Endnu en ny skole på vej – og en flot 1. plads til Hernings skoler!

Så er jeg tilbage med en opdatering om mit arbejde i byrådet. Efter to dages budgetkonference med et samlet byråd, hvor ønsker og udfordringer vedr. budgettet for 2016 er blevet gennem bearbejdet, sluttede vi tirsdag aften af med det månedlige byrådsmøde.

Det endelige budget forhandles nu mellem de respektive partiers gruppeformænd. Jeg ser frem til at kunne sende dig endnu et nyhedsbrev om udfaldet, så snart budgettet er færdigforhandlet.

Men tilbage til byrådsmødet. Dagsordenen bar præg af at det lige har været sommerferie og der var blot 29 sager til behandling på dagsordenen.

God udvikling i grundsalg og planlægning for andre boligtyper.
En stor del af sagerne var foreløbige vedtagelser af lokalplaner og kommuneplantillæg for både bolig og erhvervsområder. Et stort antal af disse sager giver grund til optimisme. Det er et sikkert tegn på at der efter flere års nedgang i salg af både private- og erhvervsbyggegrunde, igen er opgangstider på vej. Helt aktuelt kan jeg oplyse at der pr. 20. august er solgt 51 kommunale byggegrunde til boliger, mod blot 24 i 2014. Vi har en realistisk forventning om at salget af byggegrunde i 2015 når op på et sted mellem 60 og 70 grunde. I byrådet arbejder vi lige nu, i forbindelse med budgettet for 2016 og 4 år frem, for en revideret byggemodningplan, da vi tror på at efterspørgslen på kommunale byggegrunde vil være stigende i hele kommunen.

Men vi planlægger ikke kun for boliger i paracelhus kvarterene. Der er efterspørgsel på forskellige boligtyper. Der er også et ønske om at komme “i højden” med flere huse. Med en foreløbig vedtagelse for et nyt boligområde i Herning ved Grøndahlsvej (v. Knudmosen/Thrigesvej) bliver det muligt at opføre beboelse i en højde mellem 10 og 14 etager. Det drejer sig om i alt 5 byggefelter hvorpå der kan bygges nyt etagebyggeri.

Støtte til et frivilligt værested for udsatte børn og unge
I forbindelse med flytning af Herning Central bibliotek var der bekymring om, hvor de børn og unge i området som kom meget på biblioteket, nu kunne være.
Derfor blev det besluttet at arbejde for at etablere et center i samarbejde med forskellige frivillige organisationer – et kraftcenter – hvor der kan tilbydes forskellige aktiviteter. Dette center er dog desværre endnu ikke en realitet.

Men heldigvis har KFUM & K har i dag allerede et rigtig godt frivilligt tilbud i området, Cafe KoM, som mere end 100 børn og unge benytter sig af.
Caféen har åben tre dage om ugen. Lønning til pædagogen der styrer værestedet, stammer fra indtægter fra genbrugsbutik, og der er derudover tilknyttet mange frivillige.
Der er så stor søgning til Caféen, at der er behov for yderligere åbningsdage. Derfor ansøger KFUM & K om et løntilskud, så den tilknyttede pædagog kan være der flere timer. Dette ønsker vi i byrådet at støtte op om, med et tilskud til det frivillige arbejde på 10.250,- i måneden, dog tidsbegrænset indtil kraftcentret bliver etableret i området.. Jeg er rigtig glad for, at vi kan støtte et frivilligt projekt som dette, det kan have afgørende betydning for børnenes fremtid, at de har et sted at være og noget at foretage sig. Jeg synes det her er meget vigtigt at fortælle, at flere af de frivillige som er tilknyttet stedet er unge, som selv kom i Caféen da de var børn. Caféen gør virkelig en forskel for mange børn.

Endnu en ny skole på vej – og en flot 1. plads til Hernings skoler!
Der er gennem de seneste år prioriteret mange millioner til nybygning af skoler i kommunen, som erstatning for nedslidte skoler. Derfor har jeg i denne måned haft glæden af at deltage i indvielse af Snejbjerg nye skole, som har givet elever og lærere fantastiske nye rammer, tæt sammenknyttet til hallen – optimale muligheder for masser af bevægelse i løbet af skoledagen.

Endnu en ny skole er på vej i Hammerum/Gjellerup. Denne skole bygges også i sammenhæng med en hal, nemlig Hammerum Hallen. På byrådsmødet godkendte vi et programoplæg til skolen. Programoplægget beskriver de tanker og ønsker som skoleforvaltningen, lærere/ledelse på hhv. Hammerum Skole Gjellerup skole og Hammerum hallens bestyrelse i fællesskab er kommet frem til, der skal arbejdes videre med.

Det bliver en stor skole med plads til ca. 1100 elever. Derfor er det vigtigt at skolen – selvom den bliver stor – bliver bygget så eleverne opfatter den som tryg.
Der er også stor fokus på at vejene til skolen bliver trygge at færdes på. Programoplægget indeholder også ønsker om at skolen i højere grad end man kender det fra andre skoler, skal have fagklasser, frem for faste klasseværelser. Nye undersøgelser viser at rigtig mange børn lærer bedre hvis det er muligt at ”afkode: hvad er det der skal ske her?” ud fra klassens indretning. F.eks. at historie foregår i et egentlig historie lokale med “historiske inspireret” indretning på vægge, en indretning som også er tilpasset undervisningsformen i det enkelte fag. Indskolingen (0.-3. klasse) vil dog også få faste klasseværelser, da mindre børn finder det mere trygt med et fast opholdssted. Nu hvor programoplægget er på plads og godkendt, venter der et stort planlægningsarbejde forude vedr. bl.a. lokalplaner, arkitektkonkurrence, projektering og licitation. Byggestart forventes 1. september 2017. Ibrugtagning af skolen januar 2020.

Måske har du læst at Herning har fået en fornem 1. plads i CEPOS’ undersøgelse om uddannelseseffekt? Det vil sige at skolerne i Herning gør det bedst af samtlige landets kommuner, når det drejer sig om at løfte elevernes udbytte af det de lærer, mest mulig i forhold til elevernes udgangspunkt (social baggrund, forældrenes uddannelse og geografi). Jeg glæder mig meget over det flotte resultat, som i høj grad kan tilskrives dygtige lærere, pædagoger og ledelse rundt omkring på vores skoler og institutioner.
Det er et stort skulderklap til jeres arbejde.

Det var kort nyt fra byrådsmødet – jeg håber som nævnt først i mailen – at jeg snart kan skrive til dig igen, for at offentliggøre udfaldet af vores budgetforhandling for 2016 – 2019.

De bedste hilsner.

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk