MÆRKESAGER

Indvielsen af nyt musiklokale på Engbjergsskolen i Snejbjerg, som udvalgsformand for Børn og familie.


Jeg er tror på at vi som mennesker trives bedst med frie valg og ansvar for eget liv

– men vi skal også tage medansvar for andre mennesker og fællesskabet. Det er når alt kommer til alt, derfor jeg engagerer mig i lokalpolitik. Men hvad vil jeg så have ekstra meget fokus på de kommende fire år, hvis jeg bliver genvalgt?

Vi skal give børn den bedste start på livet, en tryg hverdag, gode fysiske rammer og sørge for de er en del af fællesskabet

I Herning Kommune bor der næsten 11.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. De skal have den bedste start på livet, og det mener jeg vi kan gøre vores til politisk ved at have fokus på følgende:

  • minimumsnormering i daginstitutioner senest fra 1. januar 2024
  • tryghed i overgang fra daginstitutionen til børnehaveklassen
  • gode fællesskaber i skole og SFO
  • mere bevægelse i skolen
  • faglig tillid til pædagoger og lærere
  • de udfordrede børn skal støttes, bl.a. ved ordblindhed
  • de stærke børn skal udfordres så skolen også giver mening for dem
  • bedre mental sundhed blandt unge
  • forebyggelse og tidlige indsatser for børn og unge når noget går skævt

Et godt arbejdsmiljø
De voksne, dagplejere, pædagoger, lærere og medhjælpere som er omkring vores børn i hverdagen, skal opleve et godt arbejdsmiljø. Det skylder vi dem, de tager sig hver dag af det bedste vi har. Vi har brug for deres faglighed, og vi har også brug for at flere har lyst til at tage uddannelser hvor man arbejder med børn.

Gode fysiske rammer ude og inde
Tilflytning og stigende børnetal er en positiv udfordring. Derfor har vi allerede sat gang i en række udvidelser af vores institutioner. Til januar tager vi en udvidelse af Engblommen i Snejbjerg i brug og vi er i gang med planlægning og licitation for en helt ny institution i Lind. Når vi kigger ind i den kommende byrådsperiode, så skal vi have budgetlagt et byggeriet af ny daginstitution i Hammerum/Gjellerup.

Vi skal både bevare og udvikle vores folkeskoler – 28 i alt her i kommunen. Vi har gennem de seneste tre valgperioder prioriteret nybygning af en række skoler. I den kommende periode bygges bl.a. en ny Herningsholmskole og vi udvider kapaciteten på Tjørring Skole.

Det næste skridt skal være at se nærmere på standarden på skoler af ældre dato i hele kommunen. Lad os få lavet en analyse, og danne os et overblik over skolernes renoveringsbehov af faglokaler, toiletter samt evt. etablering af nye gruppe- og opholdsrum. Ligesom mere motiverende udarealer også er på ønskelisten, det skal være udearealer som i højere grad motiverer til bevægelse.

En del af vores skoler af ældre dato er ”knopskudt”. Det vil sige, der er blevet bygget til i takt med at elevtallet er steget. Flere steder er elevtallet efterfølgende faldet igen eller overbygningen er måske flyttet til en naboskole. Det efterlader nogle skoler med en del tomme m2, som bare sluger driftspenge. Det er derfor vigtigt at vi får en analyse af den samlede bygningsmasse og tilpasset til det reelle behov.


Vi skal også huske friluft, frivillige, fællesskaber og events

I Venstre har vi en vision om, at Herning skal være en af landets førende friluftskommuner. Danskerne ønsker at være mere aktive udendørs. Derfor vil vi arbejde for, at der etableres endnu flere tilbud om udendørs aktiviteter. Ligesom vi gjorde det med ”Det Blå Rum” ved Fuglsang sø, vil vi se positivt på nye initiativer, der kan bidrage til det gode fritids- og friluftsliv. Friluftsaktiviteter forebygger nemlig stress, depression og giver luft i en travl hverdag.

De frivillge
Men vi skal huske det vigtigste: Ingen medaljer, ingen glade børn i idrætshallerne og ingen aktive seniorer uden den vigtigste ingrediens – de frivillige! De frivillige er rygraden i vores klub- og foreningsliv, og de fortjener stor ros for det der foregår rundt i hele kommunen. Det er vigtigt, at vi som kommune skaber gode rammer for alle frivilliges indsats, uden unødigt bøvl og administration.

Et bredt og varieret kulturtilbud er også vigtigt – der skal være noget for alle
Derfor skal vi blive ved med at støtte vores kulturinstitutioner, så der ikke kun er mulighed for at dyrke idræt, men at man også kan forfølge sine interesser på f.eks. sangskolen, musikskolen og billedskolen. Fællesskaber hvor man kan mødes og dyrke sin fritidsinteresse øger livskvaliteten

Store events og mesterskaber giver stolthed over vores egn og omsætning
Men noget andet vi også finder fællesskab og stolthed i, er når vi har store events i Herning Vi vil derfor arbejde for fortsat at være kommunen med de mange store oplevelser indenfor sport og kultur, der ikke bare giver gode oplevelser for os der er så heldige at bo her, men også betyder øget omsætning, jobs og vækst i vores kommune.

Et velfungeredende erhvervsliv er soklen under vores velfærd – men mangel på arbejdskraft er en bekymring

Vi skal både være opsøgende, lyttende og løsningsorienteret overfor erhvervslivet. Et nyt erhvervs advisoryboard har netop set dagens lys. Sammen med dem vil vi i kommunen arbejde med en ny erhvervsstrategi. På den måde er vi sikre på at trække i samme retning, og understøtte kommunens stærke erhvervsliv bedst muligt.

Manglende arbejdskraft, hvad kan vi som kommune gøre?
Mangel på arbejdskraft nu og i fremtiden, er en reel bekymring både i det private og offentlige. For at hjælpe virksomhederne med at tiltrække arbejdskraft skal vi tilbyde de bedst mulige rammer omkring børn, fritid og boligmuligheder. Det skal være en selvfølge at det gode familieliv kan leves her i kommunen.
Derudover tror jeg der er plads til forbedring i forhold til at tage godt i mod de mange østeuropæere som kommer for at arbejde i landbruget og på vores produktionsvirksomheder. Vi skal rykke mulighed for danskundervisning tættere på, hvor de bor. Ægtefæller skal også have sprogundervisning og motiveres til at tage uddannelser – f.eks. som SOSU assistenter, hvor vi ved vi i løbet af en årerække kommer til at mangle arbejdskraft. Foreningslivet kan afholde “velkommen til” arrangementer for at præsentere vores stærke foreningskult, og derigennem få både børn og voksne ind i sociale fællesskaber.

Flere uddannelser:
Vi skal også arbejde målrettet på at tiltrække flere uddannelser til Herning. Studerende i Herning har generelt meget nemt ved at få praktikpladsaftaler i produktionsvirksomheder her i området. Ofte ender det med en fastansættelse. Hvis vi kan styrke vores palette med uddannelser, tror vi på det vil bidrage til at flere flytter til Herning, og efterfølgende bliver boende, da en uddannelse Herning ofte betyder fastansættelse inden endt uddannelse. Vi skal altså ikke kun være kendt som uddannelsesby, men også som karriereby! Det skal vi arbejde målrettet med de kommende fire år!

Sidst men ikke mindst … vi skal arbejde for en mere bæredygtig fremtid!
Bæredygtighed skal i høj grad også bidrage til at udvikle og styrke erhvervslivet. Det skal vores satsning i Bæredygtig Herning være dynamo for. Og vi skal følge trop i kommunen og tænke bæredygtighed ind i dagligdagen, alle de steder hvor det giver mening.


Det skal være trygt at blive gammel og plejekrævende, ældre skal tilbydes aktiviteter for at forebygge ensomhed og sygdom – og så skal det være godt at arbejde i plejefaget!

Vores ældste borgere har skabt vores gode velfærdssamfund. De skal behandles med værdighed og respekt, og sikres den nødvendige pleje, tryghed og omsorg, når de får brug for hjælp.

Vi bliver ældre og ældre, flere er friske langt op i årene, men på trods af det, er antallet der rammes af demens stigende. Vi skal derfor skabe et mere specialiseret tilbud til de der rammes hårdest, hvor de kan bo godt og trygt, og hvor personalet også uddannes til at tage sig af den mere krævende opgave det er at passe stærkt demente.

Forebyggelse gennem aktiviteter
Vores aktivitetscentre og -huse er en stor og vigtig del af sundhedsindsatsen for de ældste borgere. De mange aktiviteter har betydning for både velvære, sundhed og forebygger ensomhed. Og vi skal have centrene og husene godt i gang igen efter Corona nedlukningen. Det er super vigtigt at vi både får de mange frivillige og brugerne tilbage til aktiviteterne. Det gælder også søndagscafeerne for ensomme ældre, udsatte grupper, og de frivillige sociale foreningers mange tilbud. Derfor skal vi øge indsatsen for at støtte op og genetablere aktiviteterne efter Corona.

Anerkendelse af vores medarbejdere og fornyet interesse for faget
Et godt arbejdsmiljø, høj grad af faglighed og anerkendelse af vores gode medarbejdere er et vigtigt fokusområde. Derudover skal se vi finde på nye tiltag og måder til både at fastholde og rekruttere medarbejdere.
Det kunne f.eks. være ved at indføre en mentorordning, så der er tid og økonomi til at oplære nyansatte. Og så skal der også nytænkes, for at vække interesse for at få flere til at tage en SOSU-uddannelse.
Senest har vi skabt mulighed for “efter skoletids job” så folkeskoleelever kan få arbejde på vores plejecentre og bosteder, ikke med egentlig pleje, de unge skal i stedet koncentrere sig om at skabe hygge og lave aktiviteter sammen med de ældre.