Stor indsats for regelforenkling i Herning Kommune skal skabe mere tid til kerneopgaverne

Nyt fra byrådet – tirsdag den 26.1.  har jeg været til årets første byrådsmøde, jeg skriver kort om mødet længere nede i denne mail, men jeg har lige et par andre aktuelle emner på hjertet først.

Stor indsats for regelforenkling i Herning Kommune skal skabe mere tid til kerneopgaverne
Jeg har nu været medlem af Herning Byråd i to år. I løbet af de to år er jeg flere gange stødt på forældrebestyrelsesmedlemmer og kommunalt ansattes frustration over mængden af dokumentation, der løbende skal udarbejdes. Papirarbejde som stjæler tid fra den kerneopgave man reelt er ansat til at varetage. Disse henvendelser påvirker mig. Jeg mener vi i langt højere grad bør udvise tillid vores fagpersonale og til stadighed arbejde for at dokumentationskrav holdes på et minimum.

Lytter vi nok til de mennesker der hver dag har ”hænderne i jorden” og knokler med at udføre de politiske beslutninger vi træffer lokalt eller der træffes landspolitisk?
Vi skylder dem at lytte. Derfor glæder det mig meget, at vi nu I byrådet er blevet enige om at sætte gang i en stor indsats, for at få mindre bureaukrati i det offentlige.
Offentlige ansatte på rådhuset og institutioner rundt omkring i kommunen samt de politiske udvalg opfordres i disse dage om at melde ind med, hvad de oplever som unødvendigt bureaukrati. Du synes måske det lyder måske som om vi igangsætter MERE papirarbejde. Men hvis mere skal blive til mindre, har vi brug for de ansattes input. Så hermed en stor opfordring til alle kommunalt ansatte om at komme til tasterne, og hjælpe os med tilbagemeldinger. Man skal ikke lade sig begrænse af om det er en statsregel eller en lokal politisk regel. Alt skal frem i lyset og vurderes – og alt kan udfordres.

Jeg har et stort håb om at vi efter en ”oprydning i dokumentationsjunglen” kan komme ud på den anden side, med færre dokumentationskrav, mindre bureaukrati, mere tid til kerneopgaverne og – hvem ved – måske nok en positiv sidegevinst som hedder større arbejdsglæde.

Flygtningestatus i Herning Kommune
Jeg bliver ofte mødt med spørgsmål om hvordan vi egentlig håndterer de flygtninge der søger asyl og bliver henvist til Herning Kommune. Det vil jeg kort forsøge at beskrive herunder:

I 2016 har vi fået at vide, vi skal modtage 308 (ekskl. evt. familiesammenførte). Når flygtninge ankommer til Herning, kommer de fra et asylcenter et sted i Danmark, hvor det bliver afklaret, om de kan søge asyl i Danmark. Får de ok til dette, fordeles de rundt i landets kommuner. Når asylansøgerne ankommer til Herning Kommune, er det beskæftigelsesafdelingen der varetager følgende:

• Person registrering og tildeling af midlertidig bolig  (p.t. har kommunen anslået 15  pladser ledige pladser, af midlertidig karakter i kommunale bygninger, som har stået tomme)
• Hjælp til sundhedsattest
• Kompetance afklaring – hvilken udd./hvilket job har den enkelte. Mange har ingen uddannelse og en meget stor del taler ikke et fremmed sprog (f.eks. engelsk)
• Danskundervisning igangsættes så hurtigt som muligt. Dette sker på Lær Dansk Centret. Der arbejdes på at få flygtninge ud i 3 dages skole/2 dages praktik da integrationen og forståelse for dansk kultur sker bedst i mødet med danskerne. Der er jobkonsulenter fra “Lær Dansk” som arbejder for at finde praktikpladser.
• Flygtninge flyttes så hurtigt som muligt fra midlertidige boliger til lejeboliger rundt i hele kommunen.
• Danskundervisningen skal følges og flygtningene skal selv sørge for at fragte sig til hhv. undervisning og praktikpladser. Praktikpladser hænger desværre ikke på træerne. Har din arbejdsplads mulighed for at tilbyde praktikophold er jeg sikker på “Lær Dansk” gerne hører fra jer.

Teltlejren v. Beredskabscentret bruges kun til midlertidig ophold af flygtninge/migranter som endnu ikke har fået afklaring på asyl. I gennemsnit er opholdet i Beredskabscentret af 2 – 3 ugers varighed.

Det er vigtigt at vi gør hvad vi kan for at integrere de flygtninge der kommer til Herning og skal bo her. Udgifterne dækkes i de første 3 år af staten, men herefter påkalder det kommunen. Så er klart politisk mål er, at vores nye indbyggere skal blive selvforsørgende.

Byrådsmødet
Årets første byrådsmøde havde 38 punkter på dagsordenen, herunder en del lokal- og kommuneplaner, godkendelser og ansøgninger. Du kan se den fulde dagsorden her: http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordner-og-referater

Byudvikling i Arnborg
Gennem flere år har det været et stort ønske at få udstykket kommunale byggegrunde i Arnborg. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 blev ønsket opfyldt. Derfor er planlægningen for 8 nye byggegrunde i Arnborg – beliggende syd for Gl. Skarrildvej nu igangsat. Det nye boligområde kommer til at hedde Rind Å Engen.

Højere huse i Herning er nu muligt
I byplanudvalget forfølger vi vores strategi om at få flere mennesker bosat tæt på Hernings bymidte. Dette vil gøre bylivet/bymidten mere intens og samtidig skabe endnu bedre eksistensgrundlag for butikker, caféer og restauranter – og grobund for nye. Byfortætning er ikke blot politisk strategi, vi oplever også konkret  efterspørgsel på at bo helt centralt i Herning. Dette ønske vil vi gerne forsøge at opfylde. Derfor har vi truffet beslutningen om at ændre kommune- og lokalplanen for området ved Grøndalsvej/Knudemosen. En ændring der skal gøre det muligt at bygge op til 14 etager, med tilbagetrukket 15. etage (tidligere var det 8 etager). Kommune- og lokalplan har nu været i offentlig høring, og der er indkommet flere indsigelser under høringsperioden fra beboere i området. Indsigelserne går på bekymringer for skyggepåvirkninger, indkig i allerede etablerede boliger og udsyn til Knudemosen.
I byplansudvalget har vi efterkommet indsigelser i den grad vi har fundet det muligt. Der er udarbejdet skyggediagrammer for alle årets måneder, hvilket har klarlagt evt. skyggepåvirkninger for husene i området. Lokalplanen er blevet ændret, så der i skel mod Knudemosen må fældes træer og derved sikres udkig for bagved liggende huse. Sidst er der i lokalplanen taget højde for at der ikke må etableres terrasser, som giver direkte indblik i paracelhus kvarterene mod Søndre anlæg.

Vi tror på at et højere byggeri i området vil skabe merværdi og gøre området endnu mere attraktivt som bosætningsområde, og ikke på nogen måde forringe de allerede etablerede boliger. Derfor bakker jeg op om den ændrede lokalplan.

Nye regler vedr. udeservering blev ikke vedtaget, men der blev give en omgang…
På aftenens byrådsmøde skulle nye regler om udeservering I hele Herning Kommune behandles. Der er blevet anmodet om “nok en omgang” i byplanudvalget. Dette ønske blev efterkommet af udvalgsformanden for byplan og blev derfor sendt tilbage til byplanudvalget til fornyet overvejelse.

Det var månedens nyhedsbrev. Har du en nabo, et familiemedlem eller kollega der kunne tænke sig at følge mere med i lokalpolitik, så skriv til mig på byrar@herning.dk