Økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet

Kære nyhedsbrevsmodtager

I aftes var der 30 sager på byrådets dagsorden. Herunder kan du læse et kort resume. Se den fulde dagsorden og bilag her: http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Budgettet for 2016 til 2. og sidste behandling
I de seneste nyhedsbreve har jeg omtalt indholdet i budgettet for 2016, i aftes blev budgettet så med 2. behandling endelig godkendt. Nu kan vi i de respektive udvalg bgynde det videre arbejde med en masse gode tiltag i hele kommunens interesse – bl.a. byggeri af tre nye daginstitutioner, byudvikling i centerbyerne, løft af Idrætscenter Holing, udvikling af Å-turisme i både den nordlige og sydlige del af komunen samt bygemodning i flere byer.

Har vi en plan?
Ja, det har vi faktisk – det hedder en kommuneplan og er gældende for 12 år af gangen. Som grundlag for den nye kommuneplan godkendte vi til byrådsmødet i aftes en planstrategi, som beskriver visioner for Herning kommune, og hvilken udvikling vi som kommune vil satse på. Overordnet kan strategien samles om budskabet, at vi vil en hel kommune i vækst, med stadig fokus på produktionsvirksomheder og landbrug.

Lovmæssigt skal der samtidig med kommuneplanen udarbejdes en strategi, for hvordan vi som kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling ind i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21). Er du interesseret i at læse Plan- og Agenda 21 strategien finder du den som bilag her: http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Hjulene snurrer
At der er godt gang i erhvervslivet, alternative energiprojekter og udvikling af nye boligområder, vidner 15 konkrete sager på byrådsmødet fra byplansudvalget om.
Ultrakort opremsning om sagernes indehold:
– udvidelse af et eksisterende erhvervsområde i Haunstrup (produktionsvirksomhed skal udvides)
– nybyggeri af HK kontorfaciliteter Vestergade i Herning (flere arbejdspladser flyttes hermed til Herning)
– endelig vedtagelse vedr. opstilling af vindmølle i erhvervsområde i Vildbjerg (alternativ energi dækker produktionsvirksomheds strømforburg)
– endelig vedtagelse af to solcelleområder ved Vildbjerg (mere alternatvi energi, godt suplement til vindenergi)
– nyt boligbyggeri på Snejbjerg gl. skolegrund (udvikles af privat investor, der også står for nedrivning af gl. skole)
– erhvervsområde i Gødstrup (udvidelsemulighed for eksisterende virksomhed)
– debatoplæg for vindmølleområde med 5 stk. vindmøller i Stakroge (udsendes i 8 ugers høring)

Økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet
Er du avislæser eller er du på facebook, har du kunne følge debatten om de økonomiske udfordringer der er i budgettet for Handicap- og Psykriatriområdet i vores kommune.
Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet en handleplan for at få styring på merforbruget. Handleplanen har været sendt i høring og har medført rigtig mange høringssvar, bl.a. fra bekymrede brugere fra socialpsykriatrien, der er meget bekymrede over udsigten til forandring og ikke ønskede større enheder, som planen bl.a. lagde op til.
Social- og Sundhedsudvalget har lyttet til høringssvarene og den oprindelige handleplan er blevet revideret. Den endelige handleplan kan læses i sin fulde længde i dagsordenen på side 82.

Generelt om pressede budgetter på handicap- og psykiatriområdet
Hvad skyldes budgetoverskridelsen? 60 ud af 98 kommuner har problemer med at få budgettet til at slå til, i forhold til de opgaver der skal løses på området. Hvad skyldes det? Ja, bl.a. bliver vi jo alle ældre hvilket er glædeligt, det samme gør sig gældende for handicappede. Er du handicappet og ældre, bliver plejeopgaverne også oftest tilsvarende større.
På landsplan er der desuden et stigende antal borgere, som får psykiske problemer, altså flere som bliver behandlingskrævende. Fra statens side er midlerne til området ikke tilsvarende vokset med behovet (og det er uanset om vi har en rød eller blå regering ved roret). Vi må med de penge vi får tildelt, løse opgaverne bedst mulig.
Så kan du spørge: Kan man ikke rokere rundt på budgetterne? Hente penge fra andre serviceområder? Ja, der har vi jo f.eks. ældre- eller børneområdet, men da disse budgetter heller ikke ligefrem bugner, er det i mine øjne ikke en holdbar løsning.

Der er kun en måde at løse problemet på – vi er nødt til at nytænke den måde vi løser opgaverne på, hvilket også var og er formålet med handleplanen som Social- og sundhedsudvalget har udarbejdet.
Forandring er svær og det i nogle tilfælde kan føles som dårligere service, men det er i øjeblikket den mulighed vi har.
Jeg kan dog ud fra den lange debat om emnet på byrådsmødet i aftes konkludere, at budgettet på dette område helt sikkert bliver et emne til vores budgetkonference i foråret.

Får du noget ud af at læse mit nyhedsbrev, så sig det til andre…
Det var hvad jeg havde på ”Byråds-hjertet” denne gang. Hjælp mig gerne med at fortælle venner, kollegaer og familie om mit nyhedsbrev, da jeg gerne vil forsøge at udbrede forståelse for de beslutninger vi på alle borgers vegne – træffer i byrådet. Evt. interesserede kan sende mig en mail på byrar@herning.dk – så kommer de med på listen.

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk

1. behandling af budgettet 2016-2019

17.09.2015

Kære nyhedsbrevsmodtager

De seneste dage har for mit vedkommende været præget af en del politiske aktivitet.
Lørdag deltog jeg i uddannelsesdag I Nr. Nissum, hvor der bl.a. blev debatteret god trivsel og inklusion I folkeskolen. Det er høj-aktuelle emner, og spændende at høre hvilke erfaringer andre kommuner gør sig og I hvilken retning forskellige interesseorganisationer mener det er rigtigt at gå.

Mandag startede med møde i byplansudvalget og turen gik herefter til  Odense., som er i fuld gang med bl.a. at omdanne en tidligere meget befærdet vej I midtbyen til et nyt boligområde (I alt 53.000 m2). I området bygges samtidig en kæmpe underjordisk P-plads, med plads til ca. 1000 biler. Vi besøgte Odense for at få  indblik I de overvejelser byplanlæggerne har gjort sig om projektet og hvordan så store byforandringer kan løses. Vi kan evt. bruge disse overvejelser og erfaringer, når vi på et tidspunkt skal i gang med at planlægge hvordan 100.000m2 sygehusgrund bedst omdannes til nye formål I Herning midtby.

Tirsdag aften var det igen blevet tid for et byrådsmøde, med kun 9 sager på dagsordenen – se den fulde dagsorden her:

Halvårsregnskab for 2015
Kommunens husholdningsregnskab følges tæt året rundt. Et af punkterne på dagsordenen var gennemgang af halvårsregnskabet for 2015. I store træk er det et positivt regnskab. Kommunens indtægter er lidt højere end forventet i forhold til budgettet. På udgiftssiden er der dog overstigelse af budgettet på bl.a. handicap & psykiatri- samt børn- & familieområdet. I de respektive udvalg arbejder vi nu med nye måder at få budgettet til at strække, til de opgaver der skal løses.

1. behandling af budgettet 2016-2019
Samtlige partier har indgået forlig om budgettet for 2016 – 2019. Dette budget blev 1. behandlet på byrådsmødet.
Budgettet indholder, som tidligere fortalt, massive investeringer i byggeprojekter – bl.a. tre nye daginstitutioner I Kibæk, Vildbjerg og Herning, en ny skole i Hammerum/Gjellerup og midler til at renovere/tilbygge I Sportscenter Holing.

Jeg har siden indgåelse af budgettet fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra borgere, der glæder sig over udsigten til ny daginstitution, nye byggegrunde i vente, renovering af Sdr. Felding skole eller midler til byforskønnelse I center- og omegnsbyerne. DGI midtjylland har ligeledes udtrykt stor glæde over at kommunen prioriterer et løft til Sportscenter Holing som både får betydning for breddeidrætten og eliten. Jeg glæder mig over at et enigt byråd står bag budgettet som vil skabe god værdi for driften i kommunen og ikke mindst være til daglig glæde for en masse borgere.

Flygtningestatus i Herning kommune
Flygtningedebatten raser i hele landet, jeg er flere gange blevet spurgt hvor mange flygtninge vi reelt har modtaget i Herning Kommune i år? Svaret er at vi pr. 1.9.2015 har modtaget 102, hertil forventer man at der kommer 30 familiesammenførte ægtefæller og 90 børn.
Flygtningene er bl.a. blevet indkvarteret i ældreboliger og anden kommunalt byggeri som har stået tomt.
Børn i den skolesøgende alder er startet i kommunens modtagerklasser med henblik på at blive sluset ud i almindelige skoleklasser, når det vurderes at de sprogligt vil kunne følge undervisningen. Voksne undervises på Lær Dansk centret og der arbejdes på at finde praktikpladser til flygtningene i lokale virksomheder, da det er den bedste måde at lære vores arbejdskultur på, og forhåbentlig derved blive sluset ud på arbejdsmarkedet så de kan bidrage til samfundet.

Tilførsel af midler til flygtningeområdet 2015
Kommunerne har det lovmæssig ansvar for at modtage og integrere de flygtninge der kommer til Danmark. Staten har ekstraordinært bevilliget 325 mill. i tilskud 2015, for at hjælpe med at dække de ekstraordinære omkostninger der følger med at modtage flygtninge i kommunerne. Heraf modtager Herning Kommune 5,5 mill.

I foråret fik beskæftigelsesafd. tilført 1,6 mill af ovenstående midler til integrationsarbejdet. Dette blev dengang besluttet af et enigt byråd. Nu hvor de resterende 3,9 mill. så skullel fordeles til integrationsarbejdet ønskede hverken Dansk Samling og Dansk Folkeparti pludselig ikke at tiltræde indstillingen om det ekstraordinære tilskud. Pudsigt at de lige kan vende på en ”tallerken” inden for gå måneder. Jeg kan nemmest få tanken om, at de bruger sagen til at føre ”symbolpolitik” i kølvandet på den aktuelle flygtningensituation.
Heldigvis kunne vi – de øvrige partier – uden problemer danne flertal for at søge om frigivelse af statstilskuddet. Dermed får vi tilført nødvendige statsmidler til integration og komme ikke ude for at skulle udhule budgetter til skole- og beskæftigelsesområdet, som reelt ville være resultatet hvis vi nu ellers havde haft et ønske om at følge de to partier der stemte imod.

Det var nyt fra byrådsmødet.

Onsdag var jeg til møde med børne- og familieudvalget som bl.a. bød på rundvisning på Snejbjergs nye skole. En skole der bl.a. med sammenbygning af hal-faciliteter og andre spændende løsninger på udeområdet, har fået de bedst tænkelige betingelser for at integrere bevægelse i skoledagen.

Dagen sluttede med et besøg på Munkgårdskolen i Snejbjerg. En heldagsskole for elever, som har forskellige udfordringer ved at gå i en alm. folkeskoleklasse. Det unikke ved Munkgårdskolen er at forældrene er en dag om ugen deltager i skoledagen, hvor de bl.a. kan få guidning af familievejledere til at håndtere konflikter med barnet. Vi talte med både børn og forældre som føler de får den bedste hjælp til at takle problemer i hverdagen. Man kan være elev på Munkgårdskolen i max. 2 år. Herefter er eleven i langt de fleste tilfælde klar til at komme tilbage til en folkeskoleklasse.

I børne- og familieudvalget forsøger vi løbende at komme rundt og besøge skoler og daginstitutionen, for på den måde at have føling med virkeligheden i børnenes dagligdag.

Tak fordi du tog dig tid til at læse mit nyhedsbrev.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

Budgetforlig 2016 Herning Kommune

27.08.2015

Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi i Herning Byråd har opnået enighed om fordelingen af næste års budget. Helt lokalt glæder jeg mig meget over tre ting: Nyt byggeri til daginstitutionen Klatretræet, byggemodning af næste etape på Velhustedparken og penge til byforskønnelse i centerbyerne.
Herunder kan du læse en kort gennemgang af de større budgetposter og byrådets vigtige hoved-fokusområder i det kommende år.

Godt nyt til de mindste
Budgettet giver plads til at investere i alt 65 millioner i nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk med byggestart i 2016. I forvejen var der afsat penge til børnehaven i Skarrild i 2015. Det glæder mig at vi kan skabe nye og tidssvarende rammer for kommunens mindste borgere.

Sports- og fritidsfaciliteter
Herning Kommune har tradition for at tilgodese fritidsområdet. I de senere år er der i flere Centerbyer bygget nye haller, det har stor betydning for byerne at have gode hal-faciliteter. Nu er det så blevet Holings tur. I de kommende fire år tildeles centret midler til at opgradere faciliteterne. Hvilket bl.a. betyder at Herning Blue Fox kan få en tiltrængt modernisering af deres hjemmebane. Samtidig skal der etableres en ny hal, som kan bruges til opvisningshal til håndbold og andre idrætsgrene.

Byforskønnelse uden for Herning
I løbet af året har vi mange gæster i Herning Kommune. Derfor er der i dette års budget afsat midler til at forskønne indkørselsveje til Herning. I 2016 – 2017 budgettet er der nu også afsat midler til også at forskønne i centerbyer og omegnsbyer. Der er et stort frivilligt engagement i disse byer som vi ønsker at bakke op. Derfor har vi afsat 2 millioner i 2016 og 2 millioner i 2017, som kan søges til byforskønnelses-projekter.

Byggemodning
Revideret byggemodningsplan. Da salget af byggegrunde er stærkt stigende afsættes der midler til flere byggegrunde. Helt lokalt betyder det byggemodning af 12 nye grunde på Velhustedparken i 2016.

Andre gode tiltag
I budgettet er der desuden afsat penge til: renoveringsønsker på Sdr. Felding Skole (1. eptape), midler til at fremme Å-turisme ved Skjern Å, Karup Å og Storeåen. permanent støtte til Kulturfabrikken i Herning, støtte til etablering af en kunststofbane i Sunds, støtte til Gjellerup friluftsbad

Byrådet har givet hinanden håndslag på at arbejde med følgende emner det kommende år:

– Midler i skolefonden skal bruges til efteruddannelse af lærerne på området inklusion og bevægelse

– Erhvervsvenlighed, for at fastholde og skabe nye arbejdspladser

– Unge i uddannelse og arbejde, kan vi sikre flere praktikpladser?

– Landbruget skal sikres hjælp til hurtig og positiv sagsbehandling

– Øge unges kendskab til udd. og karrieremuligheder inden for landbrug

– Opgaver på flygtningeområdet skal løses bedst muligt

– Der skal fortsat kunne søges om nedrivningsstøtte af ejendomme i det åbne land og i mindre byer

– Fortsat fokus på velfærdsteknologi, som kan være til gavne for borgere

– Vi skal unndgå unødvendigt bureaukrati

– Udvidet åbningstid på flere af kommunens genbrugspladser

Dejligt med et løsningsorienteret byråd
Jeg glæder mig over at vi i byrådet – igen i år – har kunne opnå enighed om budgettet på tværs af partifarver. Som lokalpolitiker mener jeg vi ført og fremmest er forpligtet til at være løsningsorienteret for kommunens fælles bedste, og det er de øvrige 30 byrådspolitkere, tydeligvis med indgåelse af dette budget, enige i.

Endnu en ny skole på vej – og en flot 1. plads til Hernings skoler!

Så er jeg tilbage med en opdatering om mit arbejde i byrådet. Efter to dages budgetkonference med et samlet byråd, hvor ønsker og udfordringer vedr. budgettet for 2016 er blevet gennem bearbejdet, sluttede vi tirsdag aften af med det månedlige byrådsmøde.

Det endelige budget forhandles nu mellem de respektive partiers gruppeformænd. Jeg ser frem til at kunne sende dig endnu et nyhedsbrev om udfaldet, så snart budgettet er færdigforhandlet.

Men tilbage til byrådsmødet. Dagsordenen bar præg af at det lige har været sommerferie og der var blot 29 sager til behandling på dagsordenen.

God udvikling i grundsalg og planlægning for andre boligtyper.
En stor del af sagerne var foreløbige vedtagelser af lokalplaner og kommuneplantillæg for både bolig og erhvervsområder. Et stort antal af disse sager giver grund til optimisme. Det er et sikkert tegn på at der efter flere års nedgang i salg af både private- og erhvervsbyggegrunde, igen er opgangstider på vej. Helt aktuelt kan jeg oplyse at der pr. 20. august er solgt 51 kommunale byggegrunde til boliger, mod blot 24 i 2014. Vi har en realistisk forventning om at salget af byggegrunde i 2015 når op på et sted mellem 60 og 70 grunde. I byrådet arbejder vi lige nu, i forbindelse med budgettet for 2016 og 4 år frem, for en revideret byggemodningplan, da vi tror på at efterspørgslen på kommunale byggegrunde vil være stigende i hele kommunen.

Men vi planlægger ikke kun for boliger i paracelhus kvarterene. Der er efterspørgsel på forskellige boligtyper. Der er også et ønske om at komme “i højden” med flere huse. Med en foreløbig vedtagelse for et nyt boligområde i Herning ved Grøndahlsvej (v. Knudmosen/Thrigesvej) bliver det muligt at opføre beboelse i en højde mellem 10 og 14 etager. Det drejer sig om i alt 5 byggefelter hvorpå der kan bygges nyt etagebyggeri.

Støtte til et frivilligt værested for udsatte børn og unge
I forbindelse med flytning af Herning Central bibliotek var der bekymring om, hvor de børn og unge i området som kom meget på biblioteket, nu kunne være.
Derfor blev det besluttet at arbejde for at etablere et center i samarbejde med forskellige frivillige organisationer – et kraftcenter – hvor der kan tilbydes forskellige aktiviteter. Dette center er dog desværre endnu ikke en realitet.

Men heldigvis har KFUM & K har i dag allerede et rigtig godt frivilligt tilbud i området, Cafe KoM, som mere end 100 børn og unge benytter sig af.
Caféen har åben tre dage om ugen. Lønning til pædagogen der styrer værestedet, stammer fra indtægter fra genbrugsbutik, og der er derudover tilknyttet mange frivillige.
Der er så stor søgning til Caféen, at der er behov for yderligere åbningsdage. Derfor ansøger KFUM & K om et løntilskud, så den tilknyttede pædagog kan være der flere timer. Dette ønsker vi i byrådet at støtte op om, med et tilskud til det frivillige arbejde på 10.250,- i måneden, dog tidsbegrænset indtil kraftcentret bliver etableret i området.. Jeg er rigtig glad for, at vi kan støtte et frivilligt projekt som dette, det kan have afgørende betydning for børnenes fremtid, at de har et sted at være og noget at foretage sig. Jeg synes det her er meget vigtigt at fortælle, at flere af de frivillige som er tilknyttet stedet er unge, som selv kom i Caféen da de var børn. Caféen gør virkelig en forskel for mange børn.

Endnu en ny skole på vej – og en flot 1. plads til Hernings skoler!
Der er gennem de seneste år prioriteret mange millioner til nybygning af skoler i kommunen, som erstatning for nedslidte skoler. Derfor har jeg i denne måned haft glæden af at deltage i indvielse af Snejbjerg nye skole, som har givet elever og lærere fantastiske nye rammer, tæt sammenknyttet til hallen – optimale muligheder for masser af bevægelse i løbet af skoledagen.

Endnu en ny skole er på vej i Hammerum/Gjellerup. Denne skole bygges også i sammenhæng med en hal, nemlig Hammerum Hallen. På byrådsmødet godkendte vi et programoplæg til skolen. Programoplægget beskriver de tanker og ønsker som skoleforvaltningen, lærere/ledelse på hhv. Hammerum Skole Gjellerup skole og Hammerum hallens bestyrelse i fællesskab er kommet frem til, der skal arbejdes videre med.

Det bliver en stor skole med plads til ca. 1100 elever. Derfor er det vigtigt at skolen – selvom den bliver stor – bliver bygget så eleverne opfatter den som tryg.
Der er også stor fokus på at vejene til skolen bliver trygge at færdes på. Programoplægget indeholder også ønsker om at skolen i højere grad end man kender det fra andre skoler, skal have fagklasser, frem for faste klasseværelser. Nye undersøgelser viser at rigtig mange børn lærer bedre hvis det er muligt at ”afkode: hvad er det der skal ske her?” ud fra klassens indretning. F.eks. at historie foregår i et egentlig historie lokale med “historiske inspireret” indretning på vægge, en indretning som også er tilpasset undervisningsformen i det enkelte fag. Indskolingen (0.-3. klasse) vil dog også få faste klasseværelser, da mindre børn finder det mere trygt med et fast opholdssted. Nu hvor programoplægget er på plads og godkendt, venter der et stort planlægningsarbejde forude vedr. bl.a. lokalplaner, arkitektkonkurrence, projektering og licitation. Byggestart forventes 1. september 2017. Ibrugtagning af skolen januar 2020.

Måske har du læst at Herning har fået en fornem 1. plads i CEPOS’ undersøgelse om uddannelseseffekt? Det vil sige at skolerne i Herning gør det bedst af samtlige landets kommuner, når det drejer sig om at løfte elevernes udbytte af det de lærer, mest mulig i forhold til elevernes udgangspunkt (social baggrund, forældrenes uddannelse og geografi). Jeg glæder mig meget over det flotte resultat, som i høj grad kan tilskrives dygtige lærere, pædagoger og ledelse rundt omkring på vores skoler og institutioner.
Det er et stort skulderklap til jeres arbejde.

Det var kort nyt fra byrådsmødet – jeg håber som nævnt først i mailen – at jeg snart kan skrive til dig igen, for at offentliggøre udfaldet af vores budgetforhandling for 2016 – 2019.

De bedste hilsner.

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk

Ny lokalplan og kommuneplan-tillæg for MCH Timeworld

Kære Nyhedsbrevs-modtager

Mandag den 22. juni var jeg igen til byrådsmøde – med 26 punkter på dagsordenen. Herunder et kort skriv om udvalgte punkter.

Stiftelse af Brand og redning Midt Vest.
Regeringen og KL besluttede i finansaftalen for 2015 at 87 kommunale beredskaber skulle reduceres til 20. Dette har ført til et samarbejde over kommunegrænserne, med vores naboer fra hhv. beredskabet i Ringkøbing Skjern og Ikast Brande kommuner.
De tre kommuner har sammen stiftet selskabet ”Brand & Redning Midtvest.
Alle opgaver på de enkelte stationer fortsætter som det plejer med samme antal mandskab og biler. Formålet med at oprette selskabet, på tværs af kommunegrænserne er stordriftsfordele og bedre udnyttelse af det samlede beredskabs kapaciteter – derved opnås forventet besparelse ift. finansaftalen.

Ny lokalplan og kommuneplantillæg vedr. MCH timeworld og det omkringliggende erhvervsområde
For at kunne realisere planerne om MCH Timeworld er der udarbejdet oplæg til ny planlægning for hele området ved MCH som sendes ud i offentlig høring.
Planerne muliggør en fremtidig udvikling af hele området med fl.g. elementer:
– Timeworld, oplevelsesattraktion
– River of time (en forbindelse/et hovedstrøg mellem faciliteterne i området)
– Ny forplads foran Boxen og MCH stadion, til brug ved udendørsevents
– Hotelkompleks i 70 meters højde – et ”fyrtårn” for området
– P-hus(e) / nye parkeringsarealer
– Landskabs-bro over Messevejen, med sti-forbindelse til/gennem Knudmosen
– Byggeri omkring Vardevej (til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed m.m

Med Timeworld vil vi få en meget stærk turistmagnet, som igen sætter Herning på oplevelses-landkortet og styrke turismeøkonomien med nok en positiv sidegevinst: flere lokale arbejdspladser.

Gennemgang af Herning kommunes grønne regnskab 2014
Herning byråd har tidligere vedtaget en række grønne mål for bl.a. at energioptimere og  begrænse CO2 udledningen i kommunen. En gang om året evalueres der på målene og
af vellykkede tiltag det seneste år kan nævnes
– løbende planlægning for etablering af vindenergi samt solcelle- og varmeanlæg
– lavere energiforbrug i kommunale bygninger bl.a. med LED belysning
– højere grad af genanvendelse af affald
– øget fokus på flådestyring af kommunens biler derfor mindre brændstofforbrug
– optimering af kommunal taxakørsel
– flere bruger offentlig transport
– projekter gennemført i daginstitutioner og skoler, som har betydet adfærdsændringer der fører til bedre energisparevaner
”Så her går det godt” er konklusionen på vores grønne mål. Men kursen skal holdes og derfor arbejdes videre med grønne indsatser i 2015.

Legepladser i kommunen
I et forsøg på at få midlerne til legepladsvedligehold til at række længst muligt, er en række borgerforeninger/kolonihaveforeninger o.s.v. blevet kontaktet, omkring muligheden for at overtage legepladsernes løbende vedligehold. Dog vil kommunen stadig forestå det årlige sikkerhedseftersyn i tilfælde hvor legepladserne er overdraget. Enkelte legepladser rundt i kommunen ønskes ikke overtaget og udfases derfor når legeredskaberne er for nedslidte/ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Gennemgangen af legepladserne har betydet at der stadig er 49 legepladser i kommunen.

Det var så sidste nyhedsbrev på denne side af sommerferien.

Med ønsket om en god sommer.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Nyt solcelleanlæg kan leverer energi til 23.000 husstande i Herning Kommune

Kære nyhedsbrevsmodtager

Tirsdagens byrådsmøde havde ikke mange tunge punkter på dagsordenen, hvilket dette korte nyhedsbrev så afspejler.

Fremtidig økonomi
Effektiviseringer/besparelserne som jeg omtalte i det forrige nyhedsbrev blev andenbehandlet og dermed endelig vedtaget på byrådsmødet. Det betyder at det samlede “husholdningsbudget” til drift af Herning kommune fremover bliver 110 mill. mindre. Ændringerne indfases i budgettet fra 2016 og vil nå op på det fulde beløb på 110 mill. i 2019. Besparelserne skal anvendes på anlæg og fremtidig udvikling i kommunen.

Alternativ energi
På dagsordenen var også foreløbig vedtagelse af lokal- og tillæg til kommuneplan vedr. etablering af større solcelleområde ved Vildbjerg.
Solcelleanlægget vil kunne producere op til 39 MegaWatt energi på årsbasis,hvilket svarer til strømforbruget i over 23.000 husstande.
Projektet med etablering af et større solcelleanlæg har været i offentlig høring.
Der er indkommet to indsigelser. En vedr. påvirkning af vildtets vandring i området og én hvor en berørt lodsejer gør indsigelser mod at projektet, hvis det bliver etableret i planens fulde omfang, da det stort set vil omringe hans gård, dog med beplantning imellem. På baggrund af indsigelse fra lodsejer er der udarbejdet forslag til 2 alternative kommune- og lokalplaner, hvor den ene plan helt friholder området sydøst for lodsejerens ejendom. Endelig planvalg forhandles mellem de involverede parter.

2 x puljemidler fra staten til udsatte børn og unge
Herning kommune har søgt og modtaget 90.000,- i puljemidler til Projekt KEEP – Keep fosterparent trained and supported. (Undervisning af plejefamilier til bl.a. at forebygge problemer med anbragte børn og unge, samt støtte til forældre og plejebørn som i højere grad muliggør alm. undervisning frem for specialundervisning).
Ligeledes har Herning kommune modtaget 4.1 mill fra socialstyrelsen for sammen med Slagelse og Hvidover kommune at indgå i “projekt partnerskabskommune” Dette for at  viderudvikle på de rigtig gode erfaringer “Sveriges projektet” har affødt i Herning kommune.
“Sverigesprojektet” arbejder målrettet med tidlig indsats for udsatte børn. Flere faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste betingelser for børnene (psykologer, skolen, sundhedsplejen). Børnene bliver fulgt tæt af den samme kontaktperson, og evt. anbringelse sker i kortest mulig tid – og helst hos familiemæssige realtioner frem for plejefamilie eller institution. Dette sikrer højere tryghed for børnene, og de kan i de fleste tilfælde blive i egen skole/institution, herved er hverdagen så tæt på normalen som mulig. Samtidig er der en økonomisk gevinst ved kortere anbringelser. Sverigesprojektet bliver fra 2016 udrullet i hele kommunen. I projektperioden har den med stor succes kørt i tre områder, i børne- og familieudvalget glæder vi os meget over tilskuddet af puljemidler der understøtter tidlig indsats.

Og så lidt gætteri om landspolitik….
Mon denne dag eller måske dagen i morgen bringer udskrivelse af et folketingsvalg? For både vælgere og politikere vil det være rart snart at få fastsat en dato for valget. Medierne bringer menigsmåling på meningsmåling. Rygterne svirrer, men mon ikke vi er tæt på tidspunktet hvor fru Thorning ringer med valgklokken? Jeg håber vi har fået en ny regering – selvfølgelig helst i blå nuancer – inden næste nyhedsbrev herfra.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Endelig kan spaden sættes i jorden til Det legende hus i Sdr. Felding

Kære nyhedsbrevsmodtager

Så er det igen blevet tid for lidt nyt fra mit arbejde i byrådet. Herunder kommentar fra det seneste byrådsmøde i går , tirsdag den 28. april. Et langt møde med ikke mindre end 47 punkter på dagsordenen. Herunder mine kommentarer til udvalgte punkter.

1. behandling – mulighedskataloget (besparelser for 110 mill. fra 2016 – 2019)
I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 besluttede vi i byrådet at finde besparelser for ialt 110 mill. fra 2016 – 2019. Vi tog beslutningen for at effektivisere på flere områder og derved bl.a. skabe midler til nødvendigt nybyggeri og udviklingstiltag i årene frem.

Alle udvalg i byrådet har gennem de seneste måneder arbejdet budgetterne igennem, og har samlet forslag til besparelser/effektiviseringer i et ”mulighedskatalog”. Disse forslag har nu været i offentlig høring, så berørte borgere har mulighed for at være med til at påvirke og evt. ændre på forslagene.

Ofte hører jeg ”jamen, I har jo alligevel endelig besluttet jer, når forslag sendes i høring”. Dette er ikke korrekt. Bl.a. har denne høring betydet at REVA’s planlagte lukning er taget ud af mulighedskataloget. Til netop denne sag er der fremkommet mange gode argumenter for, hvorfor det ikke på sigt ville blive en besparelse at lukke Reva, og ikke mindst hvilke uheldige menneskelige konsekvenser en lukning kunne få for REVA’s brugere. Vi lyttede, tog bekymringerne alvorligt og ændrede beslutningen, så høringer er bestemt berettigede.
Der blev også ændret på andre punkter, bl.a. blev den besparelse i skolernes vikarpulje, som kataloget lagde op til, mindre ligesom puljen til tidlig indsats på daginstitutionområdet også blev mindre i forhold til første besparelsesforslag.

Jeg har med interesse læst de mange gode og konstruktive høringssvar, der er indgivet. Ikke alle høringssvar har direkte medført ændringer, men vil i mange tilfælde få indflydelse på hvordan besparelserne udmøntes, ligesom svarerne også kan og vil sætte præg på fremtidige beslutninger.

Så de af jer der måtte tvivle på om der bliver lyttet til borgerene vil jeg sige: høringer ER bestemt nyttige og et brugbart værktøj når der skal træffes endelige beslutnigner. Det giver os flere synsvinkler, når vi skal tage de svære beslutninger, besparelser som disse altid vil være.

Samtlige partier er enige om besparelserne for 110 mill. i sparekataloget. Besparelserne skal 2. behandles i byrådet den 26. maj.

Ved selve behandlingen af mulighedskataloget på byrådsmødet i går, glæder det mig meget, at flere partier nævnte behovet for bl.a. at få bygget nye børnehaver i bl.a. Kibæk, Vildbjerg og samt Galaxen i Herning, ligesom flere skoler, bl.a. Sdr. Felding har behov for ombygning. Prioritering af disse ønsker sker ved budgetforhandlingerne til efteråret.

Kommunens årsregnskab 2014 skaber mulighed for positive overførsler
På byrådsmødet blev vi præsenteret for resultatet af kommunens årsregnskab 2014. Det samlede regnskab viser et overskud på 73,3 mill.

Dette overskud blev behandlet på det efterfølgende dagsorden punkt:
Overførsel af uforbrugte midler.
Her blev det bl.a. besluttet at det underskud på ca. 10. mill. som Social og sundhedsområdet (handicap, psykiatri, sundhed og ældre) har nu udlignes v.h.a. midler fra det samlede overskud.

I børne- og familieudvalget er en stor del budgettet lagt ud til selvforvaltning på de enkelte skoler og institutioner. Det har medført en stor samlet opsparing på ialt 51 mill. Af disse midler frigives i alt 25 mio. kroner til området i 2016. Penge som på de enkelte skoler kan bruges til inventar, legepladser eller andre éngangsivesteringer. Fordelingen af de 25 mio foregår procentvis efter hvor meget den enkelte institution har opsparet. I børne- og familieudvalget glæder vi os meget over at hele byrådet nikkede til at frigive opsparede midler. Dette vil kunne opfylde mange mindre investeringsønsker på børneområdet.

Endelig kan spaden sættes i jorden til Det legende hus i Sdr. Felding
Efter flere års arbejde med planer om udvidelse af Sdr. Felding Hallen, er det glædeligt at udvidelsen endelig kan sættes igang. Gruppen bag hal-udvidelsen har fået den sidste finansiering på plads, derfor frigiver byrådet nu kommunale midler til byggeriet ialt 8,353 mill.
Sdr. Feldings borgere har også vist stor vilje for projektet da de indsamlede midler p.t. udgør 2,4 mill.
Jeg glæder mig virkelig meget på Sdr. Feldings vegne. Jeg har set og mærket hvor meget det har betydet for Kibæk at vi fik Krydsfeltet realiseret. Så rigtig dejligt at de nu endelig kan få sat spaden i jorden, og komme igang med et tilsvarende projekt i Sdr. Felding.

Hvordan er kvaliteten på vores folkeskoler?
Jeg har den holdning, at vi skal passe på ikke at drukne ledelse og lærerer på skoler med stadig større krav til rapporter og dokumenteringer. Tiden skal bruges på at give eleverne kvalitet i undervisning og IKKE på at beskrive kvaliteten. Derfor har vi i børne og familieudvalget haft fokus på at forenkle kravene til de kvalitetsrapporter som skolerne lovmæssigt skal udarbejde.

Seneste kvalitetsrapport blev fremlagt og godkendt på dette byrådsmøde. I rapporten kan man læse at vores skoler i Herning kommune løser deres opgaver godt. Eleverne klarer sig generelt godt i de forskellige tests og får gode karakter. En stor procentdel gennemfører efterfølgende en ungdoms uddannelse. På læseindsatsen ligger vi indtil 4. klasse godt over gennemsnittet. Herefter dykker det til landsgennemsnit.

En ting er karakter – et andet spørgsmål er om vores elever også trives. I forbindelse med folkeskolereformen blev det vedtaget, at der også skal udarbejdes en trivselsrapport. Disse spørgsmål har eleverne svaret på i marts måned og vi får forelagt resultatet i maj måned. Efterfølgende skal kvalitets og trivselsrapport udarbejdes og præsenteres samlet hvert andet år.

Det var sidste nyt fra byrådsarbejdet. Jeg kan dog lige tilføje at jeg,  sammen med det øvrige udvalg i Børn & Familie, i fredags var inviteret til uddannelsesmesse på Kibæk Skole. Et samarbejde mellem 8. klasserne på Sdr. Felding og Kibæk skole, med emnet ”industrien som karrierevej” sluttede med en flot messe, hvor eleverne i grupper skulle ”sælge” en bestemt erhvervsuddanelse.

Der var lagt meget arbejde og opfindsomhed i messestandene. Jeg håber det for mange af eleverne har åbnet for tanker om at en erhversuddannelse også kan være et både godt og spændende uddannelsesvalg, med mange muligheder.

Venlig hilsen
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

www.ambr.dk

Anlægsplan for Herning midtby godkendt

Kære nyhedsbrevsmodtager

Hermed nyhedsbrev fra byrådsmødet den 3. marts og lidt om hvad der ellers rører på sig politisk i kommunen.

Ved byrådsmødet var der 42 punkter til behandling – herunder bemærkninger til få udvalgte punkter.

Anlægsplan for Herning midtby godkendt
Der nu er lagt – og godkendt – en ”slagplan” for den sidste renovering af bymidten i Herning.
En plan som over de kommende tre år bl.a. vil medføre ly & læ, legeplads/er, opholdsmuligheder og kunst i gågaden. Planerne tager bl.a. udspring i de mange ”pop-op” møder,  vi afholdt i sommers, med interesserede borgere. Der kommer nu handling bag mange ønsker.

Hver gang der skal renoveres i midtbyen er det i første omgang til gene for butiksejerne, de handlende og byens øvrige gæster.  I byplanudvalget forsøger vi i langt højere grad end tidligere tilfælde at inddrage butiksejere i ombygnings- og renoveringsprocessen, så det medfører forståelse og så få gener som overhovedet muligt.

Efter bibliotekets flytning til midtbyen oplever butiksejerne mere liv og flere handlende i midtbyen. Ligesom torvehandlen også oplever større kundegrundlag. Med de planer der ligger for renovering de kommende tre år, vil midtbyen bliver endnu mere attraktiv at opholde sig i – og forhåbentlig medfører det yderligere vækst af både butikker, caféer og restauranter.
Så først lidt besvær og så på sigt en forbedring til glæde og gavn.

Grøn ordning Assing
I forbindelse med GRØN ORDNING ASSING har vi fået tildelt yderligere 206.000 kroner fra energinet (beløb fra gamle møller).

Ved forrige tildeling indeholdt puljen også et overført beløb på 85.000,- Et beløb som var overført fra et ikke godkendt projekt vedr. GRØN ORDNING VILDBJERG. Derfor har vi i denne tildeling valgt at tilgodese et nyt projekt fra Vildbjerg området på den måde ”tilbagebetale” de 85.000,-  Pengene er øremærket til den afsluttende etape af et stiprojektet, der kommer til at forbinde eksisterende stier med ”Sinding ‐ Ørre Midtpunkt

Tilbage en restsum på 121.000 som vi har valgt at bruge på etableringen af et rekreativt stisystem ved boligområdet Klinten i Kibæk.  Dette stisystem kommer til at forbinde eksisterende stier og skabe let adgang og mulighed for ophold i og ved Von Å og Trind Mose.  I samme projekt er der også afsat midler til kortlægning af stisystemet.

Skolebuskørsel i licitation – ekstra rute indsat.
Skolebuskørslen har været udbudt i licitation. Det gav dog ingen besparelse da der bl.a. bliver indsat en ekstra bus.  I kommunens vestlige del havde en del skoleelever meget lang transporttid.  Fra aug. 2015 indsættes en ekstra bus på ruten Ørnhøj – Sørvad, for at nedbringe transporttiden. Som noget nyt har byrådet vedtaget at alle borgere fra august 2015 kan køre gratis med skolebusserne.

Statsmidler til flygtningeområdet.
Herning kommunes kvote på flygtninge var i 2014 på 47 personer. Reelt modtog vi 162. Staten yder fuld støtte i tre år til de flygtninge vi modtager.
Flygtningestrømmen ligger stort pres på beskæftigelsesafdelingen, som varetager integrationen. Derfor søger byrådet om frigivelse af statslige midler til 4 ekstra sagsbehandlere.
Disse sagsbehandlere skal hjælpe i forhold til at finde egnede boliger og udarbejde integrationsplaner for flygtningene.

Jo bedre vi kan hjælpe de flygtninge der kommer – des hurtigere kan de blive en del af samfundet og bidrage hertil. For ikke at tage ”munden for fuld” og stå med et integrationsproblem på sigt, har vi i Herning Kommune sagt nej tak til at modtage mere end de 196 flygtninge,  der  i 2015 er hvad vi via en statslig kvote står til at modtage.
Der er kommuner i ydreområderne af Danmark som gerne vil tage større flygtningekvoter, da de oplever generel stor fraflytning. Med flygtningene ser de nye potentielle tilflyttere og mulighed for at opretholde arbejdspladser.

I Herning har rigtig mange borgere  meldt sig som frivillige bl.a. gennem Røde Kors, for at støtte op om, og hjælpe med at integrere de flygtninge der kommer til Herning. Dette gjorde sig også gældende for år tilbage, da en stor gruppe tamilere og senere bosniere blev vellykket integreret i vores kommune. Positivt at mange frivillige har lyst til at hjælpe med integrationen.

Det var nyt fra byrådsmødet .

Ellers bruger vi i disse dage – i de forskellige udvalg – meget tid på kommende års budgetter. Anlægspuljen (til bl.a. nybygning, byggemodning og vedligehold) er i de kommende år faldende – og dermed under landsgennemsnittet.  Vi vurderer den er i underkanten af at vi kan drive kommunen forsvarligt i årene frem. Derfor arbejder vi lige nu på fra 2016 at finde midler på driften, som kan prioriteres til anlæg.

Vi stod også til at miste godt 60 millioner kommunale kroner i statsrefusion på beskæftigelsesområdet fra 2016.  Statsrefusionen er den pulje kommunen bruger på udgifter til ledige – eksempelvis kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension og fleksjobydelse.

Nu er det så – glædeligt nok – i stedet endt med at et flertal i Folketinget er nået frem til en helt anden model for refusion. Det er betyder at vores kommunekasse frem for at miste 60 millioner  får et plus på cirka 7,5 millioner kroner i 2016 og 8 millioner kroner i 2017.

Til trods for at beskæftigelsesreformen pludselig gik fra at lave et stort hul i kassen til at fylde lidt ekstra i, fortsætter vi med at kigge på en omfordeling af kommunale kroner.

De enkelte udvalg skal hver finde 3%. Dette fremlægges til budgetkonference i slutningen af april. Jeg håber på vi kan finde de 3% uden væsentlige serviceforringelser og på den måde få mulighed for mere anlæg i årene frem over.

Til slut meget lokalt – og meget apropos mulighed for nye anlæg.
På det seneste udvalgsmødet i børn & familie godkendte vi et programoplæg for byggeri af ny daginstitution i Kibæk.  Byggeriet har længe stået på kommunens investeringsoversigt i 2020. I min verden er det for langt ude i fremtiden, i forhold til den bygningsmæssige stand Klatretræet er i, og hvor dyrt det er at el-opvarme lokalerne.

Ved det seneste budgetforlig stod et enig byråd bag at forsøge at rykke byggeriet frem. Der er et stort behov for ialt tre nye børnehaver (Kibæk, Vildbjerg og Galaxen i Herning). Det har nu ført til at byggeriet af Klatretræet har fået udarbejdet et programoplæg. Dette programoplæg er godkendt i børn & familie (1. step), det skal efterfølgende behandles og godkendes i økonomiudvalget og i byrådet. Sidst men ikke mindst skal der arbejdes for at finde plads i budgettet til evt. fremrykning af byggeriet, hvilket i bedste fald kan betyde byggestart i august 2017 og ibrugtagning oktober 2018.

Lidt mere om programoplægget:
Beliggenheden bliver ved Skolen og Krydsfeltet. På den måde kan vi udnytte fælles faciliteter i Krydsfeltet og børnehavebørnene er tæt på den skole der bliver deres næste ”stoppested”.  Det giver en rød tråd gennem vores børns liv.  Familielogistikken med børn i både institution og skole bliver også en daglig lettelse for rigtig mange familier. I forbindelse med byggeriet skal der også etableres flere parkeringspladser. M.h.t. selve bygningen, bliver der udskrevet en arkitektkonkurrence.

Vi har i Herning kommune fået udarbejdet en bosætningsanalyse. Jeg ville egentlig have fortalt lidt mere om den, da den bl.a. indeholder positive historier, om folks oplevelser af at flytte til centerbyerne i kommunen. Men jeg har allerede skrevet meget denne gang, så jeg venter med dette emne til et kommende nyhedsbrev.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 9

Projekt Brandkadetter – et socialt projekt – og mulig fødekæde til at hverve nye brandmænd til vores beredskab

Kære nyhedsbrevmodtager

Så er et nyt politisk år startet. Mit år nr. 2, hvor jeg igen er klar til at bruge kræfter på at træffe politiske beslutninger. De politiske beslutninger vil i dette år også betyde svære beslutninger. Vi har i kommunen bl.a. nybygning af skole og børnehaver på ønskelisten. For at få råd til dette i årene frem, er det nødvendigt at skabe luft i budgettet fra 2016. Der skal omprioriteres, effektiviseres og findes egentlige besparelse på det samlede driftsbudget. Vi er i de enkelte udvalg gået igang med at tale om mulighederne. Udkast vil foreligge i løbet af foråret.

I aftes – den 27. januar – afholdt vi årets første byråsmøde. Herunder udvalgte punkter fra byrådsmødet.

Det er igen muligt at købe byggegrund i Gjellerup
Gjellerup har gennem længere tid ikke haft flere ledige byggegrunde. På byrådsmødet godkendte vi en ny lokalplan, som åbner op for et helt nyt boligområde i Gjellerup. Lokalplanen giver mulighed for – på sigt – at udstykke i alt 30 grunde. Det er vigtigt at have fokus på at der skal være gode bosætningsmuligheder jævnt fordelt i alle byer i kommunen.

Endelig vedtagelse af plan for fremtidig placering af store husdyrbrug
I Herning Kommune findes over 10% af arbejdspladserne i landbruget eller arbejdspladser som er afledt af landbruget.
Vi har i udpegningen haft fokus på, at planlægningen ikke måtte konflikte med bl.a. byudviklingsområder, fredet natur og områder med stor forekomst af drikkevand. Vores opgave har været af finde plads til det hele og jeg er rigtig godt tilfreds med at vi nu er endt med en løsning hvor ca. ¼ af kommunen nu er udpeget som mulige områder, hvor der kan etableres store husdyrbrug.
Udpegningen har medført en del diskussion i byplansudvalget, hvor bl.a. to af medlemmerne tog forbehold i sagen. Dette forbehold trak de tilbage på byrådsmødet i aftes. Derfor er det enigt byråd der nu står bag udpegningen. Altid godt med bred enighed.

Mere plads til ”luft under vingerne” i Arnborg
I Byplan udvalget har vi gennem længere tid arbejdet for at muliggøre en ønsket udvidelse af svæveflyvepladsens område. En udvidelse der kommer til at omfatte etablering af hytter til overnattende svæveflysentusiasterne, opførsel af en hangar, kursusfaciliteter og et serviceværksted. Udvidelsen her været gennem et par – lidt seje – ansøgningsrunder hos Naturstyrelsen og er nu endelig godkendt. En god nyhed for svæveflyvecentret og for Arnborg området.

Alternativ energi – i stor målestok
Et solcelleprojekt, som breder sig over ca. 170 hektar jord, fordelt på tre placeringer i Vildbjergområdet, blev principgodkendt på byrådsmødet.
Projektet får en samlet effekt på 63 mill. kWt om året – svarende til at dække det årlige el-forbrug for 21.000 husstande.

En principgodkendelse betyder at projektet har fået grønt lys til at arbejde videre med en undersøgelsesfase. Her skal bl.a. redegøres for hvilken indvirkning projektet vil få på miljøet, ligesom der skal udarbejdes dokumentation for hvodan projektet visuelt vil tage sig ud på de givne placeringer. Dette samles til et debatoplæg som kommer ud i offentlig høring i, efter høringsperioden tager vi den endelige beslutning om projektet kan etableres.

Jeg er umiddelbart meget positiv indstillet overfor projektet. Et projekt af denne størrelse vil betyde en markant øgning af vores selvforsyning, når vi taler elforbrug.

Beslutningsprocesser afkortes i behandlingstid
Når det gælder udviklingsplaner, ændring af lokal- eller kommuneplaner har vi i byplansudvalget vedtaget at forkorte behandlingstiden på de sager hvor der ikke bliver indgivet indsigelser.

Eksempel:
Foreløbige vedtagelser behandles 1. gang i byrådet og sendes i offentlig høring. Hvis der ikke bliver indgivet indsigelser, 2. behandles sagen kun i byplansudvalget, som så træffer endelig beslutning. (Indtil nu har sager uden indsigelser også været til behandling endnu engang i byrådet).

Høringsperioden afkortes også ved at annonceringen kun foregår digitalt på herning.dk, dog altid med notat i Herning Folkeblad om den konkrete sags høringsperiode.
Denne beslutning betyder tidsmæssig effektivisering og mindre bureaukrati. Det er en god retning at gå, tænker jeg.

Projekt Brandkadetter – et socialt projekt – og mulig fødekæde til at hverve nye brandmænd til vores beredskab
Projekt Brandkadetter er et socialt projekt målrettet utilpassede børn og unge mellem 13 og 18 år.  Projektet udspringer som et forsøg på at stoppe de uroligheder/ildebrande der blev skabt af unge fra udsatte boligområder. Idéen var: ”Det er bedre at unge mennesker lærer at slukke brande, end at tænde dem”. Vi synes det er en rigtig god idé og der er gode erfaringer med at et brandkadet-forløb kan få utilpassede unge, som ofte mangler indhold i hverdagen, til at tage ansvar i samfundet. Derfor har vi besluttet at tilbyder udsatte unge 120 timers undervisning i brandslukning, førstehjælp e.t.c. De unge skal lære at stole på hinanden i pressede situationer, føle det positive i et arbejdsfællesskab – og lære at tage og få ansvar. Brandkadetterne bliver en del af brandkorpset og deltager i ugentlige træningsaftner med de rigtige brandmænd. Når de fylder 18 år kan de, hvis de er egnede, blive en del af beredskabet. Projektet gennemføres med støtte fra Velux Fonden. Jeg glæder mig til at følge projektet.

Det var nyt fra byrådsmødet i januar.

Torsdag og fredag skal jeg til KL-landsmøde sammen med børn- og familieudvalget. Mødet sætter fokus på læring og trivsel for alle børn og unge i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Timewold kan fremme udviklingen i kommunen og skabe flere arbejdspladser

Kære nyhedsbrevmodtager

Efter tre hektiske dage med møder i byplansudvalget, Venstregruppen, byrådet samt børne- og familieudvalget er jeg igen hjemme ”bag skærmen” – så her får du årets sidste nyhedsbrev fra min side.

TIMEWORLD
I aftes på byrådsmødet var det punktet omkring de 150 millioner kroner, vi i Herning Kommune ønsker at skyde i Time World/River of Time projektet ved MCH, der tog størstedelen af taletiden.

Der er bred opbakning fra seks ud af syv partier i byrådet til projektet. Kun Dansk Folkeparti mener ikke det er en kommunal opgave at støtte dette projekt. DF forstår heller ikke hvordan man kan bruge 150 millioner til Timeworld umiddelbart efter besparelser på ældre- og handicapområdet.

Oplysning: de 150 millioner kroner er øremærket til udviklingsprojekter (anlæg) der skal fremme udviklingen i kommunen. Derfor er det ikke muligt at bruge disse ”mærkede” penge på f.eks. drift af plejehjem.

Jeg tænker at talemåden: ”Nogle gange er man nødt til at bruge penge for at tjene penge” i høj grad kan bruges om denne sag.
MCH er set gennem en økonomimands briller måske ikke en guldrandet forretning. Men MCH har en enorm værdi for vores område, den stikker grene ud til en masse følgeindustri og erhverv bl.a hotel- og restaurationsbranchen.
En udfordring for disse erhverv er at besøgstallet i MCH bølger op og ned i løbet af året.
Med TimeWorld vil vi opleve en øget tilstrømning af gæster fordelt ud over hele året.
Attraktionen bliver unik – den eneste af sin slags i verden – så vi kan også forvente at tiltrække rigtig mange udenlandske turister – og måske bliver de lidt længere…

For ca. 60 år siden var et lign. spørgsmål (har jeg fået fortalt) ved at splitte Herning i to lejre. Skulle man støtte opførelsen af ”Herning Hallerne” eller ej?
Jeg er glad for at det blev et JA den gang, det har betydet utrolig meget for det Herning kan, og er kendt for i dag.
Jeg er glad for det blev et JA igen til TimeWorld, da det vil sikrer at Herning også fremadrettet er et besøg værd, og at investeringen i kan skabe grobund for flere lokale arbejdspladser.

Og når alt dette så er sagt…. Frigivelsen af beløbet er betinget af at projektet kan finde yderligere 450 millioner til projektet via fonde eller investorer. Jeg håber den resterende finansiering hurtigt findes, så investering i ”Tiden” kan komme til at bidrage positivt til kommunens økonomi – i fremtiden

LOKAL- OG KOMMUNEPLANER MED UDVIKLINGSMULIGHEDER
Af øvrige punkter på byrådsmøde var der en del punkter vedr. foreløbige eller endelige godkendelser af lokal- og kommuneplaner. Alle planer der har postiv betydning for hhv. bosætning, arbejdspladser og miljø. Et udpluk er kort nævnt herunder:

– Foreløbig vedtagelse af udvidelse af erhvervsareal for en virksomhed i Fårbæk.
– Foreløbig godkendelser til en erhvervsvirksomhed i Vildbjerg, der ønsker at udvidet produktionskapacitet.
– Foreløbig vedtagelse af en privat bygherre der ønsker at udstykke nyt boligområde i Lind.
– Foreløbig vedtagelse af lokalplan for grunden med det gamle bibliotek i Herning, (med mulighed for at den Kristne Friskole ved køb af grunden og det gl. bibliotek bl.a. kan få bedre udendørs- og halfaciliteter)
– Endelig vedtagelse af et solfangeranlæg ved Aulum (CO2 besparelser og reduktion i varmeomkostninger i Aulum)

Forklaringer til ovenstående:
”Foreløbig vedtagelser” betyder at vedtagelsen sendes ud i høring, for at høre om evt. berørte borgere har noget imod vedtagelsen.
”Endelig vedtagelse” her har vedtagelsen været i høring og Byplanudvalget har taget stilling til evt. indkomne bemærkninger og godkendt.

TILSKUD TIL PROJEKTER TIL SOCIALT UDSATTE
Via statens pulje til hjemløseprojekter har Herning Kommune søgt og modtaget puljemidler til arbejdet for indsatsen mod hjemløse. Derfor kan følgende beløb nu “komme ud at arbejde” og gøre en postitiv forskel for de hjemløse i Herning Kommune:

Kr. 375.000,- i støtte til hjemløse borgere i Herning Kommune gennem Hjemløseteamet/Blå Kors evt. i samarbejde med forsorgshjem. Beløb:

Kr. 2.702.000,- i bostøtte til unge mellem 17 – 24 der er hjemløse eller i risiko for at blive det.

STRUKTURÆNDRINGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
Som en følge af de ændringer vi tidligere på året foretog på skoleområdet (lukninger eller sammenlægninger af skoler) er daginstitutionerne i samme områder også berørt af ændringerne.
Det har betydet at nogle daginstitutioner f.eks. er blevet sammenlagt og der er tilfælde hvor ledelsesstrukturen er ændret.

De samlede driftsbesparelser p.g.a. disse ændringer er på kr. 651.000 og bliver på dagtilbudsområdet.
Heraf afsættes der årligt kr. 200.000 til et kraftcenter på Holtbjerg.
Kr. 451.000 fordeles til lønomkostninger på hele dagtilbudsområdet (2,9 – 6 årige).

Det var årets sidste nyhedsbrev fra mig – med ønsket om en glædelig jul & godt nytår.

På gensyn i 2015.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97