Nyt fra byrådsarbejdet

Budgetforhandling 2017
De seneste to dage har jeg sammen med resten af byrådet, deltaget i efterårets budgetkonference. Her præsenteres vi for en bred vifte af nye projekter som vi tror på kan medvirke til både vækst og udvikling i kommunen, nye anlægsønsker og status på allerede budgetterede anlægsprojekter. Vi har desværre også nogle økonomiske udfordringer på driften, disse er blevet grundig belyst og vi har drøftet løsningsforslag til at få driftsbudgetterne i balance.

I de enkelte partier sætter vi retning for; hvad er vigtigt at fremme? Hvad skal vi have fokus på? Hvordan udvikler vi bedst kommunen?

I den kommende tid foregår budgetforhandlingerne mellem gruppeformændene for de enkelte partier og borgmesteren. Jeg glæder mig til at kunne sende endnu en mail til dig, når budgettet er på plads. Du hører nærmere…

Masser af mer’ politik – på landsplan
Om du er på Facebook, hører radio, ser TV eller læser avis, bliver du sikkert bombarderet med Regeringens forslag til en “helhedsplan” for Danmark I balance. Jeg har ikke nået at læse hele oplægget igennem endnu, men glæder mig over at der bliver lagt op til ændring på flere vigtige områder:

• at det skal kunne betale sig at arbejde for de lavest lønnede
• at vi skal have mere konkurrencedygtige vilkår for vores virksomheder
• at ekstra 1 mia. årligt prioriteres til velfærd for ældre/sygdom
• at SU’en ændres, så man må tjene mere ved siden af, lån gøres rentefri og stort afdragsfradrag de første tre år som nyuddannet

Jeg håber der kan findes flertal for fornuftige løsninger som kan sikre flere folk arbejde, får flere unge i gang med uddannelser og generelt mere gang i væksten ude i erhvervslivet.

Og så lokalpolitik igen – kort fra aftenens byrådsmøde (32 punkter på dagsordenen)
se evt. hele dagsordenen her:

Omegns- og Centerbyerne i Herning Kommune bliver forskønnet
Der er afsat 2 mill. I 2016 og det samme i 2017 til at forskønne vores omegns- og Centerbyer. Der blev på byrådsmødet i aften frigivet 1.4 mill af disse til konkrete projekter i bl.a. Sunds, Lind og Aulum. (Læs evt. detaljeret om projekterne i dagsordenen pkt. 207).
De sidste 0.6 mill + 2 mill. I 2017 reserveres til kommende projekter i bl.a. Vildbjerg og Kibæk som med stor engagement fra borgere har udarbejdet centerbyplaner. Sdr. Felding står også overfor at skulle i gang med en Centerbyplan og kan derefter også søge om ”forskønnelsesmidler”

Ny kommuneplan – som du også kan være med til at sætte præg på, til lokale borgermøder
For 12 år ad gangen udarbejdes der en overordnet plan for Herning Kommunes udvikling (og den tilpasses hvert 4. år for konstant at følge udviklingen).
Helt lokalt er det sikkert interessant for dig, hvordan vi forestiller os at Kibæk skal udvikles med nye boligområder, rekreative områder og hvor evt. erhverv kan etablere sig.
Du kan se udkastet til kommuneplanen her:
– se under punkt 128, find Kibæk på side 51. Vil du gerne have mulighed for at stille spørgsmål til planen eller evt. komme med input, vil jeg opfordre dig til at møde op til borgermødet vedr. kommuneplanen, som bliver afholdt i Kibæk Krydsfelt onsdag den 30. november kl. 19.30 – 22. (Se datoer for borgemøder i øvrige byer på side 5).

Nye vindmølleplaceringer, byregion Herning/Ikast og udnyttelse af sygehusgrunden
Kommuneplanen indeholder også udpegning af nye mulige vindmølleområder (2 stk.), ligesom et afsnit beskriver hvordan vi arbejder sammen med vores nabokummune for en højere grad af samarbejde/sammenhæng mellem Herning og Ikast om mulighed for på sigt blive en “sammenhængende byregion”. Du kan også læse mere i kommuneplanen om hvilke tanker vi gør os om at udnytte sygehusgrunden efter 2020, til en blanding af bolig, kultur og uddannelsesområder.

Erhvervsgrunde – hvor er der efterspørgsel?
Kommunen oplever en øget efterspørgsel efter udvikling af erhvervsgrunde både ved sygehusbyggeriet i Gødstrup og langs motorvejen. Derfor er der i forbindelse med revidering af kommuneplanen, i flere byer, reduceret på arealet af erhvervsgrunde. Disse er bl.a. flyttet til bl.a. erhvervsområdet v. Aulum, der kommer til at ligge tæt på motorvejen. Ligesom der bliver planlagt et muligt erhvervsområde ved det nye sygehus (her er det hovedsageligt leverandører til sygehussektoren som har vist interesse).

Flytning af erhvervsområder til ovennævnte placeringer forhindrer IKKE at der senere kan etableres erhvervsgrunde andre steder i kommunen. Vi har konstant fokus på at følge med efterspørgslen fra erhvervslivet, for at sikre arbejdspladser i kommunen og tilføre nye.

Blæst om en foreløbig vedtagelse af 5 nye vindmøller v. Stakroge/Sandet
En foreløbig vedtagelse af et vindmølleprojekt, med mulig opførelse af fem 150 meter høje vindmøller på Timlundvej, endte med at fylde utrolig meget på byrådsmødet.
Det til trods for at det kun var en foreløbig vedtagelse som sendes ud i høring i lokalområdet, inden den endelige beslutning om godkendelse af projektet træffes.

DF, Dansk Samling og Socialdemokratiet er imod projektet – de to førstnævnte er generelt imod opførelse af vindmølleparker på land, hvorimod Socialdemokraternes modstand mod vindmøller i høj grad går på bekymring for lavfrekvent støj, og de vil kun støtte projektet hvis der tilføjes et øget afstandskrav på 1000 meter til nærmeste beboelse. (Lovbestemt afstandskrav er 4 x møllens højde, i dette tilfælde 600 meter, som opfyldes).
Der var dog et flertal som stemte for projektet og derfor bliver det nu sendt ud i høring og der inviteres til borgermøde i lokalområdet i september.

Det var alt fra mig for denne gang – du hører fra mig igen når vi har lukket budgettet for 2017.