God økonomi i events for Herning Kommune

01.04.2014
Byrådsmøde – nyhedsbrev april 2014

Tiden flyver – der er gået 4 uger siden du sidst har fået en politisk opdatering fra byrådsarbejdet. I går var der igen byrådsmøde – med 38 sager på dagsordenen. Jeg vil herunder knytte kommentarer til enkelte sager jeg vurderer kan have interesse.

Flere lærepladser
Med henblik på at sikre flere udannelses- og praktikpladser blev der på byrådsmødet enstemmigt vedtaget, at der ved kommunale bygge- og anlægsarbejder kan stilles krav om at mellem 3 – 6% af de stillinger der anvendes til at udføre jobbet er lære- eller praktikpladser.

Kravet kan stilles ved projekter med varighed på 6 måneder eller mere og ved en lønomkostning på min. 4. mio kr. og/eller en kontraktværdi på min. 10 mio kr.

Helt konkret er der p.t. 35 elever på bygge og anlægsområdet i Herning uden læreplads (og flere endnu, som af mangel på lærepladser istedet har valgt skolepraktik). Der vil altid være brug for dygtige håndværkere, derfor er jeg meget glad for at kunne være med til at træffe en politisk beslutning der fremtidssikrer flere lærepladser.

God økonomi i events
På byrådsmødet blev regnskabet for EM i Ridebanespring og dressur – 20.-25. augsut 2013 fremlagt.
Eventen skabte en turismeomsætning på 133 mio. kr.
Tilskuerne brugte mange penge – faktisk havde de et gennemsnitsforbrug på 3300,- i døgnet!
Så det var gode og købekraftige gæster at have på besøg i kommunen. Udregninger viser at omsætningen samlet gav en bruttotilvækst på 44. mio kr.

Der var generel stor tilfredshed med arrangementet – og kæmpe ros lyder til de ca. 450 frivillige der hjalp med at hele arrangementet forløb godt og planmæssigt.

Herning Kommune havde bevilliget et tilskud på 4 mio. kr. til arrangementet ud af et samlet arrangementsbudget på 32 mio. kr.

Besparelser på handicap og psykriatriområdet
Området har de seneste to år oplevet et merforbrug. Dette er bl.a fordi kommunen har valgt at udvidet kapaciteten på området med 18 døgnpladser og 17 dagpladser, med det formål, at kunne hjemtage borgere der købes plads til hos andre kommuner. Men grundet flere og længere indlæggelser er pladserne hurtigt blevet optaget og det har desværre ikke været muligt at hjemtage de borgere der var budgetteret med.
Derfor skal der spares ca. 22 mill. i budgettet i år og 28 mill. i de kommende år. Sparerunden var oprindeligt større, men vi har i de øvrige udvalg påtager os at finde 7,5 mill. i besparelser.
Besparelserne kommer til at kunne mærkes, der er borgere der vil miste ydelser og og tilbud som skal sammenlægges og andre lukkes ned. Det er frygtelig trist, men desværre nødvendigt.
Nødvendig fordi vi SKAL følge de fastlagte budgetter, for ikke at risikere millionbøder eller sanktioner fra staten. Læs evt. uddybende om sparerunden i Herning Folkeblad fra i dag.

Mere personale og kortere sagsbehandling i børne- og familierådgivningen
På grund af et stigende antal underretninger om børn der mistrives har det været nødvendigt at ansætte mere Mere personale i børne- og familierådgivningen – til mange flere sager
Fra 2012 – 2013 er underretningerne om børn man vurderer der mistrives i deres familie steget fra 495 – 1224! Stigningen sker p.g.a. skærpet pligt til at underrette ved mistanke om mistrivsel.
Hvis man kan sige noget positivt om stigningen i underretningerne, er det at der nu indberettes flere sager og på et tidligere tidspunkt. Dette betyder så i flere tilfælde, at man ved en tidligere indsats kan tage problemerne i opløbet og undgå evt. fjernelse eller opsplitning af familien.

Det var kort om byrådsmødet. DU kan som altid se den fulde dagsorden og beslutningsreferatet her.

I dag har jeg været til møde i børn- og familieudvalget hvor vi bl.a. havde skolereformen på dagsordenen.

Mandag og tirsdag i næste uge skal jeg deltage i mit første budgetseminar. Begge dage vil blive brugt på at få præsenteret oplæg fra de enkelte udvalg. Ud fra disse oplæg påbegynder vi budgetforhandlingerne, som i efteråret skal ende ud i at fastsættes det samlede budget for 2015-2018.

Det bliver et spændende men også et stort arbejde at fordele ”sol & vind” lige. Jeg håber at vi i byrådet kan blive enige om nogle gode løsninger, der i sidste ende gerne skal ende ud i et fornuftigt budget for de næste fire års drift af kommunen.

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Grøn ordning midler til Assing

I aftes var jeg til byrådsmøde, her blev der bl.a. evalueret på de forsøg man under valget kørte med brevstemme muligheder på forsorgshjem og uddannelsessteder. Beslutningen blev truffet om at beholde brevstemmemulighederne på forsorgshjemmene, men ikke på uddannelsestederne. Generelt var der en større deltagelse ved kommunalvalget 2013 end 2009. Dette skyldes dog ikke muligheden for at stemme på uddannelsestederne da ganske få studerende reelt benyttede sig af dette.

På byrådsmødet blev der også vedtaget et foreløbigt tillæg til kommuneplanen for etablering af vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Dette område er udlagt i Kommuneplanen 2013-2024 som en af de mulige 9 vindmølleområder i kommunen. Selvom området fremgår som et godkendt område  for etablering af et vindmølleprojekt skal man udarbejde et kommuneplantillæg når det drejer som om et VVM- pligtigt anlæg. Derfor denne sag.
Ligeledes blev et debatoplæg til et vindmølleprojekt ved Fonevad vest for Snejbjerg (dette område indgår også i kommunens vindmølleplan ) behandlet og projektet kan nu sendes i offentlig høring.

Punkt 108 på dagsorden ”Grøn ordning Assing” gjorde at jeg fik min debut med taletid på byrådsmødet.

Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, som kommer lokale borgere til gavn.
Grøn ordning bliver i det her tilfælde udløst af midler fra etableringen af Vindmøllerne på Pårupvej.
Der var ialt indkommet ansøgninger på 1,9 million. Da den samlede pulje der kan søges til, er på 585.200 må vi prioritere og desværre vælge mange rigtig gode ansøgninger fra. De projekter vi har valgt at indstille sendes nu videre til Energinet som har den endelige afgørelse i sagen om støttemidler afledt af Grøn ordning.

I udvælgelsen opprioriteres de ansøgninger som kan realiseres i lokalområdet og samtidig komme flest mulig borger til glæde og gavn. Derfor har vi i første omgang valgt at indstille ansøgningen om tilskud til nyt tag på den gamle hal i Kibæk Krydsfelt  og etablering af Outdoor fitnessredskaber i umiddelbar nærhed af Kibæk Krydsfelt. Den endelige godkendelse af ansøgningerne ligger hos Energinet.

Ubrugte midler i GRØN ORDNING overføres til næste ansøgningsrunde og prioriteres igen anvendt i det lokalområde hvor de er tildelt.

Vi har i byplanudvalget valgt at sende en opfordring til energinet, hvor vi vil anbefale visse lempelser i forhold til hvilke projekter der kan tilgodeses. P.t. godkender energinet ikke ansøgninger hvor dele af projektarbejdet udføres af de lokale ildsjæle. Det finder vi er ærgerligt, og vi håber Energinet vil være lydhøre overfor vores input. Hvis GRØN ORDNING blev udført med frivillig arbejdskraft, ville man kunne fordele midlerne på flere projekter og derved tilgodese flere ansøgere.

Pkt. 110 på dagsorden var en orientering om ansøgningen til ældrepuljen. Ædrepuljen blev en realitet i forbindelses med finansloven for 2014, hvor der blev afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet

Det var den milliard Enhedslisten gerne så øremærket til et ekstra ugentligt bad, som nogle af jer måske husker? Undersøgelser viser at det ikke er det de ældre efterspørger. Heldigvis blev belsutningen om hvad de ekstra penge kunne bruges til, lagt ud til de enkelte kommuner, dog med det MEN at det skulle bruges på ældreområdet.

Dette er på den ene side meget glædeligt da pengene bestemt falder på et tørt sted. Social- og sundhedsudvalget har prioritert at  bruger pengene til bl.a. drift af akutteamet og styrkelse af sygeplejen, nedbringelse af ventetid på genoptræning samt generelle investeringer på demensområdet, da behovet på dette område er stærkt stigende.

Når jeg skriver at det på den ene side er glædeligt, så er det fordi det dejligt at få tilført flere midler end man først var stillet i udsigt til et socialt serviceområde. Men det er samtidig frustrerende at vi af regeringen er låst af at bruge pengene på ét serviceområde, når vi samtidig har udsigt til store besparelser på et hastigt voksende psykriatri og handicapområde.

Ovenstående er et eksempel på at man fra statens side går ind og tager indflydelse på kommunale beslutninger. Uden hensyn til at der er forskel fra kommune til kommune hvor behovet for ekstra midler er størst.

Kattegatkursus – for nye politikere

Som nyvalgt politiker får alle tilbudt et “Kattegatkursus” der har til formål at informere og forberede os på bedste vi til arbejdet i byrådet. Kurset foregik for mit vedkommende i Viborg og der var 30 deltagere fra kommuner rundt i Jylland. Fra Herning Kommune var vi tre deltagere. På kurset fik vi bl.a. til opgave at forhandle et budget igennem for en fiktiv kommune, hvilket var en meget lærerig oplevelse. Ligesom vi fik forelagt fiktive sager, som der skulle træffes beslutninger i.

Undervisningen og opgaverne vi fik stillet, gav mange gode diskussioner, da alle partier var repræsenteret på kurset.

Vi blev også belært om juraen bag kommunalpolitik, i hvilke sager vi kan ansvarliggøres, sags-procedurer og regler for. f.eks. inhabilitet.

Alt i alt et rigtig godt kursus der gør at jeg nu føler mig bedre klædt på til de kommende 4 års byrådsarbejde.

Herning Kommune ansætter flexjobambassadører

Årets første byrådsmøde og også mit første officielle byrådsmøde er nu afholdt. Hovedparten af sagerne på mødet var ”arv” fra det tidligere byråd og drejede sig for en stor del af sagerne om godkendelse af anlægsregnskaber på allerede afsluttede projekter rundt i kommunen.

På beskæftigelsesområdet ønsker man en målrettet indsats for at få flere borgere med nedsat arbejdsevne til at tage del i arbejdsmarkedet. Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud i 2014, til at ansætte fleksjobambassadører der skal bane vejen for at få flere borgere ud i permanente flexjobløsninger.

Lokalt kan jeg informere om at der blev frivgivet kr. 1.700.000 til renovering af utæt tagkonstruktion på Kibæk Skole. Ligesom der blev frigivet anlægsbevillinger til en række andre større skoler i kommunen, herunder bl.a. midler til renovering og udbygning af Lind Skole og nybygning af Snejbjerg Skole.

Konstituerende møde i det nye byråd – med tiltrædelse 1. januar 2014

HerningByraad_2014-17

Mandag den 9. december var det nyvalgte byråd samlet til konstituerende byrådsmøde.

Det konstituerende møde, som også bekræftede sammensætningen af de politiske udvalg og valget af viceborgmestre, havde de første minutter Johs. Poulsen (Rad.) for bordenden. Som det længst siddende byrådsmedlem, forestod han det formelle valg af Lars Krarup som borgmester. Herefter kunne Krarup indtage sin sædvanlige plads i borgmesterstolen.

Mødet gav også mulighed for at få hilst på de øvrige byrådsmedlemmer, hvoraf 10 er nyvalgte, ligesom der skulle tages et officielt foto af det samlede byråd for perioden januar 2014 – december 2017.

1000 + 14 tak for tilliden til kommunalvalget

Jeg er overvældet og utrolig taknemmelig for det flotte valgresultat på ialt 1014 personlige stemmer. Tak til alle I som har vist mig tillid ved at stemme personligt på mig, I som også har anbefalet mig og I som har ydet praktisk hjælp og støtte.

Tak for de mange, mange positive tilkendegivelser jeg har fået, både under valgkampen og efter valget.

Nu går jeg – med jeres gode opbakning – i gang med ”byrådshåndværket”. Jeg har fået plads i to ønskeudvalg: Børn & familie samt Byplan. Begge er udvalgsposter, hvor jeg får mulighed for at virke på både lokalt og kommunalt plan.

Alt i alt er jeg meget glad, meget tilfreds og meget spændt på at komme i gang.

Tak for tilliden – nu trækker jeg i arbejdstøjet.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen