Nyhedsbrev fra byrådsarbejdet

Hermed kort nyt fra byrådsmødet tirsdag den 1. marts. Der var 31 sager – heraf 9 lukkede – på dagsordenen som kan ses her: http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Skjern Å med i forsknings- og formidlingsprojekt – som kan fremme laksebestanden
Danmarks center for vildlaks har bevilliget 15 mill. til et forskningsprojekt, som på sigt kan føre til flere laks i Skjern Å og dermed danne basis for øget lystfiskerturisme (øget omsætning i lokalområdet). Herning Kommune samt Ringkøbing Skjern kommune skyder hver 1 million kroner i projektet. Herning Kommune ønsker at udvikle lystfiskerturismen omkring de tre store åer (Skjern, Karup og Storåen) i kommunen, dette ville medføre flere overnatninger og øget omsætning.

Høj fokus på forebyggelse på Social- og sundhedsområdet
4 punkter på dagsordenen vedrørte indtægtsbevillinger til flere forskellige projekter, til gavn og glæde for både ansatte og beboere på flere plejehjem i kommunen. Kort fortalt….

Fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse har kommunen søgt og modtaget kr. 165.000 til personalet på Engholmcentret. Midlerne øremærkes et projekt som skal forebygge vold og trusler på arbejdspladsen.

Fra arbejdstilsynet har kommunen søgt og modtaget kr. 263.250 til et arbejdsmiljøprojekt på Fuglsangsø Centret. Projektet har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Fra satsmiddelpulje (staten) har kommunen søgt og modtaget 1.587.00 til demensvenlig indretning på fire plejehjem i kommunen
(Engholm i Sønder Felding, Lind Plejecenter, Plejecenteret LIndegården og Rosenlund Plejecenter).

På plejecentre har 80 % af borgerne i dag demssymptomer. Men sanserne er oftest i behold, derfor kan demente glædes ved at se, høre og føle – få øget livskvalitet. Derfor har sanselig indretning af plejehjem stor betydning for dementes livskvalitet. Udendørs tænkes der i sansehave, gynger og petanque baner. Indendørs fleksible afskærmning som kan skabe fornemmelsen af tryggere mindre rum samt bruges til camouflering af dør-åbninger så det ikke virker så fristende for den demente at alene gå udenfor, og som ofte ikke selv kan finde tilbage. Ligesom lysstyrken følger den naturlige døgnrytme og giver mere ro og tryghed for den demente.

Fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse har har kommunen søgt og modtaget kr. 567.762 til Lind Plejecenter. Her bruges midlerne til at arbejde med to projekter: kolligial sparring som skal udvikle på de ansattes arbejde med beboerne / deres familie samt et projekt der skal arbejde med at forbedre medarbejdernes ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.

Indsats mod langtidsledighed
Beskæftigelsesområdet har ligesom Social og sundhedsområdet modtaget statsmidler til forebyggelse til glæde for borgerne. I dette tilfælde er det et tilskud på kr. 1.020.000 der skal bruges til en målrettet indsats mod at ledige borgere med kort eller ingen uddannelse ender som langtidsledige.

Ovenstående er fem gode eksempler på at Herning Kommune i høj grad vægter at arbejde forebyggende på borgerelaterede områder. Rart at både fonde og staten har tillid til vores forebyggende projekter og yder økonomisk opbakning.

Det var alt for denne gang – håber at foråret er dukket op næste gang I hører fra mig.