Jeg er en meget glad lokalpolitiker i disse dage

Læs mere om hvorfor herunder

På byrådsmødet i aftes vedtog vi for første gang i kommunens historie et to-årigt budget. Her har vi en god tradition for at alle gruppeformænd/løsgængere holder tale om budgettet – min kan du læse i slutningen af denne nyhedsmail.

Ellers var der denne gang blot 20 sager på dagsordenen – som du kan læse i den fulde længde her:

Et “ret godt” budget for 21/22 – vedtaget af 28 ud af 31 byrådsmedlemmer
Som noget nyt gør vi forsøget med et 2-årigt budget. Gennem flere år har rigtig mange høringssvar fra institutioner og skoler, i forbindelse med budgetlægning afspejlet et ønske om at få økonomisk stabilitet på en lidt længere bane. Det forsøger vi at efterkomme med dette to årige budget.
Som gruppeformand sidder jeg med på Venstres vegne ved forhandlingsbordet, og jeg er ret glad for bl.a.:

 • Flere penge til drift af folkeskoler, handicapområdet og det specialiserede børneområde.
 • Beslutningen om at bibeholde Det psykiatriske akutteam (sygeplejersker der yder akut, psykiatrisk pleje i borgernes hjem
 • Pensionistbuskort 365,- årligt for kørsel i hele kommunen
 • Driftsbudget til de 200 nye plejehjemspladser vi skal bygge over de kommende 10 år
 • Bedre tandsundhed for ældre
 • Pulje/økonomisk sikkerhedsnet til endnu ubekendte COVID19 udgifter
 • Større pulje til §18 midler (penge til frivillige organistationer)
 • Nyetablering og renovering af en række cykelstier (bl.a. Baunehøjsstien i Kibæk)
 • Et stort fokus på klima for Co2 reduktion (læs mere konkret i min tale herunder)
 • Opbakning til udvidelse af Skovsnogen og det videre arbejde med Ålandet i den sydlige del af kommunen
 • Og helt lokalt – 200.000,- til etablering af en MTB teknikbane i Kibæk

Hvis du vil læse budgetteksten i sin fulde længde finder du den her: 
  
Planer for by- og boligudvikling rundt i hele kommunen

Der var ikke mindre end 10 sager fra Byplanudvalget til behandling. Bestående af en bred vifte af planer for nye boligområder: Tingvej i Herning, Vildbjerg og Tjørring. Centerområder i Feldborg og på Dæmningen i Herning. Centerområder kan anvendes til dagligvarebutikker og andre former for liberalt erhverv.
Der var også debatoplæg til ændring af området for detailhandel i Lind. Her er der tale om det gamle industriområde ved indkørslen til Lind, som det virkelig vil være en fryd for øjet at få planlagt til en ny bydel med både boliger, dagligvare- og udvalgsbutikker.

Og så til noget som ikke var på dagsorden til mødet,
men bestemt tåler ord med på vejen:

YES!! Cykelstien langs Vardevej kan nu færdiggøres
– et kæmpe ønske er blevet opfyldt!

Hvis der er noget som har fyldt meget i min tid som lokalpolitiker, er det et stort lokalt ønske om at få cykelstien langs Vardevej fra Kibæk til Studsgaard gjort færdig. Gang på gang har jeg måtte forklare at det er en statslige opgave. Æren for at cykelstien nu endelig færdiggøres bør tilfalde transportordfører Andreas Stenberg (R), der pludselig så en mulighed i at en større u-forbrugt pulje til cykelparkering kunne omdirigeres til at færdiggøre cykelstien. Og ja, jeg har sendt ham en venlig takkemail. Pengene bevilliges i år, så nu skal der først eksproprieres en stribe jord langs vejen. Derefter går anlægsarbejdet i gang. Det er så nyt, at der endnu ikke er meldt en forventet ibrugtagnings dato ud. Men sikkert er det at cykelstien kommer og nøj, hvor det glæder mig!

Ny spidskandidat valgt i Venstre
– STORT tillykke til Dorte West

Med Lars Krarups beslutning om ikke at genopstille til kommunalvalget i 2021, skulle vi naturligvis vælge ny spidskandidat til at stå i spidsen for Venstre til det kommende valg. I sidste uge afholdt vi  ”Corona-sikret” valghandling og dermed er Dorte West officielt valgt til Venstres spidskandidat og hun får al mulig opbakning herfra. Jeg glæder mig over at hun skal stå i spidsen i den kommende valgkamp. Men der er endnu et helt år til at vi for alvor går officielt i ”valgmode”, så ikke mere valgskriveri i dette nyhedsbrev 😉

Og så kommer den her, min ordførertale på Venstres vegne:
I gennem de seneste mange måneder er den hverdag vi kender blevet rystet godt og grundig.
COVID19 er den ubekendte faktor vi desværre pt må leve med. Og en ubekendt vi også har besluttet at inddrage i budgetforhandlingerne.
I Indeværende år er vi lovet statslig kompensation for Covid-19 udgifter, i de kommende budgetår har vi af forsigtighedsprincip afsat ekstra økonomi, til at dække evt. øgede COVID19 udgifter.
Med en uforudsigelig virus på sidelinjen, er det så meget mere glædeligt at vi i forligskredsen for første gang nogen sinde – i dag – kan vedtage et toårigt budget.
Så er der da NOGET som er forudsigeligt.

I Venstre håber vi at det toårige budget bliver taget godt imod på vores kommunale institutioner. Formålet med et toårigt budget er bl.a. at skabe stabilitet og mulighed for at prioritere på en lidt længere bane, altså give arbejdsro og tryghed.

Budgettet skal kunne holde balancen ikke bare ét men to år, og det tror vi på det kan.
Med en revideret udligningsaftale har vi fået rygstøtte til at udligne underskuddet på beskæftigelsesområdet. Vi tror på at vi fremadrettet kan holde balance her.
Sidste år gav vi i forligskredsen både handicapområdet og det specialiserede børneområde et løft. Det bygger vi videre på i budgettet for 21/22, så løftet bliver permanent-gjort – med klar forventning til at budgetterne så i fremtiden kan holdes.
Ud over fokus på balance i budgetterne, og at bibeholde et stabilt økonomisk fundament i kommunekassen, vil vi i Venstregruppen også investere i fremtiden.

Fremtiden – et vidt begreb – her tænker vi specifikt på de der skal tage over efter os, og den verden de skal leve i. Derfor har dette budget klar fokus på folkeskolen og klimaet  
Med et årligt øget driftsbudget på 6 mio. til folkeskolerne, samt en tydelig forventning om yderligere løft fra Regeringen, når de får lukket økonomiaftalen, kan vores folkeskoler se frem til et + på godt 12 mio. på driftssiden. Herudover er der fuld løn og prisfremskrivning på området. Målet med det øgede driftsbudget er at styrke mulighederne for prioritering af gode, lokale løsninger på den enkelte skole.
Ud over flere driftsmidler til skolerne har vi også et vedholdende fokus på at sikre vores skolers bygningsmæssige standard. Corona’en fremrykkede en lang række renoveringsprojekter på vores skoler. Fremrykningen har skabt luft til at vi over de kommende 5 år kan renovere skoler for yderligere 40 mio. Hvilket fører mig over til klimaindsatsen. Da anlægspuljen i høj grad vil blive anvendt til forbedring af klimaskærme rundt på vores skoler.

Og hvad vil vi ellers gøre ved og for klimaet?
Vi vil gøre det vi tror på der virker! 

Vi gør først og fremmest tilskuddet til bæredygtig Herning permanent, med 5 mio. årligt.  Erhvervslivet og vores uddannelser får dermed rygstøtte til at komme mere bæredygtig og klimabevidst ind i fremtiden.
Og endnu mere konkret – så er der både bæredygtige og økonomiske gevinster at hente ved at speede op for processen med at skifte endnu mere belysning til LED rundt i kommunen.
Derfor afsætter vi 18 mio. til LED belysning og nye lysanlæg i de kommende 5 år
Træer optager CO2– vi il derfor plante endnu mere bynært skov. Det er godt for klimaregnskabet og så er det ren win-win at få flere skove i udkanten af byerne – altså naturen endnu tættere på.
Vi vil sikre vores vandløb mod forurening, ved at speede op på oprensning af okkerbassiner.
Vi vil indgå en klima-samarbejdsaftalte med landets fem største kommuner om grøn, kollektiv trafik og forpligter os dermed til grøn omstilling af den samlede kollektive bustrafik. Og vi er jo allerede godt på vej, da vi fra efteråret 21 tager vores el-bybusser i brug.
Vi indgår også i et ambitiøst nationalt klimapartnerskab DK2020, lanceret af Realdania, KL og de fem regioner. Det betyder helt konkret at vi skal udarbejde en klimaplan inden for alle sektorer, der udleder CO2. Men vi skal ikke bare nøjes med at udarbejde en plan vi skal også redegøre for hvilke handlings-og implementeringstiltag vi vil følge op med.
Altså blive helt konkrete på hvad der virker og hvad vi derefter vil gøre for klimaet – for fremtiden.

Der er mange andre gode tiltag i budgetaftalen 21/22 – men talerækken er lang og jeg ved I øvrige forligs-partere også har meget på hjerte. Jeg vil derfor slutte med på Venstres vegne at takke først forligsparterne for gode budgetdrøftelser, med øje for konsensus og respekt for forskelligheder, som mundede ud dette stabile toårige budget.

Og sidst men ikke mindst – tak til administrationen for de rigtig mange og meget fyldestgørende svar på spørgsmål som budgetforhandlingerne affødte. Hurtigt og præcist leveret – som altid.

Tak for ordet.


De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)