Nyt solcelleanlæg kan leverer energi til 23.000 husstande i Herning Kommune

Kære nyhedsbrevsmodtager

Tirsdagens byrådsmøde havde ikke mange tunge punkter på dagsordenen, hvilket dette korte nyhedsbrev så afspejler.

Fremtidig økonomi
Effektiviseringer/besparelserne som jeg omtalte i det forrige nyhedsbrev blev andenbehandlet og dermed endelig vedtaget på byrådsmødet. Det betyder at det samlede “husholdningsbudget” til drift af Herning kommune fremover bliver 110 mill. mindre. Ændringerne indfases i budgettet fra 2016 og vil nå op på det fulde beløb på 110 mill. i 2019. Besparelserne skal anvendes på anlæg og fremtidig udvikling i kommunen.

Alternativ energi
På dagsordenen var også foreløbig vedtagelse af lokal- og tillæg til kommuneplan vedr. etablering af større solcelleområde ved Vildbjerg.
Solcelleanlægget vil kunne producere op til 39 MegaWatt energi på årsbasis,hvilket svarer til strømforbruget i over 23.000 husstande.
Projektet med etablering af et større solcelleanlæg har været i offentlig høring.
Der er indkommet to indsigelser. En vedr. påvirkning af vildtets vandring i området og én hvor en berørt lodsejer gør indsigelser mod at projektet, hvis det bliver etableret i planens fulde omfang, da det stort set vil omringe hans gård, dog med beplantning imellem. På baggrund af indsigelse fra lodsejer er der udarbejdet forslag til 2 alternative kommune- og lokalplaner, hvor den ene plan helt friholder området sydøst for lodsejerens ejendom. Endelig planvalg forhandles mellem de involverede parter.

2 x puljemidler fra staten til udsatte børn og unge
Herning kommune har søgt og modtaget 90.000,- i puljemidler til Projekt KEEP – Keep fosterparent trained and supported. (Undervisning af plejefamilier til bl.a. at forebygge problemer med anbragte børn og unge, samt støtte til forældre og plejebørn som i højere grad muliggør alm. undervisning frem for specialundervisning).
Ligeledes har Herning kommune modtaget 4.1 mill fra socialstyrelsen for sammen med Slagelse og Hvidover kommune at indgå i “projekt partnerskabskommune” Dette for at  viderudvikle på de rigtig gode erfaringer “Sveriges projektet” har affødt i Herning kommune.
“Sverigesprojektet” arbejder målrettet med tidlig indsats for udsatte børn. Flere faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste betingelser for børnene (psykologer, skolen, sundhedsplejen). Børnene bliver fulgt tæt af den samme kontaktperson, og evt. anbringelse sker i kortest mulig tid – og helst hos familiemæssige realtioner frem for plejefamilie eller institution. Dette sikrer højere tryghed for børnene, og de kan i de fleste tilfælde blive i egen skole/institution, herved er hverdagen så tæt på normalen som mulig. Samtidig er der en økonomisk gevinst ved kortere anbringelser. Sverigesprojektet bliver fra 2016 udrullet i hele kommunen. I projektperioden har den med stor succes kørt i tre områder, i børne- og familieudvalget glæder vi os meget over tilskuddet af puljemidler der understøtter tidlig indsats.

Og så lidt gætteri om landspolitik….
Mon denne dag eller måske dagen i morgen bringer udskrivelse af et folketingsvalg? For både vælgere og politikere vil det være rart snart at få fastsat en dato for valget. Medierne bringer menigsmåling på meningsmåling. Rygterne svirrer, men mon ikke vi er tæt på tidspunktet hvor fru Thorning ringer med valgklokken? Jeg håber vi har fået en ny regering – selvfølgelig helst i blå nuancer – inden næste nyhedsbrev herfra.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97