Endelig kan spaden sættes i jorden til Det legende hus i Sdr. Felding

Kære nyhedsbrevsmodtager

Så er det igen blevet tid for lidt nyt fra mit arbejde i byrådet. Herunder kommentar fra det seneste byrådsmøde i går , tirsdag den 28. april. Et langt møde med ikke mindre end 47 punkter på dagsordenen. Herunder mine kommentarer til udvalgte punkter.

1. behandling – mulighedskataloget (besparelser for 110 mill. fra 2016 – 2019)
I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 besluttede vi i byrådet at finde besparelser for ialt 110 mill. fra 2016 – 2019. Vi tog beslutningen for at effektivisere på flere områder og derved bl.a. skabe midler til nødvendigt nybyggeri og udviklingstiltag i årene frem.

Alle udvalg i byrådet har gennem de seneste måneder arbejdet budgetterne igennem, og har samlet forslag til besparelser/effektiviseringer i et ”mulighedskatalog”. Disse forslag har nu været i offentlig høring, så berørte borgere har mulighed for at være med til at påvirke og evt. ændre på forslagene.

Ofte hører jeg ”jamen, I har jo alligevel endelig besluttet jer, når forslag sendes i høring”. Dette er ikke korrekt. Bl.a. har denne høring betydet at REVA’s planlagte lukning er taget ud af mulighedskataloget. Til netop denne sag er der fremkommet mange gode argumenter for, hvorfor det ikke på sigt ville blive en besparelse at lukke Reva, og ikke mindst hvilke uheldige menneskelige konsekvenser en lukning kunne få for REVA’s brugere. Vi lyttede, tog bekymringerne alvorligt og ændrede beslutningen, så høringer er bestemt berettigede.
Der blev også ændret på andre punkter, bl.a. blev den besparelse i skolernes vikarpulje, som kataloget lagde op til, mindre ligesom puljen til tidlig indsats på daginstitutionområdet også blev mindre i forhold til første besparelsesforslag.

Jeg har med interesse læst de mange gode og konstruktive høringssvar, der er indgivet. Ikke alle høringssvar har direkte medført ændringer, men vil i mange tilfælde få indflydelse på hvordan besparelserne udmøntes, ligesom svarerne også kan og vil sætte præg på fremtidige beslutninger.

Så de af jer der måtte tvivle på om der bliver lyttet til borgerene vil jeg sige: høringer ER bestemt nyttige og et brugbart værktøj når der skal træffes endelige beslutnigner. Det giver os flere synsvinkler, når vi skal tage de svære beslutninger, besparelser som disse altid vil være.

Samtlige partier er enige om besparelserne for 110 mill. i sparekataloget. Besparelserne skal 2. behandles i byrådet den 26. maj.

Ved selve behandlingen af mulighedskataloget på byrådsmødet i går, glæder det mig meget, at flere partier nævnte behovet for bl.a. at få bygget nye børnehaver i bl.a. Kibæk, Vildbjerg og samt Galaxen i Herning, ligesom flere skoler, bl.a. Sdr. Felding har behov for ombygning. Prioritering af disse ønsker sker ved budgetforhandlingerne til efteråret.

Kommunens årsregnskab 2014 skaber mulighed for positive overførsler
På byrådsmødet blev vi præsenteret for resultatet af kommunens årsregnskab 2014. Det samlede regnskab viser et overskud på 73,3 mill.

Dette overskud blev behandlet på det efterfølgende dagsorden punkt:
Overførsel af uforbrugte midler.
Her blev det bl.a. besluttet at det underskud på ca. 10. mill. som Social og sundhedsområdet (handicap, psykiatri, sundhed og ældre) har nu udlignes v.h.a. midler fra det samlede overskud.

I børne- og familieudvalget er en stor del budgettet lagt ud til selvforvaltning på de enkelte skoler og institutioner. Det har medført en stor samlet opsparing på ialt 51 mill. Af disse midler frigives i alt 25 mio. kroner til området i 2016. Penge som på de enkelte skoler kan bruges til inventar, legepladser eller andre éngangsivesteringer. Fordelingen af de 25 mio foregår procentvis efter hvor meget den enkelte institution har opsparet. I børne- og familieudvalget glæder vi os meget over at hele byrådet nikkede til at frigive opsparede midler. Dette vil kunne opfylde mange mindre investeringsønsker på børneområdet.

Endelig kan spaden sættes i jorden til Det legende hus i Sdr. Felding
Efter flere års arbejde med planer om udvidelse af Sdr. Felding Hallen, er det glædeligt at udvidelsen endelig kan sættes igang. Gruppen bag hal-udvidelsen har fået den sidste finansiering på plads, derfor frigiver byrådet nu kommunale midler til byggeriet ialt 8,353 mill.
Sdr. Feldings borgere har også vist stor vilje for projektet da de indsamlede midler p.t. udgør 2,4 mill.
Jeg glæder mig virkelig meget på Sdr. Feldings vegne. Jeg har set og mærket hvor meget det har betydet for Kibæk at vi fik Krydsfeltet realiseret. Så rigtig dejligt at de nu endelig kan få sat spaden i jorden, og komme igang med et tilsvarende projekt i Sdr. Felding.

Hvordan er kvaliteten på vores folkeskoler?
Jeg har den holdning, at vi skal passe på ikke at drukne ledelse og lærerer på skoler med stadig større krav til rapporter og dokumenteringer. Tiden skal bruges på at give eleverne kvalitet i undervisning og IKKE på at beskrive kvaliteten. Derfor har vi i børne og familieudvalget haft fokus på at forenkle kravene til de kvalitetsrapporter som skolerne lovmæssigt skal udarbejde.

Seneste kvalitetsrapport blev fremlagt og godkendt på dette byrådsmøde. I rapporten kan man læse at vores skoler i Herning kommune løser deres opgaver godt. Eleverne klarer sig generelt godt i de forskellige tests og får gode karakter. En stor procentdel gennemfører efterfølgende en ungdoms uddannelse. På læseindsatsen ligger vi indtil 4. klasse godt over gennemsnittet. Herefter dykker det til landsgennemsnit.

En ting er karakter – et andet spørgsmål er om vores elever også trives. I forbindelse med folkeskolereformen blev det vedtaget, at der også skal udarbejdes en trivselsrapport. Disse spørgsmål har eleverne svaret på i marts måned og vi får forelagt resultatet i maj måned. Efterfølgende skal kvalitets og trivselsrapport udarbejdes og præsenteres samlet hvert andet år.

Det var sidste nyt fra byrådsarbejdet. Jeg kan dog lige tilføje at jeg,  sammen med det øvrige udvalg i Børn & Familie, i fredags var inviteret til uddannelsesmesse på Kibæk Skole. Et samarbejde mellem 8. klasserne på Sdr. Felding og Kibæk skole, med emnet ”industrien som karrierevej” sluttede med en flot messe, hvor eleverne i grupper skulle ”sælge” en bestemt erhvervsuddanelse.

Der var lagt meget arbejde og opfindsomhed i messestandene. Jeg håber det for mange af eleverne har åbnet for tanker om at en erhversuddannelse også kan være et både godt og spændende uddannelsesvalg, med mange muligheder.

Venlig hilsen
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

www.ambr.dk