Med samarbejde uanset farve, kommer vi også længst politisk!

I søndags havde både Brdr. Rasmussen og Brdr. Bang tid til at hjælpe mig med med at sætte et par store bannere op. De samarbejder fint – på trods af “farveuenighed”. Den samme tilgang har jeg til politik, for med samarbejde opnår vi de stærkeste løsninger.

Og hvis du tænker, med de navne, mon det er familie?
Korrekt, det er hhv. mine brødre og svogre  😉

Kort nyhedsbrev fra et kort byrådsmøde

På oktobers sidste dag afholdt vi det sidste byrådsmøde inden kommunalvalget. En forholdsvis kort dagsorden med kun 16 åbne og 3 lukkede punkter betyder denne gang et kort nyhedsbrev fra mig.

Budgetopfølgning pr. 31. august.
De faktiske udgifter følger i store træk det vedtagne budget. Dog er der stadig udfordringer med at skabe balance i budgetterne på Handicap & psykiatriområdet samt på specialområdet (børn). Der er gennem længere tid arbejdet med ny struktur og omorganisering på begge områder som vi tror på, på lidt længere end forventet sigt, vil skabe den nødvendige balance i budgetterne. Heldigvis giver kommunens likviditet os mulighed for at være tålmodige.
Sammenlagt ser det ud til at der er færre penge at overføre i dette regnskab, end der var i det forrige. Det er meget positivt, da det betyder at pengene i høj bliver brugt, på det de er budgetteret til.
På salgssiden går det bedre end længe. Salget af byggegrunde er nu på niveau med salget før finanskrisen, hvilket er yderst positiv.

Flere boliger ved Fuglsang Sø
At mange mennesker gerne vil bo tæt på vandet, viser sig i efterspørgslen på flere boliger ved Fuglsang Sø. Derfor bliver der igangsat planlægning for flere boliger på Jordbærmarken, som er det sidste ubebyggede område ved Vesterholmvej og Fuglsangsø (umiddelbart før plejecentret). Der planlægges for boliger i tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med 1 – 3 etager.

Et forsøg med at gøre noget ekstra i forhold til pasning og vedligehold: Landsbypedel ordning
Efter forslag fra Haunstrups Borgerforening igangsættes der et forsøg med en landsbypedel ordning. Der søges efter en seniorjobber, flex-jobber eller lign. Personen som bliver ansat, tilknyttes driftsafdelingen. Landsbypedellen kan foretage forefaldende arbejde og samtidig være koordinator, hvis landsbyen med egen frivillig arbejdskraft, ønsker andet en alm. driftsopgaver udført. Til dette ekstra arbejde vil man kunne booke sig ind på en trailer med udstyr til arbejdsdage og lign.
Landsbypedellen er en forsøgsordning, og vil blive evalueret om et år. Det bliver spændene at høre om resultaterne fra Haunstrup. Selve pedel ordningen er altså et borger båret ønske, som nu prøves af.

Fastholdelse på arbejdsmarkedet
Kommunen har modtaget ansøg tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, på kr. 800.000 til at afprøve et nyt projektforløb for at fastholde langtidssygemeldte (forventet syge i mere end 8 uger) på arbejdsmarkedet. De 800.000,- bruges blandt andet til at ansætte en fastholdelsesrådgiver, som tager ud på den sygemeldtes arbejdsplads, hvor der afholdes møder med arbejdsgiver og den sygemeldte. Den sygemeldte skal kun forholde sig til fastholdelsesrådgiveren og får ikke tilknyttet flere forskellige sagsbehandlere. Man ved at det har betydning for ansatte at bevare tilknytningen til arbejdspladsen, som dermed vil føle det lettere at vende tilbage. Målet er også at virksomhederne skal føle indsatsen for at fastholde medarbejderen i høj grad bliver forenklet (mindre administration ved møder på stedet) og forstærket.

Valgdatoen nærmer sig med hastige skridt
Det var hvad jeg havde på hjerte i dag. Det som ellers fylder i både kommunalpolitik og i lygtepælene er det forestående kommunalvalg. Jeg har efter 4 års ”læretid” i politik, stor lyst til at fortsætte. Derfor er min valgkampagne i fuld gang og du kan følge den her på siden eller på facebook.
Jeg er inviteret til en del valgdebatter og møder, og det er meget givende at komme rundt i kommunen at høre hvad der betyder mest for den enkelte borger og spændende at høre hvad andre partier synes, det er vigtigt at have fokus på de kommende 4 år. Meget er vi enige om – men ikke altid vejene vi skal gå for at nå målene.

Brug din stemmeret
Jeg håber du først og fremmest bruger din stemmeret den 21. november, da kommunalvalget har betydning for det, du møder i dagligdagen: institution, skole, foreningsliv, ældrepleje, stier og veje.

Vil du hjælpe mig i min valgkamp?
Hvis du ellers er godt tilfreds med den indsats og de resultater, jeg har leveret de sidste 4 år og har tillid til, at jeg også vil kunne gøre det godt de næste 4 år, håber jeg du vælger at sætte dit kryds ved mig. Gør du det, må du meget gerne anbefaler mig til din nabo eller kollega også.

På forhånd tak for hjælpen 😉

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen

Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt…

Den 21. november er der kommunalvalg, for 4 år siden blev jeg valgt ind i byrådet for første gang. Jeg har valgt at genopstille for Venstre i Herning Kommune fordi:

• Jeg kan godt lide at involvere mig.
• Jeg vil gerne tage ansvar for det samfund jeg bor i.
• Jeg vil gerne være med til at udvikle vores kommune i en positiv retning.

– Og så har det været meget positivt at opleve den store grad af samarbejde der er partierne i mellem i kommunalpolitik i Herning Kommune. Her tænkes i højere grad i at skabe de bedste løsninger og betingelser for mennesker, som lever og arbejder i kommunen, frem for at bruge tiden på at diskutere partiholdninger.

Men “kan det betale sig” at bruge tiden på lokalpolitik?
Ja, det mener jeg bestemt det kan. Helt lokalt – i Kibæk – har min plads i byrådet været medvirkede til:
• Fremrykning af ny daginstitution (var planlagt til 2021)
• Fra 1. januar laves der igen mad på alle kommunens plejecentre
• 2,5 mil. til etablering af kunstgræsbane i Kibæk i 2018
• Ekstra bevilling i budget 2017 til buslomme v. Kibæk skole

Men som medlem af byrådet kan jeg ikke KUN tale Kibæk sag. Der skal udvikles rundt i HELE kommunen. Dette har jeg i høj grad været en del af, bl.a. fra min plads i byplansudvalget hvor vi i den seneste 4 års periode, har udarbejdet en lang række lokal- og kommune planer som har muliggjort ny bolig- og erhvervsbyggeri samt energianlæg. Ligesom vi har arbejdet med køb og omdannelsen af sygehusgrunden i Herning, som vi tror på kan blive et meget attraktiv boligområde og tiltrække tilflyttere.

I børne- og familieudvalget har vi bl.a. arbejdet meget med en forebyggende tankegang “Herning-modellen”. Som betyder tidligere og hyppigere hjælp til udsatte børn: Børn som førhen var blevet sendt på institution når familie var brudt sammen. Her arbejder vi i højere grad på at hjælpe hele familie til at kunne fungere, indrage familierelationer eller hvis det ikke er muligt, ja så får børnene i langt højere grad tilbudt familiepleje. Vi ved at børn som har været i familiepleje har bedre chancer for at klare sig senere i livet, end institutionsbørn. Det at opvokse så tæt på en normal hverdag giver de bedste livsbetingelser.

På anlægssiden er det glædeligt at vi har økonomi i kommune til at bygge tre nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk, en ny skole i Hammerum/Gjellerup og give markant løft af Lundgårdsskolen i Tjørring og Brændgårdsskolen, Herningholm og Vestervang (bl.a. renovering af skolegårde, indgangspartier og toiletfaciliteter).

De sidste 4 år har jeg ud over at arbejdet med politik lyttet rigtig meget og kommunikeret meget. Altså lyttet til de mennesker som har noget på hjerte, og synes det er plads til forbedring i det vi gør i kommunen. Og så har jeg via nyhedsbreve og denne hjemmeside kommunikeret om de beslutninger vi træffer og hvorfor vi træffer dem. Det er meget vigtigt for mig at DU oplever kommunalpolitik som noget der er tæt på dig, nem at forstå og nem at få indflydelse på. Det vil jeg helt sikkert fortsætte med hvis jeg bliver genvalgt.

Hvis du vil lytte lidt til/læse lidt om hvorfor andre synes jeg skal genvælges kan du læse videre HER:

 

Hele kommunen i udvikling

På gårsdagens byrådsmøde var der i alt 50 punkter til behandling. 17 af disse var planer for kommende udvidelser af eksisterende virksomheder og mulighed for placering af nye virksomheder.
Et godt bevis på at handels- og erhvervslivet blomstrer i hele kommunen ( der var sager fra Gødstrup, Aulum, Sdr. Felding, Fasterholt, Herning og Vildbjerg).
Bl.a. gav en endelig vedtagelse Hornsyld Købmandsgård (foderstof mellem Gødstrup og Skibbild), mulighed for at udvide silokapaciteten med 8 siloer i 24,5 meters højde.
I Sdr. Felding kan der nu efter vedtagelse af lokalplan, bygges en ny dagligvarebutik og i Vildbjerg bliver et eksisterende handelsområde udvidet, hvilket skaber plads til endnu en dagligvareforretning.

Løvbakkerne – bedre plads til de besøgende
Naturcentret Løvbakkerne v. Gullestrup er en stor publikumssucces. Både skoler, daginstitutioner og dagplejere er flitige besøgende. Ligesom en masse børnefamilier benytter området. Derfor besluttede vi ved det seneste budget, at forbedre toilet- og P-forhold. Der blev derfor frigivet i alt 1.9 million til dette arbejde på byrådsmødet.

Flertal vedtog balanceplan på det specialiserede socialområde for børn og unge
I Børn- og familieudvalget har vi gennem de seneste mange måneder arbejdet med at finde nøglen til at skabe økonomisk balance på området for udsatte børn og unge.  Den svære opgave er at få budgettet til at passe, uden det føles som en besparelse. Ingen tilbud må lukkes uden at børnene får et andet tilbud i stedet.

Det økonomiske underskud på området stammer bl.a. fra at vi tidligere har solgt mange pladser på Børnehjemmet Toften til andre kommuner. I dag bruger vi og andre kommuner i langt højere grad familie- eller netværkspleje. Erfaringer viser at børn som vokser op så tæt på et normalt familieliv som muligt, klarer sig bedre i voksenlivet. Dette tager vi nu konsekvensen af, og når de sidste 4 børn som i dag er på børnehjemmet er kommet i plejefamilier, lukker vi Toften. Da vi i højere grad nu benytter familiepleje har vi fokus på langt højere grad af efteruddannelse, support og mulighed for faglig sparring med vores plejefamilier.

Udover lukningen af  Toften er der i godt samarbejde mellem ledere, forvaltning og medarbejdere udarbejdet en plan, hvor vi omorganiserer de fleste tilbud på området. Omorganiseringen består i høj grad i at vi i stedet for specielle pladser tilbyder specielle planer, som tager udgangspunkt i det enkelte barns problemer og behov. Det kan være klubtilbud 2 – 3 gange ugentlig som en aflastning for familien, eller kontaktpersoner som igennem en længere periode kommer i hjemmet, hjælper og rådgiver både barnet og forældrene. Kan barnet ikke være i egen familie tilbydes familie- eller netværkspleje til barnet samtidig med at der kan følges op med familietræning til forældrene. Vi har gennem de seneste år investeret i at ansætte flere socialrådgivere, da vi ved at hyppigere opfølgning skaber gode relationer, tryghed og bedre resultater for og med børnene.

Omorganiseringen på hele området er en naturlig udvikling af ”Herning Modellen”, hvor vi har fået øjnene op for at forebyggelse, nærhed til familierne, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig – både på økonomiske – men ikke mindst det menneskelige plan.
Balanceplanen blev vedtaget af samtlige partier i byrådet på nær socialdemokratiet (27/4), der ikke anviste et reelt alternativ til balanceplanen.

Arv til forebyggelse på hjerteområdet
Kommunen har modtaget en arv på 1 million kroner fra en person i Herning Kommune. Pengene er øremærket til forebyggelse på hjerteområdet. Derfor bliver der igangsat sundhedstilbud med fokus på motion og sundere livsstil særlig målrettet mænd, ligesom en del af arven bruges til at sikre tilbuddet ”hjertemotion”.

Det var kort nyt fra byrådsmødet – er du interesseret i at læse hele dagsordenen finder du den her.

Tak for sidst
– til de af jer som deltog i vores lokale V-arrangement i aftes. Virksomhedsbesøg hos Frea Aqua Solution i Sandet, med spændende rundvisning på det store indendørs dambrug og efterfølgende oplæg v. Carsten Kismeyer, borgmester i Ikast-Brande og V-spidskandidat til regionrådsvalget.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)