sygehusgrunden), fremgår det at der kan bygges et højhus i området på op til 15 etager (55 meter).
Bygherren (KPC) har anmodet om at få lov at bygge et højere hus på i alt 25 etager (78 meter). Tanken er at et noget højere højhus kan komme til at markere centrum af Herning by, og blive et flot vartegn.
Inden der evt. træffes beslutning herom, skal der udarbejdes en miljø-konsekvensrapport, som behandler skyggekast, vindforhold, turbulens, indblik i andre bygninger o.s.v. Der vil desuden blive afholdt et borgermøde i forbindelse med offentlig høring, altså intet er besluttet endnu, sagen skal belyses og undersøges + sendes i høring.

Byggesagsgebyr for at rejse et byfest-telt o.lign? Nej tak, ikke i vores kommune!
Bygningsreglementet er ændret så man nu skal indhente en byggetilladelse for opstilling af telte og lign. ved midlertidige arrangementer. En byggetilladelse koster et gebyr. Men på mødet i aftes vedtog vi at vi IKKE ville pålægge midlertidige bygetilladelser dette.
Midlertidige arrangementer drives af engagerede frivillige. Et byggesagsgebyr kan påvirke arrangementernes overskud og dermed være dræbende for motivationen.

Det var kort nyt fra byrådsmødet i aftes. Tak fordi du tager dig tid til at følge lidt med.