Nyt fra byrådsarbejdet – november 2016

Årets frivillighedspris
Umiddelbart inden byrådsmødet blev Herning kommunes frivillighedspris uddelt. Prisen er blevet uddelt siden 2001 og gives til personer, grupper, foreninger eller institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune.

Årets frivilligpris tilfaldt i år i lalt 52 personer, nemlig de frivillige ved Headspace, som hjælper unge med både store og små problemer i hverdagen. Det kan være alt fra kærestebøvl, boligproblemer, spiseforstyrelser eller unge som kæmper med eksempelvis angst. Hjælpen er anonym, og baserer sig på at frivillige hjælper de unge der kommer forbi. De mange frivillige har vidt forskellige baggrunde, aldersmæssigt spænder de fra 19 – 72 år.

” Vinderne har sammen, og hver især, været en del af en succes, og har alle ydet deres for at gøre et helt nystartet tilbud til en kæmpe gevinst for Hernings unge”  citat: borgmester Lars Krarup.

Et stort tillykke til Headspace med frivilighedsprisen 2016.

Aftenens byrådsmøde havde 22 sager på dagsorden – heraf var 6 lukkede.

Jeg giver udvalgte punkter lidt ord med på vejen, og har forsøgt med overskrifter at beskrive emner, så du kan udvælge det som interesserer dig.

Du finder den komplette dagsorden HER

Mulighed for udvidelse af eksisterende foderstof i Gødstrup
På byrådsmødet vedtog vi en foreløbig godkendelse, som kan bane vejen for en større udvidelse af en foderstofvirksomhed i Gødstrup. Virksomheden har søgt om tilladelse til at bygge i alt 8 siloer (højde: 28,5 m) til tørring af korn. Virksomheden er placeret i umiddelbar nærhed af motorvejsafkørslen og har derfor en logistisk god placering. Jeg mener den synlige påvirkningen af naturen kan forsvares, da det ikke ikke er et nyt projekt på en bar mark, foderstofbygningen ligger der allerede i dag. Om ganske kort tid bliver den nabo til en motorvejsafkørsel og på den anden side af afkørslen et kæmpe sygehus.
Den foreløbig vedtagelse af projektet sendes nu ud til høring i lokalområdet. Herefter tager byrådet endelig stilling (ja/nej) til udvidelsen.

Kommunen arbejder grønt
I  forbindelse med arbejdet for at nedbringe Co2 og arbejdet med at give os alle bedre grønne vaner, får vi i byrådet én gang om året et samlet ”grønt overblik”. En status over hvilke grønne indsatser der har været/er igangsat og hvad der planlægges fremadrettet i kommunen. Uddrag fra ”grønt overblik” herunder.

– Fremgang for solenergi i Herning Kommune (planlægning af solanlæg, dækker ca. 6900 husstandes årlige energiforbrug)
– Flere varmeværker i kommunen er nu Co2 neutrale p.g.a. Installering af solvarme
– Kobling af naturpleje og sociale kompetencer (motorsavshold STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) plejer som en del af uddannelsen kommunale skove og grønne områder.
– Snejbjerg Skole er bygget med høj energistandard og grønne løsninger
– Højere benyttelse af genbrugspladserne, udvidet åbningstid og planlægning af ny stor genbrugsplads i Sunds. Vi er generelt blevet bedre til at sorterer vores affald, og forståelsen for at det er en ressource (indtægt for kommunen = borgerne) øges
– Indkøb af 71 hybridbiler til hjemmeplejen, forventes at nedsætte brændstofforbruget med 50%
– Fokus på rensning af forurenet overfladevand
– Arbejde med lokalplaner for sikring af grundvandet
– Ny målemetode for henkastet affald, samt interwiev med borger som skal sætte fokus på problemet
– Forsøgsordning mod madspild i kommunens centralkøkken
– Indarbejdelse af grønne løsninger i det kommende byggeri af Lindebjergskolen (Hammerum/Gjellerup)
– Indarbejdelse af energirigtige løsninger i fremtidige kommunale renoverings- og nybygningsprojekter

Som du kan se er der gang i rigtig mange grønne tiltag i kommunen. Hvis du vil vide endnu mere – læs dagsordenen bilag, punkt 297

Frikommuneforsøg på specialområdet – fornuft og bedre økonomi
Herning Kommune er sammen med 6 øvrige kommuner udvalgt til at deltage i et frikommuneforsøg. Forsøget er afledt af regerings ønske om regelforenkling og mulighed for at tilbyde bedre ydelser på en mere smidig måde.

Frikommune forsøg går altså ud på at ændre nuværende procedurer og regler, der er i høj grad åbnet op for nytænkning. Vi hilser det meget velkommen i kommunen og har en stor forventning til at forsøgene vil føre til ”bedre mening” for de involverede borgere og samtidig gøre ydelser mere rationelle og måske endda billigere.

Hver kommune skal udvælge 2 indsatsområder, Herning har valgt at arbejde med:
En mere glidende overgang mellem børne- og voksen på handicapområdet, som et forsøg på at forbedre overgangen, da paragraffer idag er forskellige alt efter om du er barn eller voksen.
Borgere i botilbud og ældre skal i højere grad have mulighed for at tilkøbe ydelser af kendt personale uanset om borgeren har valgt kommunal eller privat hjemmehjælp. Dette er ikke muligt i dag, hvis man har valgt en privat hjemmehjælper.

Kan man sikre en ny fremtid for 6 millioner?
Dansk Industri har tidligere på året bevilliget kr. 6.172.000 til et projekt med navnet ”ny fremtid”, hvis primære formål er at sikre arbejdskraft til de midtjyske virksomheder i metalindustrien, som i høj grad efterspørger medarbejdere.

Dette kobles sammen med en situation hvor vi har flygtninge og familiesammenførte, som har brug for at komme ud på arbejdsmarkedet. En kobling som forhåbentlig i fremtiden kan sikrer arbejdskraft til vores metalvirksomheder og som god sidegevinst vellykket integration.

Projektet løber over to år, og der vil bl.a. blive arbejdet målrettet med at opkvalificere ovennævnte gruppe, så de fremadrettet kan udfylde jobs i metalindustrien, som allerede i dag  er svære at besætte.
I løbet af projektets løbetid udvælges 100 personer som kommer i praktik på en metalvirksomhed, får tilknyttet mentor støtte ”hvordan er kulturen på en dansk arbejdsplads” og selvfølgelig sprogundervisning. Projektet er allerede så småt i gang. I alt 14 personer er/har været i praktik. Heraf er 2 allerede ansat i ordinær job, 1 er startet på uddannelse på metalområdet og 1 er ansat med jobtilskud.

Sdr. Felding skole tildeles 3.1 mill til at nå i mål med ombygning
I disse uger er et ombygnings- og tilbygningsprojekt i fuld gang på Sdr. Felding skole. Skolen har længe haft et ønske om nye faglokaler og nye klasselokaler til mellemtrinet (4. – 6. Klasse). Ombygningen har været opdelt i etaper. I budgetforliget 2017 blev der afsat yderligere midler til Sdr. Felding, så skolen nu kan komme helt i mål med ombygningen.

Det var nyt fra november måneds byrådsmøde.

Og så lige ganske kort om borgermøder rundt i kommunen –
I disse uger afholdes der borgermøder rundt i kommunen, hvor kommuneplanen for 2017 – 2028 præsenteres. Kommuneplanen indeholder planer for bolig- og erhvervsudvikling. Det er på borgermøderne muligt at stille spørgsmål til planlægningen, komme med indspark og gerne nye idéer – der er lagt op til høj grad af lokal indragelse og debat. Så mød endelig op og byd ind!

Datoer for kommende borgermøder:
Torsdag den 21.11 kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter (vedrørende Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup)
Mandag den 28. november kl. 19.30 i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter (vedrørende Vildbjerg, Vind,Sørvad, Ørnhøj, Abildå og Timring)
Onsdag den 30. november kl. 19.30 i Kibæk Krydsfelt (vedrørende Kibæk, Skarrild, Sdr. Felding, Karstoft, Sandet og Stakroge)

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

www.ambr.dk