Timewold kan fremme udviklingen i kommunen og skabe flere arbejdspladser

Kære nyhedsbrevmodtager

Efter tre hektiske dage med møder i byplansudvalget, Venstregruppen, byrådet samt børne- og familieudvalget er jeg igen hjemme ”bag skærmen” – så her får du årets sidste nyhedsbrev fra min side.

TIMEWORLD
I aftes på byrådsmødet var det punktet omkring de 150 millioner kroner, vi i Herning Kommune ønsker at skyde i Time World/River of Time projektet ved MCH, der tog størstedelen af taletiden.

Der er bred opbakning fra seks ud af syv partier i byrådet til projektet. Kun Dansk Folkeparti mener ikke det er en kommunal opgave at støtte dette projekt. DF forstår heller ikke hvordan man kan bruge 150 millioner til Timeworld umiddelbart efter besparelser på ældre- og handicapområdet.

Oplysning: de 150 millioner kroner er øremærket til udviklingsprojekter (anlæg) der skal fremme udviklingen i kommunen. Derfor er det ikke muligt at bruge disse ”mærkede” penge på f.eks. drift af plejehjem.

Jeg tænker at talemåden: ”Nogle gange er man nødt til at bruge penge for at tjene penge” i høj grad kan bruges om denne sag.
MCH er set gennem en økonomimands briller måske ikke en guldrandet forretning. Men MCH har en enorm værdi for vores område, den stikker grene ud til en masse følgeindustri og erhverv bl.a hotel- og restaurationsbranchen.
En udfordring for disse erhverv er at besøgstallet i MCH bølger op og ned i løbet af året.
Med TimeWorld vil vi opleve en øget tilstrømning af gæster fordelt ud over hele året.
Attraktionen bliver unik – den eneste af sin slags i verden – så vi kan også forvente at tiltrække rigtig mange udenlandske turister – og måske bliver de lidt længere…

For ca. 60 år siden var et lign. spørgsmål (har jeg fået fortalt) ved at splitte Herning i to lejre. Skulle man støtte opførelsen af ”Herning Hallerne” eller ej?
Jeg er glad for at det blev et JA den gang, det har betydet utrolig meget for det Herning kan, og er kendt for i dag.
Jeg er glad for det blev et JA igen til TimeWorld, da det vil sikrer at Herning også fremadrettet er et besøg værd, og at investeringen i kan skabe grobund for flere lokale arbejdspladser.

Og når alt dette så er sagt…. Frigivelsen af beløbet er betinget af at projektet kan finde yderligere 450 millioner til projektet via fonde eller investorer. Jeg håber den resterende finansiering hurtigt findes, så investering i ”Tiden” kan komme til at bidrage positivt til kommunens økonomi – i fremtiden

LOKAL- OG KOMMUNEPLANER MED UDVIKLINGSMULIGHEDER
Af øvrige punkter på byrådsmøde var der en del punkter vedr. foreløbige eller endelige godkendelser af lokal- og kommuneplaner. Alle planer der har postiv betydning for hhv. bosætning, arbejdspladser og miljø. Et udpluk er kort nævnt herunder:

– Foreløbig vedtagelse af udvidelse af erhvervsareal for en virksomhed i Fårbæk.
– Foreløbig godkendelser til en erhvervsvirksomhed i Vildbjerg, der ønsker at udvidet produktionskapacitet.
– Foreløbig vedtagelse af en privat bygherre der ønsker at udstykke nyt boligområde i Lind.
– Foreløbig vedtagelse af lokalplan for grunden med det gamle bibliotek i Herning, (med mulighed for at den Kristne Friskole ved køb af grunden og det gl. bibliotek bl.a. kan få bedre udendørs- og halfaciliteter)
– Endelig vedtagelse af et solfangeranlæg ved Aulum (CO2 besparelser og reduktion i varmeomkostninger i Aulum)

Forklaringer til ovenstående:
”Foreløbig vedtagelser” betyder at vedtagelsen sendes ud i høring, for at høre om evt. berørte borgere har noget imod vedtagelsen.
”Endelig vedtagelse” her har vedtagelsen været i høring og Byplanudvalget har taget stilling til evt. indkomne bemærkninger og godkendt.

TILSKUD TIL PROJEKTER TIL SOCIALT UDSATTE
Via statens pulje til hjemløseprojekter har Herning Kommune søgt og modtaget puljemidler til arbejdet for indsatsen mod hjemløse. Derfor kan følgende beløb nu “komme ud at arbejde” og gøre en postitiv forskel for de hjemløse i Herning Kommune:

Kr. 375.000,- i støtte til hjemløse borgere i Herning Kommune gennem Hjemløseteamet/Blå Kors evt. i samarbejde med forsorgshjem. Beløb:

Kr. 2.702.000,- i bostøtte til unge mellem 17 – 24 der er hjemløse eller i risiko for at blive det.

STRUKTURÆNDRINGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
Som en følge af de ændringer vi tidligere på året foretog på skoleområdet (lukninger eller sammenlægninger af skoler) er daginstitutionerne i samme områder også berørt af ændringerne.
Det har betydet at nogle daginstitutioner f.eks. er blevet sammenlagt og der er tilfælde hvor ledelsesstrukturen er ændret.

De samlede driftsbesparelser p.g.a. disse ændringer er på kr. 651.000 og bliver på dagtilbudsområdet.
Heraf afsættes der årligt kr. 200.000 til et kraftcenter på Holtbjerg.
Kr. 451.000 fordeles til lønomkostninger på hele dagtilbudsområdet (2,9 – 6 årige).

Det var årets sidste nyhedsbrev fra mig – med ønsket om en glædelig jul & godt nytår.

På gensyn i 2015.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97