Frivillig hædret forud for novembers byrådsmøde

November måneds byrådsmøde startede med uddeling af frivillig-prisen. Prisen gik i år til Anders Ryder Østergaard, som gennem flere år har ydet en stor frivillig indsats til utallige events i Herning kommune. Bl.a. fungerede Anders som tolk til Giro de Italia i Herning og gjorde sit frivillige arbejde så godt, at Giro de Italia ledelsen inviterede ham med videre på turen, hvilket dog ikke var muligt p.g.a. Anders’ civile arbejde som selvfølgelig har 1. prioritet, på trods af hans store hjerte til det frivillige arbejde.
Stort tillykke til Anders med den fornemme hæder som Herning Kommune siden 2001 har uddelt. Prisen er på 5000 kroner, og den kan gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune. Alle kan komme med forslag til, hvem der skal modtage årets Frivilligheds pris.

På selve byrådsmødet var der 33 punkter, heraf 6 punkter på lukket dagsorden.

Herunder lidt kommentar til udvalgte punkter:

Støtte til uddannelses og forskningscenter

Byrådet har besluttet at støtte byggeriet af uddannelses- og forskningscentret, NIDO Danmark, ved Sygehuset i Gødstrup med yderligere 15 millioner kroner.
Finansieringen kommer fra kommunens udviklingsfond, som netop er tiltænkt til investeringer der kan være med til at udvikle området og give positive følgevirkninger. I dette tilfælde ikke bare i Herning Kommune – men langt ud over kommunegrænsen.
På centret skal der nemlig forskes i hverdagssygdomme som KOL, diabetes og hjertesygdomme. Centret har enorm betydning for fremtidig tiltrækning af dygtige læger og specialister til vores område. Ovenstående sygdomme er i hastig vækst og kan ramme os alle. Så forskning i både forebyggelse og bedre behandling er derfor yderst relevant. Det samlede byggeri koster 142,5 mio.

NIDO Danmark centret er dermed støttet af:
Region Midtjylland 115,8 millioner kroner
Herning Kommune 20 millioner kroner
Kommuner i hospitalets optageområde to millioner kroner
(Holstebro, Ringkøbing- Skjern, Ikast-Brande, Lemvig, Struer)
Fonde, privatpersoner, virksomheder 5 millioner kroner

Skarrild overføres fra landzone til byzone – med mulighed for nye byggegrunde

Skarrild er en af de landsbyer, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget til byudvikling. Dette medfører et krav fra Erhvervsstyrelsen om at overføre Skarrild fra land- til byzone. Hvilket betyder der skal udarbejdes et kommuneplan tillæg og en ny lokalplan. Når disse er endelig vedtaget vil de indeholde ny planlægning for et muligt nyt boligområde i den nordøstlige del af Skarrild.

Ønske om opførelse af restaurant på Bilkas P-plads

Der er kommet en ansøgning om etablering af restaurant på det sydøstlige område af Bilkas P-plads. Byplan har derfor igangsat arbejdet med en foreløbig vedtagelse af en lokalplan for området så ønsket kan imødekommes.Det er et område med trafikale udfordringer, især ved Golfvejs udkørsel til Silkeborgvej. Derfor er holdningen den, at der ved etablering af restaurant i området, skal etableres svingbaner ud på Silkeborgvej, for at få mere smidig trafikafvikling.

Ny udstykning af Velhustedparken i Kibæk er nu i planlægningsfasen

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan for den sidste mulige udstykning på Velhustedparken med forslag om i alt 39 grunde.
Det resterende areal på Velhustedparken er på 9,8 ha heraf kan 6,4 ha bruges til boligformål. 3,4 ha (lavt område mod syd) er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3 og vil derfor blive bibeholdt som grønt område. Området skal lige som den eksisterende del af Velhustedparken vejbetjenes via stamvejen på Møllegården. Grundsalget forventes igangsat marts/april 2019.
Hvis du vil se hele forslaget til lokalplanen til den kommende udstykning på Velhustedparken, (pkt. 176 på Byplansudvalgets dagsorden) kan du finde den HER

Hvor mange ekstra plejeboliger får vi behov for i årene frem?

I hver valgperiode udarbejdes en pleje-boligplan, som pejler sig ind på plejebolig-behovet for de kommende år.
I Herning Kommune arbejder vi målrettet på forskellige initiativer, som holder ældre borgere selvhjulpne, så de kan blive blive boende i eget hjem så længe som overhovedet muligt. Dette arbejde har vi gode erfaringer med, og det er hvad langt de fleste borgere ønsker.
På trods af disse initiativer og en højere gennemsnitsalder inden der evt. tilstøder sygdomme, betyder det stigende antal ældre i vores samfund, at vi frem mod 2028 får brug for yderligere 166 plejeboliger og 10 midlertidige pladser (til akut behov). Plejebolig-planen blev godkendt på byrådsmødet.

Det var kort nyt fra byrådsarbejdet.
Du kan som altid finde den fulde dagsorden HER