Nyhedsbrev – april 2022

APRIL 2022:
Så er der igen nyt fra byrådsarbejdet efter en uge med både byrådsmøde, udvalgsmøde i Børn og familie og møde i handicaprådet får du lige opdatering her…

Først lidt nyt fra byrådsmødet:

Positivt regnskab 2021

Et regnskab som blev bedre end forventet af flere grunde. Blandt andet pga. meget lav ledighed, ligesom der er solgt flere byggegrunde end budgetteret. Vi har som landets øvrige kommuner en max ramme på hvad vi må bruge på servicedriftsudgifter og den har vi kunne holde os indenfor i 2021 hvilket også er positivt.

Eftergivelse af gæld til ældre og handicappede

Regnskabet viste desværre isoleret et større underskud på området med ældre- og handicappede. Vi har besluttet at eftergive gælden på området på i alt 40 mio. Men gæld opstår jo af en grund, vi vurderer at budgettet har været for lavt til de opgaver der skal løses. For at få et mere realistisk budget til området tilfører vi i første omgang 20 mio. ekstra i 2022 og så venter en beslutning om vi kan finde penge til at øge budgettet varigt i årene frem. Det skal vi se om vi kan løse i efterårets budgetforhandlinger.

COVID19 kompensation

Vi behandlede også fordeling af COVID19 kompensation. I alt har vi i 2021 haft ca. 40 mio. i udgifter til testteam, øget rengøring, værnemidler, vikarer, ekstra mandskab og leje af lokaler. På trods af regeringens løfter om at udgifter vil blive kompenseret fik vi blot 13,6 mio. til dette. Vi havde allerede sidste år taget højde for at enderne måske ikke kunne nå sammen og havde hensat 10 mio. Altså kan man sige at vi har 23,6 mio. til at dække et hul på 40 mio. Mere om hvordan vi behandler den ”hovedpine” længere nede i nyhedsbrevet…

Billigere ungdomsboliger

Så havde vi også en sag på byrådet hvor vi blev enige om at fritage de almene ungdomsboliger for grundskyld, hvilket gør vores ungdomsboliger billigere at bo i. Vi ser det som nok et skridt på vejen med at det skal være attraktivt at bo i Herning – også når man er ung.

Alting stiger – og det udsætter udbygningen af Silkeborgvej og måske mere på sigt?

Efter licitationen af udbygningen af Silkeborgvej står det klart at projektet ikke kan holdes inden for budgettet. Derfor traf vi beslutning om at aflyse licitationen og udsætte til senere, ingen kan spå om priserne kommer tilbage til det ”normale” men vi har da lov at håbe på at de falder noget. Vi har budgetkonference om 14 dage, hvor vi kommer til at se på alle planlagte anlægsprojekter med ”aktuelle øjne” – hvad kan vi nå med de voldsomme prisstigninger vi oplever p.t.?

Sygehuset er tømt nu – hvad så?

ASA-bygningen bliver i første omgang reserveret til evt. at kunne huse Ukrainske flygtninge. Men ellers er ca. 70% af bygningerne solgt, de bevaringsværdige ombygges til boliger og de øvrige nedrives og der opføres nye boliger. Herning Kommune ejer stadig ca. 30% af bygningerne. Nedrivningen af de bygninger som ikke kan omdannes til boliger, starter efter sommerferien.  

Og så har vi haft udvalgsmøde i Børne- og familieudvalget…

På besøg i Hammerum-Gjellerup

Med et nyt Børne og familieudvalg har jeg besluttet at vi skal rundt og besøge vores skoler og daginstitutioner. Det er vigtigt at kender rammerne og dagligdagen for det vi skal træffe beslutning om.

I onsdags var turen kommet Hammerum-Gjellerup området hvor daginstitutionen ”Spilophuset” driver daginstitution på flere adresser rundt i Hammerum-Gjellerup. Der er meget pres på lokalerne og vi kommer i nærmeste fremtid til at træffe en beslutning om en ny daginstitution i området. For at løse her og nu udfordringer, er der fuld gang i at opføre en pavillon til 60 børn og indkøbt en bus som kan rumme 30 børn, som så kan tage på daglige eventyr ud til naturlegepladser rundt i kommunen. Begge dele vil kunne tages i brug inden sommerferien, og tage det værste pres af lokalerne indtil videre, men vi skal udvide mere permanent i området, ingen tvivl om det.

Vi besøgte også den helt nye skole Lindegårdskolen som er bygget sammen med Hallen ligesom det rummer byens bibliotek. Derfor er skolen stort set åben døgnet rundt og er et naturligt samlingssted for alle i Hammerum/Gjellerup – uanset alder. Det virker rigtig godt.

Corona udgifter dækkes så godt som det nu er er muligt

På børne- og familieudvalgets området har vi sammenlagt haft Corona udgifter for 20,9 mio.

Som tidligere omtalt var der ikke penge til at dække fuldt ud.

Området har fået 12,5 mio. i kompensation.

Dem har vi besluttet at fordele så daginstitutioner som har haft udgifter for knap 11 mio. får 90 % kompensation og skolerne som har haft udgifter for ca. 1,1 mio. får 50% kompensation.

De resterende 8,4 mio. som vi har haft i udgifter, ligger på centrale budgetter (f.eks. til fælles indkøb og projekter). Det betyder at vi må reducere i dette års budgetter på området.  

Og så var der møde i handicaprådet… og hvad er nu det for noget?

Alle landets 98 kommuner har pligt til at etablere et handicapråd. De kommunale handicapråds primære mål er at bidrage til, at flere mennesker med handicap opnår lige muligheder og kan leve et liv på lige vilkår med andre borgere i kommunen.”

Som formand for Børne- og familieudvalget er jeg udpeget medlem af Handicaprådet – det giver mening, da der jo også er handicappede børn som skal sikres den bedst mulige hverdag. Helt konkret var der på mødet orientering om en sag som vi netop har truffet politisk beslutning om i Børne- og familieudvalget. At alle børn som går i Special SFO – uanset udfordringer – er sikret hjemtransport. Det får de allerede, men reelt har kun §41 børn ret til hjemkørsel, så vi kunne med loven i hånden ”forskelsbehandle” børnene, men det ønsker vi ikke.  

Vi skal huske de handicappede når vi bygger og anlægger…

På mødet blev to medlemmer udpeget til en arbejdsgruppe der skal komme med input til handicapvenlig indretning/adgang når vi planlægger nye anlægsprojekter rundt i kommunen.

Det var april’s nyt fra byrådet. Hvis du er interesseret i at læse de politiske dagsordener, finder du dem her: https://www.herning.dk/politik/byraadet/byraadets-dagsordener-og-referater/

Med ønsket om en god påske!


Nyhedsbrev – marts 2022

I aftes afholdt vi byrådsmøde og derfor dette nyhedsbrev, selvom lokal politik ikke fylder så meget i en tid med krig i Ukraine. Vi er mange som deler bekymring om udviklingen af krigen, hvad vil det betyde for det Europa vi kender? Vi har allerede taget mod en del Ukrainere i Herning Kommune. Vi kender ikke det officielle antal, da mange bor hos familie, venner eller tidligere arbejdsgivere som ”turister”. Vi kan heldigvis konstatere at viljen til at hjælpe er stor.

I Herning Kommune gør vi følgende for at hjælpe ukrainere som kommer hertil:

 • Indkvarteringsforslag er sendt til udlændingestyrelsen omkring indkvartering i tre ledige bygninger i det snart forladte sygehus
 • Vi er i gang med at klargøre og møblere 50 ledige ældreboliger rundt i kommunen, enkelte flygtninge familier er allerede flyttet ind her
 • Vi kan yderligere klargøre Enghavevej som indtil for nylig har været brugt som kommunal kontorbygning hvis der bliver behov
 • Via landbruget forsøger vi at få et overblik over antallet af ukrainere som er kommet hertil efter krigens start
 • Vi afhænder investering i russiske obligationer (0,6 mio. gennem et investeringsselskab)
 • Koordinering af samarbejde med frivillige enkeltpersoner og frivilligorganisationer
 • Forberedelse til at kunne tilbyde Ukrainske børn at gå i skole og daginstitution når særloven om ca. 10 dage vedtages (nogle ukrainske børn er dog allerede startet som ”gæster” i skolet/institutioner, for at få en hverdag med indhold, og tankerne på noget andet end krig og savn)
 • Der er oprettet tlf. Hotline for børn og unge i mistrivsel og/eller brug for psykolog
 • Der er desuden hotline til socialpsykiatrien
 • Læse evt. mere og find oplysninger om hvordan du kan hjælpe som frivillig eller med ledig boligkapacitet www.herning.dk/ukraine/
 • Sluttelig – ren symbolsk – oplyser vi flere steder i kommunen med gult og blåt

Som udvalgsformand for børn og familie er jeg optaget af at de mange børn som kommer hertil, får en så almindelig hverdag som mulig. I samtlige skoledistrikter er der allerede en del østeuropæiske børn, så skolerne har kendskab til kulturen og erfaring at trække på, når de ukrainske børn starter i skolen. Det samme gør sig gældende i langt de fleste af vores daginstitutioner. Målet er at skabe meningsfuldt indhold i børnenes hverdag, og sørger for en god integration med de danske børn, uanset længden af opholdet her i landet.

Jeg håber ovenstående skabet klarhed over hvad vi lokalt har af tiltag for at yde den bedste hjælp til de ukrainere der kommer til vores kommune.

Forud for byrådsmødet havde vi et temamøde. Her drøftede vi bl.a.:

Plejeboligplanen
Vi skal være sikre på at have det korrekte antal pladser til rådighed i de kommende år, hvor antallet af ældre over 80 er stærkt stigende. Vi skal have udvidet antallet af pladser over de kommende år, det står ikke til diskussion. Men umiddelbart ser det ud til at der i højere grad end forventet bliver brug for skærmede pladser til stærkt demente, og måske knap så mange ordinære plejehjemspladser, da vi holder os raske og rørige i længere tid end tidligere antaget. Social- og sundhedsudvalget arbejder videre med planerne som så vil blive præsenteret for det samlede byråd senere på året.


Udvalgte punkter fra byrådsmødet
Vi havde i alt 31 sager til behandling, heraf 2 på lukket dagsorden og du finder den fulde dagsorden her. Som kommunalpolitiker er man valgt til at repræsentere hele kommunen, men jeg tillader mig at være rigtig glad på min hjembys vegne, som både får sat gang i områdefornyelse, får plantet nye træer og gjort den lille stump cykelsti fra baneoverskæringen på Mølgårdsvej mod rundkørslen dobbeltrettet. Læs mere om det hele herunder.

Almene boliger på vej i Gødstrup
Det nye sygehus er nu ved at blive taget i brug. Det medfører både ønsker om indkøbsmuligheder og boliger tæt på. I aftes godkendte vi opførsel af 24 almene familieboliger i Gødstrup, som bliver bygget oven på en dagligvarebutik som der også er planlagt.

Områdefornyelse i Kibæk for 6,3 mio
Byrådet godkendte et skitseprojekt på en større områdefornyelse som er planlagt i Kibæk. Planen er blevet til med inddragelse af både lokalråd og en større gruppe interesserede borgere.

Det er besluttet at der skal arbejdes med tre spor:
1. by identitet – arbejder bl.a. en fælles digital platform – brande et bredt og meget aktivt foreningsliv og være med til at synliggøre hvad man kan bruge sin fritid til og hvilke arrangementer der er i byen
2. Grøn plan – natur bindes sammen – tydelig skiltning og sammenhæng mellem de grønne områder
3.Gentænk bymidten – en nedslidt p-plads og kedelig togperron forvandles til noget man kan være stolt af og et attraktivt centrum i byen

Tanken er også at områdefornyelse skal åbne op for mulighed for nye aktiviteter, fællesskaber og flere mødesteder, hvor det er oplagt at slå sig ned og mødes som barn – ung – midt i livet eller ældre.
Derudover er der udarbejdet en Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan for hele byen. Tanken er at den skal følges, når der løbende arbejdes i byen i årene frem, når der f.eks. ligges ny asfalt, udskiftes fortov o. lign.
Så vi er sikker på at gøre det klogest muligt med bedre trafiksikkerhed og god tilgængelighed for handicappede og gangbesværede som ekstra gevinst.

Du kan læse detaljeret om områdefornyelsen under sag 43 HER

Flere penge til by-forskønnelsesprojekter
I 2022 er der afsat 1,1 mio til forskønnelse af vores byer. Sørvad har søgt og fået 0,6 mio til at omdanne deres bytorv til et attraktivt samlingssted med siddepladser, belysning og ny beplantning. Derudpver er der afsat 0,4 mio til et belysningsprojekt på Messemotorvejen.

Trafiksikkerhed og færdiggørelse af cykelsti i Kibæk
Vi har et konstant fokus på trafiksikkerhed – det medførte i aftes en bevilling på 802.000 til trafiksikkerhedskampagner og fysiske foranstaltninger som skal gøre trafikken mere sikker.
Fordelt som følger:
Trafiksikkerhedskampagner: 100.000
Børn, cykling og trafikundervisning: 150.000
Rumlestriber: 100.000
Kibæk, dobbeltrettet cykelsti fra banen til rundkørslen på Møllegårdsvej: 352.000
Sønder Felding øget trafiksikkerhed i flere gader: 100.000

Herudover blev der i anden sag afsat 588.000 til konkret trafiksikkerhed på skoleveje i Aulum, Haderup, Snejbjerg ligesom der blev afsat en pulje på 88.000 til andre mindre trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skoler.

Penge til parker og grønne områder
1,7 mio blev fordelt til anlægsarbejder i parker og grønne områder i alt 10 forskellige projekter som du kan se her:

 • Arnborg, Arnborg Anlæg, Forskønnelse af anlægget i samarbejde med borgerforening
 • Aulum, Aulum Lystanlæg, Forskønnelse og udvikling af anlægget i samarbejde med borgerforening
 • Hele kommunen, Fælles projekter med borgere og interessenter
 • Herning, Sdr. Anlæg, Forbedringer i Sdr. Anlæg
 • Kibæk, Børnesøen, Realisering af udviklingsplan
 • Kibæk, Sandfeldparken og Vorgodvej, Udskiftning af gadetræer
 • Sdr. Felding, Udvikling af område omkring legeplads, Aagade 20
 • Tjørring, Fuglsang Sø, Inventar til ny plads ved Søfronten
 • Tjørring, Gisselfeldparken, Realisering af udviklingsplan
 • Vildbjerg, Søpark, Ny sti syd om søer

Økonomi til en lang række projekter og anlægsarbejde i HELE kommunen
Jeg bliver ind imellem mødt af at vi bruger alle skattekroner inden for Hernings bygrænse. Det mener jeg mit lille uddrag af projekter modbeviser. Jeg glæder mig over at der er en god forståelse blandt byrådets medlemmer at penge til forskønnelse og byfornyelse skal ud og gavne i hele kommunen.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen


Rekord kort byrådsmøde

Kun 11 sager på byrådsmødet gjorde mødet ganske kort. Der er nok også en tendens til at vi drosler lidt ned på opstart af nye sager op mod et valg. På den måde er der færre sager som et nyt byråd skal ”arve” og arbejde videre på. Og så var byrådsmødet også fremrykket for ikke at ligge i ugen op til kommunalvalget.

Ud af de 11 sager på byrådsmødet var de 6 endda lukkede vedr. eksproprieringssager og prisfastsættelser af nye grundudstykninger. Det høje antal lukkede sager vidner om den høje omsætningshastighed der er på nye byggegrunde og generel rigtig god udvikling i kommunen.

Whistleblower ordning etableres

Der var en sag om whistleblower ordning som vi lovgivningsmæssigt skal have etableret i kommunen senest den 17. december. Det skal ses som en ekstra mulighed for – fortroligt –  at kunne indberette hvis man oplever lovovertrædelser i forhold til kommunen. Advokatfirmaet DAHL tilknyttes som ekstern uafhængig part.

Du kan se dagsordenen med de øvrige åbne sager her

Årets frivillig-pris uddelt før byrådsmødet

Hvert år anerkender vi i byrådet en borger, som har gjort en helt særlig, frivillig indsats. I år gik prisen til 81-årige Inge-Lise Elming. Hun har gennem mere end 40 år gjort et kæmpe frivilligt arbejde i Herning. Særligt i lokalafdelingen af UNICEF, hvor Inge-Lise Elming har været aktiv i mere end 40 år, og hvor hun er æresmedlem.

Prismodtageren er også aktiv som frivillig på Museum Midtjylland og særligt engageret på herregården Herningsholm. Jeg har lært Ingelise at kende gennem et andet af hendes frivillig hverv – som en af de praktiske “slotsfruer” på Herningsholm, hvor jeg ofte har afholdt vielser.

Gensynsglæden var stor, min respekt for Inge-Lises frivillige indsats gennem så mange år er enorm! Med prisen følger en check på 10.000 kroner. Det er SÅ velfortjent.

Nu buldrer valgtoget afsted!

Siden I hørte fra mig sidst, er det store ”valg-tog” sat på skinner og der er fløjtet til afgang! De kommende tre uger kommer jeg til at løbe lidt ekstra stærkt for at nå det hele. Der er en del valgmøder i kalenderen, events + det løse. Helt lokalt vil der være et vælgermøde i Kibæk Krydsfelt den 4. november kl. 19.00 hvor jeg deltager sammen med 5 andre lokale kandidater fra hvert vores parti. Mine mærkesager kan du læse om på min hjemmeside www.ambr.dk ligesom jeg løbende vil opdatere min facebookside med videoer og andet frem mod valget – du finder min facebookside her

Sidst men bestem ikke mindst – så 1000 tak til alle som har hjulpet mig med at klatre i lygtepælene med mine plakater og alle som har sagt ja til at være personlige anbefalere for mig – du finder dem her