Timewold kan fremme udviklingen i kommunen og skabe flere arbejdspladser

Kære nyhedsbrevmodtager

Efter tre hektiske dage med møder i byplansudvalget, Venstregruppen, byrådet samt børne- og familieudvalget er jeg igen hjemme ”bag skærmen” – så her får du årets sidste nyhedsbrev fra min side.

TIMEWORLD
I aftes på byrådsmødet var det punktet omkring de 150 millioner kroner, vi i Herning Kommune ønsker at skyde i Time World/River of Time projektet ved MCH, der tog størstedelen af taletiden.

Der er bred opbakning fra seks ud af syv partier i byrådet til projektet. Kun Dansk Folkeparti mener ikke det er en kommunal opgave at støtte dette projekt. DF forstår heller ikke hvordan man kan bruge 150 millioner til Timeworld umiddelbart efter besparelser på ældre- og handicapområdet.

Oplysning: de 150 millioner kroner er øremærket til udviklingsprojekter (anlæg) der skal fremme udviklingen i kommunen. Derfor er det ikke muligt at bruge disse ”mærkede” penge på f.eks. drift af plejehjem.

Jeg tænker at talemåden: ”Nogle gange er man nødt til at bruge penge for at tjene penge” i høj grad kan bruges om denne sag.
MCH er set gennem en økonomimands briller måske ikke en guldrandet forretning. Men MCH har en enorm værdi for vores område, den stikker grene ud til en masse følgeindustri og erhverv bl.a hotel- og restaurationsbranchen.
En udfordring for disse erhverv er at besøgstallet i MCH bølger op og ned i løbet af året.
Med TimeWorld vil vi opleve en øget tilstrømning af gæster fordelt ud over hele året.
Attraktionen bliver unik – den eneste af sin slags i verden – så vi kan også forvente at tiltrække rigtig mange udenlandske turister – og måske bliver de lidt længere…

For ca. 60 år siden var et lign. spørgsmål (har jeg fået fortalt) ved at splitte Herning i to lejre. Skulle man støtte opførelsen af ”Herning Hallerne” eller ej?
Jeg er glad for at det blev et JA den gang, det har betydet utrolig meget for det Herning kan, og er kendt for i dag.
Jeg er glad for det blev et JA igen til TimeWorld, da det vil sikrer at Herning også fremadrettet er et besøg værd, og at investeringen i kan skabe grobund for flere lokale arbejdspladser.

Og når alt dette så er sagt…. Frigivelsen af beløbet er betinget af at projektet kan finde yderligere 450 millioner til projektet via fonde eller investorer. Jeg håber den resterende finansiering hurtigt findes, så investering i ”Tiden” kan komme til at bidrage positivt til kommunens økonomi – i fremtiden

LOKAL- OG KOMMUNEPLANER MED UDVIKLINGSMULIGHEDER
Af øvrige punkter på byrådsmøde var der en del punkter vedr. foreløbige eller endelige godkendelser af lokal- og kommuneplaner. Alle planer der har postiv betydning for hhv. bosætning, arbejdspladser og miljø. Et udpluk er kort nævnt herunder:

– Foreløbig vedtagelse af udvidelse af erhvervsareal for en virksomhed i Fårbæk.
– Foreløbig godkendelser til en erhvervsvirksomhed i Vildbjerg, der ønsker at udvidet produktionskapacitet.
– Foreløbig vedtagelse af en privat bygherre der ønsker at udstykke nyt boligområde i Lind.
– Foreløbig vedtagelse af lokalplan for grunden med det gamle bibliotek i Herning, (med mulighed for at den Kristne Friskole ved køb af grunden og det gl. bibliotek bl.a. kan få bedre udendørs- og halfaciliteter)
– Endelig vedtagelse af et solfangeranlæg ved Aulum (CO2 besparelser og reduktion i varmeomkostninger i Aulum)

Forklaringer til ovenstående:
”Foreløbig vedtagelser” betyder at vedtagelsen sendes ud i høring, for at høre om evt. berørte borgere har noget imod vedtagelsen.
”Endelig vedtagelse” her har vedtagelsen været i høring og Byplanudvalget har taget stilling til evt. indkomne bemærkninger og godkendt.

TILSKUD TIL PROJEKTER TIL SOCIALT UDSATTE
Via statens pulje til hjemløseprojekter har Herning Kommune søgt og modtaget puljemidler til arbejdet for indsatsen mod hjemløse. Derfor kan følgende beløb nu “komme ud at arbejde” og gøre en postitiv forskel for de hjemløse i Herning Kommune:

Kr. 375.000,- i støtte til hjemløse borgere i Herning Kommune gennem Hjemløseteamet/Blå Kors evt. i samarbejde med forsorgshjem. Beløb:

Kr. 2.702.000,- i bostøtte til unge mellem 17 – 24 der er hjemløse eller i risiko for at blive det.

STRUKTURÆNDRINGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
Som en følge af de ændringer vi tidligere på året foretog på skoleområdet (lukninger eller sammenlægninger af skoler) er daginstitutionerne i samme områder også berørt af ændringerne.
Det har betydet at nogle daginstitutioner f.eks. er blevet sammenlagt og der er tilfælde hvor ledelsesstrukturen er ændret.

De samlede driftsbesparelser p.g.a. disse ændringer er på kr. 651.000 og bliver på dagtilbudsområdet.
Heraf afsættes der årligt kr. 200.000 til et kraftcenter på Holtbjerg.
Kr. 451.000 fordeles til lønomkostninger på hele dagtilbudsområdet (2,9 – 6 årige).

Det var årets sidste nyhedsbrev fra mig – med ønsket om en glædelig jul & godt nytår.

På gensyn i 2015.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Skal vi frede eller ej?

 

I går – den 11.11.2014, var det igen blevet tid for det månedlige byrådsmøde. Herunder mine kommentarer til udvalgte punkter på dagsordenen.

Fredning eller ej?
Byrådsmødet var i går præget af stor tale-/kommentarlyst, især vedr. lokalplaner for eller imod fredning af private ejendomme. Disse sager ”fødes” i byplans-udvalget hvor jeg er medlem.

Diskussionen går på, i hvor stort et omfang man skal bevare historiske huse i kommunen. Dette sker ved at vedtage bevarende lokalplaner for udvalgte huse/områder.
Jeg er af den holdning at vi skal have repekt for historien og bevare det der giver mening, men vi skal også hver gang overveje følgerne for ejerne af de pågældende ejendomme, hvor der bliver rejst forslag om bevarende lokalplaner.

En konsekvens af at vedtage en bevarende lokalplan kan i sidste ende være den, at kommunen bliver overtagelsespligtig af en bygning, hvis ejeren ikke ser sig i stand til at vedligeholde ejendommen i original stil og bygningen af samme grund ikke er mulig at sælge. Så både af respekt for ejerne og vores ”fælleskasse” skal vi tænke os rigtig godt om.

Et eksempel hvor bevarende lokalplaner ud fra mit synspunkt giver god mening at vedtage:
Ved det forrige byrådsmøde vedtog vi en bevarende lokalplan for boligerne på Nørre Allé og Østre Kirkevej (boligområdet bag Herning Kirke). Disse boliger er alle velholdte og istandsat med respekt for den oprindelig byggestil. Ved at vedtage en bevarende lokalplan for dette område sikrer vi at boligerne også fremadrettet bevarer byggestilen, ikke kun af historisk betydning for Herning –  men også som en garant for ejerne at områdets oprindelige udseende bevares.

To punkter på dagsordenen i går omhandlede bevarende lokalplaner for hhv. Mindegade 2, 4 og 6 samt det gamle andelsmejeri i Aulum. Lokalplaner sendes inden vedtagelse ud i offentlig høring, så både ejere og øvrige borgere får mulighed for at gøre indsigelser.

I forhold til det gamle mejeri i Aulum ønskede man hverken fra ejernes eller borgerne i Aulums side at  bevare bygningen. Mejeriet er i meget dårlig stand. Ejerne ser sig ikke i stand til at renovere mejeriet og ønsker derfor at nedrive mejeriet og efterfølgende sælge grunden til opførelse af paracelhuse.

Husene på Mindegade 2, 4 og 6 er af meget forskellig bygningsmæssig kvalitet.
Derfor er forslaget fra et flertal i byplansudvalget at godkende en bevarende lokalplan for nr. 2 og 6 og give mulighed for nedrivning af nr. 4.

De to lokalplaner blev efter en lang diskussion ”landet” . Et flertal bestående af:  V, A, K og Ø godkendte mulighed for nedrivning af Andelsmejeriet i Aulum og Mindegade 4 + vedtage bevarende lokalplan for Mindegade 2 og 6.
B, O og F kom i mindretal med deres ønske om en fuldt bevarende lokalplan i begge sager.

Plusser og et enkelt minus i anlægsbudgetter vedr. Social og Sundhed
Tre punkter vedrørte godkendelser af anlægsregnskaber på Social- og Sundhedsområdet (Kommunale bygge-projekter som er afsluttet, hvorerefter vi i byrådet følger op på om budgettet er overholdt).
I to ud af tre projeketer var budgettet overholdt – endda med et mindreforbrug på sammenlagt godt 3.3 mill. kr. – disse penge går tilbage til kommunekassen (de likvide midler).

Det sidste anlægsregnskab vedrørte flytning og ombygning af hjemmeplejen, specialområdet og Koloritten til Markedspladse 2. Grundet uforudsete hændelser, som bl.a. skyldes en ikke mulig genbrug af ventilationsanlæg og branddøre (som først antaget), blev dette projekt overskredet med ca. 2.1 mill. kr.
De uforudsetet hændelser, bliver taget til efterretning og erfaringen herfra bruges fremadrettet.

Duften af mad på Engholmcentret i Sdr. Felding
Af dagsordenpunkter som kan have speciel interesse for borgere i den sydlige del af kommunen, var en godkendelse af lån til etablering af anretterkøkken på plejehjemmet i Sdr. Felding.

I dag indrettes der, i forbindelse med nybyggeri af plejecentre, anretterkøkkener i fællesboligarealer. Dette giver beboerne mulighed for at nyde duften af maden når den færdiggøres og anrettes, ligesom man kan spise og være sammen med andre beboere i mindre grupper, der er mere lig de hjemlige køkken-alrum.

Engholmcentret har et stort ønske om at få etableret anretterkøkkener og dette bliver nu muligt ved byrådets godkendelse af en 100% lånegaranti for Engholmcentret.

14,8 mio. ekstra til ældreområdet igen i 2015
Nogle af jer vil sikkert huske omtalen af ”ældremilliarden” der sidste år blev afsat til permanent løft på ældreområdet. Selvom disse penge blev permanent afsat, skal der igen søges om at modtage pengene i 2015 (ja, jeg synes også det er unødvendigt bureaukrati og tidsspilde, men sådan er loven).

Puljen bliver fordelt 100% identisk med sidste år til følgende fem områder:
– drift af akutteam og styrkelse af sygeplejen
(for patienter der bliver tidligt udskrevet fra sygehuse samt krævende behandling/pleje i hjemmet)
– Hurtigere genoptræning (nedbringelse af ventelister)
– Demenspladser (der opleves øgning i antal demente)
– Aflastningspladser (14 stk. )

Fra 2016 skal man ikke længere særskildt søge det ekstra tilskud fra ”ældremilliarden” , det vil tilfalde kommunen automatisk.
Især akutteamet er blevet et stort aktiv for social- og sundhedsområdet i Herning Kommune. Det giver større tryghed for de borgere der udskrives tidligt fra sygehuse, det giver øget ekspertice i hjemmeplejen og færre genindlæggelser.

Det var denne månedes nyhedsbrev fra mit byrådsarbejde. Samtlige 27 punkter på dagsordenen kan som altid ses her: www.herning.dk/politik-og-dialog/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Jeg vil rigtig gerne udbrede det lokal kendskab til hvad der foregår i byrådet.
Kender du nogle som (du tænker) også kunne være interesseret i at modtage mit nyhedsbrev?
Så kan de sende mig en mail på byrar@herning.dk – med teksten Nyhedsbrev ja tak.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Endelig vedtagelse af budgettet 2015

Kære nyhedsbrevmodtager

Tirsdag den 7. oktober var det igen blevet tid for et byrådsmøde. Et forholdsvis kort møde, med kun 18 punkter på dagsordenen.

Pkt. 302 – Endelig vedtagelse af budgettet 2015
Ja, punktet der fyldte mest på mødet var 2. behandling – og endelig vedtagelse – af budgettet for 2015, som alle partier i byrådet står bag. Samtlige partifomænd og en enkelt løsgænger ønskede taletid, for at tilkendegive hvad de hver især var specielt tilfredse med i budgettet. Jeg omtalte også budgettet  i det forrige nyhedsbrev, men også lige nok en bemærkning fra mig …

Herning kommune har i flere år slået på tromme for:
– gode betingelser for erhverv
– gode folkeskoler
– et rigt kultur- og foreningsliv

Alt sammen vigtige fokuspunkter for en kommune der vil udvikling. Men vi skal også huske de svageste i vores samfund. Jeg glæder mig over nedenstående sociale tiltag i budgettet, som er fornuftige skridt på vejen, for at højne livskvalitet for de svageste borgere. På sigt vil disse tiltag bliver en gevinst for os alle.

Sociale tiltag i 2015 budgettet:
– etablering af socioøkonomiske virksomheder
– bevilling til renovering eller etablering af et nyt krisecenter (det nuværende er utidssvarende og nedslidt)
– permanent tilskud til jobbanken.nu, som hjælper borgere med et skrøbeligt sind ind på arbejdsmarkedet
– ekstra bevilling til støtte af frivilligt socialt arbejde
– ekstra bevilling til familie-alkoholbehandling
– generelt løft af budgettet til social- og sundhedsudvalget (handicappede og ældre)

Selvom blækket på budgetaftalen 2015 knapt er tørt, er vi allerede begyndt at forberede arbejdet med de kommende års budgetter. Grundet et forestående folketingsvalg, er der ingen der kender retningen for den økonomi en ny regering vil ligge for dagen (herunder størrelsen på de bloktilskud der bevilliges til arbejdet ude i kommunerne).

Derfor forbereder vi os allerede nu på at økonomien kan blive en del strammere og vil bruge tiden på at nytænke kommuens driftsudgifter v.h.a. effektiviseringer og evt. reduktioner. Det er simpelthen nødvendigt at finde optimeringer på driftssiden for at imødekomme de ønsker der er til anlæg. Konkrete ønsker til kommede anlæg som et enigt byråd også bakker op om: Ny skole i Hammerum/Gjellerup og tre daginstitutioner har brug for nye lokaler (Klatretræet i Kibæk, Himmelblå i Vildbjerg og Galaxen i Herning, der i dag hører hjemme på flere matrikler).

Nok budgetsnak i denne omgang – vil lige kort berøre yderligere punkter på dagsordenen

Pkt. 304
I økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen er det blevet bestemt, at kommunale beredskaber skal reduceres og samles i større enheder. Herning kommune har derfor indgået et samarbejde med nabokommunerne Ikast- Brande og Ringkøbing-Skjern. Samarbejdet er valgt, fordi alle har en kombination af frivillige brandfolk og aftale med Falk. Man forventer at kunne finde de ønskede besparelser v.h.a. stordriftsfordele, effektivisering og synergieffekter de tre kommuner imellem.

Pkt. 306
Kommuneplantillæg/lokalplanforslag.
Flere steder i Herning opleves mangel på p-pladser. Derfor er der igangsat et nyt lokalplanforslag for at forbedre parkeringsforholdene ved og omkring SOSU skolen i Herning. Derfor sendes 2 forskellige forslag til ny lokalplan i høring i boligområdet omkring skolen.

Pkt. 310
Bevarende lokalplan for Nørre Allé og Øster Kirkevej i Herning.
Herning er en forholdsvis ung by, men området omkring Nørre Allé og øster Kirkevej i Herning har flere huse med høj bevaringsværdi. Området er fra Hernings opvækst og er med til at fortælle Hernings historie. Dette ønsker vi i Byplanudvalget at bevare og der er derfor igangsat en bevarende lokalplan for området for huse med høj bevaringsværdi.

Pkt. 312
Herning bibliotek laver p.t. materialevalg for 8 andre bibliotekter i Danmark. D.v.s. at andre kommuner køber den viden vores biliotek har. Dette give en løbende indtægt til kommunen.
Og lige lidt mere om Hernings nye bibliotek. Der er nu gået 1 måned siden åbningen. Biblioteket havde i Brændgårdsparken et gennemsnit på 1300 besøgende om dagen. De første 14 dage havde biblioteket  besøg af 53.0000 – 3.785 i gennemsnit om dagen. På trods af mindre startvanskeligheder bl.a. en lidt for lille elevator til de store kørestole, er der stor overvægt af positive tilbagemeldinger om biblioteket , som tegner til at blive et stort aktiv for midtbyen.

Det var hvad jeg havde på hjertet for denne gang. Tak fordi du tager dig tid til at læse mit nyhedsbrev 🙂

Har du lyst at læse den fulde dagsorden fra byrådsmødet finder du den her: http://www.herning.dk/politik-og-dialog/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

www.ambr.dk

Budgetforlig 2015

Kære nyhedsbrevmodtager

Nok et byrådsmøde er sluttet – faktisk blev det afholdt i tirsdags. Jeg har med vilje trukket tiden lidt med at skrive nyhedsbrevet, da der i de seneste dage er blevet arbejdet på højtryk med at få det kommunal budget for 2015. I aften – den 17. september faldt budgettet på plads og det er hvad dette nyhedsbrev kommer til at handle om.

Budgetforlig er bredt – faktisk så bredt som muligt, da samtlige 31 medlemmer af byrådet samlet står bag budgettet. Partierne er enige om at der skal være et skarpt fokus på kommunens økonomi fremadrettet. Vi skal have penge i kassen, så Herning Kommune kan udvikles yderligere og der skal også være råd til anlæg i de kommende år (skoler, daginstitutioner e.t.c. ). P.t. bruges mange anlægskroner på byggeriet af Snejbjerg skole, som skal stå færdig til august 2015.).

En fornuftig økonomi kan ikke skabes for et år ad gangen. I kommunens regnskab kan det aflæses at der fra 2016 og frem er færre penge at drive kommunen for. Derfor begynder vi allerede nu at se på muligheder for at finde effektiviseringer og konkurrenceudsættelser på 1,5 % på drift fra 2016, så vi også fremadrettet har midler til anlæg. For ønskelisten hertil er lang. I toppen af listen står ny skole i Herning Øst samt nye daginstitutioner: Klatretræet i Kibæk og Himmleblå i Vildbjerg.
Der skal også arbejdes for at daginstitutionen Galaxen, der p.t. har adresse på flere matrikler i Brændgårdsområdet, på sigt kan samles på én adresse.
Det er politisk enighed om at det er højt prioriteret at skabe økonomi til gennemføre disse projekter inden for en overkommelig årerække.

Men tilbage til budgettet for 2015 – og et udvalg af de budgetposter jeg personligt glæder mig meget over.

Social- og sundhedsområdet er er blevet tildelt yderliger 7. mill. til det oprindelige budget. Et område der ofte er økonomisk trængt.

Der er også afsat en pulje på 3.5 mill. til sociale investeringer som kan være nøglen til at skabe et godt lliv for udsatte borgere og samtidig medføre en økonomisk gevist for kommune og samfund. Bl.a. med oprettelse af to socioøkonomiske virksomheder hvor denne gruppe borgere kan få ”arbejds-tilknytning”.

Herning Krisecenter har gennem flere år haft behov for bedre faciliteter der er konkret afsat 6 mill. i 2016 til dette formål.

De kommunale legepladser er ikke i tilstrækkelig grad vedligeholdt. Derfor afsættes der i 2015 og 2016 i alt 1,6 mio. kr. til løft af legepladserne. Fra 2017 og frem afsættes 250.000 til vedligehold.

Også godt at der er budgetteret flere anlægskroner til:
– asfalt, helt præcist 1 mill. ekstra om året, de kommende fire år
– Herning cykler (udbygning/nyetablering af cykelstier 5 forskellige steder i kommunen)
– energirenoveringer på kommunale bygninger (med optimeret drift til følge) 6 mill.
– renovering af tag og fag på skoler og haller i alt 12 mill
– fremme af Å-turismen 3 mill.
– 200.000,- ekstra til puljen for frivilligt, socialt arbejde

Listen er meget længere end de få poster jeg har fremhævet herover. Er du interesseret i at se det samlede budget kan du finde det her: http://www.herning.dk/soeg?q=budget

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Afslag til vindmølleprojekt ved Birk

Kære nyhedsbrevmodtager

Så er byrådsarbejdet i fuld gang igen efter en dejlig solrig sommerferie.

Mandag og tirsdag i denne uge var jeg sammen med de øvrige medlemmer i byrådet til budgetkonference. Her gennemgåes og drøftes bl.a. forventninger til regnskabet for 2014 og årene frem, ønsker til kommende anlægsprojekter i kommunen og driftsbudgettets udfordringer.

Det endelige budget for 2015 og overslag for årene 2016-17-18 bliver over de kommende uger forhandlet mellem de respektive partier i byrådet og skal endelig vedtages til byrådsmødet den 7. oktober.

Tirsdagen sluttede med byrådsmøde – med 42 punkter på dagsordenen. Rigtig mange punkter vedrørte foreløbige eller endelige vedtagelser af lokal- eller kommuneplaner.
Den fulde dagsorden kan du finde her.

Jeg vil lige knytte lidt kommentar til enkelte punkter – overskriften giver dig et prej om emnet.

Opdatering af Herning Kommunes retnings linier for grundsalg

Herning Kommune har som målsætning, at der bør kunne bygges boliger i alle kommunens bysamfund, og de kommunale byggegrunde skal supplere de private.

Grundene bliver byggemodnet efter afsætningshastigheden. Som noget nyt arbejder man, i nogle områder, hvor afsætningshastigheden ikke er så stor, med ”betingede” byggemodninger. D.v.s. kommunen erhverver et areal og udarbejder lokalplan for området men grunden/e byggemodnes først ved salg af en paracel. Derved undgår kommunen at have likviditet bundet i byggemodnede grunde, men åbner samtidig døren for udvikling.

For at differentiere efterspørgslen vil udvalgte udstykninger i fremtiden byggemodnes med en højere udnyttelsesgrad. D.v.s. at man bruger et mindre areal til fællesområder som veje/stier/grønt område.
Derved kan prisen reduceres for grundene. Der er endnu ikke taget stilling til hvor denne udstykningsmetode skal anvendes.

Byggemodningsplanen for kommunen 2015-2018 indgår i de aktuelle budgetforhandlinger, som bliver endelig vedtaget den 7. oktober.

Afslag til vindmølleprojekt ved Birk

På byrådsmødet blev det endelig vedtaget, at et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk ikke godkendes.

I Byplanudvalget – som jeg er en del af – har overvejelserne for/imod omkring dette projekt været mange, jeg er selv en af fortalerne for alternativ energi. Dog valgte vi at nedstemme projektet, bl.a. på baggrund af utolig mange indsigelser imod placeringen. Jeg mener det er utolig vigtigt at der fremadrettet i langt højere grad arbejdes for lokal opbakning hvis vindmølleprojekter skal realiseres.

Ofte er det en enkelt losejer samt en professionel ”projektmager” der står som ansøger. Vi vil fra Byplans side  opfodre til at disse projektmagere og losejer/e i fremtiden arbejder intenst for at få lokalbefolkningen, i det område der bliver berørt af vindmølleprojektet, involveret i projektet. Vi tror på at et bredt lokalt ejerskab vil øge forståelsen for projektet.

Debatoplæg for vindmølleområde ved Stakroge

En anden vindmøllesag på byrådets dagsorden var et debatoplæg vedr. et muligt vindmølleprojekt ved Stakroge. Ansøgningen omfatter fire vindmøller på op til 150 meter i et allerede etableret vindmølleområde.

Dette projekt blev principgodkendt – hvilket betyder at projektet kan starte undersøgelsesfasen, som bl.a. indebærer debatoplæg og høringsperiode med involverede naboer. Herefter skal projektet behandles i byrådet igen for endelig godkendelse.

Jeg kan kun opfordre til at projektet skeler til Byplanets udmelding og arbejder målrettet for at opnå lokalt ejerskab og accept.

Klimaplan

Herning Byråd vedtaget en klimaplan for gøre vores for at reducerer CO2 udslippet. Denne klimaplan er lagt frem til år 2030 hvor bl.a. én af målsætningerne er at forøge andelen af grøn energi fra vindmøller. Kommunen har siden vedtagelsen af klimaplanen i 2009 øget andelen af vindenergi, og har allerede opfyldt 63% af den samlede målsætning. Bliver ovenstående projekt en realitet vil andelen øges med yderligere 20%.

Det var denne månedes nyhedsbrev, set fra min taburet. Tak for din interesse.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Etablering af akutteam i Herning Kommune

Kære nyhedsbrevmodtager

Tak for sidst til de af jer der deltog i Assing/Kibæks Venstres virksomhedsbesøg på Siemens Windpower i aftes.Her kunne vi ud over rundvisning og præsentation af virksomheden også opleve EU politiker Morten Løkkegaard og MF Esben Lunde redegøre for Venstres masterplan for øget vækst og beskæftigelse i Danmark samt energipolitik set fra hhv. dansk og EU perspektiv.

Spørgelysten var stor, mange emner blev rundet, lanspolitisk, EU-politik og oplevelser af overimplementering af EU regler, ligsom Putin også fik knap så venlige ord med på vejen.
Det var rigtig dejligt at så mange (65) havde tilmeldt sig dette arrangement.

Nyt fra byrådet
I går eftermidddags var det igen blevet tid for det månedlige byrådsmøde og jeg vil ganske kort forælle lidt herfra:

Årsregnskab 2013
Årsregnskabet 2013 for Herning Kommune blev fremlagt og godkendt på byrådsmødet.
Årets økonomiske resultat blev et underskud på 184,9 mio kr. lidt mindre end det forventede underskud på 187,7 mio kr. Det betyder at vi i 2013 har formindsket kommunens kassebeholdning.
Grunden er at 2013 har været et år med investering i en del store projekter. Der er bl.a. blevet anvendt 383 mio kr. på anlægsprojekter i 2013 mod 260 mio kr. i 2012.
Dette har været en bevidst og nødvendig investering i anlæg af bl.a. skole, halrenoveringer, plejeboliger og veje som har kastet lokale job af sig, i en tid hvor især bygge- og anlægsområdet har været trængte.
Det komplette årsregnskab bliver offentliggjort i nærmeste fremtid på herning.dk

Kommuneplantillæg og ændring af lokalplansager
Den største del af punkterne på byrådsmødet var behandling af kommuneplantillæg og lokalplansager. Både foreløbige og endelige vedtagelser. Har du interesse for at se nærmere på de enkelte sager kan du finde disse her.

Legepladser
Efter kommunesammenlægningen steg antallet af legepladser i kommunen, men budgettet til renovering forblev det samme som det var i tidl. Herning Kommune. Dette har betydet at nedslidte legeredskaber mange steder er nedtaget i stedet for løbende at blive renoveret eller udskiftet. For at undgå nedlæggelse af flere legepladser er der nu udarbejdet en plan for de tilbageværende legepladser. Nogle forsøges overdraget til bolig- eller borgerforeninger. Som udgangspunkt er det besluttet at alle børn i byerner mellem 0-10 år skal have adgang til en legeplads i nærområdet. I Kibæk vil legepladsen ved børnesøen stadig være en kommunal legeplads.

Ældrepuljen – Akutteam
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne blev 1. mia. øremærket til ældreområdet. Dette har nu udløst den endelige bevilling fra staten på 14,6 mio. kr. til Herning. Denne bevillig har muliggjort etablering af et akkutteam som længe har været et stort politisk ønske.
Akkutteamet består af 11 fastansatte sygeplejersker som bl.a. skal tage hånd om de patienter som idag bliver hurtigt udskrevet fra hospitalet og måske er utrygge ved at skulle tilbage i eget hjem.
Akkutteamet kan også varetage opgaver som sårpleje og dropmedicenering i hjemmet. Derved kan borgeren i mange tilfælde undgå indlæggelse på hospitalet.
Samtidig vil teamet også have fokus på at forebygge indlæggelser eller at syge borgere bliver genindlagt efter at være udskrevet. Akutteamet vil være med til at skabe tryghed for den enkelte borger.

Det var et meget kort uddrag af dagens 34 punkter til byrådsmødet. Du kan som altid se kan som den fulde dagsorden og beslutningsreferatet her: http://www.herning.dk/om-kommunen/byraadet/dagsordner-og-referater-for-byraadet

Ellers er noget af det der fylder meget i mit politiske arbejde lige nu, arbejdet med den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune. Der bliver afholdt samrådemøder med skolebestyrelser og aflagt besøg på de skoler som har ønsker om et møde.

Hvorfor en ændring af skolestrukturen?
Arealmæssigt er vi en af de største kommuner Danmark, dette betyder vi har 33 folkeskoler. fordelt over kommunen. Mange skoler oplever i disse år et faldende elevtal, og det bliver især mærkbart på allermindste skoler. Som en konsekvens af dette har Byrådet fået udarbejdet en strukturrapport som belyser de mindste skolers fremtidige forventede elevudvikling og scenarier for evt. sammenlægning med en anden landsbyskole eller overbygningsskole.

Det er vigtigt for mig at pointere at evt. kommende skolelukninger ikke er et led i en spareplan. Det er heller ikke fordi vi kan påvise at de mindre skoler har haft dårligere faglige resultater end de større skoler – eller omvendt. Det er alt sammen et spørgsmål om fremtidig kvalitet – vi vil de bedste skoler til vore børn, hvordan opnår vi det?

Pr. 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft og ændrer markant på kravene til den skolegang og den undervisning vi kender. Vi har som kommunalpolitikere ansvaret for at alle elever undervises på et højt fagtligt niveau og med faglige udfordringer.
Dette betyder bl.a. at samtlige lærere skal være uddannet i de linjefag de underviser i. Dette kan være svært at efterkomme i de mindste skoler, med en meget lille lærergruppe.

Skolereformen indebærer også en langt højere grad af niveauinddelt undervisning. Dette for at tilgodese ALLE elever, både de bogligt svage og meget dygtige elever.
Det er ikke en let og ligetil opgave at niveauinddele på de mindste skoler, hvor én lærer idag ofte samlæser flere årgange i samme klasseværelse.
På skoler med to eller tre klasser pr. årgang kan disse i langt højere grad niveaudeles på tværs af klasserne, hvilket mange af de større skoler allerede er startet på og har rigtig gode erfaringer med.
Ovenstående krav gør at de mindste skoler er meget udfordret på at leve op til kravene i folkeskolereformen.

Vi vil desuden gerne give folkeskolelærerne mulighed for at arbejde tættere sammen med andre der underviser i samme linjefag. Dette vil betyde daglig, faglige sparring og idéudvikling.

Jeg hører at mange forældre udtrykke bekymring for at sætte helt små børn i en skolebus, hvis skolelukningerne nogle steder bliver en realitet. Men husk at det for mange børn i Herning kommune er en helt naturlig del af skoledagen og har altid været det. Herning er en landbrugskommune – mange børn bor ude på landet. Disse børn har gennem hele deres skoleliv været vant til at tage bussen til og fra skole, uden dette på nogen måde har betydet en kvalitetsforingelse af selve skoledagen.

Vi vil fra politisk side være meget opmærksomme på at transporttiden i bus til en evt. ny skole, skal være af acceptabel længde, også af hensyn til den længere skoledag som reformen også medfører.

Vi ønsker fra udvalgets side at beholde frigjorte økonomiske midler fra en evt. omstrukturering på skoleområdet. Disse kan bl.a. bruges til højere grad af to lærer undevisning eller lærer/pædagog undervining, som undersøgelser viser har stor indlærings- og trivselsmæssig effekt på eleverne. Det øgede fokus op bevægelse og motion gør også at vi på flere skoler har brug for midler til løbende at opgradere legepladser og udeområder.

Beslutningen om hvordan den fremtidige skolestruktur skal se ud ligger dog ikke i børne- og familieudvalget. Det er en beslutning der involverer mange borgere, derfor er det besluttet at samtlige formænd fra de enkelte partier har fået mulighed for at komme til orde i forhandlingerne. Denne fremgangsmåde er valgt, så alle partier får mulighed for at deltage i beslutningsprocessen (i børn og familieudvalget er vi repræsenteret med fire forskellige partier og der er ialt syv partier i byrådet).

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

God økonomi i events for Herning Kommune

01.04.2014
Byrådsmøde – nyhedsbrev april 2014

Tiden flyver – der er gået 4 uger siden du sidst har fået en politisk opdatering fra byrådsarbejdet. I går var der igen byrådsmøde – med 38 sager på dagsordenen. Jeg vil herunder knytte kommentarer til enkelte sager jeg vurderer kan have interesse.

Flere lærepladser
Med henblik på at sikre flere udannelses- og praktikpladser blev der på byrådsmødet enstemmigt vedtaget, at der ved kommunale bygge- og anlægsarbejder kan stilles krav om at mellem 3 – 6% af de stillinger der anvendes til at udføre jobbet er lære- eller praktikpladser.

Kravet kan stilles ved projekter med varighed på 6 måneder eller mere og ved en lønomkostning på min. 4. mio kr. og/eller en kontraktværdi på min. 10 mio kr.

Helt konkret er der p.t. 35 elever på bygge og anlægsområdet i Herning uden læreplads (og flere endnu, som af mangel på lærepladser istedet har valgt skolepraktik). Der vil altid være brug for dygtige håndværkere, derfor er jeg meget glad for at kunne være med til at træffe en politisk beslutning der fremtidssikrer flere lærepladser.

God økonomi i events
På byrådsmødet blev regnskabet for EM i Ridebanespring og dressur – 20.-25. augsut 2013 fremlagt.
Eventen skabte en turismeomsætning på 133 mio. kr.
Tilskuerne brugte mange penge – faktisk havde de et gennemsnitsforbrug på 3300,- i døgnet!
Så det var gode og købekraftige gæster at have på besøg i kommunen. Udregninger viser at omsætningen samlet gav en bruttotilvækst på 44. mio kr.

Der var generel stor tilfredshed med arrangementet – og kæmpe ros lyder til de ca. 450 frivillige der hjalp med at hele arrangementet forløb godt og planmæssigt.

Herning Kommune havde bevilliget et tilskud på 4 mio. kr. til arrangementet ud af et samlet arrangementsbudget på 32 mio. kr.

Besparelser på handicap og psykriatriområdet
Området har de seneste to år oplevet et merforbrug. Dette er bl.a fordi kommunen har valgt at udvidet kapaciteten på området med 18 døgnpladser og 17 dagpladser, med det formål, at kunne hjemtage borgere der købes plads til hos andre kommuner. Men grundet flere og længere indlæggelser er pladserne hurtigt blevet optaget og det har desværre ikke været muligt at hjemtage de borgere der var budgetteret med.
Derfor skal der spares ca. 22 mill. i budgettet i år og 28 mill. i de kommende år. Sparerunden var oprindeligt større, men vi har i de øvrige udvalg påtager os at finde 7,5 mill. i besparelser.
Besparelserne kommer til at kunne mærkes, der er borgere der vil miste ydelser og og tilbud som skal sammenlægges og andre lukkes ned. Det er frygtelig trist, men desværre nødvendigt.
Nødvendig fordi vi SKAL følge de fastlagte budgetter, for ikke at risikere millionbøder eller sanktioner fra staten. Læs evt. uddybende om sparerunden i Herning Folkeblad fra i dag.

Mere personale og kortere sagsbehandling i børne- og familierådgivningen
På grund af et stigende antal underretninger om børn der mistrives har det været nødvendigt at ansætte mere Mere personale i børne- og familierådgivningen – til mange flere sager
Fra 2012 – 2013 er underretningerne om børn man vurderer der mistrives i deres familie steget fra 495 – 1224! Stigningen sker p.g.a. skærpet pligt til at underrette ved mistanke om mistrivsel.
Hvis man kan sige noget positivt om stigningen i underretningerne, er det at der nu indberettes flere sager og på et tidligere tidspunkt. Dette betyder så i flere tilfælde, at man ved en tidligere indsats kan tage problemerne i opløbet og undgå evt. fjernelse eller opsplitning af familien.

Det var kort om byrådsmødet. DU kan som altid se den fulde dagsorden og beslutningsreferatet her.

I dag har jeg været til møde i børn- og familieudvalget hvor vi bl.a. havde skolereformen på dagsordenen.

Mandag og tirsdag i næste uge skal jeg deltage i mit første budgetseminar. Begge dage vil blive brugt på at få præsenteret oplæg fra de enkelte udvalg. Ud fra disse oplæg påbegynder vi budgetforhandlingerne, som i efteråret skal ende ud i at fastsættes det samlede budget for 2015-2018.

Det bliver et spændende men også et stort arbejde at fordele ”sol & vind” lige. Jeg håber at vi i byrådet kan blive enige om nogle gode løsninger, der i sidste ende gerne skal ende ud i et fornuftigt budget for de næste fire års drift af kommunen.

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Grøn ordning midler til Assing

I aftes var jeg til byrådsmøde, her blev der bl.a. evalueret på de forsøg man under valget kørte med brevstemme muligheder på forsorgshjem og uddannelsessteder. Beslutningen blev truffet om at beholde brevstemmemulighederne på forsorgshjemmene, men ikke på uddannelsestederne. Generelt var der en større deltagelse ved kommunalvalget 2013 end 2009. Dette skyldes dog ikke muligheden for at stemme på uddannelsestederne da ganske få studerende reelt benyttede sig af dette.

På byrådsmødet blev der også vedtaget et foreløbigt tillæg til kommuneplanen for etablering af vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Dette område er udlagt i Kommuneplanen 2013-2024 som en af de mulige 9 vindmølleområder i kommunen. Selvom området fremgår som et godkendt område  for etablering af et vindmølleprojekt skal man udarbejde et kommuneplantillæg når det drejer som om et VVM- pligtigt anlæg. Derfor denne sag.
Ligeledes blev et debatoplæg til et vindmølleprojekt ved Fonevad vest for Snejbjerg (dette område indgår også i kommunens vindmølleplan ) behandlet og projektet kan nu sendes i offentlig høring.

Punkt 108 på dagsorden ”Grøn ordning Assing” gjorde at jeg fik min debut med taletid på byrådsmødet.

Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, som kommer lokale borgere til gavn.
Grøn ordning bliver i det her tilfælde udløst af midler fra etableringen af Vindmøllerne på Pårupvej.
Der var ialt indkommet ansøgninger på 1,9 million. Da den samlede pulje der kan søges til, er på 585.200 må vi prioritere og desværre vælge mange rigtig gode ansøgninger fra. De projekter vi har valgt at indstille sendes nu videre til Energinet som har den endelige afgørelse i sagen om støttemidler afledt af Grøn ordning.

I udvælgelsen opprioriteres de ansøgninger som kan realiseres i lokalområdet og samtidig komme flest mulig borger til glæde og gavn. Derfor har vi i første omgang valgt at indstille ansøgningen om tilskud til nyt tag på den gamle hal i Kibæk Krydsfelt  og etablering af Outdoor fitnessredskaber i umiddelbar nærhed af Kibæk Krydsfelt. Den endelige godkendelse af ansøgningerne ligger hos Energinet.

Ubrugte midler i GRØN ORDNING overføres til næste ansøgningsrunde og prioriteres igen anvendt i det lokalområde hvor de er tildelt.

Vi har i byplanudvalget valgt at sende en opfordring til energinet, hvor vi vil anbefale visse lempelser i forhold til hvilke projekter der kan tilgodeses. P.t. godkender energinet ikke ansøgninger hvor dele af projektarbejdet udføres af de lokale ildsjæle. Det finder vi er ærgerligt, og vi håber Energinet vil være lydhøre overfor vores input. Hvis GRØN ORDNING blev udført med frivillig arbejdskraft, ville man kunne fordele midlerne på flere projekter og derved tilgodese flere ansøgere.

Pkt. 110 på dagsorden var en orientering om ansøgningen til ældrepuljen. Ædrepuljen blev en realitet i forbindelses med finansloven for 2014, hvor der blev afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet

Det var den milliard Enhedslisten gerne så øremærket til et ekstra ugentligt bad, som nogle af jer måske husker? Undersøgelser viser at det ikke er det de ældre efterspørger. Heldigvis blev belsutningen om hvad de ekstra penge kunne bruges til, lagt ud til de enkelte kommuner, dog med det MEN at det skulle bruges på ældreområdet.

Dette er på den ene side meget glædeligt da pengene bestemt falder på et tørt sted. Social- og sundhedsudvalget har prioritert at  bruger pengene til bl.a. drift af akutteamet og styrkelse af sygeplejen, nedbringelse af ventetid på genoptræning samt generelle investeringer på demensområdet, da behovet på dette område er stærkt stigende.

Når jeg skriver at det på den ene side er glædeligt, så er det fordi det dejligt at få tilført flere midler end man først var stillet i udsigt til et socialt serviceområde. Men det er samtidig frustrerende at vi af regeringen er låst af at bruge pengene på ét serviceområde, når vi samtidig har udsigt til store besparelser på et hastigt voksende psykriatri og handicapområde.

Ovenstående er et eksempel på at man fra statens side går ind og tager indflydelse på kommunale beslutninger. Uden hensyn til at der er forskel fra kommune til kommune hvor behovet for ekstra midler er størst.

Kattegatkursus – for nye politikere

Som nyvalgt politiker får alle tilbudt et “Kattegatkursus” der har til formål at informere og forberede os på bedste vi til arbejdet i byrådet. Kurset foregik for mit vedkommende i Viborg og der var 30 deltagere fra kommuner rundt i Jylland. Fra Herning Kommune var vi tre deltagere. På kurset fik vi bl.a. til opgave at forhandle et budget igennem for en fiktiv kommune, hvilket var en meget lærerig oplevelse. Ligesom vi fik forelagt fiktive sager, som der skulle træffes beslutninger i.

Undervisningen og opgaverne vi fik stillet, gav mange gode diskussioner, da alle partier var repræsenteret på kurset.

Vi blev også belært om juraen bag kommunalpolitik, i hvilke sager vi kan ansvarliggøres, sags-procedurer og regler for. f.eks. inhabilitet.

Alt i alt et rigtig godt kursus der gør at jeg nu føler mig bedre klædt på til de kommende 4 års byrådsarbejde.

Herning Kommune ansætter flexjobambassadører

Årets første byrådsmøde og også mit første officielle byrådsmøde er nu afholdt. Hovedparten af sagerne på mødet var ”arv” fra det tidligere byråd og drejede sig for en stor del af sagerne om godkendelse af anlægsregnskaber på allerede afsluttede projekter rundt i kommunen.

På beskæftigelsesområdet ønsker man en målrettet indsats for at få flere borgere med nedsat arbejdsevne til at tage del i arbejdsmarkedet. Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud i 2014, til at ansætte fleksjobambassadører der skal bane vejen for at få flere borgere ud i permanente flexjobløsninger.

Lokalt kan jeg informere om at der blev frivgivet kr. 1.700.000 til renovering af utæt tagkonstruktion på Kibæk Skole. Ligesom der blev frigivet anlægsbevillinger til en række andre større skoler i kommunen, herunder bl.a. midler til renovering og udbygning af Lind Skole og nybygning af Snejbjerg Skole.